Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 183 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
29ก.ค.2558
ประะกาศสอบราคาซื้อรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพวงโรงเรียนบ้านโคกก่อง[รายละเอียด]
29ก.ค.2558
ประะกาศสอบราคาซื้อรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพวงโรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)[รายละเอียด]
29ก.ค.2558
ประะกาศสอบราคาซื้อรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพวงโรงเรียนบ้านดอนยู[รายละเอียด]
29ก.ค.2558
ประะกาศสอบราคาซื้อรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพวงโรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง[รายละเอียด]
29ก.ค.2558
แจ้ง อ.อิศราวดี บุนนาค ครู ร.ร.บ้านนาดี รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วย เนื่องจาก ในแบบ 7131 ข้อ 2 กรอกเลขบัตรประชาชนมารดาด้วยนะค่ะ
29ก.ค.2558
แจ้ง อ.ประคอง ตะรินันต์ ช่างครุภัณฑ์ 3 ร.ร.บ้านดอนยู รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากกรณีเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีจะใช้สิทธิเบิกเฉพาะที่เป็นข้าราชการเท่านั้น แต่โรคอื่นคู่สมรสสามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคล
29ก.ค.2558
แจ้ง นายพงษ์ศักดิ์ ควรนาม ผอ.ร.ร.บ้านค้อน้อย รับเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ไม่ทราบจะให้เบิกจากงบไหน เนื่องจากต้องแนสำเนาหนังสือแจ้งให้ไปราชการจึงจะสามารถตรวจให้ได้นะค่ะ
27ก.ค.2558
การตรวจสอบรับรองทะเบียนประวัติราบบุคคล(ก.ค.ศ.16อิเล็กทรอนิกส์) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.อบ.4 กำหนดเปิด-ปิดระบบ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 ขอให้เจ้าของประวัติดำเนินการตรวจสอบ ก.พ.7 ต้นฉบับ และ ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส[รายละเอียด]
27ก.ค.2558
ประะกาศสอบราคาซื้อรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพวงโรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง[รายละเอียด]
24ก.ค.2558
แจ้ง อ.ศักดิืชัย สิริโสม รอง ผอ.ร.ร.บ้านนาจาน รับเอกสารเบิกเงินบำรุงการศึกษาคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลังเบิกระดับปริญญาตรีได้ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท
23ก.ค.2558
เรียน ผอ.รร.บ้านนาประชุม ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินประจำงวดรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 192,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอหนังสือลงนามแจ้ง ร.ร. จะส่งทางตู้รับหนังสือภายในพรุ่งนี้ค่ะ ให้โรงเรียนก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายใน 31 ก.ค
23ก.ค.2558
เรียนผอ. ร.ร.บ้านห้วยขะยุง,บ้านหนองแปน รับเอกสารการแจ้งโอนเงินประจำงวดรายการจัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์ฯตามแนวทางการทำงานของสมอง (BBL) ห้วยขะยุง200,000 บาท ,หนองแปน 100,000 บาท เพื่อดำเนินการโดยด่วน ที่ตู้รับหนังสือ ค่ะ
23ก.ค.2558
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายงานการจบการศึกษา ของนักเรียนปีการศึกษา 2557 ได้ส่งครบเรียบร้อยแล้ว ขอบพระคุณค่ะ
21ก.ค.2558
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘[รายละเอียด]
21ก.ค.2558
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘[รายละเอียด]
21ก.ค.2558
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘[รายละเอียด]
20ก.ค.2558
แจ้ง อ.ไชยเจริญ สุริยะบุญ ครู ร.ร.บ้านคำโพธิ์โคกก่อง รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.เดินทางไปราชแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ในแบบ บก 111 ต้องเขียนด้วยและกรอกที่พักให้ด้วยนะค่ะ
15ก.ค.2558
แจ้งให้ อาจารย์ พนิดา กะชา ร.ร.ชุมชนบ้านนาเยีย และ อาจารย์ บุญเรือน หยงสิทธิ์ ร.ร.บ้านสว่าง ติดต่อเรื่องเงินเดือน ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยด่วน
15ก.ค.2558
แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภครายการค่าไฟฟ้า ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04186/ว1640 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 4 ให้ส่งด่วนภายในวันนี้[รายละเอียด]
14ก.ค.2558
แจ้ง อ.ทวี ละพิมพ์ ครู ร.ร.บ้านนาดี รับเเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร
14ก.ค.2558
ประชาสัมพันธ์ Data Management Center เปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่สอง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 https://portal.bopp-obec.info/obec58[รายละเอียด]
14ก.ค.2558
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
13ก.ค.2558
แจ้ง อ.สุพรรนณิการ์ คงสุขง ครู ร.ร.บ้านนางาม รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1.ในแบบ 7223 ขอ้ 4(1) ต้องกรอกด้วยว่าเป็นบุตรลำดับที่เท่าไรของบิดาและมารดา 2.ใบติดใบเสร็จรับเงินเซ็นต์เอกสารให้สมบูรณ์
13ก.ค.2558
แจ้ง อ.นันทิตา โสภาพิศ รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้ร้บเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะเนื่องจาก บุตรอายุเกิน 25 ปี ผู้มีสิทธิ์ต้องยื่นก่อน 3 กรกฎาคม 2558 นะค่ะ
13ก.ค.2558
แจ้ง อ.ประเสริ ฐ เลิศล้ำ ผอ.ร.ร.บ้านบุ่ง รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากบุตรลำดับที่4 ของบิดาไม่สามารถเบิกได้นะค่ะ แต่สามารถใช้สิทธิของมารดาได้กรณีมารดารับราชการนะค่ะ