Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 183 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
11ก.ค.2554
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practice)[รายละเอียด]
09ก.ค.2554
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปี 2554[รายละเอียด]
08ก.ค.2554
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนแดง กรุณาส่งสำเนาโครงการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม ประกอบการเบิกเงินที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ จำนวน 1 ชุด ด้วย
08ก.ค.2554
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนจิก ,ผอ.โรงเรียนบ้านสระสมิง กรุณารับเอกสารขอเบิกเงิน คชจ.ในการอบรมการบริหารจัดการเรียนร่วมคืนเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องที่ตู้รับเอกสาร ด้วย
08ก.ค.2554
แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนทั้งระบบ [รายละเอียด]
06ก.ค.2554
แจ้ง อ.ทิพากร แก้วพรหม ครู รร.บ้านโนนโหนน ให้ส่งสำเนาทะเบียนบ้านบุตรที่เบิกการศึกษาบุตร (นายอดิเทพ) ที่งานการเงินด้วยค่ะ
06ก.ค.2554
แจ้ง อ.สัมฤทธิ์ คำสีทา รร.บ้านขามป้อม ให้รับเอกสารเบิกการศึกษาบุตรที่ตู้รับเอกสาร รร.ด้วยค่ะ เนื่องจากใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับคำขอเบิก
06ก.ค.2554
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practice)[รายละเอียด]
06ก.ค.2554
เรื่อง การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา[รายละเอียด]
06ก.ค.2554
เรื่อง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2554 (Speech contest 2011)[รายละเอียด]
04ก.ค.2554
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สมัคร/เสนอรายชื่อ เพื่อสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2554 ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.4 ตั้งแต่วันที่ 1-5 ก.ค.2554
04ก.ค.2554
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.อบ.4 ร่วมลงนามปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา ปี 2554 ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.เขต 4 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 ก.ค.54
04ก.ค.2554
สพป.อบ.4 แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดแล้วเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 254[รายละเอียด]
04ก.ค.2554
กรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ[รายละเอียด]
04ก.ค.2554
กรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ[รายละเอียด]
04ก.ค.2554
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ปี 2554 (Speech Contest 2011)[รายละเอียด]
04ก.ค.2554
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทองของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3[รายละเอียด]
04ก.ค.2554
เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาทุกกลุ่ม เรื่อง การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ[รายละเอียด]
01ก.ค.2554
ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้ารับการอบรมครูบรรณารักษ์ และครูแนะแนว กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ตามวัน เวลา และสถานที่ในเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้[รายละเอียด]
01ก.ค.2554
เรื่อง แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มารับรายการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์[รายละเอียด]
01ก.ค.2554
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน ด้วย สพป.อบ 4 ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมิถุนายน 2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เรียบร้อยแล้ว และให้โรงเรียนจัดส่งแบบเบิกเงิน อุดหนุน อน.1- อน.6 (ตามระบบ PSIS) ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 ภายใน ว
30มิ.ย.2554
ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส่งครูผู้รับผิดชอบด้านวิชาการหรือด้านประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรมสัมมนา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช โดยรายงานตัว เวลา 08.00 –[รายละเอียด]
30มิ.ย.2554
แจ้งโอนเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 อัตรา นักการภารโรง 46 อัตราและครูอัตราจ้าง 18 อัตรา เมื่อวันที่ 30 มิย.54
30มิ.ย.2554
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี[รายละเอียด]
30มิ.ย.2554
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดสพป.อบ 4 ด้วย สพป.อบ 4 ได้โอนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบยอดเงินได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.