17เม.ย.2557
แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสำโรง,วัดนาเยียวิทยา ขอให้ท่านดำเนินการจัดทำข้อมูลระบบ PSIS v2 โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานที่แจ้งใน appha.psisapp.com ด่วน มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในเดือน พ.ค ได้ ทั้งนี้ สพป.อบ 4
20มี.ค.2557
แจ้ง ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้ส่งหนังสือราชการทางระบบ AMSS ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
18มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดรายงานข้อมูลในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 21 มี.ค.57 ด้วยค่ะ..(ร.ร.ที่ส่งแล้ว บ้านเด็กฯ,กองทัพบกฯ,ศิริอุบลวรรณ,อนุบาลงามจิต,งามจิตฯ2)[รายละเอียด]
05มี.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.วัดนาเยียวิทยา,อนุบาลงามจิต,อนุบาลสำโรง,วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ขอให้มารับเอกสารเรียนฟรี 15 ปี กลับไปแก้ไขด่วน
05มี.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.ศิริอุบลวรรณ,อนุบาลงามจิต ขอให้มารับเรื่องอาหารเสริม(นม) กลับไปแก้ไขด่วน
24ก.พ.2557
เรียน ผู้อำนวยการ ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้แจ้งหนังสือราชการด่วนเรื่องการขอรับเงินอาหารเสริมนม 1/57 และเรื่องแก้ไขเงินเดือนในระบบ PSIS ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการด่วนตามหนังสือที่แจ้ง
05ก.พ.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบ ให้ส่งคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ม.ค - ธ.ค. 56 โดยแก้ไขเงินเดือนเป็น 13,300 บาท แล้วส่งแบบคำขอใหม่ภายในวันที่ 7 ก.พ. 57 [รายละเอียด]
29ม.ค.2557
เรียน ผอ.โรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม 2557 ให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ม.ค.57 ขอให้ตรวจสอบยอดเงินและดำเนินการเบิกจ่ายให้ครูต่อไป
28ม.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบ ด้วย สพป.อบ 4 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตรและเงินช่วยเหลือบุตรให้โรงเรียนที่ส่งเรื่องเบิกเรียบร้อยแล้ว
28ม.ค.2557
แจ้ง ร.ร.วัดนาเยียวิทยา, งามจิต2, สัมมาสิกขา, อนุบาลจิรพัฒน์ ขอให้จัดส่งคำขอรับการอุดหนุนค่าสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนการกุศลตามโครงการจัดการเียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายในวันที่ 30 ม.ค 57
27ม.ค.2557
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดกรอกแบบสอบถามข้อมูลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ส่งถึงกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 ค่ะ..ขอบคุณค่ะ[รายละเอียด]
08ม.ค.2557
แจ้ง ร.ร.เอกชนในระบบที่ยังไม่ส่งเบิกเงินปรับเพิ่มวุฒิปริญญาตรี ขอให้ส่งเรื่องเบิกเงินเพิ่มวุฒิป.ตรี ภายในวันที่ 8 มกราคม 2557 หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับเงินดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ
18ธ.ค.2556
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2557 "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง"
03ธ.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง กรุณาส่งเรื่องเบิกเงินอุดหนุนประจำเดือนธันวาคม 2556 ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2556
29พ.ย.2556
เพิ่มเติม : ครูที่รับผิดชอบแท็บเล็ตโรงเรียนเอกชน มารับแท็บเล็ตสำหรับครู ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อบ 4 เวลา 09.00 น.
29พ.ย.2556
ด่วน : แจ้งร.ร.บ้านเด็กวารินชำราบ,ร.ร.อนุบาลจิรพัฒน์,ร.ร.งามจิตวารินชำราบ2,ร.ร.สัมมาสิกขาราชธานีอโศก,ร.ร.อนุบาลจิรพัฒน์,ร.ร.เทพพิทักษ์พิทยาและร.ร.วัดนาเยียวิทยา ส่งครูผู้รับผิดชอบแท็บเล็ต มารับมอบแท็บเล็ตสำหรับครูรุ่นที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 25
21พ.ย.2556
ระเบียบ สช. ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 [รายละเอียด]
21พ.ย.2556
ระเบียบ สช. ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 (ฉบับที่2)[รายละเอียด]
21พ.ย.2556
ระเบียบสช. ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551[รายละเอียด]
20พ.ย.2556
กำหนดการออกตรวจการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนภาคเรียนที่ 2/2556 21 พ.ย.56 อนุบาลจิรพัฒน์, อนุบาลสำโรง 22 พ.ย.56 วัดนาเยียวิทยา, งามจิตวารินชำราบ 2 25 พ.ย.56 เทพพิทักษ์พิทยา, บ้านเด็กวารินชำราบ 26 พ.ย. 56 กองทัพบกอุปถัมภ์ฯ อนุบาลงามจิต 27 พ.ย.
07พ.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง แจ้งกำหนดการออกตรวจสอบการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2556 หนังสือแจ้งและรายละเอียดลงในบล็อคของโรงเรียนให้แล้ว
05พ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบและโรงเรียนประสานวิทยาคม : กำหนดการประเมินคุณภาพรอบสาม กลุ่มสถานศึกษาอุบลราชธานี กลุ่มที่ 13 [รายละเอียด]
01พ.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง เงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนตุลาคม 2556 จะดำเนินการเบิกจ่ายให้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลาประมาณ 14.00 น.
30ต.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย กลุ่มศึกษานิเทศก์ขอข้อมูลโรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อจัดทำสารสนเทศการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน โดยแยกระดับชั้
07ต.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณสมชาย เวชกูล บิดาของคุณฐิติมา เวชกูล ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ วัดป่าแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
30ก.ย.2556
แจ้งร.ร.เอกชนในสังกัด : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการอ่านรู้เรื่อง(Literacy) ชั้นป.3 และ ป.6 ร.ร.เอกชนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
30ก.ย.2556
แจ้งร.ร.เอกชนในสังกัด : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านรู้เรื่อง(Literacy)ชั้นป.3 และป.6 ร.ร.เอกชนในสังกัดสพป.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
27ก.ย.2556
หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี : วันที่ 28 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมเซ็นต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี[รายละเอียด]
27ก.ย.2556
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนเอกชน : เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเซ็นต์แมรี่ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี โดยจะมีการมอบโล่รางวัลมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในให้โรงเรียนด้วย
02ก.ย.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ และโรงเรียนประสานวิทยาคม เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557[รายละเอียด]