Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [33][34][35][36][37][38][39][40][41] ถัดไป>>(ทั้งหมด 163 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.นิมตร ภิญโญ ร.ร.บ้านบุ่งมะแลง รับเอกสาเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอการ ร.ร.ด้วย นเองจาก1. ใบติดใบเสร็จรับเงินไม่เซ็นต์เอกสาร 2. ม.คริสเตียน ซึ่งเป็นม.เอกชน ต้องแนบสำเนาขออนุญาตจัดตั้งสถานศึกษามาด้วยทุกครั้ง
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.โสภา แสงงาม รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วยค่ะ เนื่องจากสกุลแม่และลูกไม่ตรงกัน ให้แนบหลักฐานประกอบด้วย
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.อ้อมใจ จันทร์จำลอง ร.ร.บ้านยางวังกางฮุง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วย เนื่องจากต้องแนบหนังสืองดการใช้สิทธิของคู่สมรสประกอบการเงินสวัสดิการทุกครั้งค่ะ
04ก.ค.2556
แจ้ง นายสังวร บุราไกร ร.ร.บ้านสร้างแก้ว รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. เนื่องจาก ใช้แบบไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7223 เท่านั้นค่ะ
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.พิพิศ ปรัสพันธ์ ร.ร.บ้านดอนม่วง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7223 เท่านั้นค่ะ
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.สุจิรา เรืองมณี ร.ร.บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ รับเอกสารเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วย เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7223 เท่านั้นค่ะ
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.กีรติกา สิมาพันธ์ ร.ร.บ้านป่าข่า รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. เนื่องจากชื่อสกุลแม่และบุตรไม่ครงกัน(ให้แนบหลักฐานเพิ่ม)
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.สุรเชษฐ์ ทองมนต์ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.เนื่องจากสิทธิในการเบิกตามระเบียบการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร เบิกได้เฉพาะระดับปริญญาตี เท่านั้น
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.ณัฐพงษ์ อำพันธ์ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. เนื่องจาก ให้ใช้แบบ 7233 ของกรมบัญชีกลาง และให้ใช้ใบเสร้จรับเงินฉบับจริงเท่านั้นประกอบการเบิก(ไม่ใช้สำเนา)
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.อังคณาวรรณ ยิ่งยืน ร.ร.บ้านหินแห่ง รับเอกสารเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากนามสกุลแม่ และบุตรไม่ตรงกัน ให้แนบเอกสารประกอบด้วยค่ะ
04ก.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย สพป.อบ 4 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนขอแจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ออกไปไม่มีกำหนด หากจะดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
03ก.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
03ก.ค.2556
เรื่อง การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในทศวรรษที่ 21[รายละเอียด]
02ก.ค.2556
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการนับตัวนักเรียนในระบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556[รายละเอียด]
02ก.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบที่ขอรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ขอให้ดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลเงินเพิ่มค่าครองชีพในเว็ปของ สช.แล้วกรอกข้อมูลและรายงานเขตด่วน (หนังสือจะลงบล็อกวันที่ 3 ก.ค. 56)
02ก.ค.2556
แจ้ง ร.ร.บ้านท่าช้างฯ รับเอกสารเบิก คชจ.ในการเดินทางฯประชุมที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ คืนที่ตู้รับเอกสารด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. เซ็นต์ แบบ บก.111 ไม่ครบ 2. ให้แนบสำเนาขออนุญาตไปราชการด้วย
02ก.ค.2556
แจ้ง ร.ร.บ้านสำโรงคุรุฯ รับเอกสารเบิก คชจ.ในการเดินทางฯคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยนะค่ะ เนื่องจาก เซ็นต์เอกสารไม่ครบและต้องเพิ่มสำเนาขออนุญาตไปราชการด้วยค่ะ
02ก.ค.2556
แจ้ง ร.ร.ที่เข้ารับการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพระหว่างวันที่ 22-23 มิย.56 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อ.เมือง จ.อุบลฯ ให้ส่งเอกสารเบิกดังนี้ 1. หนังสือนำส่ง 2.แบบ 8708 3. สำเนาขออนุญาตไปราชการ 4. สำเนาหนังสือสั่งการแจ้งให้ไปราชการ หากโรงเรียนใดส
02ก.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย สพป.อบ 4 ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนประจำเดือนมิ.ย56 ให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
01ก.ค.2556
แจ้ง อ.สมพงษ์ จำปาจันทร์ รับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. เนื่องจากกรอกข้อมูลไม่ครบ และเซ็นต์เอกสารไม่ครบนะค่ะ
01ก.ค.2556
การลงเนื้อหาในเครื่อง Tablet ป.2 ให้แต่ละกลุ่มเครือข่ายนำแผ่นที่รับจาก สพป.อบ.4 ไปลงในเครื่อง Tablet เมื่อลงเนื้อหาแล้วให้ลง App ซึ่งดาวน์โหลดจากเว็ปเขต หรือได้สำเนา App จากเขต ลงเพิ่มอีกจึงจะเสร็จสมบูรณ์
30มิ.ย.2556
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC และ รายงานรอบแรกที่เว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info/ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 [รายละเอียด]
30มิ.ย.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน DMC ให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 56[รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center[รายละเอียด]
27มิ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบแปรญัตติ 24 โรงเรียน ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานงบแปรญัตติ56[รายละเอียด][รายละเอียด]