Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [24][25][26][27][28][29][30][31][32] ถัดไป>>(ทั้งหมด 160 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
27ส.ค.2556
เผยแพร่ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน ของ นายเอกวิน กรแก้ว ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการพิเศษ ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
26ส.ค.2556
ส่งหนังสือข้อมูล สถิติทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖[รายละเอียด]
26ส.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) 26 ส.ค.56 เวลา 15.25 น.(โทร.045-321962ต่อ 132)[รายละเอียด]
23ส.ค.2556
แจ้ง อ.พัชรมณี คำวงศ์ ร.ร.บ้านจั่น รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก 1. ไม่มีใบเสร็จรับเงินศึกษาบุตรของบุตร 2. นามสกุลของแม่และบุตรไม่ตรงกันให้แนบเอกสารเพิ่มด้วย 3.แนบสำเนาหนังสืองดใช้สิทธิของคู่สมรส ด้วยนะค่ะ
23ส.ค.2556
แจ้ง อ.เรวัฒน์ มโนรักษ์ รร.ร.บ้านนาเรือง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร จำนวน 1 ชุด
23ส.ค.2556
แจ้ง อ.ทัศนีย์ ลอยนวล ร.ร.บ้านวังยาง รับเอการเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก เบิกให้ นายสุทธิพล ลอยนวล ใบเสร็จรับเงินต้องมีลายเซ็นต์ของ จนท.การเงิน หรือ ธนาคารพร้อมตราประทับด้วยนะค่ะ
23ส.ค.2556
แจ้ง อ.พารณ ทองคำใส ร.ร.บ้านหนองหิน รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ผอ.ร.ร.ลงนามไม่สมบูรณ์
23ส.ค.2556
แจ้ง อ.อาภรณ์ เร่มคิดการ ร.ร.บ้านขัวไม้แก่น รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะเนื่องจาก ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
23ส.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 เพื่อเตรียมสอบ O-NET ปี 56 และให้นำส่งภายในวันที่ 30 ส.ค.56 ทางเว็ปไซด์ www.niets.or.th(สทศ.) (ถ้าใกล้ถึงกำหนด กลัวระบบจะล่มและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ)[รายละเอียด]
22ส.ค.2556
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (รายละเอียดดังแนบ)[รายละเอียด]
21ส.ค.2556
แจ้งโรงเรียน 24 โรงเรียน (ตามเอกสารแนบ) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี 2556 (งบแปรญัตติ) และการพัฒนาทักษะการใช้ครุภัณฑ์การศึกษา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4[รายละเอียด]
21ส.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) 21 ส.ค.56 เวลา 9.32 น.[รายละเอียด]
20ส.ค.2556
หนังสือราชการ การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนมกราคม-กันยายน 2555[รายละเอียด]
19ส.ค.2556
หนังสือราชการเชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2556 [รายละเอียด]
19ส.ค.2556
สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย จำนวน 2 หลักสูตร ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,500 บาท[รายละเอียด]
19ส.ค.2556
แจ้งร.ร.เอกชนในสังกัด : กำหนดการอบรมลูกเสือสำหรับผอ.ร.ร. คือวันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค.56 , สำหรับครูผู้สอนลูกเสือสำรอง/ลูกเสือสามัญ คือวันศุกร์ที่ 23 และเสาร์ที่ 24 ส.ค.56
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.กฤษณา สุวรรณรินทร์ ร.ร.บ้านหนองไฮ รับเอสการเบิกค่าพยาบาลคืนที่ตู้รับเอสการ ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1. เซ็นต์เอกสารแบบ 7131 ไม่สมบูรณ์ 2. ให้ใช้ใบติดใบเสร็จรับเงินของกรมบัญชีกลาง
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.ภัชราพร ปริโยทัย ร.ร.บ้านถ่อน รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก1. ให้แนบเอกสารประกอบการเบิกกรณีนามสกุลแม่และลูกไม่ตรงกัน 2. สถานศึกษาเอกชนให้แนบสำเนาขอจัดตั้งสถานศึกษา 1 ชุด
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.ประมวล โทพิลา รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก1.เซ็นต์เอการไม่สมบูรณ์ 2. ให้ใช้แบบ 7233 ของกรมบัญชีกลาง
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.นภัสนันท์ ดุจดา และ อ.ณีรนุช ใยบัว รับเอกสารเบิกเงินค่าพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยนะค่ะ เนื่องจากให้ใช้แบบ 7131 และกรอกข้อมูลไม่ครบ
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.นิตยา แสงนิล ร.ร.บ้านเกษตรพัฒนา รับเอสการเบิกเงินค่าพยาบาลคืนด้วย เนื่องจากค่าตรวจสุขภาพประจำปี จะใช้สิทธิเบิกได้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.อรวรรณ แก้วดวงงาม ร.ร.บ้านแพง รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจากให้แนบสำเนาหนังสืองดใช้สิทธิของคู่สมรสด้วยนะค่ะ
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.รัฎฐ์ พันธ์เพ็ง รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รบเอกสาร ร.ร. เนื่องจากเบิกค่าตรวจสุขภาพให้ค่สมรส ตามระเบียบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลค่าตรวจสุขภาพประจำปีจะใช้สิทธิได้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น
19ส.ค.2556
แจ้งส.อ.สุภาพ อุณาภาค รับเอกสารเบิกเงินค่าพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะเนื่องจาก1.เซ็นต์เอกสารไม่ครบ 2. ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ ส.อ.สุภาพ เนื่องจากเบิกให้มารดา
16ส.ค.2556
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนเอกชน : กำหนดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.อบ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี