Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [109][110][111][112][113][114][115][116][117] ถัดไป>>(ทั้งหมด 157 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
08มิ.ย.2553
แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2553 รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2553 บัญชีจัดสรร[รายละเอียด]
08มิ.ย.2553
แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2553 รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2553 นำส่ง[รายละเอียด]
08มิ.ย.2553
ประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านท่าลาด อำเภอวารินฯ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา (7,940บาท/เดือน) ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2553
07มิ.ย.2553
แจ้งการโอนเงินกองทุน แก่สมาชิก ช.พ.ค.ที่กู้เงินตามโครงการ 3 และ 4 ที่ชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อที่แนบ[รายละเอียด]
04มิ.ย.2553
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ,ค่าตอบแทนวิทยากรประวัติศาสตร์,ดนตรีไทย,กีฬา,ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และอื่น ๆ ตาม่แนบ[รายละเอียด]
04มิ.ย.2553
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน จำนวน 48 ราย และครูสอนวิทย์ฯและคณิตฯ จำนวน 4 ราย[รายละเอียด]
03มิ.ย.2553
รายชื่อโรงเรียนในกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา[รายละเอียด]
03มิ.ย.2553
เรียนผอ.ร.ร.ทุกโรงเรียน เรื่อง การแต่งตั้งผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มฯ[รายละเอียด]
03มิ.ย.2553
แจ้ง คำสั่งผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มฯ[รายละเอียด]
03มิ.ย.2553
ขอเชิญประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มฯในวันที่ 8 มิ.ย.53 เวลา 09.00 น. ณห้องประชุม สพท.อบ.4[รายละเอียด]
02มิ.ย.2553
ด้วยสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดโครงการประกวดวาดภาพเด็กอายุ 4-6 ปี และ7-10 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดสำนึกที่ดีต่อสังคม สนใจดูรายละเอียดได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท.อบ.4
02มิ.ย.2553
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2553 รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบรายงาน[รายละเอียด]
02มิ.ย.2553
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2553 รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู บัญชีจัดสรร[รายละเอียด]
02มิ.ย.2553
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2553 รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู นำส่ง[รายละเอียด]
01มิ.ย.2553
สรุปขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคน(SMIS)[รายละเอียด]
01มิ.ย.2553
รายการที่ต้องกรอกให้ครบสำหรับข้อมูลนักเรียนรรายคน(SMIS)[รายละเอียด]
31พ.ค.2553
โรงเรียนที่สั่งจองเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (แบบ ปพ.ต่าง ๆ) ให้มารับได้ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00 น.-16.30 น. (พร้อมชำระเงิน)
28พ.ค.2553
ตัวอย่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนธรุการโรงเรียน, และครูสอนวิทยาศาสตร์, ครูสอนคณิตศาสตร์ ตามโครงการ SP2[รายละเอียด]
27พ.ค.2553
แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2553 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ บัญชีจัดสรร[รายละเอียด]
27พ.ค.2553
แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2553 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ หนังสือราชการ[รายละเอียด]
26พ.ค.2553
ขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2553 โดยขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษา ทุกแห่งและข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษาทุกแห่ง ....โปรดดำเนินงานระบ[รายละเอียด]
26พ.ค.2553
กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านที่ส่งข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 พ.ค.2553 มา ณ ที่นี้ด้วย
26พ.ค.2553
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประชุมการดำเนินงานโครงการค่ายทักษะชีวิต เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพท.อบ.4 (ห้องประชุมเล็ก) ตามคำสั่งที่ 18/2553 ลงวันที่ 24 พ.ค.2553หมายเหตุ[รายละเอียด]
26พ.ค.2553
26พ.ค.2553
โปรแกรมตรวจสอบ SMIS53[รายละเอียด]