Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [33][34][35][36][37][38][39][40][41] ถัดไป>>(ทั้งหมด 179 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
06ก.พ.2557
แจ้ง ร.ร.บ้านหนองสองห้อง อ.วารินชำราบ รับสมุดคู่ฝากหลักประกันสัญญาคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ
05ก.พ.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบ ให้ส่งคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ม.ค - ธ.ค. 56 โดยแก้ไขเงินเดือนเป็น 13,300 บาท แล้วส่งแบบคำขอใหม่ภายในวันที่ 7 ก.พ. 57 [รายละเอียด]
04ก.พ.2557
แจ้งข้าราชการครูมารับบัตรได้[รายละเอียด]
04ก.พ.2557
สพฐ.จัดอบรมครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อบ.4 จำนวน 16 ราย ระหว่างวันที่ 7 -9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล อ.วารินชำราบ (ฉบับแก้ไขแล้ว)[รายละเอียด]
03ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนบ้านกุดชุม รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ขรก.ครูฯ สายบริหารสถานศึกษาได้ที่ loger สนง.เขตพื้นที่
31ม.ค.2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดเฉพาะเขตอำเภอวารินชำราบให้มารับใบแจ้งยอดเงินปันผลได้ที่ห้องการเงินค่ะ
31ม.ค.2557
โรงเรียนที่ยีังไม่ส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะครู 2 โรงเรียน ตรวจสอบราย[รายละเอียด]
31ม.ค.2557
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
30ม.ค.2557
แจ้งโรงเรียนบ้านสระดอกเกษ รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลกรณีค่าตรวจสุขภาพประจำปี ที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ต้องส่งเอกสารฉบับจริงประกอบการเบิก-จ่ายเพื่อจ่ายศูนย์อนามัยที่ 7
30ม.ค.2557
แจ้ง อ.รัศมี วามะขันธ์ ร.ร.บ้านสร้างโหง่น รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก กรณีเบิกค่ายานอกบัญชียาหลัก ต้องแนบหนังสือรับรองความเห็นของแพทย์กรณีจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักด้วยนะค่ะ
30ม.ค.2557
โรงเรียนที่ยีังไม่ส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะครู กรุณาตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติม และส่งข้อมูลให้ภายในวันที่ 30 มกราคม 2557ด้วย[รายละเอียด]
29ม.ค.2557
ร.ร.บ้านบุ่ง อ.สำโรง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ/1 อัตรา และ ร.ร.ชุมชนบ้านนาเยีย อ.นาเยีย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย/1 อัตรา สอบถามรายละเอียดได้ที่ร.ร.บ้านบุ่งและร.ร.ชุมชนบ้านนาเยีย หรือปิดประกาศที่ สพป.อบ4
29ม.ค.2557
เรียน ผอ.โรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม 2557 ให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ม.ค.57 ขอให้ตรวจสอบยอดเงินและดำเนินการเบิกจ่ายให้ครูต่อไป
29ม.ค.2557
เรียน ข้าราชการในสังกัด ตามที่ข้าราชการครูได้เสนอเอกสารขอกู้เงินจากสถานบันการเงิน (ธนาคาร,สกสค.) กรุณาแนบเอกสารประกอบการขอกู้ให้ครบ ทั้งผู้กู้,ผู้ค้ำ สลิปเงินเดือน เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถ้าไม่ดำเนินการตามนี้ จะไม่เสอนผอ.สพป.ลงนาม
28ม.ค.2557
ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
28ม.ค.2557
โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับสมุดบันทึก สพฐ.ประจำปี 2557 กรุณารับด้วยค่ะที่กลุ่มงานประสานงาน กลุ่มอำนวยการ
28ม.ค.2557
เชิญรอง ผอ.สพป.อบ.4/ผอ.กลุ่ม/หน.งานศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟในวันที่ 29 มกราคม2557 เวลา 07.30 น. ณห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4
28ม.ค.2557
ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เรื่อง แนวทางการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[รายละเอียด]
28ม.ค.2557
คำชี้แจงสำหรับผู้ประสงค์ขอย้าย[รายละเอียด]
28ม.ค.2557
แบบคำร้องขอย้าย[รายละเอียด]
28ม.ค.2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557[รายละเอียด]
28ม.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบ ด้วย สพป.อบ 4 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตรและเงินช่วยเหลือบุตรให้โรงเรียนที่ส่งเรื่องเบิกเรียบร้อยแล้ว
28ม.ค.2557
แจ้ง ร.ร.วัดนาเยียวิทยา, งามจิต2, สัมมาสิกขา, อนุบาลจิรพัฒน์ ขอให้จัดส่งคำขอรับการอุดหนุนค่าสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนการกุศลตามโครงการจัดการเียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายในวันที่ 30 ม.ค 57
27ม.ค.2557
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดกรอกแบบสอบถามข้อมูลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ส่งถึงกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 ค่ะ..ขอบคุณค่ะ[รายละเอียด]
22ม.ค.2557
ให้ข้าราชการครูฯตรวจสอบบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ (นายประธาน พลศรี) หากไม่ถูกต้องแจ้งแก้ไขที่ โทร. ๐๘๘-๓๗๗-๖๒๔๖ โดยด่วน[รายละเอียด]