Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 181 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
18มิ.ย.2558
แจ้ง ร.ร.บ้านม่วงคำ,บ้านหนองกระบือ,บ้านแก้งยาง,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านน้ำเที่ยง,บ้านหนองหัวงัว,บ้านโพนงาม,บ้านโคกสมบูรณ์,บ้านผึ้งโดม,บ้านแก่งโดม กรุณาจัดส่งข้อมูล ร.ร.ขนาดเล็ก โทร.093-1285199 ยุพาพร กลุ่มนโยบายและแผน
18มิ.ย.2558
แจ้ง ร.ร.บ้านศีรษะกระบือ,บ้านหนองบัวแดนเกษม,บ้านโนนชาดผดุงวิทย์,บ้านท่างอย,บ้านดอนชาด,บ้านจั่น,บ้านโนนสูงดอนพิกุล,บ้านแกนาคำ,บ้านนานวล กรุณาจัดส่งข้อมูล ร.ร.ขนาดเล็ก โทร.093-1285199 ยุพาพร กลุ่มนโยบายและแผน
18มิ.ย.2558
แจ้ง ร.ร.บ้านนาสะแบง, บ้านคูสว่าง,บ้านปากกุดหวาย,บ้านเกษตรพัฒนา,บ้านสำโรงคุรุราษฎร์(สาขาบ้านหนองแวง),บ้านทุ่งเพียง,บ้านสว่าง,บ้านคำสมิง,บ้านป่าข่า กรุณาจัดส่งข้อมูล ร.ร.ขนาดเล็ก โทร.093-1285199 ยุพาพร กลุ่มนโยบายและแผน
16มิ.ย.2558
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ทำการรายงานแบบกรอกข้อมูลสุขภาวะของนักเรียน ขอให้รายงานด่วน (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง)[รายละเอียด]
16มิ.ย.2558
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ทำการรายงานแบบกรอกข้อมูลสุขภาวะของนักเรียน ขอให้รายงานด่วน (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง)[รายละเอียด]
15มิ.ย.2558
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ส่งข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558โดยด่วน ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2558[รายละเอียด]
15มิ.ย.2558
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ทำการรายงานแบบกรอกข้อมูลสุขภาวะของนักเรียน ขอให้รายงานด่วน (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง)[รายละเอียด]
15มิ.ย.2558
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ทำการรายงานการจบการศึกษา ของนักเรียนปีการศึกษา 2557 ขอให้รายงานด่วน (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งและที่ต้องแก้ไข)[รายละเอียด]
15มิ.ย.2558
เรียน ผอ.ร.ร.ขนาดเล็กทุก ร.ร. กรุณาจัดส่งข้อมูล 1.จำนวนครู-นร. ปัจจุบัน 2.จำนวนครู:นร., จำนวนนร.: ห้องเรียน 3.ร.ร.จัดการเรียนการสอนแบบใด เช่น คละชั้น, DLTV 4.เหตุผลที่จัดการเรียนการสอนแบบนั้น 5.ไม่ต้องจัดทำตาราง เบอร์โทรเจ้าหน้าที่093-1285199
11มิ.ย.2558
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
10มิ.ย.2558
แจ้ง อ.ปารณีย์ โรจนันท์ ครู ร.ร.บ้านน้ำเกลี้ยง รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร
10มิ.ย.2558
แจ้ง อ.วรัญญู ทาทอง ครู ร.ร.บ้านบุ่งหวาย รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร
10มิ.ย.2558
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ทำการรายงานการจบการศึกษา ของนักเรียนปีการศึกษา 2557 ขอให้รายงานด่วน (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งและที่ต้องแก้ไข)[รายละเอียด]
10มิ.ย.2558
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ทำการรายงานแบบกรอกข้อมูลสุขภาวะของนักเรียน ขอให้รายงานด่วน (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง)[รายละเอียด]
10มิ.ย.2558
การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.) มีโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมุล 12 โรงเรียน เหลือเวลาวันนี้ไม่เกิน 6 ทุ่ม ระบบจะปิดให้ดำเนินการหากโรงเรียนใดไม่จัดทำข้อมูลและไม่ยืนยันข้อมูลจะไม่ได้รับงบประมาณรายหัวของนักเรียนในสังกัด[รายละเอียด]
10มิ.ย.2558
มรภ.มหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ[รายละเอียด]
10มิ.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเสมือนจริง (SUT Virtual Training) ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 หลักสูตร[รายละเอียด]
09มิ.ย.2558
แจ้ง อ. ชาลินี บุญคง ครู ร.ร.บ้านท่างอย รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ให้ใช้แบบ 7223 ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
09มิ.ย.2558
แจ้ง อ.นุชิต เถาว์โท ผอ.ร.ร.อนุบาลสว่างวีระวงศ์ รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร
09มิ.ย.2558
การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.) มีโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมุล 32 โรงเรียน เหลือเวลา อีก 1 วันระบบจะปิดให้ดำเนินการ[รายละเอียด]
09มิ.ย.2558
การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.) มีโรงเรียนที่ยืนยันข้อมุลแล้ว 81 โรงเรียน เหลือเวลา อีก 1 วันระบบจะปิดให้ดำเนินการ[รายละเอียด]
09มิ.ย.2558
แจ้ง อ.วิเขียร ไขยภักดิ์ ครู ร.ร.บ้านสระสมิง รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1. แบบ7223 ข้อ 7 คำอนุมัติ ผอ.ร.ร.ลงยังไม่ลงนาม 2.ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 15 ก 93051/40 ลว.8 พค.58 เป็นของภาคเรียนที่ 1/56 ไม่สามารถเบิกได้
08มิ.ย.2558
การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.) มีโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมุล 78 โรงเรียน เหลือเวลา อีก 2 วันระบบจะปิดให้ดำเนินการ[รายละเอียด]
08มิ.ย.2558
การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.) มีโรงเรียนที่ยืนยันข้อมุลแล้ว 68 โรงเรียน เหลือเวลา อีก 2 วันระบบจะปิดให้ดำเนินการ[รายละเอียด]
06มิ.ย.2558
การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.) มีโรงเรียนที่ยืนยันข้อมุลแล้ว 60 โรงเรียน เหลือเวลา อีก 4 วันระบบจะปิดให้ดำเนินการ[รายละเอียด]