spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
05 ก.ค. 2015 - 02:59 AM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· SMSS_3
· SMSS_เอกชน
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· คู่มือกาสอนหน้าที่พลเมือง
· แบบฝึกภาษาไทยแนวpisa
· ONET NT LAS 2557

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น
· เพลงค่านิยม12ประการ

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพเมืองโพธิ์ศรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติ ความคิดเห็น กระบวนทัศน์ปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิฦธีการสอน มุ่งผลสัมฤทธิ์คือคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ นายระลึก ธานี อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และนายวัชรินทร์ สอนพูด ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และที่ปรึกษาสภาเครือข่ายองค์กรครูแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารและข้าราชการครูจาก 10 โรงเรียน จำนวน 137 คน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ให้พรนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ รอบคัดเลือกระดับประเทศ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางปรีระดา ปริปุรณะ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล นำนักเรียนเข้าคารวะในครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑)กิจกรรมอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ระดับชั้น ป.๑–ป.๓ เด็กหญิงกมลพร ยวงคำ ชั้น ป.๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ครูผู้ควบคุม นางดารุณี มาสุข ชั้น ป.๔–ป.๖ เด็กหญิงปิยรัตน์ บันเทิง ชั้น ป.๖ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียครูผู้ควบคุม นางพัทรินทร์ วงษ์ดี ระดับชั้น ม.๑–ม.๓ เด็กหญิงวิราวรรณ มั่นวงศ์ ชั้น ม.๓ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) ครูผู้ควบคุม นางนวลลัดดา สุขสิงห์ ๒) กิจกรรมเขียนตามคำบอก ชั้น ป.๑–ป.๓ เด็กหญิงจิราพรรณ บุญประสม ชั้น ป.๓ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) ครูผู้ควบคุม นางรัตนา พรหมจารีย์ ชั้น ป.๔–ป.๖เด็กหญิงศิริรัตน์ พวงพั่ว ชั้น ป.๖ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ครูผู้ควบคุม นางพัทรินทร์ วงษ์ดี และ ชั้น ม.๑–ม.๓นางสาวปวีณา สงคำเหลา ชั้น ม.๓ โรงเรียนบ้านนาเรือง ครูผู้ควบคุม นางนุชราพร วงษ์ศรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558 เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน พร้อมกำชับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งนี้ให้คัดเลือกโรงเรียนของแต่ละกลุ่มฯเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบต่อไป เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มอบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยียนาดี ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านนาดู่ โรงเรียนบ้านดอนยู โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย โรงเรียนบ้านนาดี และ โรงเรียนบ้านหนองแปน โดยมี ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วจินดา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และ ดร.โสวัฒน์ พรมสุพรรณ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบในการนิเทศ กำกับ ติดตามและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของกลุ่มฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสวนริมเขื่อน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านห่องชัน
วันที่ 3 กรกฏาคม 2558 ผู้อำนวยการสันติ ไกรษี ได้ให้การต้อนรับท่านนายกเหล่ากาชาดอุบลราชธานี คุณแม่ศิรดา กีรติเรขา และคณะ ได้มามอบงบประมาณสนับสนุนซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ซ. โรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อบ.4 ท่านรองนายกฯ อบต.บุ่งหวาย ท่านปลัด อบต.บุ่งหวายและคณะ คุณหมอสายพิณ พิมพ์ชาย และคณะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนโนนน้อย ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการทุกคน ตลอดจนผู้ปกครองในชุมชน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น คณะครู นักเรียนบ้านห่องชันขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง

โรงเรียนบ้านโนนแดง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเมืองโพธิ์ศรี ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 10 โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านดอนผอุง, โรงเรียนบ้านโนนจิก, โรงเรียนบ้านคูเมือง, โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง, โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ, โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค, โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา, โรงเรียนบ้านโพธิ์, โรงเรียนบ้านโนนแดง และโรงเรียนบ้านหนองฝาง ได้ประชุมสามัญประจำปี 2558 ขึ้น ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 โดยมีดร.กนิษฐา ทองเลิศ รอง ผอ.สพป.อบ.4 เป็นประธานในพิธีเปิด นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง ประธานกลุ่มฯกล่าวรายงาน เเละได้ฟังบรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติ ความคิดเห็น กระบวนทัศน์ปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน มุ่งผลสัมฤทธิ์คือคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ นายระลึก ธานี อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และนายวัชรินทร์ สอนพูด ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และที่ปรึกษาสภาเครือข่ายองค์กรครูแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารและข้าราชการครูจาก 10 โรงเรียน จำนวน 137 คน คลิกดูรูปกิจกรรม คลิกดูเวปไซต์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านผึ้งโดม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม ได้มีกิจกรรม จากหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ (พอ.สว.)ได้จัดหาและส่งเสริมให้แพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ของประชาชน และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารหรือห่างไกลคมนาคม โดยทางหน่วยแพทย์ (พอ.สว.)ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายดังนี้ ด้านการตรวจโรคทั่วไป ด้านทันตกรรม บริการตัดผมฟรี บริการอบ ประคบ นวด ไว้บริการประชาชน อีกทั้งในงานก็มีการจัดแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาแสดงผลงานมากมาย และแจกจ่ายประชาชนที่สนใจและมีกิจกรรมของทางหน่วยแพทย์ (พอ.สว.)อีกมากมายเพื่อบริการประชาชนด้วย

โรงเรียนบ้านผึ้งโดม
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนบ้านผึ้งโดมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งโดม คณะ อสม.ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันจัดเตรียมการต้อนรับ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นี้ และทางโรงเรียนบ้านผึ้งโดมได้จัดเตรียมเพื่อแสดงผลงานของทางโรงเรียนด้วย
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4