Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [16][17][18][19][20][21][22][23][24] ถัดไป>>(ทั้งหมด 163 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
05มี.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.วัดนาเยียวิทยา,อนุบาลงามจิต,อนุบาลสำโรง,วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ขอให้มารับเอกสารเรียนฟรี 15 ปี กลับไปแก้ไขด่วน
05มี.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.ศิริอุบลวรรณ,อนุบาลงามจิต ขอให้มารับเรื่องอาหารเสริม(นม) กลับไปแก้ไขด่วน
03มี.ค.2557
สพป.อบ.4 มีข้อราชการเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ จึงแจ้งให้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่ายเข้าประชุมในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.อบ.4 จึงแจ้งมาเพื่อให้ประธานเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
03มี.ค.2557
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
03มี.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด รวม 20 ร.ร. หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจสอบฯ จากกำหนดเดิม ไปเป็นภาคเรียนที่ 1/2557 ดังแนบ[รายละเอียด]
28ก.พ.2557
คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557[รายละเอียด]
28ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 120 คนลงมา จำนวน 25 โรงเรียน(ตามรายละเอียดแนบ) มารับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ปี 2557 ที่ กลุ่มนโยบายและแผน[รายละเอียด]
28ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557[รายละเอียด]
26ก.พ.2557
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย ส่งผลงานเข้าประกวดการผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รายละเอียดเพิ่มเติม www.oryormoi.com
25ก.พ.2557
แจ้ง อ.สุขเสริญ สมคะเน ร.ร.บ้านสว่าง รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะเนื่องจาก บุตรอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ ตามพรก.เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2523
25ก.พ.2557
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
24ก.พ.2557
กระดาษคำตอบ LAS และคะแนนภาคปฏิบัติ ให้นำส่งเขตฯ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
24ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 (70%) [รายละเอียด]
24ก.พ.2557
!!!ด่วน รับจำนวนจำกัด ผู้สนใจเข้าร่วมการจัดอบรม หัวข้อเรื่อง "การสร้างผลิตสื่อการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว" ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ sc 443 ชั้น 4 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาส[รายละเอียด]
24ก.พ.2557
แจ้ง อ.ณัฐพงษ์ อำพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านแพง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก เอกสารไม่สมบูรณ์ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
24ก.พ.2557
เรียน ผู้อำนวยการ ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้แจ้งหนังสือราชการด่วนเรื่องการขอรับเงินอาหารเสริมนม 1/57 และเรื่องแก้ไขเงินเดือนในระบบ PSIS ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการด่วนตามหนังสือที่แจ้ง
21ก.พ.2557
ด้วยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อบ.4 จะออกประเมินมาตรฐานภายในของสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557 จึงขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบและพร้อมรับการประเมินต่อไป อนึ่งสำหรับกำหนดการประเมินดังกล่าวให้เป็นไปตามรอง ผอ.เขตฯและศน.ประจำกลุ่มฯ
19ก.พ.2557
รหัสสอบ NT LAS ปี 2556[รายละเอียด]
19ก.พ.2557
แจ้ง อ.พัชรมณี พุทธิกรณ์ ร.ร.บ้านจั่น รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก แบบเบิก 7223 เจ้าตัวไม่ได้แนบมาด้วย
19ก.พ.2557
แจ้ง อ.สมศักดิ์ แฝงพงศ์ ร.ร.บ้านวังยาง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษา พ.ศ.2547 หมวด 2 การยื่นขอเบิกเงินต้องภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนของการศึกษานั้น ๆ
13ก.พ.2557
เรียน ผอ.ร.ร.บ้านท่าบ้งมั่ง และห้วยนกเปล้า หน่วยตรวจสอบภายในขอเลื่อนการตรวจสอบฯ จากวันที่ 17 และ 18 ก.พ.57 เนื่องจากต้องเดินทางไปประชุมที่ กทม.ส่วนกำหนดใหม่เป็นวันใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
13ก.พ.2557
การทดสอบโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน การเขียนและสื่อสารได้ ชั้น ป.3 และชั้น ป.6 กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 5 มีนาคม 2557 ขอให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการจัดสอบดังกล่าวด้วย
13ก.พ.2557
แจ้งนักการภารโรง 21 อัตรา ขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินตกเบิก เน่ืองจากรอเงินประจำงวด จาก สพฐ. ถ้าโอนมาเมื่อไร จะรีบดำเนินการให้ด่วนท่ีสุด
13ก.พ.2557
แจ้ง ผอ.ยุทธนา พรทิพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงคำ ให้รับเอกสารเพิ่มเติมค่าเช่าบ้านด้วย ค่ะ และมีแก้ไขด้วย กรุณารับได้ท่ี คุณพิศมัย ราตรี กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
12ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้รับใบแจ้งยอด กบข.ประจำปี 2556 ได้แล้วนะค่ะ ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เพื่อนำไปตรวจสอบและยื่นลดหย่อนภาษี