Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 159 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
05ก.ค.2553
สพท.อบ.4 แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการจำนวน 32 ราย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553[รายละเอียด]
02ก.ค.2553
ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สพท.อบ.4 ที่สนใจเกี่ยวกับสื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและการใช้สื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเชิงบวก โปรดมาติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพท.อบ.4 หรือติดต่อโดยตรงที่คุณทองเลียน แฉขุนทด โทร.08-94
02ก.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านท่าช้างฯ แจ้งนายพงษ์เทพ ถนัดค้า รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากเอกสารไม่ครบต้องเพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
02ก.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย แจ้ง อ.วัลภา แก้วพรหม รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากต้องใช้สิทธิคู่สมรสเบิก
02ก.ค.2553
ขอเชิญผู้ดูแลระบบงานข้อมูลประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพประชุมเพื่อสรุปงาน[รายละเอียด]
02ก.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาง แจ้ง นายประมวลทรัพย์ นาจอมเทียม รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากไม่ระบุว่าเป็นบุตรคนที่เท่าไรของมารดา และต้องเพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านบุตรพร้อมสำเนาถูกต้องด้วยค่
02ก.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านท่าบ่งมั่ง แจ้ง นางเพ็ญศรี บัวบาน รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนเพื่อดำเนินการแก้ไขใหม่ที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากใบติดใบเสร็จรับจะต้องใช้ตามแบบของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
01ก.ค.2553
แจ้ง ร.ร.ต่อไปนี้รับหนังสือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในด้วย 1. ร.ร.สำโรงวิทยาคาร 2. ร.รสำโรงคุรุประชาฯ3.ร.ร.ท่าข้องเหล็ก 4.ร.ร.ดอนผอุง 5.ร.ร.ดอนยู 6.ร.รกระแอกน้อย 7.ร.ร.คำสว่าง 8. ร.ร.แกนาคำ รับที่นางยุวรา สายเสมา งานบริหารทั่วไปค่ะ
30มิ.ย.2553
ตารางประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูลฯ ในวันที่ 9 ก.ค.2553[รายละเอียด]
30มิ.ย.2553
ขอขอบคุณวิทยากรที่ทำหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพสถานศึกษา[รายละเอียด]
30มิ.ย.2553
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนธุรการ ประจำเดือน มิ.ย.53[รายละเอียด]
30มิ.ย.2553
แจ้งให้ทุกโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง รอบคัดเลือก สพท.อบ.4 ประจำปี 2553[รายละเอียด]
29มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนงาม กรุณารับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร และเมื่อเอกสารครบแล้ว ให้ส่งเบิกด่วน
29มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านโพนเมือง แจ้งนายมงคล ดวงแก้ว รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืน ที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากใบเสร็จรับเงินที่ใช้เบิกจะต้องเป็นฉบับที่มีลายเซ็นต์และตราประทับของสถาบัน
28มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนยาง กรุณาแจ้ง อ.มาลี ลายประดิษฐกร รับเอกสารการเบิกเงินการศึกษาบุตร คืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
26มิ.ย.2553
ตัวอย่างเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนธุรการ ร.ร.ประจำเดือนมิถุนายน 2553[รายละเอียด]
24มิ.ย.2553
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพท.อบ.4[รายละเอียด]
23มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านสระสมิง กรุณาแจ้ง อ.วิเชียร ไชยภักดิ์ รับเอกสารการเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนเพื่อดำเนินการแก้ไข เนื่องจากผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจอนุมัติยังไม่เซ็นต์เอกสาร
23มิ.ย.2553
เอกสารระบบควบคุมภายในประชุมเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.53 ชุดที่ 5/5[รายละเอียด]
23มิ.ย.2553
เอกสารระบบควบคุมภายในประชุมเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.53 ชุดที่ 4/5[รายละเอียด]
23มิ.ย.2553
เอกสารระบบควบคุมภายในประชุมเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.53 ชุดที่ 3/5[รายละเอียด]
23มิ.ย.2553
เอกสารระบบควบคุมภายในประชุมเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.53 ชุดที่ 2/5[รายละเอียด]
23มิ.ย.2553
เอกสารระบบควบคุมภายในประชุมเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.53 ชุดที่1/5[รายละเอียด]
23มิ.ย.2553
การสำรวจข้อมูลภาคสนามครู บุคลากรและลูกจ้าง ตามหนังสือที่ ศธ 04186/1880 ลว.11 มิ.ย.53 นั้นให้โรงเรียนรวบรวมส่งเป็นเอกสารเท่านั้น เพื่อเตรียมกรอกในโปรแกรมใหม่ทางเว็บ web Browser
21มิ.ย.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพท.อบ.4 ทุกแห่ง กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเบิกเงินการศึกษาบุตร แบบ 7223 เพื่อใช้ในการเบิกเงินดักล่าวซึ่งเป็นแบบฟอร์มใหม่ สำหรับใบติดใบเสร็จรับเงินให้ใช้แบบเดิม[รายละเอียด]