Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [9][10][11][12][13][14][15][16][17] ถัดไป>>(ทั้งหมด 158 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
28มี.ค.2557
แจ้ง อ.อรทัย หอมทรัพย์ ครู ร.ร.บ้่านทางสาย การเงินได้โอนเงินการศึกษาบุตรให้แล้วเมื่อวันที่ 27 ธค.56 จำนวนเงิน 1,200 บาท วิธีการตรวจสอบ 1.นำสมุดคู่ฝากไปปรับยอด หรือขอสเตทเมนที่ธนาคารท่านเปิดบัญชีไว้
28มี.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลและยังไม่กรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557) [รายละเอียด]
28มี.ค.2557
แจ้ง ผอ.ร.ร.บ้านโคกสมบูรณ์นอก รับเอกสารขอเบิกเงินถอนหลักประกันสัญญาซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ต้องใช้แบบใบเบิกถอนที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน 2 ขุด
27มี.ค.2557
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 [รายละเอียด]
26มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียนดังรายชื่อต่อไปนี้ รับเอกสารที่กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ โดยด่วน (ภายใน ๒๘ มี.ค.๕๗)[รายละเอียด]
26มี.ค.2557
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.อบ.4 เวลา 08.30 น.[รายละเอียด]
25มี.ค.2557
แจ้งให้ ร.ร.บ้านขัวไม้แก่นฯ, ร.ร.บ้านแกนาคำ, ร.ร.บ้านคำสว่าง และ ร.ร.บ้านนาดี (สำโรง) ส่งแบบประเมินฯ ลูกจ้างประจำ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2557 เป็นอย่างช้า
25มี.ค.2557
แจ้ง ผอ.รร.บ้านโพธิ์ รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ในการเดินทางฯเพื่อร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. แบบ 8708 ให้เขียนตามตัวอย่างที่แนบมให้นะค่ะ 2. ให้เพิ่มบันทึกข้อความว่าใครเป็นผู้ทดรองจ่ายด้วยนะค่ะ
25มี.ค.2557
แจ้ง อ.ธนเสฎฐ์ ง้าวทอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านศรีไค รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7131 ที่แนบมานี้นะค่ะ
25มี.ค.2557
แจ้ง อ.จุไรรัตน์ อินธิไชย ครู ร.ร.บ้านนาดี รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ในแบบติดใบเสร็จรับเงินเซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์
23มี.ค.2557
สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) ชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2556 ของ สพป.อบ.4[รายละเอียด]
23มี.ค.2557
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) ชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2556 ของ สพป.อบ.1-5[รายละเอียด]
21มี.ค.2557
ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.4 ขอเชิญสมาชิกชมรม เข้าประชุมสัมมนาแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ร.ร.อนุบาลวารินชำราบ [รายละเอียด]
20มี.ค.2557
เรียนเชิญบุคลากรในสังกัด สพป.อบ.4 ทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่จันทร์สมุทร์ สุภโกศล มารดา นายพิทูล สุภโกศล ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ บ้านเลขที่ 13 เทศบาล 17 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
20มี.ค.2557
แจ้ง ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้ส่งหนังสือราชการทางระบบ AMSS ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
19มี.ค.2557
เรียน ผอ.รร.ในสังกัด สพป.อบ.4 ทุกโรง ขณะนี้มีหลายโรงเรียนที่ยังมีปัญหาการกรอกข้อมูลผลการรับนักเรียน ทางเว็บไซต์ี 2557 จึงขอแจ้งให้ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบตามเอกสาร ที่แนบ [รายละเอียด]
18มี.ค.2557
แจ้ง อ.ไฉน ผลดี ร.ร.บ้านโนนยาง รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1.กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อ 2 คู่สมรสอาชีพรับราชการต้องระบุตำแหน่ง 2. ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
18มี.ค.2557
แจ้ง อ.เข็มมา เหล็กเพ็ชร ร.ร.บ้านโนนทรายน้อย รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7131 2. ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ อ.เข็มมา นะต่ะเนื่องจากเบิกให้บิดา
18มี.ค.2557
แจ้ง อ.สุทิน เสือสา ร.ร.บ้านคูเมือง รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากเบิกให้มารดาต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร(นายสุทิน)
18มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.4 ด้วยมติคณะกรรมการ สพป.อบ.4 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอกเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ ตามที่โรงเรียนเสนอขอ [รายละเอียด]
18มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดรายงานข้อมูลในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 21 มี.ค.57 ด้วยค่ะ..(ร.ร.ที่ส่งแล้ว บ้านเด็กฯ,กองทัพบกฯ,ศิริอุบลวรรณ,อนุบาลงามจิต,งามจิตฯ2)[รายละเอียด]
18มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียน(รายชื่อตามรายละเอียดแนบ) เรื่องตามที่อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.4 ที่ ศธ 04186/ว7 ลงวันที่7 ม.ค. 2557นั้น ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2558-2559 ดังกล่าว ให้ดำเนินการและจัดส่งกลุ่มนโยบายและแผนโดยด่วน[รายละเอียด]
17มี.ค.2557
แจ้ง โรงเรียนบ้านนาดู่ อ.นาเยีย รับสมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา คืนที่ตู้รับเอกสารโรงเรียนด้วยนะค่ะ
17มี.ค.2557
แจ้ง อ.ทิพาภรณ์ แสงงาม ร.ร.บ้านบอน รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7131 ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
17มี.ค.2557
แจ้ง อ.ทองสุข ศรีตะบุตร ร.ร.บ้านหนองเทา รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. ต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ 2.ใบติดใบเสร็จรับเงินต้องใช้ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น และให้เซ็นต์ให้สมบูรณืด้วยนะค่ะ