Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 158 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
30มิ.ย.2553
แจ้งให้ทุกโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง รอบคัดเลือก สพท.อบ.4 ประจำปี 2553[รายละเอียด]
29มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนงาม กรุณารับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร และเมื่อเอกสารครบแล้ว ให้ส่งเบิกด่วน
29มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านโพนเมือง แจ้งนายมงคล ดวงแก้ว รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืน ที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากใบเสร็จรับเงินที่ใช้เบิกจะต้องเป็นฉบับที่มีลายเซ็นต์และตราประทับของสถาบัน
28มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนยาง กรุณาแจ้ง อ.มาลี ลายประดิษฐกร รับเอกสารการเบิกเงินการศึกษาบุตร คืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
26มิ.ย.2553
ตัวอย่างเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนธุรการ ร.ร.ประจำเดือนมิถุนายน 2553[รายละเอียด]
24มิ.ย.2553
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพท.อบ.4[รายละเอียด]
23มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านสระสมิง กรุณาแจ้ง อ.วิเชียร ไชยภักดิ์ รับเอกสารการเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนเพื่อดำเนินการแก้ไข เนื่องจากผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจอนุมัติยังไม่เซ็นต์เอกสาร
23มิ.ย.2553
เอกสารระบบควบคุมภายในประชุมเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.53 ชุดที่ 5/5[รายละเอียด]
23มิ.ย.2553
เอกสารระบบควบคุมภายในประชุมเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.53 ชุดที่ 4/5[รายละเอียด]
23มิ.ย.2553
เอกสารระบบควบคุมภายในประชุมเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.53 ชุดที่ 3/5[รายละเอียด]
23มิ.ย.2553
เอกสารระบบควบคุมภายในประชุมเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.53 ชุดที่ 2/5[รายละเอียด]
23มิ.ย.2553
เอกสารระบบควบคุมภายในประชุมเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.53 ชุดที่1/5[รายละเอียด]
23มิ.ย.2553
การสำรวจข้อมูลภาคสนามครู บุคลากรและลูกจ้าง ตามหนังสือที่ ศธ 04186/1880 ลว.11 มิ.ย.53 นั้นให้โรงเรียนรวบรวมส่งเป็นเอกสารเท่านั้น เพื่อเตรียมกรอกในโปรแกรมใหม่ทางเว็บ web Browser
21มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพท.อบ.4 ทุกแห่ง กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเบิกเงินการศึกษาบุตร แบบ 7223 เพื่อใช้ในการเบิกเงินดักล่าวซึ่งเป็นแบบฟอร์มใหม่ สำหรับใบติดใบเสร็จรับเงินให้ใช้แบบเดิม[รายละเอียด]
21มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร กรุณาแจ้ง อ.ทรงศักดิ์ จันทิมา และ อ.สิรยา ไชยกาล รับเอกสารประกอบการเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ด้วยค่ะที่ตู้รับเอกสารโรงเรียน
21มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ กรุณารับเอกสารประกอบการเบิกเงินการศึกษาบุตร เพื่อแก้ไข ที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจาก ใบติดใบเสร็จรับเงินขาดลายมือชื่อ
21มิ.ย.2553
ประกาศเรื่องเปลี่ยนสถานที่การตรวจข้อสอบ 1.ขอเปลี่ยนสถานที่การตรวจข้อสอบ NT ชั้น ม.1 จากห้องประชุมสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มาเป็นห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล สุขสำราญ วัน เวลาคงเดิม 2.ขอให้คณะกรรมการกรอกคะแนนนำเครื่อง
21มิ.ย.2553
แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการในสังกัด จำนวน 33 ราย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553[รายละเอียด]
21มิ.ย.2553
คู่มือการจัดทำนักเรียนรายคนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา[รายละเอียด]
17มิ.ย.2553
ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพท.อบ.4 ทุกท่านกรอกข้อมูลภาคสนามเพื่อเตรียมบันทึกข้อมูลในโปรแกรมใหม่ทาง Web Browser ส่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายใน 30 มิถุนายน 2553 เพื่อดำเนินการต่[รายละเอียด]
16มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กรุณาแจ้ง อ.นรา ภาคศิริ รับเอกสารการเบิกเงินการศึกษาบุตร คืนด้วยค่ะ ที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจาก ใบเสร็จรับเงินดังกล่าว ต้องยื่นภายในกำหนดเวลา คือ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค
15มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านอาเลา กรุณาแจ้ง อ.วิลาวรรณ สมจันทร์ รับเอกสารประกอบการเบิกเงินการศึกษาบุตรคืน เพื่อแก้ไขด้วยค่ะที่ตู้รับเอกสาร
15มิ.ย.2553
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลฯ ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2553 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 10 ประเภท สนใจขอรับรายละเอียดและเกณฑ์การประกวดได้ที่ สพท.อบ.4 หรือสนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุบลฯ
15มิ.ย.2553
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนธุรการเพิ่มเติม 1.นางสาวอมรรัตน์ ทรจักร์ 7,543.-บาท 2.นายปฐวี ส่งเสริม 1,256.-บาท
14มิ.ย.2553
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพท.อบ เขต 4 ทุกท่าน ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิ.ย. 2553 ครั้งที่ 6/2553 จากวันที่ 25 มิ.ย.53 เวลา 09.00 น. เป็นวันที่ 29 มิ.ย 53 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสพท.อุบลราชธานี เขต 4 อ.วารินชำราบ