Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [24][25][26][27][28][29][30][31][32] ถัดไป>>(ทั้งหมด 161 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
31ส.ค.2556
แจ้ง อ.พินิจ บุดดาลี ผอ.ร.ร.บ้านคุ้ม ติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด่วนด้วยค่ะ เรื่องการเบิกเงิน กศบ.
30ส.ค.2556
ตามหนังสือที่ ศธ 04186/ว 2985 ลว. 29 ส.ค.56 สพป.อบ.4 ได้กำหนดจัดประชุม ประธานกลุ่มฯ,ผอ.รร.จัดการเรียนร่วม,ผอ.รร.ที่ส่งผลงานเข้าแข่งขัน ในวันที่ 2 ก.ย.56 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 นั้น เนื่องจากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถจัดประชุมได้ จึงขอยกเลิกหนังสือฉบั
30ส.ค.2556
เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก (นักเรียนติด G) [รายละเอียด]
30ส.ค.2556
แจ้ง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน[รายละเอียด]
30ส.ค.2556
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดระบบ DMC ให้โรงเรียนเข้าปรับปรุงข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์[รายละเอียด]
29ส.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
29ส.ค.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านกุดชุม,บ้านบุ่งมะแลง,บ้านโนนสูงดอนพิกุล,ให้มารับเอกสารที่บล๊อกโรงเรียนด้วยค่ะ(วีรกุล)
29ส.ค.2556
แจ้ง อ.สายสมร สีดา รร.ร.บ้านคูสว่าง รับเอกสารเบิกเงิน พยาบาล คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. ค่าตรวจสุขภาพประจำปีของ นายอัมพร สีดา คู่สมรสเบิกไม่ได้นะค่ะ เนื่องจากใช้สิทธิใครสิทธิเราเท่านั้น 2.นางสายสมร สีดา ให้แนบหนังสือรับรองความจำเป็
29ส.ค.2556
แจ้ง อ.จันทร์จิรา ไชยกาล รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเบิกเงิน กศบ.ฉบับจริงเท่านั้น
29ส.ค.2556
แจ้ง ส.อ.สุภาพ อุณาภาค รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากเซ็นต์เอกสารในใบติดใบเสร็จรับไม่สมบูรณ์
29ส.ค.2556
แจ้ง อ.สุบรรณ คับพวง ผอ.ร.ร.บ้านแสนคำฯ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7223 ที่แนบมาพร้อมนี้นะค่ะ
28ส.ค.2556
ประกาศ โรงเรียนและครูที่มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโล่ห์และเกียรติบัตร “ชุมชนการเรียนรู้ครูจิตอาสาดีเด่น” ครูจิตอาสาดีเด่น ครูจิตอาสาต้นแบบ ประจำปี 2556 ขอให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด่วน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ดังร[รายละเอียด]
28ส.ค.2556
ประกาศ สพป.อบ.4 เรื่องการขายต้นไม้ (ต้นพะยูง ) ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 ต้น ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
28ส.ค.2556
คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลฯจัดประชุมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 13[รายละเอียด]
27ส.ค.2556
เผยแพร่ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน ของ นายเอกวิน กรแก้ว ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
26ส.ค.2556
ส่งหนังสือข้อมูล สถิติทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖[รายละเอียด]
26ส.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) 26 ส.ค.56 เวลา 15.25 น.(โทร.045-321962ต่อ 132)[รายละเอียด]
23ส.ค.2556
แจ้ง อ.พัชรมณี คำวงศ์ ร.ร.บ้านจั่น รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก 1. ไม่มีใบเสร็จรับเงินศึกษาบุตรของบุตร 2. นามสกุลของแม่และบุตรไม่ตรงกันให้แนบเอกสารเพิ่มด้วย 3.แนบสำเนาหนังสืองดใช้สิทธิของคู่สมรส ด้วยนะค่ะ
23ส.ค.2556
แจ้ง อ.เรวัฒน์ มโนรักษ์ รร.ร.บ้านนาเรือง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร จำนวน 1 ชุด
23ส.ค.2556
แจ้ง อ.ทัศนีย์ ลอยนวล ร.ร.บ้านวังยาง รับเอการเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก เบิกให้ นายสุทธิพล ลอยนวล ใบเสร็จรับเงินต้องมีลายเซ็นต์ของ จนท.การเงิน หรือ ธนาคารพร้อมตราประทับด้วยนะค่ะ
23ส.ค.2556
แจ้ง อ.พารณ ทองคำใส ร.ร.บ้านหนองหิน รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ผอ.ร.ร.ลงนามไม่สมบูรณ์
23ส.ค.2556
แจ้ง อ.อาภรณ์ เร่มคิดการ ร.ร.บ้านขัวไม้แก่น รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะเนื่องจาก ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
23ส.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เพื่อเตรียมสอบ O-NET ปี 56 และให้นำส่งภายในวันที่ 30 ส.ค.56 ทางเว็ปไซด์ www.niets.or.th(สทศ.) (ถ้าใกล้ถึงกำหนด กลัวระบบจะล่มและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ)[รายละเอียด]
22ส.ค.2556
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (รายละเอียดดังแนบ)[รายละเอียด]
21ส.ค.2556
แจ้งโรงเรียน 24 โรงเรียน (ตามเอกสารแนบ) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี 2556 (งบแปรญัตติ) และการพัฒนาทักษะการใช้ครุภัณฑ์การศึกษา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4[รายละเอียด]