Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 163 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
26ส.ค.2553
ตัวอย่างเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2553[รายละเอียด]
26ส.ค.2553
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสโมสรลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ A.LT.C. จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้าอบรม 45 คน ระหว่าง[รายละเอียด]
25ส.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านผับแล้ง แจ้ง นายบาน อารีกุล ให้รับเอกสารการเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
19ส.ค.2553
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายรายการต่าง ๆ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 รายละเอียดดังแนบ[รายละเอียด]
19ส.ค.2553
แจ้งโรงเรียนบ้านหนองคูกรุณารับหลักฐานการเบิกเงินค่าล่วงเวลาราชการศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อแก้ไขด่วนค่ะ
18ส.ค.2553
แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการจำนวน 32 ราย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553[รายละเอียด]
18ส.ค.2553
แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการในสังกัดจำนวน 37 ราย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553[รายละเอียด]
18ส.ค.2553
แจ้งมติ ครม.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ[รายละเอียด]
18ส.ค.2553
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพท.อบ.4 ทุกท่าน แจ้งงดการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2553 ครั้งที่ 8/2553
17ส.ค.2553
ขอเชิญบริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารเก่าทั้งไม้หรือคอนกรีต ตอลดจนครุภัณฑ์เก่าที่เลิกใช้งานแล้ว บริจาคให้วัดน้ำไหล อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ผู้สนใจที่จะร่วมบริจาค ติดต่อได้ที่ วัดน้ำไหล อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทร.08-5310 9484
17ส.ค.2553
แจ้งการส่งคืนหนังสือยืมเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้ส่งคืนหลังนักเรียนสอบเสร็จ[รายละเอียด]
14ส.ค.2553
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2553 (รายละเอียดดังแนบ)[รายละเอียด]
11ส.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนชุมชนนาเยีย แจ้ง อ.พนิดา กะชา รับเอกสารการเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนเนื่องจากใบเสร็จรับเงินผิด และ อ.วีระชัย ศรีระดา รับเอกสารคืนเนื่องจากเบิกครบ 20,000 บาทแล้ว
11ส.ค.2553
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมจัดทำเว็บเพจ (Webpage) หลักสูตรที่ 2 ในวันที่ 14-15 ส.ค.53 ถ้าไม่สามารถเข้ารับการอบรมในวันเวลาดังกล่าวกรุณาโทรแจ้ง 085-0163425 ด้วย ขอบคุณค่ะ[รายละเอียด]
11ส.ค.2553
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงานมหกรรมรวมพลคนรักแอโรบิค"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาค 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 " ในวันที่ 12 สิงหาคม2553 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 15.30 น.โดยพร้อมเพรียงกัน โดยใส่เสื้อฟ้า(ถ้ามี) และหรือสีอื่นตามแต่จ
10ส.ค.2553
แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ ในวันที่ 3 และ 6 สิงหาคม 2553[รายละเอียด]
10ส.ค.2553
ประชาสัมพันธ์ สโมสรลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ร่วมกับ สพท.อบ.4 จัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 13-20 ส.ค.2553 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี รายงานตัววันที่ 13 ส.ค.2553 เวลา 07.30 น[รายละเอียด]
10ส.ค.2553
แจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ A.T.C. ระหว่างวันที่ 13-20 สิงหาคม 2553 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รายงานตัววันที่ 13 ส.ค.2553 เวลา 07.30 น. ณ สถานที่อบรม[รายละเอียด]
09ส.ค.2553
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 โอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วนะคะ
09ส.ค.2553
แบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553 (แบบประเมินโรงเรียนประถมและมัธยม)[รายละเอียด]
09ส.ค.2553
แบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553 (แบบประเมินโรงเรียนก่อนประถม)[รายละเอียด]
09ส.ค.2553
แบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553 (แบบประเมินนักเรียนพระราชทาน)[รายละเอียด]
09ส.ค.2553
แบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553 (คู่มือ ประเมินโรงเรียนประถมและมัธยม)[รายละเอียด]
09ส.ค.2553
แบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553 (คู่มือ ประเมินโรงเรียนก่อนประถม)[รายละเอียด]
09ส.ค.2553
แบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553 (คู่มือ ประเมินนักเรียนพระราชทาน)[รายละเอียด]