Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [16][17][18][19][20][21][22][23][24] ถัดไป>>(ทั้งหมด 163 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
21ก.พ.2557
ด้วยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อบ.4 จะออกประเมินมาตรฐานภายในของสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557 จึงขอแจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบและพร้อมรับการประเมินต่อไป อนึ่งสำหรับกำหนดการประเมินดังกล่าวให้เป็นไปตามรอง ผอ.เขตฯและศน.ประจำกลุ่มฯ
19ก.พ.2557
รหัสสอบ NT LAS ปี 2556[รายละเอียด]
19ก.พ.2557
แจ้ง อ.พัชรมณี พุทธิกรณ์ ร.ร.บ้านจั่น รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก แบบเบิก 7223 เจ้าตัวไม่ได้แนบมาด้วย
19ก.พ.2557
แจ้ง อ.สมศักดิ์ แฝงพงศ์ ร.ร.บ้านวังยาง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษา พ.ศ.2547 หมวด 2 การยื่นขอเบิกเงินต้องภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนของการศึกษานั้น ๆ
13ก.พ.2557
เรียน ผอ.ร.ร.บ้านท่าบ้งมั่ง และห้วยนกเปล้า หน่วยตรวจสอบภายในขอเลื่อนการตรวจสอบฯ จากวันที่ 17 และ 18 ก.พ.57 เนื่องจากต้องเดินทางไปประชุมที่ กทม.ส่วนกำหนดใหม่เป็นวันใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
13ก.พ.2557
การทดสอบโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่าน การเขียนและสื่อสารได้ ชั้น ป.3 และชั้น ป.6 กำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 5 มีนาคม 2557 ขอให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการจัดสอบดังกล่าวด้วย
13ก.พ.2557
แจ้งนักการภารโรง 21 อัตรา ขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินตกเบิก เน่ืองจากรอเงินประจำงวด จาก สพฐ. ถ้าโอนมาเมื่อไร จะรีบดำเนินการให้ด่วนท่ีสุด
13ก.พ.2557
แจ้ง ผอ.ยุทธนา พรทิพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงคำ ให้รับเอกสารเพิ่มเติมค่าเช่าบ้านด้วย ค่ะ และมีแก้ไขด้วย กรุณารับได้ท่ี คุณพิศมัย ราตรี กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
12ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้รับใบแจ้งยอด กบข.ประจำปี 2556 ได้แล้วนะค่ะ ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เพื่อนำไปตรวจสอบและยื่นลดหย่อนภาษี
12ก.พ.2557
สทศ.จัดสอบ O-NET รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือขาดสอบ แก่นักเรียนชั้น ป.6 และชั้นม.3 เปิดรับสมัคร10-17 ก.พ.57 ป.6 สอบ5 มี.ค.57,ม.3 สอบ 5-6 มี.ค.57 นักเรียนสมัครด้วยตนเองที่ สทศ.หรือทางไปรษณีย์ โดยวิธี EMS ดูรายละเอียดทางเว็ปไซด์ www.niets.or.th[รายละเอียด]
12ก.พ.2557
สทศ.จัดสอบ O-NET รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือขาดสอบ แก่นักเรียนชั้น ป.6 และชั้นม.3 เปิดรับสมัคร10-17 ก.พ.57 ป.6 สอบ5 มี.ค.57,ม.3 สอบ 5-6 มี.ค.57 นักเรียนสมัครด้วยตนเองที่ สทศ.หรือทางไปรษณีย์ โดยวิธี EMS ดูรายละเอียดทางเว็ปไซด์ www.niets.or.th[รายละเอียด]
11ก.พ.2557
แจ้ง อ.กีรติกา สิมาพันธ์ ครู ร.ร.บ้านป่าข่า รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้ัรับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. ชื่อสกุลแม่และบุตรไม่ตรงกันให้แนบหลักฐานเพิ่ม 2. ถ้าหย่าให้แนบบันทึกว่าบุตราอยู่ในความดูแลของใคร ฯลฯ
11ก.พ.2557
แจ้ง อ.บรรจง ศิลาเกษ ครู ร.ร.วัดบ้านค้อหวาง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก กรณีเบิกค่าเล่าเรียนสถานศึกษาเอกชนต้องแนบสำเนาขออนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาด้วย
11ก.พ.2557
แจ้ง อ.ชาลินี บุญคง ร.ร.บ้านนานวล รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก1. ให้ใช้แบบ 7223 2. ข้อ 7 ให้ ผอ.ร.ร.ลงนามด้วยนะค่ะ
10ก.พ.2557
แจ้งครูอัตราจ้าง 18 อัตรา กลุ่มงานการเงินได้โอนค่าตอบแทนครูอัตราจ้างตกเบิกแต่ ตค55- กย.56 เมื่อวันที่ 10 กพ.57 ให้แล้วนะค่ะ
10ก.พ.2557
สพฐ.จะจัดแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557" ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.05-17.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนท์ ทีวิ จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนแจ้งครู ผู้ปกครองร่วมรับชมรายการดังกล่าวด้วย
08ก.พ.2557
แจ้งเปลียนแปลงสถานที่อบรมครูปฐมวัย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เดิม โรงเรียนวารินชำราบ เปลี่ยนแปลงเป็น โรงแรมรีเจ้น พาเลซ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
07ก.พ.2557
แจ้ง อ.บุญมี แม่นธนู ครู ร.ร.บ้านนาดู่ อ.นาเยีย รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตรจำนวน 1 ชุด
07ก.พ.2557
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าสอบ O-NET เพิ่ม ปี 2556[รายละเอียด]
07ก.พ.2557
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าสอบ O-NET เพิ่ม ปี 2556[รายละเอียด]
06ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี2556 ได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06ก.พ.2557
แจ้ง ร.ร.บ้านหนองสองห้อง อ.วารินชำราบ รับสมุดคู่ฝากหลักประกันสัญญาคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ
05ก.พ.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบ ให้ส่งคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ม.ค - ธ.ค. 56 โดยแก้ไขเงินเดือนเป็น 13,300 บาท แล้วส่งแบบคำขอใหม่ภายในวันที่ 7 ก.พ. 57 [รายละเอียด]
04ก.พ.2557
แจ้งข้าราชการครูมารับบัตรได้[รายละเอียด]
04ก.พ.2557
สพฐ.จัดอบรมครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อบ.4 จำนวน 16 ราย ระหว่างวันที่ 7 -9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล อ.วารินชำราบ (ฉบับแก้ไขแล้ว)[รายละเอียด]