Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [24][25][26][27][28][29][30][31][32] ถัดไป>>(ทั้งหมด 162 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
25ก.ย.2556
แจ้ง คุณครูสุรชาติ ป้อมหิน รับกระเป๋าได้ที่กลุ่มอำนวยการ
25ก.ย.2556
ด่วนที่สุด ให้โรงเรียน(รายชื่อตามแนบ)ที่ได้รับจัดสรรสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียนติดต่อเพื่อดำเนินการที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.๔ โดยด่วน ภายใน ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖[รายละเอียด]
25ก.ย.2556
ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สำเนาบัตรประชาชนของคณะกรรมการตรวจรับ ทั้ง 3 ท่าน รายการสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน ปี 2556 ประชุมเพื่อลงระบบเบิกจ่ายเงิน ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ห้องปร[รายละเอียด]
24ก.ย.2556
โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.4 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้รายงานสพป.อบ.4 เพื่อดำเนินการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
23ก.ย.2556
เรียนเชิญบุคลากร สพป.อบ.4 ทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เคลือบ ศรีโพนทอง มารดาของ นางมัชฌิมา วงษาสาย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ในวันที่ 23 ก.ย. 2556 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 3 ม.11 บ้านศรีเมือง ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลฯ
23ก.ย.2556
แจ้ง ร.ร.บ้านบัวเทิง ,บ้านท่าบ่งมั่งฯ รับสมุดคู่ฝากคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ
18ก.ย.2556
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามรายชื่อที่แนบ) อนุญาตให้ผู้รับผิดชอบในด้านการจัดทำงบประมาณ มาจัดทำประมาณราคาวัสดุ ในวันที่ 19 ก.ย.2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.อบ.4 โดยให้นำคอมพิวเตอร์พกพามาด้วย[รายละเอียด][รายละเอียด]
18ก.ย.2556
แจ้ง ร.ร.ต่อไปนี้ให้ติดต่อรับเช็คเงินนอกงบประมาณค่าถอนหลักประกันสัญญา ดังนี้1. บ้านแกนาคำ 2. บ้านเปือย 3. บ้านบาก 4. บ้านหนองสองห้อง 5. บ้านโนนแคน 6. บ้านวังคกอูบมุง 7. บ้านนานวล ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นะค่ะ
18ก.ย.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , ค่าใช้จ่ายในการประชุม[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
แจ้งกำหนดการ แผนผังแสดงโต๊ะที่นั่ง งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ แผนการเก็บข้อมูลฯ รายจังหวัดตามโครงการสำรวจภาวะสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ แผนการเก็บข้อมูลฯ รายจังหวัดตามโครงการสำรวจภาวะสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
ประชาสัมพันธ์แผนการอบรม อสร.แกนนำทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมฟ้าใส โรงพยาบาลสำโรง[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
แจ้งให้ทุกโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้ามารับบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556) ของข้าราชการครู ให้เข้ามารับที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ด้วยค่ะ
17ก.ย.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
17ก.ย.2556
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม(ทุกคน) งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ประชุมในวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.4[รายละเอียด]
16ก.ย.2556
วันที่ 17 กันยายน 2556 กลุ่มนโยบายและแผน อบรมสัมมนาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ บ้านสวนโฮเท็ล (1 วัน)
13ก.ย.2556
เรียน ผอ.โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ถ้ามีปัญหาการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ประสานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ คุณชนัญชิดา งานพัสดุ เบอร์โทร. 081 -5796885 ค่ะ
13ก.ย.2556
แจ้งเพิ่มเติม 9 โรงเรียน ที่ได้รับงบประมาณค่าติดตั้งขยายเขคปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา ในการบันทึกระบบ e-GP แหล่งของเงิน ถ้าจัดซื้อใช้รหัส 5611230 ถ้าจัดจ้างใช้รหัส 5611220 ค่ะ ลงนามในสัญญาซ่ื้อจ้่างได้ตั้งแต่ วันที่ได้รับการแจ้งโอนเงินงบปร
13ก.ย.2556
เรียน ผอ.โรงเรียนหนองแปน,หนองสองห้อง,หนองมังโนนกลางห่องแดง,หนองกระบือ,โนนแคน,สว่าง,โคกสมบูรณ์นอก,หินแห่,สำโรงน้อย ด้วยสพฐ.แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาเมื่อ 13 ก.ย. 56 จำนวน 799,000 บาท จึงขอแจ้งให้โรงเร[รายละเอียด]
13ก.ย.2556
ขอให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ในการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) มารับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556
11ก.ย.2556
แจ้ง นายมนัส คำศรีสุข ช่างครุภัณฑ์ ร.ร.บ้านคำเจริญ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร ราย น.ส.จีรนันท์ คำศรีสุข และ นายอภิชาติ คำศรีสุข
11ก.ย.2556
แจ้งการลงพื้นที่บันทึกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ปี 2556 ในระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2556 คณะทำงานประกอบด้วย นายวิหาร ขันทอง นายไศล วจนวิชากร และนายชูทัย บุญช่วย โทร. 0810648422 0804654585
10ก.ย.2556
สกสค.อุบลราชธานี แจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามที่แนบ ไปร่วมประชุมรับโลห์ ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [รายละเอียด]
10ก.ย.2556
ประกาศ ..การแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบการอ่านรู้เรื่อง ป.3,ป.6 ในวันที่ 13 ก.ย.56 กรรมการจะต้องไม่เป็นครูผู้สอนชั้น ป.3 และ ป.6