Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [33][34][35][36][37][38][39][40][41] ถัดไป>>(ทั้งหมด 148 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
20พ.ย.2555
แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านสะพานโดม,บ้านโนนงาม,บ้านคำโพธิ์โคกก่อง,บ้านบุ่งหวาย,บ้านทรายทอง,บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา,บ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) และบ้านสุขสมบูรณ์ รับเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วน
19พ.ย.2555
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประสงค์จะพัฒนาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา สพป.อบ. 4(เพิ่มเติม)[รายละเอียด]
19พ.ย.2555
โรงเรียนบ้านนาดี (อ.สำโรง) เป็นโรงเรียนเดียวในเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ที่ยังไม่ดำเนินการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา2554 นั้น ขอให้โรงเรียนของท่านดำเนินการโดยด่วนด้วยจักขอบพระคุณอย่างสูง
19พ.ย.2555
จัดส่งหลักฐานเพิ่มเติมขอเปิดอนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านคูเมือง[รายละเอียด]
19พ.ย.2555
แจ้ง แบบฟอร์ม M-obec สำหรับรายงานในระบบ DMC[รายละเอียด]
19พ.ย.2555
รายชื่อ โรงเรียนที่รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 2555 (ครั้งที่ 1)[รายละเอียด]
16พ.ย.2555
แจ้งกำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับจังหวัด[รายละเอียด]
16พ.ย.2555
เรียน ผอ.ร.ร.บ้านท่าข้องเหล็ก/บ้านคำนางรวย/บ้านห่องขอน/บ้านทุ่งเพียง/บ้านโคกสว่าง/บ้านแฮหนามแท่ง/บ้านบอน/บ้านธาตุ/บ้านยางวังกางฮุง ขอเชิญประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโดยใช้นวัตกรรม ในวันที่ 19 พ.ย.2555 ณ โรงเรียนบ้านดอนกลาง
16พ.ย.2555
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก/บ้านคำนางรวย/บ้านห่องขอน/บ้านทุ่งเพียง/บ้านโคกสว่าง/บ้านแฮหนามแท่ง/บ้านบอน/บ้านธาตุ/บ้านยางวังกางฮุง ขอเชิญประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโดยใช้นวัตกรรม ในวันที่ 19 พ.ย.2555 ณ โรงเรียน
16พ.ย.2555
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก/บ้านคำนางรวย/บ้านห่องขอน/บ้านทุ่งเพียง/บ้านโคกสว่าง/บ้านแฮหนามแท่ง/บ้านบอน/บ้านธาตุ/บ้านยางวังกางฮุง ขอเชิญประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโดยใช้นวัตกรรม ในวันที่ 19 พ.ย.2555 ณ โรงเรียน
16พ.ย.2555
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประสงค์จะพัฒนาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
15พ.ย.2555
เรียน อ.สงกา ใยบัว,อ.รัชนี แดงประทุม ขอแจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลไข้ใน รพ.เอกชน แล้วเมื่อ 15 ต.ค. 55 ตามไฟล์ที่แนบ[รายละเอียด]
15พ.ย.2555
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครรัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556[รายละเอียด]
15พ.ย.2555
ส่งใบสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2556[รายละเอียด]
15พ.ย.2555
แจ้งข่าวให้นักการภารโรง จำนวน 21 อัตราท่ียังไม่ได้รับค่าตอบแทนทราบ ขณะนี้ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม 2555 ให้ เน่ืองจากยังไม่ได้การโอนเงินประจำงวด จาก สพฐ. และเม่ือเงินประจำงวดมาเม่ือไหร่ จะดำเนินการเบิกให้โดยด่วน
14พ.ย.2555
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตฯ ที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ที่ จ.ชัยภูมิ ที่มีการเปลี่ยนแปลงนักเรียน/ครู เข้าร่วมแข่งขัน ให้รับหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ สพป.อบ.4 (กรณีกิจกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
13พ.ย.2555
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 นั้น ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการส่งรายงานการสำเร็จการศึกษา ดังแนบล่าสุด[รายละเอียด]
13พ.ย.2555
หนังสือแจ้งโรงเรียน จำนวน 77 แห่งรับ Tablet ระยะที่ 2[รายละเอียด]
13พ.ย.2555
แจ้งกำหนดรับ Tablet ระยะที่ 2 จำนวน 77 โรงเรียน[รายละเอียด]
13พ.ย.2555
แจ้งโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในวันพุธที่ 14 พ.ย.2555 ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อบ.4[รายละเอียด]
13พ.ย.2555
แจ้งโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ,อนุบาลจิรพัฒน์ และวัดนาเยียวิทยา รับมอบคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในวันพุธที่ 14 พ.ย.2555 ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อบ.4[รายละเอียด]
13พ.ย.2555
แจ้งรหัส Smis และ Obec[รายละเอียด]
13พ.ย.2555
คู่มือการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (DMC)[รายละเอียด]
13พ.ย.2555
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ ขอให้รายงานผลการดำเนินการงานโครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2555 ตามแบบรายงานที่เคยแจ้ง ภายในวันที่ 16 พ.ย. 2555
13พ.ย.2555
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ ด้วย สพป.อบ 4 ได้โอนเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดในช่องรับหนังสือโรงเรียน)