spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
18 ก.ย. 2014 - 01:36 PM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· SMSS_1
· SMSS_2
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube
· มมร.อีสาน

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา
· ร้านศูนย์สือนวัตกรรม
· ร้านลูกเสือ
· ศูนย์การศึกษาทางไกล
· ร้านข้อสอบ

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น
· กลอนลำยาว 9 จุดเน้น
· กลอนลำสั้น 9 จุดเน้น

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 13-14 กันยายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จัดอบรมปฏิบัติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 3 และ 4 ณ ห้องบัวหลวง โรงแรมปทุมรัตน์ มีโรงเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 25 โรง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 280 คน
 September 6, 2014 Nongsonghong Model การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับครูโรงเรียนปลายทาง แผนที่ 3 การเสวนาประกอบวีดิทัศน์ ในหัวข้อ“การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ” “การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน” “นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และภาคบ่ายจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดทำใบกิจกรรมเตรียมการวางแผนดำเนินงาน มีโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.4 เข้าร่วมอบรม จำนวน 15 โรงเรียน
 September 3, 2014 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยองเขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 140 คน เข้าศึกษาดูงาน การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์ในด้านการบริหารงานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การใช้ระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การต้อนรับโดย ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.4 และนำเสนอการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++)
 August 29, 2014 Nongsonghong Model ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 80 แห่ง ในสังกัดสพป.อบ.4 ร่วมชมการถ่ายทอดสดทางช่อง DL TV14 ในการอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ อาคารอนุสรณ์หลวงพ่อจันดี กนตฺสาโร โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เพื่อรับชมรายการอันจะสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่เป็นตัวอย่างในการดำเนินงานและเกิดผล เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการบริหารจัดการในสถานศึกษาของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.4 และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับชมข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นำโดย ผอ.จุไรรัตน์ กรงาม และคณะครู ร่วมมือกันปฏิบติตามนโยบาย 9 จุดเน้น โดยเฉพาะจุดเน้นที่ 1 นักเรียนอ่านได้ เขียนได้ คิดเลขเป็น โดย ผอ.จุไรรัตน์ กรงาม ได้ผลิตสื่อ และสอนเด็กนักเรียนด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ซึงจะนำไปสู่จุดเน้นที่ 2 เน้นผลสัมฤทธิ์บวกสาม

โรงเรียนบ้านหนองคู
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)ได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม “โครงการน้ำสมุนไพรในรั้วโรงเรียนภูมิปัญญาไทยสู่อาเซียน” โดยเน้นที่น้ำดื่มสมุนไพร กินอยู่อย่างไทย ตามแบบภูมิปัญญาไทยเพื่อบำรุงสุขภาพ โดยใช้สมุนไพรหรือผักผลไม้ที่หาได้ไม่ยากในวิถีชีวิตแบบ ไทย ๆ นำมาปรุงแต่งให้เป็นเครื่องดื่ม โดยยังคงคุณค่าตัวยาในการส่งเสริมสุขภาพหรือรักษาโรคไว้เช่นเดิม น้ำดื่ม สมุนไพร คือส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย พร้อมกับพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยของนักเรียนเพื่อให้ยั่งยืนคู่สังคมไทย และสภาพแวดล้อมไทย ๆ ต่อไป

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
16 ก.ย.57 แกนนำนักเรียน 112 คน เข้ารับการอบรมตามโครงการ วัยใส ฟันสวย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำด้านทันตกรรมสุขภาพ ในโรงเรียน นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียให้เกียรติมาเป็นประธาน

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
“โรงเรียนน่าอยู่แหล่งเรียนรู้หลากหลาย” โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) ผอ.สุบรรณ คับพวงและคณะครูได้ต้อนรับคุณประภาส ชุติมาวรพันธ์และคุณชญาดา ศรีสันต์ ที่เดินทางมามอบอาคารประภาดา ที่เสร็จสมบูรณ์และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ประทับใจการเขียนเรียงความและคำอวยพรของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งและท่านได้บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเพิ่มอีก จำนวน ๑๔ เครื่อง รวมเป็นเงินที่ท่านสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาจุดเน้นข้อ 2 เน้นผลสัมฤทธิ์บวกสาม ข้อ 6 ส่งเสริมการใช้ ICT ในการบริหาร และข้อ ๗ ทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ของโรงเรียน ตามนโยบาย "สพป.อบ.๔ ก้าวไปข้างหน้ากับ ๙ จุดเน้น" ร่วมทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐ บาท
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯศักนิพน สว่างวงศ์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4