15ก.พ.2558
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ มีโรงเรียนเอกชนในระบบ ยังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารวิชาการ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรี[รายละเอียด]
12ม.ค.2558
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง เชิญประชุมวันที่ 12 ม.ค 58 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2
06ม.ค.2558
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วยได้รับแจ้งจาก สช.ว่าระบบ PSIS ขัดข้อง กำลังดำเนินการแก้ไขระบบขอให้โรงเรียนทดลองพิมพ์ข้อมูล อน. ต่าง ๆ ภายในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป
18ธ.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในสังกัดทุกโรงเรียน..สปกช.อุบลราชธานี ขอเชิญครูภาษาอังกฤษโรงเรียนละ 3-5 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ 1 ค่ะ..
15ธ.ค.2557
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง ด้วยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนมีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบ จึงขอเชิญประชุมในวันที่ 16 ธ.ค.2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.อบ 4
08ธ.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนได้จ้ดทำรายละเอียดการโอนเงินอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2557 ลงในช่องรับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
03ธ.ค.2557
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งเบิกเงินอุดหนุนเดือน ธ.ค57 ขอให้ส่งด่วนภายในวันที่ 3 ธ.ค 57 เวลา 13.00 น.
02ธ.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เทพพิทักษ์พิทยา, ประสานวิทยาคม,อนุบาลสำโรง,อนุบาลจิรพัฒน์ ขอให้รายงานนักเรียนซ้ำซ้อนภายในวันที่ 3 ธ.ค.57 เพื่อสำนักงานเขตฯจะรวบรวมให้ สช.เพื่อดำเนินการต่อไป
10พ.ย.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนทุกแห่ง ให้พิมพ์ อน.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย 57 (ด้านขวามือ) เพื่อประกอบคำขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2557 (ให้พิมพ์ภายในวันนี้แล้วส่งพร้อมคำขอเรียนฟรีภายในวันที่ 20 พ.ย 57
03พ.ย.2557
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กำหนดจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
09ต.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบ ด้วย สพป.อบ 4 ได้โอนเงินเรียนฟรี 15 ปี (เบิกเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่1/57ให้เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินแยกเป็นรายการภายใน 5วันทำการ
29ก.ย.2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วยพันเอก(หญิง) สุชาดา คำศรีสุข ผู้บริหารโรงเรียนกองทัพบกฯ แจ้งว่าบิดา พ.ท.อดิศักดิ์ คำศรีสุข ได้ถึงแก่กรรม กำหนดการประชุมเพลิงวันพุธที่ 1 ต.ค. 57 ณ วัดผาสุการาม จึงขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติแ
17ก.ย.2557
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลงามจิต,อนุบาลจิรพัฒน์ ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการโอนเงินปรับเพิ่มวุฒิ ป.ตรี เดือนม.ค-ก.ย56 ภายในวันที่ 19 ก.ย 57
17ก.ย.2557
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่งและเจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงินเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมเล็ก สพป.อบ 4
18ส.ค.2557
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด (ยกเว้นร.ร.บ้านเด็กวารินชำราบ, ร.ร.อนุบาลสำโรง และร.ร.ศิริอุบลวรร) ให้มารับวุฒิบัตรเข้าร่วมการอบรมฯ เมื่อวันที่ 17 ส.ค.57..ที่ตู้รับหนังสือราชการ สพป.อบ 4..สำหรับ 3 ร.ร.ที่ยังไม่ได้รับ..กรุณารอก่อน ขณะอยู่ระหว่างการประสานงาน
13ส.ค.2557
แจ้งเลื่อนการประชุมรับฟังนโยบาย สช. จากท่านดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร จากวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เป็นวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์..รายละเอียดดังแนบ[รายละเอียด]
24ก.ค.2557
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 อ.เมือง จ.อุบลฯ ดังรายชื่อที่แนบ[รายละเอียด]
23ก.ค.2557
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา2557 ขอให้ส่งภายในวันที่ 25 ก.ค 57
16ก.ค.2557
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดส่งรายชื่อผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมพัฒนาประจำปีการศึกษา 2557 ตามหลักสูตรต่าง ๆ ของ ปสกช.อุบลราชธานี รายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ [รายละเอียด]
25มิ.ย.2557
โรงเรียนอนุบาลสำโรง, ศิริอุบลวรรณ,จิรพัฒน์,ประสาน,กองทัพบก,อนุบาลงามจิต, ให้ส่งเรื่องขอรับการอุดหนุนประจำปี57และเรื่ืองเรียนฟรี 15 ปี ภายในวันที่ 26 มิ.ย.57
25มิ.ย.2557
แจ้ง ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง โรงเรียนเอกชนใดที่ยังไม่ส่งเรื่องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำปี 2557 และเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามที่กำหนดเมื่อวันที่ 20 มิ.ย 57 หากภายในวันที่ 26 มิ.ย 57 ยังไม่ดำเนินการจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนดั
24มิ.ย.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในสังกัดทุกแห่ง..ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์คืนความสุขให้ประชาชนฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี [รายละเอียด]
24มิ.ย.2557
กำหนดการประชุมบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 26 มิ.ย.2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยให้รายตัวเวลา 11.30-12.30 น.[รายละเอียด]
23มิ.ย.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าดูระบบ PSIS V2 แล้วยืนยันข้อมูลในรายงานเรียนฟรี 15 ปี เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ประจำปี ต่อไป
10มิ.ย.2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าดูหนังสือราชการที่แจ้งในระบบ AMSS++ และดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
04มิ.ย.2557
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแหง เชิญประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจติดตามการดำเนินการกิจการโรงเรียนเอกชนในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.อบ 4
27พ.ค.2557
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ขอเชิญประชุมผู้บริหารในวันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.อบ 4
22พ.ค.2557
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย สพป.อบ 4 จะออกตรวจการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา2557 ระหว่างวันที่ 11-26 มิ.ย 2557 ดูรายละเอียดได้ในระบบ AMAA++
14พ.ค.2557
แจ้ง ร.ร.เอกชนในระบบ ที่ยังไม่ส่งใบเสร็จรับเงินเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 1/57 ให้รีบดำเนินการส่งด่วน มิฉะนั้นจะไม่สามารถโอนเงินงวดต่อไปให้ได้
14พ.ค.2557
แจ้ง ร.ร.เอกชนในระบบที่ยังไม่ส่งใบเสร็จรับเงินค่าอาหารเสริม(นม) เพิ่มเติม ให้ดำเนินการส่งด่วน เนื่องจากเขตได้โอนเงินให้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2557 มิฉะนั้นจะไม่สามารถโอนเงินอุดหนุนงวดต่อไปให้ได้