spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
28 ก.พ. 2015 - 01:48 PM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· SMSS_3
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น
· คสช.สร้างชาติ (ร้อง)
· คสช.สร้างชาติ (sound)

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 19-20 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามหาธาตุ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ท่ามกลางสายฝนปรอย ๆ เย็นชุ่มฉ่ำ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสวนสัตว์อุบลราชธานี กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนั่งรถชมสัตว์นานาชนิด กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมการแสดงของแต่ละโรงเรียน มีโรงเรียนในกลุ่ม ร.ร.บ้านดอนกลาง ร.ร.บ้นคำขวาง ร.ร.บ้านกุดระงุม ร.ร.บ้านยางวังกางฮุง ร.ร.บ้านเกษตรพัฒนา ร.ร.บ้านธาตุ ร.ร.บ้านบัววัด ร.ร.บ้านแฮหนามทาง และ ร.ร.บ้านหนองสองห้อง ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 230 ราย
 คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ การดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รับข้อสอบและกระดาษคำตอบ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และส่งมอบคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบของหน่วยสอบ เพื่อเก็บรักษาไว้ในสถานที่ห้องมั่นคง โดยมี นายรณชิต บุตรภักดีธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อวางแผนและดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เน้นย้ำในการนำยุทธศาสตร์ 4 5 6 เป็นฐานในการจัดเก็บข้อมูล โดยนำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป มี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ครั้งที่ 1/2558 โดยกำชับให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเป็นไปตามระเบียบและมาตรการป้องกันการทุจริต โดยเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4ข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านหนองคู
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ร่วมกันต้อนรับคณะทำงานจาก สพฐ. ที่ได้ออกมาติดตามการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยได้ตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆที่โรงเรียนได้ดำเนินการ เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โครงการหมูหลุม โครงการเพาะเห็ด โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ ซึ่งได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานให้ดียิ่งๆขึ้นไป

โรงเรียนบ้านหนองคู
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้อำนายการธีรยุทธ อุทธา และคณะครู นำนักเรียนผู้ใหญ่บ้านน้อย อบต.น้อย เรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติ่มหน้าที่พลเมือง การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อให้เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงตามนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ ข้อ 7 การเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเรียนรู้นอกสถานที่โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี อันได้แก่ ศาลปกครอง ศาลากลางจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น
วันนี้ ทางโรงเรียน โดยท่าน ผอ.อภัย ลาวรรณ ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม จาก สพฐ. ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโครงการเงินทุนหมุนเวียน ส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โดยได้เข้าเยี่ยมชมโรงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ แปลงเกษตรสาธิต และทางสพฐ.ยังได้แนะนำวิธีการนำผลผลิตจากไก่ มาทำอาหารสำหรับเด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านคูสว่าง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาหนองกินเพลจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี รองฯคงฤทธิ์ อุทธา รองผู้อำนวยการ สพป.อบ.4 เป็นประธานพิธีเปิด นางศุภลกษณ์ บุญจรัส ศึกษานิเทศ สพป.อบ.4 ร่วมพิธี โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมี 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น โรงเรียนบ้านหนองกินเพล โรงเรียนบ้านทางสาย โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย โรงเรียนบ้านนาสะแบง โรงเรียนบ้านกุดชุมและโรงเรียนบ้านคูสว่าง กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณนายอภัย ลาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าขัวไม้แก่นและคณะครูที่อื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวก
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4