Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [9][10][11][12][13][14][15][16][17] ถัดไป>>(ทั้งหมด 147 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
17ก.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ แผนการเก็บข้อมูลฯ รายจังหวัดตามโครงการสำรวจภาวะสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ แผนการเก็บข้อมูลฯ รายจังหวัดตามโครงการสำรวจภาวะสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
ประชาสัมพันธ์แผนการอบรม อสร.แกนนำทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมฟ้าใส โรงพยาบาลสำโรง[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
แจ้งให้ทุกโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้ามารับบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556) ของข้าราชการครู ให้เข้ามารับที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ด้วยค่ะ
17ก.ย.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม(ทุกคน) งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ประชุมในวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.4[รายละเอียด]
16ก.ย.2556
วันที่ 17 กันยายน 2556 กลุ่มนโยบายและแผน อบรมสัมมนาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ บ้านสวนโฮเท็ล (1 วัน)
13ก.ย.2556
เรียน ผอ.โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ถ้ามีปัญหาการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ประสานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ คุณชนัญชิดา งานพัสดุ เบอร์โทร. 081 -5796885 ค่ะ
13ก.ย.2556
แจ้งเพิ่มเติม 9 โรงเรียน ที่ได้รับงบประมาณค่าติดตั้งขยายเขคปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา ในการบันทึกระบบ e-GP แหล่งของเงิน ถ้าจัดซื้อใช้รหัส 5611230 ถ้าจัดจ้างใช้รหัส 5611220 ค่ะ ลงนามในสัญญาซ่ื้อจ้่างได้ตั้งแต่ วันที่ได้รับการแจ้งโอนเงินงบปร
13ก.ย.2556
เรียน ผอ.โรงเรียนหนองแปน,หนองสองห้อง,หนองมังโนนกลางห่องแดง,หนองกระบือ,โนนแคน,สว่าง,โคกสมบูรณ์นอก,หินแห่,สำโรงน้อย ด้วยสพฐ.แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาเมื่อ 13 ก.ย. 56 จำนวน 799,000 บาท จึงขอแจ้งให้โรงเร[รายละเอียด]
13ก.ย.2556
ขอให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ในการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) มารับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556
11ก.ย.2556
แจ้ง นายมนัส คำศรีสุข ช่างครุภัณฑ์ ร.ร.บ้านคำเจริญ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร ราย น.ส.จีรนันท์ คำศรีสุข และ นายอภิชาติ คำศรีสุข
11ก.ย.2556
แจ้งการลงพื้นที่บันทึกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ปี 2556 ในระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2556 คณะทำงานประกอบด้วย นายวิหาร ขันทอง นายไศล วจนวิชากร และนายชูทัย บุญช่วย โทร. 0810648422 0804654585
10ก.ย.2556
สกสค.อุบลราชธานี แจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามที่แนบ ไปร่วมประชุมรับโลห์ ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [รายละเอียด]
10ก.ย.2556
ประกาศ ..การแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบการอ่านรู้เรื่อง ป.3,ป.6 ในวันที่ 13 ก.ย.56 กรรมการจะต้องไม่เป็นครูผู้สอนชั้น ป.3 และ ป.6
09ก.ย.2556
ขอคามอนุเคราะห์ให้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ส่งไฟล์ภาพ จำนวน 5 ภาพ เพื่อจัดทำวีดิทัศน์ งานวันเกษียณฯ ส่งด่วน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2556 ทางระบบ E-office หรือ e-mail Prubn4@gmail.com หรือ ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.4 ( โทร. 0[รายละเอียด]
05ก.ย.2556
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (รายละเอียดดังแนบ)[รายละเอียด]
05ก.ย.2556
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554[รายละเอียด]
05ก.ย.2556
แจ้งประกาศการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554[รายละเอียด]
05ก.ย.2556
แจ้งโอนเงินโบนัสประจำปี2554โอนวันที่ 5 กันยายน 2556[รายละเอียด]
05ก.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย ขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 656,200 บาท เนื่องจากเพิ่งได้รับการโอนเงินประจำงวด ส่วนหนังสือแจ้งก[รายละเอียด]
05ก.ย.2556
ด้วย สพป.อบ.4 กลุ่มนโยบายและแผนจะจัดอบรมสัมมนาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 60 คนลงมา ในวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ
04ก.ย.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
03ก.ย.2556
แจ้งทุกโรงเรียน รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)ค้างชำระ ส่งภายใน 10 ก.ย.56 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ[รายละเอียด]
03ก.ย.2556
แจ้ง ร.ร.ต่อไปนี้ให้รับเช็คถอนหลักประกันสัญญาดังนี้ 1.บ้านโนนสมบูรณ์ 2. บ้านคำสมิง 3.บ้านนาโหนน้อย 4.บ้านหินลาด 5. บ้านน้ำเกลี้ยง 6.บ้านหนองจิกนาเรือง 7.บ้านหนังมังโนนกลาง 8. บ้านป่าข่า 9. บ้านห่องขอน 10. บ้านศรีษะกระบือ 11. บ้านดอนชาด 12. บ้านท่