Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 175 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
17มี.ค.2554
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เรื่อง การขายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย[รายละเอียด]
17มี.ค.2554
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการฯ เข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย [รายละเอียด]
15มี.ค.2554
เรียน ผอ.ร.ร. ในสังกัด สพป.อบ.4 ทุกท่าน ขอเชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม2554 ครั้งที่ 3/2554 ในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค.2554 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
14มี.ค.2554
โอนเงินค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น(ต.ค. 53 - มี.ค. 54) ตามรายระเอียดที่แนบ[รายละเอียด]
14มี.ค.2554
สพป.อบ.4แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีรายตัวข้าราชการและลูกจ้างแล้วเมื่อวันที่ 24 ก.พ.54[รายละเอียด]
08มี.ค.2554
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ด้วย สพฐ. แจ้งว่ามีสถานศึกษาในสังกัดบางแห่งไม่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติกรรม การได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์จากการยกให้หรือบริจาคให้เป็นของส่วนราชการ แล้วถูกสรรพากรหรือศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัด[รายละเอียด]
08มี.ค.2554
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศีึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี สำหรับภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 5 รายการ โดย สพฐ.โอนเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2554 จึงขอให้โรงเรียนโปรดตรวจสอบ และเขียนใบเสร็จรับเงินส่ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรั
07มี.ค.2554
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 รายการ หนังสือแจ้งการจัดสรร[รายละเอียด[รายละเอียด]
07มี.ค.2554
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 รายการ หนังสือแจ้งการจัดสรร[รายละเอียด[รายละเอียด]
07มี.ค.2554
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 รายการ บัญชีการจัดสรร[รายละเอียด[รายละเอียด]
07มี.ค.2554
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 5 รายการ หนังสือแจ้งการจัดสรร[รายละเอียด]
04มี.ค.2554
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานข้อมูลการได้รับจัดสรรอาหารกลางวันจาก อปท.ตามแบบ 1 และแบบ 2 ให้ดำเนินการส่งด่วนภายในวันที่ 8 มีนาคม 2554 เพื่อรายงาน สพฐ.โดยด่วนต่อไป[รายละเอียด]
04มี.ค.2554
แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการในสังกัด สพป.อบ.4 จำนวน 22 ราย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 [รายละเอียด]
03มี.ค.2554
สพป. เขต 4 ได้เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2553 ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้ครูโดยโอนเข้าบัญชีครูเป็นรายบุคคลและส่งหลักฐาน พช.6 5 เดือน ภายใน 10 มีนาคม 2554
01มี.ค.2554
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554[รายละเอียด]
01มี.ค.2554
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการจ้างครู 18 อัตรา,นักการภารโรง 48 อัตรา และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 อัตรา ประจำเดือน ก.พ. 54 เมื่อ 28 ก.พ.54[รายละเอียด]
25ก.พ.2554
ด่วนที่สุด เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบด้านการจัดงบประมาณ จำนวน 30 โรงเรียน เข้ารับฟังคำชี้แจงการจัดทำงบประมาณ ตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลปี2554-2555วันที่ 28 ก.พ. 54 เวลา13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 โดยให้นำโน๊ตบุ๊คพร้[รายละเอียด]
25ก.พ.2554
แจ้งนับมีตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554[รายละเอียด]
24ก.พ.2554
แจ้ง โรงเรียนในสังกัด รับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2553 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
24ก.พ.2554
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 54[รายละเอียด]
23ก.พ.2554
แจ้งทุกโรงเรีน ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อสามารถใช้โปรแกรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ทันภายในวันที่ 1 เม.ย. 54 ส่ง
22ก.พ.2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา ในการสอบ ภาค ข. และ ภาค ค.[รายละเอียด]
17ก.พ.2554
เรียน ผอ.ร.ร. ในสังกัด สพป.อบ.เขต 4 ทุกท่าน ขอเชิญประชุมประจำเดือน ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 25 ก.พ.2554 เวลา 08.00 น ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
17ก.พ.2554
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้นหินลาด กรุณาแจ้ง นายพงษ์พล ทองมา รับเอกสารการเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นสถานศึกษาประเภทราชการ หรือเอกชน หากเป็นเอกชน ให้แนบประกาศการจัดตั้งมาด้วย
16ก.พ.2554
แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ติดต่อขอรับใบแจ้งยอด กบข.ประจำปี 2553 ที่กล่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป