Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [9][10][11][12][13][14][15][16][17] ถัดไป>>(ทั้งหมด 165 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
25มิ.ย.2557
ตามหนังสือ สพป.อบ.4 ที่ ศธ 04186/1262 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา : การขับเคลื่อนทักษะการคิดสู่ชั้นเรียน ซึ่งจะอบรมในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.อบ.4 นั้น สพป.อบ.4 แจ้งให้ครูที่จะเข้ารับการอบรมให้นำราย[รายละเอียด]
24มิ.ย.2557
เชิญ รอง ผอ.สพป.อบ.4,ผู้อำนวยการกลุ่มงาน,ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าประชุมบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ลงทะเบียนระหว่างเวลา 12.00-12.50 น.(เท่านั้น) การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการสีกากี
24มิ.ย.2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะแอกน้อย ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.
24มิ.ย.2557
แจ้ง อ.สันติ ทวีแสง ครู ร.ร.บ้านหนองหัวงัว รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร จำนวน 1 ชุด
24มิ.ย.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในสังกัดทุกแห่ง..ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์คืนความสุขให้ประชาชนฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี [รายละเอียด]
24มิ.ย.2557
กำหนดการประชุมบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 26 มิ.ย.2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยให้รายตัวเวลา 11.30-12.30 น.[รายละเอียด]
23มิ.ย.2557
แจ้ง อ.อังคณาวรรณ ยื่งยืน คร฿ ร.ร.บ้านหินแห่ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ใบติดใบเสร็จรับเงินเซ็นต์เอสการไม่สมบูรณ์
23มิ.ย.2557
แจ้ง อ.ธนัทอร ตลับเพชร ครู ร.ร.บ้านนาดู่ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
23มิ.ย.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าดูระบบ PSIS V2 แล้วยืนยันข้อมูลในรายงานเรียนฟรี 15 ปี เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ประจำปี ต่อไป
23มิ.ย.2557
แจ้ง อ.อาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ ครู ร.ร.บ้านคุ้ม เซ็นต์รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คืนด้วย เนื่องจาก1.ชื่อสกุลแม่และบุตรไม่ตรงกัน 2. หากมีการหย่าให้แนบสำเนาบันทึกว่าบุตรอยูในความดูแลของใคร 3. ใบเสร็จรับเงินไม่ระบุชั้นที่เร
19มิ.ย.2557
แจ้งโอนเงินปรับอัตราเพิ่มขึ้นตามวุฒิฯตามคำสั่ง สพป.อบ.เขต ที่ 156/57 และแก้ไขที่ 162/57 โอนเข้าวันที่ 19 มิ.ย. 57 ตามรายละเอียดที่แนบ[รายละเอียด]
19มิ.ย.2557
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.๔ ได้ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วทุกโรงเรียน
18มิ.ย.2557
อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.4 ที่ ศธ 04186/ว1100 ลว. 21 พ.ค. 2557 แจ้ง ร.ร.กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557 ภายในวันที่ 13 มิ.ย.57 ปรากฎว่่ามีโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC จำนวน 3 ร.ร.ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 18 มิ.ย[รายละเอียด]
17มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC ขณะนี้มี 14 ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ส่วนมากจะไม่กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจะปรากฎหัวข้อ สามารถยืนยันข้อมูลได้[รายละเอียด]
17มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 4 ขณะนี้มี 134 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้วข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย.57[รายละเอียด]
17มิ.ย.2557
แจ้ง นายธวัชชัย สอนอาจ ช่างครภัณฑ์ ร.ร.บ้านถ่อน รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7131 ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น 2. กรณีเบิกให้บุตรต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านบุตรพร้อมสำเนาถูกต้อง 3. กรณีเป็นผู้ป่วยคนไข้ในแล้วทดรอ
16มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC ขณะนี้มี 20 ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ส่วนมากจะไม่กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจะปรากฎหัวข้อ สามารถยืนยันข้อมูลได้[รายละเอียด]
16มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 4 ขณะนี้มี 128 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย.57[รายละเอียด]
16มิ.ย.2557
แจ้ง อ.วงรภร ฟูเฟื่อง รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากใบติดใบเสร้จรับเงินให้ติดตามแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง ไม่ใช่ใช้กระดาษเปล่าติดนะค่ะ
16มิ.ย.2557
แจ้ง อ.วิภาวรรณ ตรีผลพันธุ์ รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก เบิกให้มารดา ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านบุตรพร้อมสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
16มิ.ย.2557
ประชาสัมพันธ์โครงการ"กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.อุบลราชธานี" [รายละเอียด]
15มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 4 [รายละเอียด]
13มิ.ย.2557
รายละเอียดโอนเงินตกเบิกปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตกเบิกจาก มกราคม - พฤษภาคม 2557) สำหรับเดือน มิถุนายน 2557 จะได้รับเงินค่าตอบแทน ปรับใหม่แล้ว [รายละเอียด]
13มิ.ย.2557
ด้วย สนง.คลังเขต กำหนดจัดอบรมผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จึงแจ้งให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าอบรมตามวัน เวลา ดังกล่าว หนังสือราชการรจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง [รายละเอียด]
13มิ.ย.2557
แจ้งข่าวถึง พนักงานราชการ ขณะนี้ได้โอนเงินปรับอัตราค่าตอบแทน(ไม่เกิน 18000 บาท ให้เรียบร้อยแล้ว