Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [33][34][35][36][37][38][39][40][41] ถัดไป>>(ทั้งหมด 156 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
04เม.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2556[รายละเอียด]
04เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 4 เมษายน 2556[รายละเอียด]
04เม.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา, ประสานวิทยาคม, อนุบาลสำโรง, อนุบาลจิรพัฒน์ ขอให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการโอนเงินปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี เดือน ต.ค.- พ.ย. 2556 ภายในวันที่ 5 เม.ย 56
04เม.ย.2556
สช.ประกาศ "ปีการศึกษา 2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน"[รายละเอียด]
03เม.ย.2556
แจ้ง ผอ.ร.ร.บ้านท่าช้างฯ รับเอกสารประกอบการเบิก คชจ.ในการเดินทางไปราชการเพื่อร่วมงานแสดงศิลปหัตถกรรมคืนที่ตู้รับเอกสารด้วย เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งเพิ่มบันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวด้วยค่ะ
03เม.ย.2556
แจ้ง ผ.อ.ร.ร.ชุมชนบ้านนาเยีย รับเอกสารเบิก คชจ.ในการอบรมโรงเรียนดีศรีตำบลคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยนะค่ะ เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง
03เม.ย.2556
แจ้ง ผอ.ร.ร.บ้านคำนางรวย รับเอกสารประกอบการเบิกเงิน คชจ.ในการเดินทางไปราชการที่ตู้รับเอกสารคืนเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะค่ะ
03เม.ย.2556
ตัวอย่าง แบบเก็บข้อมูล การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) แก้ไขใหม่[รายละเอียด]
02เม.ย.2556
แจ้ง อ.อัจฉราวรรณ สมคะเณย์ ให้เพิ่มหลักฐานประกอบการเบิกเงินการศึกษาบุตรคือสำเนาบันทึกว่าบุตรอยู่ในความปกครองของมารดา พร้อมสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
02เม.ย.2556
การดำเนินการบันทึกข้อมูลระบบ PSIS ประจำปีการศึกษา 2556[รายละเอียด]
02เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 2 เมษายน 2556[รายละเอียด]
02เม.ย.2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,670 บาท (ระยะเวลาจ้าง 1 พ.ค. 2556 ถึง 30 ก.ย. 2556) ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
01เม.ย.2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,670 บาท (ระยะเวลาจ้าง 1 พ.ค. 2556 ถึง 30 ก.ย. 2556) ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
28มี.ค.2556
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. เขต 4 โรงเรียนใดที่ยังไม่สมัครระบบ e-GP โดยให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้สมัคร โดยนำสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด สมัครที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27มี.ค.2556
สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3[รายละเอียด]
27มี.ค.2556
คู่มือ การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) [รายละเอียด]
27มี.ค.2556
หนังสือนำส่ง การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) [รายละเอียด]
27มี.ค.2556
การกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเว็บไซต์ Data Management Center end of year 2012 [รายละเอียด]
27มี.ค.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านคำขวาง,บ้านทรายทอง,บ้านบุ่ง และบ้านโพนทอง ค้างส่ง"แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิ"ให้ส่งคืน สพป.อบ.4 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เพื่อส่ง สพฐ.ต่อไป
27มี.ค.2556
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าช้าง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว[รายละเอียด]
27มี.ค.2556
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าช้าง เรื่อง สองราคาซ่อมแซมปรับปรุงห้องการงานอาชีพ[รายละเอียด]
25มี.ค.2556
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษ(เต็มขั้น)[รายละเอียด]
22มี.ค.2556
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดสรุปการให้คะแนนและสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบการจัดทำ SAR ค่ะ[รายละเอียด]
22มี.ค.2556
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส่งคุณครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ เข้าอบรม [รายละเอียด]
21มี.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[รายละเอียด]