Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [24][25][26][27][28][29][30][31][32] ถัดไป>>(ทั้งหมด 183 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
23ก.ค.2557
สพป.อบ. 4 ได้จัดทำข้อมูล สถิติทางการศึกษา ปี 2557 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนมารับหนังสือได้ที่ กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 1 เล่ม [รายละเอียด]
23ก.ค.2557
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา2557 ขอให้ส่งภายในวันที่ 25 ก.ค 57
22ก.ค.2557
ให้โรงเรียนรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเป็นรายเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 รายละเอียดตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เพื่อจะได้สรุปข้อมูลรายงาน สพฐ. เพื่อดำเนินการต่อไป[รายละเอียด]
22ก.ค.2557
สรุปบันทึกผลการประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2557 (เอกสารหมายเลข 3)
22ก.ค.2557
สรุปบันทึกผลการประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2557 (เอกสารหมายเลข2)
22ก.ค.2557
สรุปบันทึกผลการประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2557 (เอกสารหมายเลข1)
22ก.ค.2557
สรุปบันทึกผลการประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2557 (เอกสาร1)
22ก.ค.2557
ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดปลวกเกตุ สพป.ระยอง เขต 1 (ภาพกิจกรรม)
22ก.ค.2557
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบรักการอ่าน โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.ระยอง เขต 1 (ภาพกิจกรรม)
21ก.ค.2557
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการส่งรูปถ่ายบุคลากรในสังกัด เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ในระบบ AMSS++ ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งด่วน [รายละเอียด]
21ก.ค.2557
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ทำการรายงานการจบการศึกษา ของนักเรียนปีการศึกษา 2556 (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งและที่ต้องแก้ไข)[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนแทนครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนแทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 1 อัตรา [รายละเอียด]
18ก.ค.2557
แจ้งรายละเอียดโอนเงินปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามวุฒิ คศ.1[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ส่งคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
คำชี้แจงสำหรับผู้ปะสงค์ขอย้าย[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
แจ้งประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ เรื่อง แนวทางการพิจารณาย้าย [รายละเอียด]
18ก.ค.2557
แจ้งส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗[รายละเอียด]
18ก.ค.2557
แจ้ง อ.กอปรพร คำศรีสุข ครู ร.ร.บ้านแกนาคำ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากในแบบ 7223 ข้อ 2. กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ หรือหากไม่มี กรณีให้แนบเอกสารเพิ่ม
16ก.ค.2557
เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มฯสว่างวีระวงศ์ (ภาพกิจกรรม)
16ก.ค.2557
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
16ก.ค.2557
แจ้ง อ.ประยูร คุ้มไพร่ ครู ร.ร.บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.เนื่องจาก 1.ให้ใช้แบบ 7131 ของกรมบัญชีกลาง 2. กรณีเบิกให้ตนเองได้ใช้สิทธิ์นอนรักษาตัวที่ รพ.ไม่สามารถเบิกได้
16ก.ค.2557
แจ้ง อ.พรทิพา ศรีดาคุณ ครู ร.ร.บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก สกุลแม่และบุตรไม่ตรงกันกรณีแนบหลักฐานเพิ่ม
16ก.ค.2557
แจ้ง อ.สำลี พรมสุ ผอ.ร.ร.บ้านหนองกินเพล รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.เดินทางฯคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากให้แนบสำเนาหนังสือแจ้งให้ราชการ และกรณีเบิกเงินค่าโดยสารเครื่องบินให้แนบกากตั๋วมาด้วย