Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [9][10][11][12][13][14][15][16][17] ถัดไป>>(ทั้งหมด 168 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
24ก.ค.2557
แจ้ง ร.ร. ทุก ร.ร. เรื่องการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา2557 ภาคเรียนที่1[รายละเอียด]
24ก.ค.2557
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 อ.เมือง จ.อุบลฯ ดังรายชื่อที่แนบ[รายละเอียด]
23ก.ค.2557
แจ้ง อ.ธัญญะรัตน์ ธนะวัฒน์ชนะกุล ครู ร.ร.บ้านโนนแดง กรุณารับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก สกุลแม่ และบุตร ไม่ตรงกัน กรุณาแนบเอกสารเพิ่ม คืนแก้ไขรอบที่ 2 ก็ยังส่งเอกสารมาเหมือนเดิมอีก ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเอกสารเลย
23ก.ค.2557
สพป.อบ. 4 ได้จัดทำข้อมูล สถิติทางการศึกษา ปี 2557 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนมารับหนังสือได้ที่ กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 1 เล่ม [รายละเอียด]
23ก.ค.2557
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา2557 ขอให้ส่งภายในวันที่ 25 ก.ค 57
22ก.ค.2557
ให้โรงเรียนรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเป็นรายเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 รายละเอียดตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เพื่อจะได้สรุปข้อมูลรายงาน สพฐ. เพื่อดำเนินการต่อไป[รายละเอียด]
22ก.ค.2557
สรุปบันทึกผลการประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2557 (เอกสารหมายเลข 3)
22ก.ค.2557
สรุปบันทึกผลการประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2557 (เอกสารหมายเลข2)
22ก.ค.2557
สรุปบันทึกผลการประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2557 (เอกสารหมายเลข1)
22ก.ค.2557
สรุปบันทึกผลการประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2557 (เอกสาร1)
22ก.ค.2557
ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดปลวกเกตุ สพป.ระยอง เขต 1 (ภาพกิจกรรม)
22ก.ค.2557
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบรักการอ่าน โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.ระยอง เขต 1 (ภาพกิจกรรม)
21ก.ค.2557
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการส่งรูปถ่ายบุคลากรในสังกัด เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ในระบบ AMSS++ ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งด่วน [รายละเอียด]
21ก.ค.2557
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ทำการรายงานการจบการศึกษา ของนักเรียนปีการศึกษา 2556 (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งและที่ต้องแก้ไข)[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนแทนครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนแทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]
18ก.ค.2557
แจ้งรายละเอียดโอนเงินปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามวุฒิ คศ.1[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ส่งคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
คำชี้แจงสำหรับผู้ปะสงค์ขอย้าย[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
แจ้งประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ เรื่อง แนวทางการพิจารณาย้าย [รายละเอียด]
18ก.ค.2557
แจ้งส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
แจ้ง อ.กอปรพร คำศรีสุข ครู ร.ร.บ้านแกนาคำ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากในแบบ 7223 ข้อ 2. กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ หรือหากไม่มี กรณีให้แนบเอกสารเพิ่ม
16ก.ค.2557
เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มฯสว่างวีระวงศ์ (ภาพกิจกรรม)
16ก.ค.2557
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]