Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 148 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
11มี.ค.2557
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา [รายละเอียด]
11มี.ค.2557
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย นาเรือง [รายละเอียด]
07มี.ค.2557
แจ้งครูวิทย์ฯคณิตฯ เงินค่าตอบแทน ตกเบิก (ตค.55-กย.56) โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ วันที่ 7 มี.ค.2557 [รายละเอียด]
07มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ กรอกแบบ แจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจะได้ใช้คำนวนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี ให้ถูกต้อง โดยให้กรอกแบบ ล.ย.01 ส่งที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรั[รายละเอียด]
07มี.ค.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557[รายละเอียด]
07มี.ค.2557
แจ้งโอนเงินตกเบิกนักการภารโรง 21 อัตรา วันนี้ (7 มีนาคม 2557) จาก 1 ตค 2555 -30 กันยายน 2556 [รายละเอียด]
05มี.ค.2557
แจ้ง อ.จุไรลักษณ์ ทองไสล ร.ร.บ้านนาเรือง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร จำนวน 1 ชุด
05มี.ค.2557
แจ้ง อ.สมคิด ประสงค์แสนสุข ร.ร.บ้านนาดี อ.นาเยีย รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลค่ืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนายสมคิด เนื่องจากเบิกพยาบาลให้มารดา
05มี.ค.2557
แจ้งข่าวนักการภารโรง 21 อัตราท่ียังไม่ได้รับเงินตกเบิก ขณะนี้เงินประจำงวดโอนมาให้ สพป.อบ.4 เรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการเบิกจ่ายอย่างเร่งด่วน คาดว่าจะโอนให้เจ้าตัวภายในไม่เกินวันศุกร์ท่ี 7 มีนาคม 2557 (หักประกันสังคม 4 เปอร์เซ็นต์)
05มี.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.วัดนาเยียวิทยา,อนุบาลงามจิต,อนุบาลสำโรง,วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ขอให้มารับเอกสารเรียนฟรี 15 ปี กลับไปแก้ไขด่วน
05มี.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.ศิริอุบลวรรณ,อนุบาลงามจิต ขอให้มารับเรื่องอาหารเสริม(นม) กลับไปแก้ไขด่วน
03มี.ค.2557
สพป.อบ.4 มีข้อราชการเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ จึงแจ้งให้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่ายเข้าประชุมในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.อบ.4 จึงแจ้งมาเพื่อให้ประธานเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
03มี.ค.2557
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
03มี.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด รวม 20 ร.ร. หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจสอบฯ จากกำหนดเดิม ไปเป็นภาคเรียนที่ 1/2557 ดังแนบ[รายละเอียด]
28ก.พ.2557
คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557[รายละเอียด]
28ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 120 คนลงมา จำนวน 25 โรงเรียน(ตามรายละเอียดแนบ) มารับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ปี 2557 ที่ กลุ่มนโยบายและแผน[รายละเอียด]
28ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557[รายละเอียด]
26ก.พ.2557
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย ส่งผลงานเข้าประกวดการผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รายละเอียดเพิ่มเติม www.oryormoi.com
25ก.พ.2557
แจ้ง อ.สุขเสริญ สมคะเน ร.ร.บ้านสว่าง รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะเนื่องจาก บุตรอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ ตามพรก.เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2523
25ก.พ.2557
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
24ก.พ.2557
กระดาษคำตอบ LAS และคะแนนภาคปฏิบัติ ให้นำส่งเขตฯ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
24ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 (70%) [รายละเอียด]
24ก.พ.2557
!!!ด่วน รับจำนวนจำกัด ผู้สนใจเข้าร่วมการจัดอบรม หัวข้อเรื่อง "การสร้างผลิตสื่อการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว" ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ sc 443 ชั้น 4 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาส[รายละเอียด]
24ก.พ.2557
แจ้ง อ.ณัฐพงษ์ อำพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านแพง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก เอกสารไม่สมบูรณ์ ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
24ก.พ.2557
เรียน ผู้อำนวยการ ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้แจ้งหนังสือราชการด่วนเรื่องการขอรับเงินอาหารเสริมนม 1/57 และเรื่องแก้ไขเงินเดือนในระบบ PSIS ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการด่วนตามหนังสือที่แจ้ง