Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [24][25][26][27][28][29][30][31][32] ถัดไป>>(ทั้งหมด 176 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
07พ.ค.2557
แจ้ง อ.ประวิน ปรัสพันธ์ ครู ร.ร.บ้านดอนม่วง รับเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7131 ของกรมบัญชีกลางนะค่ะ 2. ในแบบ ข้อ 6 ใบรับเงินต้องเซ็นต์เอกสารให้สมบูรณ์ด้วยนะค่ะ
07พ.ค.2557
ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 (ปรนัย_ระดับบุคคล)-เอกชน_Excel[รายละเอียด]
07พ.ค.2557
ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 (ปรนัย_ระดับบุคคล)_เอกชน[รายละเอียด]
07พ.ค.2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรบานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[รายละเอียด]
07พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 3 ร.ร. คือ (บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)
07พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 4 ร.ร.),บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง),บ้านกะแอกน้อย
06พ.ค.2557
แจ้งครู ร.ร.บ้านนาจาน รับสมุดคู่ฝากคืนที่ตู้รับเอกสารโรงเรียนด้วยนะค่ะ
06พ.ค.2557
แจ้ง อ.รัตนา พรหมจารีย์ ครู ร.ร.บ้านห้วยนกเปล้า รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1. ใบแบบ 7131 ข้อ 5 คำอนุมัติ ผอ.ร.ร.ยังไม่ลงนาม 2. ในใบติดใบเสร็จรับเงินผู้มีสิทธิ์เซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์
06พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 7 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านคูเมือง,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านหนองหิน,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง),บ้านกะแอกน้อย
06พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 5 ร.ร. คือ (บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง),สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา,สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขา)
03พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 6 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านกะแอกน้อย,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสว่าง,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)
03พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 6 ร.ร. คือ (บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านหินแห่,บ้านนาดี(สำโรง),สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา,สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขา)
02พ.ค.2557
เรียน ร.ร.ในสังกัด 12ร.ร.ที่นำร่องระบบ SMSS หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งเลื่อนการประชุมจากเดิมกำหนดวันที่ 12 พ.ค.57 เลื่อนเป็นวันที่ 13พ.ค.57ดังรายละเอียดแนบ[รายละเอียด]
02พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 [ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 10 ร.ร. [รายละเอียด]
02พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 6 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านกะแอกน้อย,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสว่าง,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)[รายละเอียด]
02พ.ค.2557
แจ้งการโอนเงินโบนัส วันที่ 2 พ.ค.57 ตามรายละเอียดที่แนบ[รายละเอียด]
02พ.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย สพป.อบ 4 ได้โอนเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/57 เรียบร้อยแล้วขอให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินภายใน 5 วันทำการและดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่แจ้งอย่างเคร่งครัด (เอกสารลงในช่องรับเอกสาร เนื่องจากระบบอิเลคทรอนิค
01พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 [ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 11 ร.ร.][รายละเอียด]
01พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 6 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านกะแอกน้อย,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสว่าง,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)[รายละเอียด]
01พ.ค.2557
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
01พ.ค.2557
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง [รายละเอียด]
30เม.ย.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[รายละเอียด]
30เม.ย.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้โอนเงินอุดหนุนรายหัวประจำเดือนเมษายน2557 ให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 เม.ย 2557 ขอให้ตรวจสอบยอดและดำเนินการโอนเงินให้ครูในสังกัดโรงเรียนของท่านภายใน 3 วันทำการ
30เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557) วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรายงานข้อมูลคะ (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 12 ร.ร.)[รายละเอียด]
30เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการกรอกข้อมูลค่ะ[ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 37 ร.ร.][รายละเอียด]