Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 176 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
10เม.ย.2558
แจ้งครูวิทย์ฯคณิตฯ ค่าตอบแทนเดือนมีนาคม โอนเข้าบัญชีวันที่ 10 เม.ย.58 นะคะ
09เม.ย.2558
แจ้งพนักงานราชการ ขณะนี้ได้โอนเงินประจำเดือน มีนาคม 58 เรียบร้อยแล้ว และไม่ได้หักเงินชำระหนี้ธนาคาร คงหักเฉพาะประกันสังคม ขอให้พนักงานติดต่อชำระหนี้เอง สำหรับเดือนเมษายน ดำเนินการเบิกจ่ายปกติค่ะ
08เม.ย.2558
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
07เม.ย.2558
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการโรงเรียนบ้านคุ้ม ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 [รายละเอียด]
07เม.ย.2558
ประกาลผลการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
07เม.ย.2558
แจ้ง อ.วนิดา มะลิลา ครู ร.ร.บ้านค้อน้อย รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ได้ใช้สิทธิ์ในการเบิกครบตามระเบียบแล้วคือ 22,000 บาท
07เม.ย.2558
แจ้ง อ.ยงยศ วงศ์แหล้ รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ได้เบิกให้ครบตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้ว
07เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 http://portal.bopp-obec.info/obec57/[รายละเอียด]
07เม.ย.2558
แจ้ง อ.สกนธ์รัตน์ สาโสม ครู ร.ร.บ้านท่าช้างฯรับเอกสารเบิกงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ด้วยค่ะ เนื่องจาก 1. แบบ 7223 ข้อ 7 ผอ.ร.ร.ยังไม่ลงนาม 2. ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร
07เม.ย.2558
แจ้ง อ.อินทร์ศร จันทสิงห์ ครู ร.ร.บ้านถ่อน รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากขาดสำเนาทะเบียนสมรส
07เม.ย.2558
แจ้งข่าวพนักงานราชการทุกท่าน ขณะนี้เงินประจำงวดโอนมาเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2558 คาดว่าจะโอนให้เจ้าตัวภายในสัปดาห์นี้(ก่อนสงกรานต์)สำหรับเดือนต่อไปเบิกจ่ายปกติ
07เม.ย.2558
กำหนดอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมฯ ณ สำนักปฏิบัติ "ศูนย์แสงธรรมส่องชีวิต" วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงค์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 เมษายน 2558 [รายละเอียด]
02เม.ย.2558
เรียน ผู้มีสิทธิ์ในการเบิกเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนบุตรสำหรับปีการศึกษา 2558 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2547 หมวด2 ให้เริ่มส่งเอกสารเบิกเงินดังกล่าวนับแต่วันเปิดภาคเรียนที่1/2558 เป็
02เม.ย.2558
แจ้ง อ.ระวีวรรณ ทาคำรอง ครู ร.ร.อนุบาลวารินฯรับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากเบิกเงินบำรุงการศึกษาปี 2558 ให้ส่งเบิกวันเปิดภาคเรียนที่ 1/58 เป็นต้นไป
02เม.ย.2558
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 1 เม.ย 58 [รายละเอียด]
01เม.ย.2558
โรงเรียนบ้านคุ้ม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด]
01เม.ย.2558
แจ้ง ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคุ้ม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน [รายละเอียด]
01เม.ย.2558
แจ้ง ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคุ้ม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน [รายละเอียด]
01เม.ย.2558
แจ้ง อ.สมาน ชนะกุล รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รบเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ใช้แบบไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7223 ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
31มี.ค.2558
แจ้งผู้สมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รับเอกสารผลงาน ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
31มี.ค.2558
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เรื่องร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558[รายละเอียด]
30มี.ค.2558
แจ้งแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 http://portal.bopp-obec.info/obec57/[รายละเอียด]
27มี.ค.2558
แจ้งให้ร.ร.(ตามรายชื่อที่แนบ) เร่งรัดการรายงานผลการบริหารงบลงทุนปีงบ58ระบบออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ กรณี ร.ร. ยังก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จให้ ร.ร. บันทึกส่วนที่1บันทึกผลการดำเนินงานพร้อมแนบภาพถ่ายก่อนดำเนินการและระหว่างดำเนินการเป็นเบื้องต้น[รายละเอียด]
26มี.ค.2558
แจ้งข่าวพนักงานราชการ เงินค่าตอบแทนประจำเดือนมีนาคม 2558 จะยังไม่ได้รับ เน่ืองจากเงินประจำงวดโอนมาให้ไม่เพียงพอ ขณ๊ะนี้ได้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมไป สพฐ.เรียบร้อยแล้ว เมื่อเงินมาจะรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้โดยเร่งด่วน
25มี.ค.2558
เรียน ผอ.ร.ร. ตามรายชื่อที่แนบ กรุณาส่งสำเนาสัญญาจ้าง ที่งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.4 ภายในวันที่ 26 มีค.2558 เพื่อดำเนินการกันเงินในระบบ GFMIS ค่ะ[รายละเอียด]