Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [16][17][18][19][20][21][22][23][24] ถัดไป>>(ทั้งหมด 171 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
09มิ.ย.2557
แจ้ง อ.อัจฉราพร สรรพชัย ครู ร.ร.บ้านโนนเกษม รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ให้ใช้แบบ 7223 ของกรมบัญชีกลางนะค่ะ
09มิ.ย.2557
แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึง พนักงานราชการ ขณะนี้ สพฐ.ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินปรับอัตราค่าตอบแทน ตั้งแต่เดือน มค - กย.57(ปริญญาตรี 18000)บาท ขณะนี้กำลังดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะโอนให้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
06มิ.ย.2557
แจ้ง อ.อัครเดช แสงสว่าง ครู ร.ร.บ้านนาประชุม รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก ให้แนบสำเนาประกาศคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษามาด้วยนะค่ะ จึงจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีรายการใดบ้างที่เบิกได้นะค
05มิ.ย.2557
แจ้ง อ.ทองสุข ศรีตะบุตร รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 573B02957 ทำไมระบุภาคเรียนที่ 3/57 แทนที่จะเป็น 1/57 กรุณาตรวจสอบด้วยนะค่ะ
05มิ.ย.2557
แจ้ง อ.ศศิธร สุวรรณพัฒน์ ครู ร.ร.บ้านนาจาน รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก ขาดสำเนาหนังสืองดใช้สิทธิของคู่สมรส
05มิ.ย.2557
เรียน ผอ.รร.บ้านสระดอกเกษ ส่งสำเนาหนังสือสพฐ.เรื่อง เลื่อนการประชุมสัมมมนาผู้บริหารโรงเรียน ต้นแบบเรียนรวม(ขยายเพิ่ม)[รายละเอียด]
05มิ.ย.2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ [รายละเอียด]
04มิ.ย.2557
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ทำการรายงานการจบการศึกษา ของนักเรียนปีการศึกษา 2556 (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งและที่ต้องแก้ไข)[รายละเอียด]
04มิ.ย.2557
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแหง เชิญประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจติดตามการดำเนินการกิจการโรงเรียนเอกชนในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.อบ 4
04มิ.ย.2557
แจ้ง อ.สมทพงษ์ จำปาจันทร์ ครู ร.ร.บ้านสระสมิง รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ให้ใช้แบบ 7131 ของกรมบัญชีกลาง และให้ ผอ.ร.ร.ลงนามให้สมบูรณ์ด้วยนะค่ะ
04มิ.ย.2557
แจ้ง อ.อรดี วรรณจู ครู ร.ร.บ้านสระสมิง รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7131 ของกรมบัญชีกลาง 2.ข้อ 6 ใบรับเงินให้เซ็นต์เอกสารให้สมบูรณ์ด้วย
04มิ.ย.2557
แจ้งแบบฟอร์มจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาส่งในวันประชุม(DMC) ในวันที่ 7-8 มิ.ย. 57[รายละเอียด]
04มิ.ย.2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ [รายละเอียด]
03มิ.ย.2557
โอนเงินเป็นค่าพาหนะในการอบรมครูผู้ช่วย จำนวน 16 รายแล้ว ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2557[รายละเอียด]
03มิ.ย.2557
แจ้ง ว่าที่ ร.ต.หญิงษิธิตรา ภูริปัญญา ครู ร.ร.บ้านโนนบอน รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษา สิทธิในการเบิกสำหรับปีการศึกษา 2556 นั้นจะต้องส่งหลักฐานการเบิกก่อนวันเปิด
03มิ.ย.2557
แจ้ง ว่าที่ ร.ต.หญิงษิธิตรา ภูริปัญญา ครู ร.ร.บ้านโนนบอน รับเอกสรเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7131 ของกรมบัญชีกลาง
03มิ.ย.2557
แจ้ง อ.พนารัตน์ มุสิกสวัสดิ์ ครู ร.ร.บ้านโนนแดง รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก 1. ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 14 ก 87636 เลขที่ 2จำนวนเงิน 7,700 บาท ไม่ระบุระดับชั้นที่เรียน 2. ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 14 ก 87635 เลขที่ 4 ไ
03มิ.ย.2557
แจ้ง อ.สุรชัย จันทรักษ์ ครู ร.ร.บ้านหว้าน รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก 1. ใบเสร็จรับเงินไม่ระบุระดับชั้น 2. ในแบบ 7223 ข้อ 7 คำอนุมัติ ผอ.ร.ร.ไม่ลงนาม
03มิ.ย.2557
แจ้ง อ.ฐานิตา บุญจรัส ครู ร.ร.บ้านโนนบอนฯ รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1.ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 14 ก 86821 เลขที่ 1 ลว.10 เมย.57 ไม่ระบุระดับขั้น จนท.จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าจะเบิกได้เท่าไร
03มิ.ย.2557
แจ้ง ผอ.ทองสุข ศรีตะบุตร ผอ.ร.ร.บ้าน.......รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รบเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก 1.ให้ทำหนังสือนำส่งมาด้วย 2. แบบ 7223 ข้อ 7. คำอนุมัติให้ ผอ.ร.ร.ลงนามให้สมบูรณ์ 3. ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 563B06963 ปีการศึกษา 2556 เบิกครบ 2
02มิ.ย.2557
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าประชุมแจ้งตอบรับมา[รายละเอียด]
30พ.ค.2557
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
30พ.ค.2557
เรียน ครูวิทย์ฯคณิตฯ (22 อัตรา) การเงินฯ จะดำเนินการโอนเงินค่าตอบ เดือน เม.ย.-พ.ค.57 ภายในวันที่ 30 พ.ค.57 [รายละเอียด]
30พ.ค.2557
แจ้ง อ.ประสิทธิ์ วงศ์คำ ผอ.ร.ร.บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ที่ติดใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
30พ.ค.2557
แจ้ง อ.ณรงค์ ตระกาลจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านนาสะแบง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก ข้อ 8. ใบรับเงิน เซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์