Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 156 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
01มิ.ย.2553
สรุปขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคน(SMIS)[รายละเอียด]
01มิ.ย.2553
รายการที่ต้องกรอกให้ครบสำหรับข้อมูลนักเรียนรรายคน(SMIS)[รายละเอียด]
31พ.ค.2553
โรงเรียนที่สั่งจองเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (แบบ ปพ.ต่าง ๆ) ให้มารับได้ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00 น.-16.30 น. (พร้อมชำระเงิน)
28พ.ค.2553
ตัวอย่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนธรุการโรงเรียน, และครูสอนวิทยาศาสตร์, ครูสอนคณิตศาสตร์ ตามโครงการ SP2[รายละเอียด]
27พ.ค.2553
แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2553 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ บัญชีจัดสรร[รายละเอียด]
27พ.ค.2553
แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2553 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ หนังสือราชการ[รายละเอียด]
26พ.ค.2553
ขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2553 โดยขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษา ทุกแห่งและข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษาทุกแห่ง ....โปรดดำเนินงานระบ[รายละเอียด]
26พ.ค.2553
กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านที่ส่งข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 พ.ค.2553 มา ณ ที่นี้ด้วย
26พ.ค.2553
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประชุมการดำเนินงานโครงการค่ายทักษะชีวิต เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพท.อบ.4 (ห้องประชุมเล็ก) ตามคำสั่งที่ 18/2553 ลงวันที่ 24 พ.ค.2553หมายเหตุ[รายละเอียด]
26พ.ค.2553
26พ.ค.2553
โปรแกรมตรวจสอบ SMIS53[รายละเอียด]
26พ.ค.2553
แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายคน (SMIS)[รายละเอียด]
26พ.ค.2553
คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายคนผ่านระบบ DATA CENTER 2010 สำหรับร.ร.มัธยม ทั้ง 8 แห่ง[รายละเอียด]
24พ.ค.2553
ขอเชิญประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุม วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพท.อบ.4[รายละเอียด]
24พ.ค.2553
แจ้งทุกโรงเรียนทราบ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคน(SMIS) ปีการศึกษา 2553 เพื่อประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว ,เงินเรียนฟรี ฯลฯ ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2553[รายละเอียด]
23พ.ค.2553
ขั้นตอนปฎิทินการจัดเก็บข้อมูลฯ ปีการศึกษา 2553[รายละเอียด]
23พ.ค.2553
แจ้งขั้นตอนและปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลฯ ปีการศึกษา 2553[รายละเอียด]
21พ.ค.2553
แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ใหม่ ขอให้ไปรับเอกสารคืน เพื่อจัดทำตามแบบฯใน คู่มือของ ก.ค.ศ.โดยด่วนที่สุด
21พ.ค.2553
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุประชาฯ กรุณารับเอกสารประกอบการเบิกเงินการศึกษาบุตรสำหรับ นางบุญฟ้า ลิ้มวัธนา คืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ และแจ้งให้ส่งสำเนาทะเบียนหย่า หรือสำเนามรณะบัตร เพื่อประกอบการเบิกด่วนด้วยนะค่ะ
21พ.ค.2553
ร.ร.วารินชำราบรับสมัครครูอัตราจ้างทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาทรั บสมัครระหว่างวันที่ 19-23 พ.ค. 2553(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.045- 424130
21พ.ค.2553
แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสบทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณืวลัยลักษณ์ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมัคร ฯ (พอ.สว.) ในวันที่ 28 พ.ค.2553 ณ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ บริจา
21พ.ค.2553
แจ้งให้สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้ง 27 แห่ง ส่งแบบตอบรับการเข้าประชุมโครงการสัมมนาพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ ภายในวันที่ 24 พ.ค.2553[รายละเอียด]
20พ.ค.2553
แจ้งอัตราจ้าง ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ซึ่งได้ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนแล้ว ยังไม่ได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ให้ไปติดต่อขอรับบัตรฯ ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
19พ.ค.2553
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่ส่งข้าราชการครู เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ ติดต่[รายละเอียด]
18พ.ค.2553
สพท.อบ4 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ทั้งรัฐ - เอกชน รายงานผลการประกวดในงาน สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล (รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ) เพื่อเข้ารับรางวัลจาก ผวจ.อุบล ซึ่งจะประสานงานให้มอบในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (พ.ค.53) ที่ศูนย์ otop โดยแจ้งรายช