Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [33][34][35][36][37][38][39][40][41] ถัดไป>>(ทั้งหมด 147 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
13พ.ย.2555
แจ้งกำหนดรับ Tablet ระยะที่ 2 จำนวน 77 โรงเรียน[รายละเอียด]
13พ.ย.2555
แจ้งโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในวันพุธที่ 14 พ.ย.2555 ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อบ.4[รายละเอียด]
13พ.ย.2555
แจ้งโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ,อนุบาลจิรพัฒน์ และวัดนาเยียวิทยา รับมอบคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในวันพุธที่ 14 พ.ย.2555 ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อบ.4[รายละเอียด]
13พ.ย.2555
แจ้งรหัส Smis และ Obec[รายละเอียด]
13พ.ย.2555
คู่มือการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (DMC)[รายละเอียด]
13พ.ย.2555
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ ขอให้รายงานผลการดำเนินการงานโครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2555 ตามแบบรายงานที่เคยแจ้ง ภายในวันที่ 16 พ.ย. 2555
13พ.ย.2555
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ ด้วย สพป.อบ 4 ได้โอนเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดในช่องรับหนังสือโรงเรียน)
12พ.ย.2555
แจ้งให้ผู้มีรายชื่อในแบบกรอกข้อมูลตามที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เพื่อสามารถสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษา [รายละเอียด]
12พ.ย.2555
แจ้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตฯ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมแข่งขัน [รายละเอียด]
12พ.ย.2555
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555[รายละเอียด]
12พ.ย.2555
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน ประจำเดือน ต.ค.55 เข้าบัญชีวันที่ 12 พ.ย.2555 นะคะ (กรณีท่านใดมีการหักชำระหนี้ธนาคารฯ เดือนนี้ไม่มีการหักชำระหนี้ให้ธนาคารฯ ให้ท่านนำไปชำระเองนะคะ)[รายละเอียด]
12พ.ย.2555
แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรง อัตราจ้าง 5,700 บาท/เดือน ทราบว่า ขณะนี้ สพป.อบ.4 ได้โอนค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรงประจำเดือน ตค.55 ให้เรียบร้อยแล้วนะค่ะ เมื่อวันที่ 12 พย.55
12พ.ย.2555
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง เนื่องจาก สช. แจ้งให้เบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลและเงินเพิ่มค่าครองชีพในอัตราเดิม จึงขอให้โรงเรียนส่งแบบ พช.1- 3 (อัตราเดิม) ส่งเขต ภายในวันที่ 15 พ.ย 55
09พ.ย.2555
หนังสือนำส่ง แจ้งดำเนินการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบ Data Management Center (DMC) [รายละเอียด]
09พ.ย.2555
ประชาสัมพันธ์ แจ้งโรงเรียนทุกแห่ง ให้ดำเนินการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบ Data Management Center ที่เว็บไวต์ http://portal.bopp-obec.info/obec55_2 ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 30 พ.ย.55[รายละเอียด]
08พ.ย.2555
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งปฏิทินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556(งวดแรก) จำนวน 40 ร.ร. และ 1 สาขา เพื่อทราบ[รายละเอียด]
08พ.ย.2555
แจ้งข่าว พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ทราบ เดือน ต.ค.2555 - เดือนธันวาคม 2555 จะหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 600 บาท
08พ.ย.2555
แจ้งข่าวให้ พนักงานราชกาารและครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤติ) ทราบ ขณะนี้เงินประจำงวด โอนมาให้ สพป.อบ.4เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการเบิกจ่ายปร่ะจำเดือน ต.ค. 55 ให้น่ะค่ะ คาดว่าจะโอนประมาณสัปดาห์หน้า และประจำเดือน พ.ย. ก็จะได้รับเป็นปกติต่อไป
07พ.ย.2555
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอจัดตั้งงบประมาณปี2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดส่งรายละเอียดคำของบประมาณ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอจัดตั้ง ฯ รายละเอียดตามแนบ[รายละเอียด]
06พ.ย.2555
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนประกอบการวางแผนการดำเนินการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2555 ภายในวันที่่ 7 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม[รายละเอียด]
06พ.ย.2555
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา จัดส่งรายละเอียดคำของบประมาณ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 รายละเอียดตามแนบ[รายละเอียด]
05พ.ย.2555
เงินตกเบิกวิทยฐานะและค่าครองชีพข้าราชการ ที่มีคำสั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 กรกฎาคม 2554 ได้โอนเงินให้แล้ว ตามรายละเอียดที่แนบ[รายละเอียด]
05พ.ย.2555
ประชาสัมพันธ์ด่วน ขอเชิญชวนโรงเรียนทุกโรงเรียนร่วมบริจาคกฐินพระราชทานประจำปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวบรวมเงินบริจาคส่งกลุ่มงานประสานงาน กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.4 ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
05พ.ย.2555
แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รับเสื้อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02พ.ย.2555
ประชาสัมพันธ์ อบ.4 ได้รับจัดสรรบุคลากรครูวิทย์ฯคณิตฯปีงบ 2556 จำนวน 22 อัตรา ขณะนี้อยู่ระหว่างสพฐ.พิจารณาร.ร.ที่เขตคัดเลือกส่ง แล้วจะแจ้งให้เขตทราบ พร้อมกำหนดวันเปิดรับสมัครบรรจุตามโรงเรียนที่แจ้งจัดสรรต่อไป