Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [24][25][26][27][28][29][30][31][32] ถัดไป>>(ทั้งหมด 147 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
02เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 2 เมษายน 2556[รายละเอียด]
02เม.ย.2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,670 บาท (ระยะเวลาจ้าง 1 พ.ค. 2556 ถึง 30 ก.ย. 2556) ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
01เม.ย.2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,670 บาท (ระยะเวลาจ้าง 1 พ.ค. 2556 ถึง 30 ก.ย. 2556) ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
28มี.ค.2556
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. เขต 4 โรงเรียนใดที่ยังไม่สมัครระบบ e-GP โดยให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้สมัคร โดยนำสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด สมัครที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27มี.ค.2556
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3[รายละเอียด]
27มี.ค.2556
คู่มือ การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) [รายละเอียด]
27มี.ค.2556
หนังสือนำส่ง การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) [รายละเอียด]
27มี.ค.2556
การกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเว็บไซต์ Data Management Center end of year 2012 [รายละเอียด]
27มี.ค.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านคำขวาง,บ้านทรายทอง,บ้านบุ่ง และบ้านโพนทอง ค้างส่ง"แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิ"ให้ส่งคืน สพป.อบ.4 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เพื่อส่ง สพฐ.ต่อไป
27มี.ค.2556
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าช้าง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว[รายละเอียด]
27มี.ค.2556
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าช้าง เรื่อง สองราคาซ่อมแซมปรับปรุงห้องการงานอาชีพ[รายละเอียด]
25มี.ค.2556
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษ(เต็มขั้น)[รายละเอียด]
22มี.ค.2556
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดสรุปการให้คะแนนและสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบการจัดทำ SAR ค่ะ[รายละเอียด]
22มี.ค.2556
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส่งคุณครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ เข้าอบรม [รายละเอียด]
21มี.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[รายละเอียด]
19มี.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[[รายละเอียด]
19มี.ค.2556
แจ้งให้โรงเรียนที่จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 นำคอมพิวเตอร์ Note Book มาเข้าอบรมด้วยโรงเรียนละ 1 เครื่อง พร้อม ด้วยปลั๊ก 3 ตา
19มี.ค.2556
แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด จากวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 เป็นวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา เวลา 09.30 น.
18มี.ค.2556
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 (70 %) โดย สพฐ.โอนเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2556 จึงแจ้งให้โรงเรียนนำสมุดไปปรับยอดบัญชี แล้วออกใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพป.อบ.4 โดยด่วน รายละเอียดดังแนบ[รายละเอียด]
18มี.ค.2556
แจ้ง อ.จุไรลักษณ์ ทองไสล ให้รับเอกสารคืนที่ตู้รับเอกสารโรงเรียนด้วย เนื่องจากเอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้อง
18มี.ค.2556
รายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญจากคณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี[รายละเอียด]
17มี.ค.2556
บัญชีรายชื่อจากคณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ผู้เข้ารับการอบรามพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและพเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ห้อง[รายละเอียด]
15มี.ค.2556
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ข่าวการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90, 91 สำหรับปีภาษี 2555 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 [รายละเอียด]
15มี.ค.2556
ขอเชิญโรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง,บ้านคูเมือง,บ้านวังคก,บ้านโพนเมือง,บ้านนาดู่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"ระยะที่ 2 [รายละเอียด]
14มี.ค.2556
เรียนเชิญ ผอ.รร.บ้านนาจาน และบ้านหนองแปน ติดต่อราชการกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (081-9997856)