Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [24][25][26][27][28][29][30][31][32] ถัดไป>>(ทั้งหมด 172 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
18มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดรายงานข้อมูลในการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 21 มี.ค.57 ด้วยค่ะ..(ร.ร.ที่ส่งแล้ว บ้านเด็กฯ,กองทัพบกฯ,ศิริอุบลวรรณ,อนุบาลงามจิต,งามจิตฯ2)[รายละเอียด]
18มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียน(รายชื่อตามรายละเอียดแนบ) เรื่องตามที่อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.4 ที่ ศธ 04186/ว7 ลงวันที่7 ม.ค. 2557นั้น ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2558-2559 ดังกล่าว ให้ดำเนินการและจัดส่งกลุ่มนโยบายและแผนโดยด่วน[รายละเอียด]
17มี.ค.2557
แจ้ง โรงเรียนบ้านนาดู่ อ.นาเยีย รับสมุดคู่ฝากเงินประกันสัญญา คืนที่ตู้รับเอกสารโรงเรียนด้วยนะค่ะ
17มี.ค.2557
แจ้ง อ.ทิพาภรณ์ แสงงาม ร.ร.บ้านบอน รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7131 ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
17มี.ค.2557
แจ้ง อ.ทองสุข ศรีตะบุตร ร.ร.บ้านหนองเทา รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. ต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ 2.ใบติดใบเสร็จรับเงินต้องใช้ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น และให้เซ็นต์ให้สมบูรณืด้วยนะค่ะ
14มี.ค.2557
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อข้างต้นนี้ รายงานผลการดำเนินงานทางระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 เนื่องจากระบบการรายงานจะปิดลง ในวันที่ 15 มีนาคม 2557[รายละเอียด]
14มี.ค.2557
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญสมัครเข้ารับการอบรมและตอบปัญหาอาเซี่ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครวันนี้ ถึง 19 เมษายน 2557[รายละเอียด]
13มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา โดยกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec56[รายละเอียด]
12มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนโดยกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://bobec.bopp-obec.info[รายละเอียด]
12มี.ค.2557
แจ้ง อ.กนกจิต โปริสา ครู ร.ร.บ้านนาดี อ.นาเยีย ได้สอบถามว่าเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร สพป.อบ.4 ได้ดำเนินการเบิก-จ่ายให้หรือ ยัง ขอเรียนชี้แจงว่า การเงิน สพป.อบ.4 ได้ดำเนินการเบิก-จ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะค่ะ โดยการโอนเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 16 ธค.56 จำนวนเง
11มี.ค.2557
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school เฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา ปี 2557 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้จาก www.deqp.go.th หมดเขต 31 มีนาคม 2557
11มี.ค.2557
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา [รายละเอียด]
11มี.ค.2557
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย นาเรือง [รายละเอียด]
07มี.ค.2557
แจ้งครูวิทย์ฯคณิตฯ เงินค่าตอบแทน ตกเบิก (ตค.55-กย.56) โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ วันที่ 7 มี.ค.2557 [รายละเอียด]
07มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กรอกแบบ แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจะได้ใช้คำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี ให้ถูกต้อง โดยให้กรอกแบบ ล.ย.01 ส่งที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรั[รายละเอียด]
07มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557[รายละเอียด]
07มี.ค.2557
แจ้งโอนเงินตกเบิกนักการภารโรง 21 อัตรา วันนี้ (7 มีนาคม 2557) จาก 1 ตค 2555 -30 กันยายน 2556 [รายละเอียด]
05มี.ค.2557
แจ้ง อ.จุไรลักษณ์ ทองไสล ร.ร.บ้านนาเรือง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร จำนวน 1 ชุด
05มี.ค.2557
แจ้ง อ.สมคิด ประสงค์แสนสุข ร.ร.บ้านนาดี อ.นาเยีย รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลค่ืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนายสมคิด เนื่องจากเบิกพยาบาลให้มารดา
05มี.ค.2557
แจ้งข่าวนักการภารโรง 21 อัตราท่ียังไม่ได้รับเงินตกเบิก ขณะนี้เงินประจำงวดโอนมาให้ สพป.อบ.4 เรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการเบิกจ่ายอย่างเร่งด่วน คาดว่าจะโอนให้เจ้าตัวภายในไม่เกินวันศุกร์ท่ี 7 มีนาคม 2557 (หักประกันสังคม 4 เปอร์เซ็นต์)
05มี.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.วัดนาเยียวิทยา,อนุบาลงามจิต,อนุบาลสำโรง,วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ขอให้มารับเอกสารเรียนฟรี 15 ปี กลับไปแก้ไขด่วน
05มี.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.ศิริอุบลวรรณ,อนุบาลงามจิต ขอให้มารับเรื่องอาหารเสริม(นม) กลับไปแก้ไขด่วน
03มี.ค.2557
สพป.อบ.4 มีข้อราชการเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ จึงแจ้งให้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่ายเข้าประชุมในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.อบ.4 จึงแจ้งมาเพื่อให้ประธานเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
03มี.ค.2557
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
03มี.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด รวม 20 ร.ร. หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจสอบฯ จากกำหนดเดิม ไปเป็นภาคเรียนที่ 1/2557 ดังแนบ[รายละเอียด]