Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [16][17][18][19][20][21][22][23][24] ถัดไป>>(ทั้งหมด 180 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
07ต.ค.2557
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมท้องถิ่น[รายละเอียด]
06ต.ค.2557
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการและแผนผังการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)[รายละเอียด]
03ต.ค.2557
แจ้ง ร.ร.ที่เป็นตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมแข่งขันสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายการประกวดภาพยนต์สั้น ป1.-6 และ ม.1-3 ให้จัดส่ง แผ่นDVD บันทึกผลงาน และบทภาพยนต์จำนวน 5 ชุด (ตามเกณฑ์การแข่งขัน) ภายในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึ
02ต.ค.2557
แจ้ง อ.เพทาย พุทธานุ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านนาเยีย รับเอการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากใบติดใบเสร็จรับเงินเซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์
01ต.ค.2557
แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ธุรการที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ[รายละเอียด]
01ต.ค.2557
แจ้งคณะกรรมการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมตามตางรางที่แนบ [รายละเอียด]
30ก.ย.2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงโปรดทราบสามารถเบิกใบเสร็จรับเงินได้หลังจากวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
30ก.ย.2557
แจ้งการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านหว้าน เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ[รายละเอียด]
29ก.ย.2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วยพันเอก(หญิง) สุชาดา คำศรีสุข ผู้บริหารโรงเรียนกองทัพบกฯ แจ้งว่าบิดา พ.ท.อดิศักดิ์ คำศรีสุข ได้ถึงแก่กรรม กำหนดการประชุมเพลิงวันพุธที่ 1 ต.ค. 57 ณ วัดผาสุการาม จึงขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติแ
26ก.ย.2557
แจ้ง อ.วิจิตราภรณ์ มุ่งดี รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากต้องใช้ฉบับจริงเบิก
26ก.ย.2557
แจ้ง อ.นรินทร์ มากดี ผอ.ร.ร.บ้านหนองตาปู่รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ในการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ใบสำคัญรับเงินจะต้องเป็นบุคคลภายนอกพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แล้วการเงิน ร.ร.จ่ายนะค่ะ(ส่งด่วน)
26ก.ย.2557
แจ้ง ผอ.ร.ร.อนุบาลวารินชำราบ(ก่อฯ) รับเอกสารเบิกเงินคชจ.ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากจำนวนเงินไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องเป็น 38,610 บาท
26ก.ย.2557
แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งส่งแบบประเมินผลการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557[รายละเอียด]
24ก.ย.2557
แจ้ง ร.ร.(ตามรายชื่อในรายละเอียดที่แนบ) ให้ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและจัดทำประมาณราคาตามแบบ ปร.4, ปร.6 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.อบ.4 [รายละเอียด]
24ก.ย.2557
ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสดนโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 14.00 - 15.00 น. ทางช่อง NBT
24ก.ย.2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้ระบบการเงินของโรงเรียนตรวจสอบและถูกต้อง กลุ่มงานการเงินจึงแจ้งให้ทราบว่าหากจะนำส่งเงินรายได้หรือฝากหลักประกันสัญญาให้นำส่งก่อน วันที่ 25 กย.57 เวลา 15.30 น. นะค่ะ หากเลยกำหนดให้ส่งเดือ
23ก.ย.2557
แจ้งโอนการเบิกค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตรและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ[รายละเอียด]
23ก.ย.2557
แจ้งโรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนร่วมและลงข้อมูลนักเรียนพิการรายบุคคลไม่ได้ ขณะนี้ระบบของสพฐ.ใช้ได้แล้ว มีเวลาลงข้อมูลวันสุดท้ายคือวันที่ 23 ก.ย.57 วิธีเข้า 1.ใช้ Google Chrome 2.เข้าเว็บไซต์ http://106.0.176.62/Spacialbasic 3.ลงทะเบียนกำหนดรหัสผู้ใ
22ก.ย.2557
แจ้ง โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น รับเอกสารขอถอนคืนเงินหลักประกันสัญญาคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากต้องทำใบขอถอนหลักประกันจำนวน 2 ชุด แนบมาด้วยค่ะ
19ก.ย.2557
แจ้งทุกโรงเรียนเรื่องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าไฟฟ้า)[รายละเอียด]
19ก.ย.2557
แจ้งโรงเรียนบ้านนาดู่,โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย,โรงเรียนบ้านโคกสว่าง รับเช็คถอนหลักประกันสัญญาด้วยนะค่ะ
18ก.ย.2557
แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ โดยด่วน 1.สำเนาใบสั่งซื้อ 2.สำเนาบัตรประชาชนของคณะกรรมการตรวจรับ 3.หมายเลขโทรศัพท์ของคณะกรรมการตรวจรับ 4. เลขที่คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับ เนื่องจากทางเขตจะได้กันเ[รายละเอียด]
17ก.ย.2557
แจ้ง อ.จุรีภรณ์ น้อยวงศ์ ครู ร.ร.บ้านคูเมือง รับเอกสาร เบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากในแบบ 7223 ข้อ 7 คำอนุมัติ ผอ.ร.ร.ยังไม่ลงนาม
17ก.ย.2557
แจ้ง จสอ.จีระวัชระ สิรภัทรศรีเสมอ ครู ร.ร.บ้านโคกก่อง รับเอกสารเบิกเงิน ค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ในแบบ 7131 ข้อ 6 เซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์
17ก.ย.2557
แจ้งโอนเงินเดือนปรับอัตรา(ตกเบิก)ครู คศ.1,คศ.2,คศ.3,เงินค่าตอบแทนเต็มขั้น ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ [รายละเอียด]