Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [24][25][26][27][28][29][30][31][32] ถัดไป>>(ทั้งหมด 170 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
13ก.พ.2557
แจ้ง ผอ.ยุทธนา พรทิพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงคำ ให้รับเอกสารเพิ่มเติมค่าเช่าบ้านด้วย ค่ะ และมีแก้ไขด้วย กรุณารับได้ท่ี คุณพิศมัย ราตรี กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
12ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้รับใบแจ้งยอด กบข.ประจำปี 2556 ได้แล้วนะค่ะ ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เพื่อนำไปตรวจสอบและยื่นลดหย่อนภาษี
12ก.พ.2557
สทศ.จัดสอบ O-NET รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือขาดสอบ แก่นักเรียนชั้น ป.6 และชั้นม.3 เปิดรับสมัคร10-17 ก.พ.57 ป.6 สอบ5 มี.ค.57,ม.3 สอบ 5-6 มี.ค.57 นักเรียนสมัครด้วยตนเองที่ สทศ.หรือทางไปรษณีย์ โดยวิธี EMS ดูรายละเอียดทางเว็ปไซด์ www.niets.or.th[รายละเอียด]
12ก.พ.2557
สทศ.จัดสอบ O-NET รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือขาดสอบ แก่นักเรียนชั้น ป.6 และชั้นม.3 เปิดรับสมัคร10-17 ก.พ.57 ป.6 สอบ5 มี.ค.57,ม.3 สอบ 5-6 มี.ค.57 นักเรียนสมัครด้วยตนเองที่ สทศ.หรือทางไปรษณีย์ โดยวิธี EMS ดูรายละเอียดทางเว็ปไซด์ www.niets.or.th[รายละเอียด]
11ก.พ.2557
แจ้ง อ.กีรติกา สิมาพันธ์ ครู ร.ร.บ้านป่าข่า รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้ัรับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. ชื่อสกุลแม่และบุตรไม่ตรงกันให้แนบหลักฐานเพิ่ม 2. ถ้าหย่าให้แนบบันทึกว่าบุตราอยู่ในความดูแลของใคร ฯลฯ
11ก.พ.2557
แจ้ง อ.บรรจง ศิลาเกษ ครู ร.ร.วัดบ้านค้อหวาง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก กรณีเบิกค่าเล่าเรียนสถานศึกษาเอกชนต้องแนบสำเนาขออนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาด้วย
11ก.พ.2557
แจ้ง อ.ชาลินี บุญคง ร.ร.บ้านนานวล รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก1. ให้ใช้แบบ 7223 2. ข้อ 7 ให้ ผอ.ร.ร.ลงนามด้วยนะค่ะ
10ก.พ.2557
แจ้งครูอัตราจ้าง 18 อัตรา กลุ่มงานการเงินได้โอนค่าตอบแทนครูอัตราจ้างตกเบิกแต่ ตค55- กย.56 เมื่อวันที่ 10 กพ.57 ให้แล้วนะค่ะ
10ก.พ.2557
สพฐ.จะจัดแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557" ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.05-17.30 น. ณ สถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนท์ ทีวิ จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนแจ้งครู ผู้ปกครองร่วมรับชมรายการดังกล่าวด้วย
08ก.พ.2557
แจ้งเปลียนแปลงสถานที่อบรมครูปฐมวัย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เดิม โรงเรียนวารินชำราบ เปลี่ยนแปลงเป็น โรงแรมรีเจ้น พาเลซ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
07ก.พ.2557
แจ้ง อ.บุญมี แม่นธนู ครู ร.ร.บ้านนาดู่ อ.นาเยีย รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตรจำนวน 1 ชุด
07ก.พ.2557
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าสอบ O-NET เพิ่ม ปี 2556[รายละเอียด]
07ก.พ.2557
รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าสอบ O-NET เพิ่ม ปี 2556[รายละเอียด]
06ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี2556 ได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06ก.พ.2557
แจ้ง ร.ร.บ้านหนองสองห้อง อ.วารินชำราบ รับสมุดคู่ฝากหลักประกันสัญญาคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ
05ก.พ.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบ ให้ส่งคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ม.ค - ธ.ค. 56 โดยแก้ไขเงินเดือนเป็น 13,300 บาท แล้วส่งแบบคำขอใหม่ภายในวันที่ 7 ก.พ. 57 [รายละเอียด]
04ก.พ.2557
แจ้งข้าราชการครูมารับบัตรได้[รายละเอียด]
04ก.พ.2557
สพฐ.จัดอบรมครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อบ.4 จำนวน 16 ราย ระหว่างวันที่ 7 -9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล อ.วารินชำราบ (ฉบับแก้ไขแล้ว)[รายละเอียด]
03ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนบ้านกุดชุม รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ขรก.ครูฯ สายบริหารสถานศึกษาได้ที่ loger สนง.เขตพื้นที่
31ม.ค.2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดเฉพาะเขตอำเภอวารินชำราบให้มารับใบแจ้งยอดเงินปันผลได้ที่ห้องการเงินค่ะ
31ม.ค.2557
โรงเรียนที่ยีังไม่ส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะครู 2 โรงเรียน ตรวจสอบราย[รายละเอียด]
31ม.ค.2557
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
30ม.ค.2557
แจ้งโรงเรียนบ้านสระดอกเกษ รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลกรณีค่าตรวจสุขภาพประจำปี ที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ต้องส่งเอกสารฉบับจริงประกอบการเบิก-จ่ายเพื่อจ่ายศูนย์อนามัยที่ 7
30ม.ค.2557
แจ้ง อ.รัศมี วามะขันธ์ ร.ร.บ้านสร้างโหง่น รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก กรณีเบิกค่ายานอกบัญชียาหลัก ต้องแนบหนังสือรับรองความเห็นของแพทย์กรณีจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักด้วยนะค่ะ
30ม.ค.2557
โรงเรียนที่ยีังไม่ส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะครู กรุณาตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติม และส่งข้อมูลให้ภายในวันที่ 30 มกราคม 2557ด้วย[รายละเอียด]