Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [33][34][35][36][37][38][39][40][41] ถัดไป>>(ทั้งหมด 159 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
27พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 2556(17.01)[รายละเอียด]
27พ.ค.2556
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ2556 งวดแรก 39 ร.ร.แล้ว กรุณารับที่ช่องรับหนังสือ ร.ร.ด้วยค่ะ
27พ.ค.2556
ประชาสัมพันธ์ แจ้งจัดทำข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 (จาก สพฐ.) [รายละเอียด]
27พ.ค.2556
ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอวาริฯฯและอำเภอนาเยีย เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษด่วน วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2556 นี้ ที่โรงแรมบ้านสวนวารินฯ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
27พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 2556[รายละเอียด]
23พ.ค.2556
แจ่้งรหัสงบประมาณ,กิจกรรมหลัก และแหล่งของเงิน(ค่าวัสดุใช้รหัส 5611230,ค่าจ้าง/ค่าใช้สอย/ตอบแทนวิทยากรใช้รหัส 5611220) ของงบนร.ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และงบโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมค่ะ[รายละเอียด]
23พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ (ให้โรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียนให้ถูกต้อง[รายละเอียด]
22พ.ค.2556
แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อต่อไปนี้ ให้รับเอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการคืนที่ตู้รับเอกสารดังนี้1.บ้านบอน 2.บ้านบัวท่า 3.บ้านแก่งโดม 4.บ้านท่าข้องเหล็ก 5.นาดี 6.ประชารัฐสามัคคี 7.บ้านยางวังกางฮุง
22พ.ค.2556
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ เนื่องจากข้าราชการครูในสังกัดได้ใช้แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบเดิม ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแบบเบิกใหม่แล้ว คือใช้แบบ 7131 หากโรงเรียนใดยังไม่ส่งหลักฐานเบิก ขอให้ใช้แบบให้ถูกต้องด้วยนะค่ะ
22พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info[รายละเอียด]
21พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info[รายละเอียด]
20พ.ค.2556
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
20พ.ค.2556
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
16พ.ค.2556
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด : แนวทางการส่งเสริมการใช้รถโรงเรียน[รายละเอียด]
16พ.ค.2556
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่าจะจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของ นักเรียน และข้อมูลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556[รายละเอียด]
15พ.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย สพป.อบ 4 ได้โอนเงินเรียนฟรี 15 ปี และเงินอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/56 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ตรวจสอบยอดเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรภายใน 5 วันทำการ
15พ.ค.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556[รายละเอียด]
14พ.ค.2556
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
14พ.ค.2556
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.4 ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิ ( 25 โรงเรียน)[รายละเอียด]
13พ.ค.2556
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำรวจข้อมูลผอ.ร.ร. และครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ส่ง สพป.อบ4 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556[รายละเอียด]
08พ.ค.2556
แจ้ง อ.เนรมิต สุดดี รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้เอกสารโรงเรียนด้วยเนื่องจากใบติดใบเสร็จรับเงินการศึกษาบุตรต้องใช้ใบติดของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
07พ.ค.2556
แจ้งข้าราชการผู้จะเกษียณอายุราชการเมื่อ 30 กันยายน 2556 ที่ประสงค์จะขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ให้ยื่นแบบคำขอภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 255[รายละเอียด]
07พ.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
03พ.ค.2556
แจ้งผู้ส่งคำขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11 ให้ไปชำระค่าลงทะเบียนที่คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 56
03พ.ค.2556
แจ้ง 10 โรงเรียนส่งแบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี พร้อมด้วยสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง และ สำเนา ก.พ.7 อย่างละ 1 ชุด ส่งเขตฯภายในวันที่ 8 พ.ค. 56 (รายละเอียด)[รายละเอียด]