spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
HeaderLeft.gif HeaderTop3.gif HeaderTop2.gif spacer.gif
22 ส.ค. 2014 - 09:56 AM  
spacer.gif
spacer.gif spacer.gif สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 spacer.gif
BannerTop.gif
spacer.gif
BannerLeft.jpg   BannerRight.jpg spacer.gif
BannerBott.jpg spacer.gif
spacer.gif
เมนูหลัก
· หน้าหลัก
· สถิติ

utq
Untitled Document

โปรแกรมบริหารจัดการ
· AMSS++
· E-Office สพฐ
· E-Filing
· AMSS

ข้อมูลสารสนเทศ
· บัญชีรับจ่ายเงินเดือน
· ผลสอบ ONET ปี 2555
· สรุป ONET ปี 2555 ป.6
· สรุป ONET ปี 2555 ม.3
· ผลสอบ NT ปี 2555
· ผลสอบ LAST ปี 2555
· แบบฝึกภาษาอังกฤษ
· คำศัพท์น่ารู้
· ผลสอบ LAST ปี 2556
· ผลสอบ NT ปี 2556

ค้นหาข้อมูล
· Google
· Youtube
· มมร.อีสาน

ศูนย์จัดการความรู้
· ห้างสรรพศึกษา
· ร้านศูนย์สือนวัตกรรม
· ร้านลูกเสือ
· ศูนย์การศึกษาทางไกล
· ร้านข้อสอบ

เพลง
· เพลงทำดี
· เพลงครูจิตอาสา
· เพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· ดนตรีเพลงครูจิตอาสา
· ดนตรีเพลงสร้างศิษย์ด้วยจิตอาสา
· เพลงน้ำใจมีไว้แบ่งปัน
· เพลงคนดี4โมงเย็น

ผู้ใช้อยู่
ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิก ออนไลน์

ท่านยังไม่เป็นสมาชิก หากท่านต้องการสมัครสมาชิกฟรีให้คลิก ที่นี่


ภาษา
เลือกภาษา:


Untitled Document

Untitled Document
 
ประชาสัมพันธ์
 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 4 พร้อมด้วย นายนิพนท์ นนธิ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 4 และนายโกวิทย์ ธรรมวัตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เดินทางไปอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมศึกษาดูงาน ที่สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557
 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นำโดย ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูแลับุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โดยในวันแรก (วันที่ 18 สิงหาคม 2557) มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ ข้าราชการครู นางประเสริฐศรี ทศโยธิน ,นายปฏิภัทร อุตะธีรวิชณ์ ,นายธวัช ลาธุลี ผู้บริหารสถานศึกษา นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์ ,นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ ,นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน ผู้แทนคุรุสภา นายไฉน ผลดี ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กิติรัตน์ สีหบัณท์ บุคลากรทางการศึกษา นายวิทยา ครองยุติ ,นายพันธ์ศรี พลศรี
 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2557 โดยเบื้องต้นในระดับกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 19 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ กับ 1 กลุ่มการศึกษาเอกชน ให้ทุกกลุ่มฯดำเนินการประกวด/แข่งขันให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม และสำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประกวด/แข่งขันร่วมกับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ส่วนในระดับเขตพื้นที่การศึกษากำหนดจัดการประกวด/แข่งขัน ในวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2557 สำหรับนักเรียนปกติ และวันที่ 5 กันยายน 2557 สำหรับการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมด้านการวัดประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 1 หน่วยอบรมที่ 9 อุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการวัดผลการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร การสร้างเครื่องมือวัดผล การหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล และมีเครือข่ายชมรมนักวัดผลระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป มีผู้เข้ารับการพัฒนาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 251 คน เข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากร และงบประมาณดำเนินการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวทั้งหมดlogin

E-news

โรงเรียนบ้านคูสว่าง
ตัวบ่งชี้ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน วันที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านคูสว่างจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเรื่องกินดีมีประโยชน์ ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เนื้อหาที่อบรมได้แก่ สุขบัญญัติ 10 ประการ อาหารหลัก 5 หมู่ การเลือกซื้ออาหาร โดยวิทยากรนักโภชนาการ รพ.วารินชำราบ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.หนองกินเพล กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

โรงเรียนบ้านโนนเกษม
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายคงฤทธิ์ อุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และ นายวิทยา ครองยุติ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.4 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนเกษม เพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย “สพป.อบ.4 ก้าวไปข้างหน้ากับ 9 จุดเน้น” โดยมี ผอ.อิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์ คณะครู ร่วมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเป็นกัลยาณมิตร และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนบ้านโนนเกษม
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโนนเกษม ได้นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จากเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางราวดี วัฒนวงษ์สิงห์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา และจักรยานสำหรับนักเรียน นักศึกษาในเขตอำเภอวารินชำราบ และอำเภอสำโรง ณ หอประชุมอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(วารินฯ)
August 21, 2014 Nongsonghong Model การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมปฏิบัติการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557 ณ อาคารอนุสรณ์หลวงพ่อจันดี กนฺตสาโร โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง และศึกษาดูงานการการใช้สื่อ Electronics ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสมัยใหม่ใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) การบริหารจัดการระบบ Online
[ดูภาพกิจกรรมสถานศึกษาทั้งหมด]


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปlogin

ข่าวกลุ่มอำนวยการlogin

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผนlogin

ข่าวกลุ่มงานการเงินและบริหารสินทรัพย์login

ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาlogin

ข่าวกลุ่มนิเทศฯlogin

ข่าวกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนlogin

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายในlogin

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  พบผู้บริหาร

· ผอฯถาวร คูณิรัตน์
· รองฯศักนิพน สว่างวงศ์
· รองฯวันชัย บุญทอง
· รองฯคงฤทธิ์ อุทธา
· รองฯสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา
· รองฯสามารถ สมสุข
· รองฯสาครชัย พุฒศรี
· รองฯเข็มพรชัย ทองน้อย
· รองฯสุพรรณิการ์ อุดม
· รองฯนิพนท์ นนธิ
· รองฯกนิษฐา ทองเลิศ
· รองฯเกรียงศักดิ์ วสุเพ็ญ

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  โทรทัศน์ครู

Untitled Document

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  กระดานสนทนา

· กระดานสนทนา

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์กลุ่มต่างๆ

· กลุ่มนโยบายและแผน
· กลุ่มอำนวยการ
· กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
· กลุ่มบริหารงานบุคคล
· กลุ่มนิเทศฯ
· กลุ่งส่งเสิรมฯเอกชน
· กลุ่มงานการเงินฯ
· หน่วยตรวจสอบภายใน

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  เว็บไซต์

· เว็บไซต์โรงเรียน
· เว็บไซต์กลุ่มครูจิตอาสา
· เว็บไซต์โรงเรียนขนาดเล็ก
· โครงการOTPC

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย

· อ่านคล่องเขียนคล่องป.3
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
· อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
· ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif spacer.gif
BlockRTop.gif spacer.gif spacer.gif
  ลงทะเบียน

 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จดจำชื่อและรหัสผ่าน


 ลืมรหัสผ่าน?
 สมัครสมาชิกใหม่? คลิกที่นี่
  spacer.gif
BlockRBott.gif spacer.gif spacer

Footerdot.gif
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4