Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 157 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
27มิ.ย.2557
แจ้ง ผอ.จุไรรัตน์ กรงาม ผอ.ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ในการประชุมเพื่อการจัดการเรียนร่วมคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1.ค่าอาหารกลางวันคนะล 80บาท/วัน 2.ใบสำคัญรับเงินให้ระบุชื่อผู้จ่ายด้วย 3.บัญชีลงเวลาให้ใช้ฉบับจริงประกอบการเบิ
26มิ.ย.2557
แจ้ง นายมนัส คำศรีสุข ช่างครุภัณฑ์ 3 ร.ร.บ้านคำเจริญ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ในแบบ 7223 ข้อ 8 เซ็นต์เอกสารไม่สมบูรณ์
26มิ.ย.2557
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ทำการรายงานการจบการศึกษา ของนักเรียนปีการศึกษา 2556 (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งและที่ต้องแก้ไข)[รายละเอียด]
26มิ.ย.2557
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
26มิ.ย.2557
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.[รายละเอียด]
26มิ.ย.2557
แจ้ง การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือน มิ.ย.57 ของข้าราชการบางรายในสังกัด ขอเรียนว่า กรมสรรพากร ได้ส่ง จนท. มาดำเนินการเกี่ยวกับการหักภาษีให้ถูกต้องตามระเบียบ หากมีข้อสงสัย สอบถามที่ สรรพากรอุบลฯ โทร 045-474162 ต่อ 114 (นพวรรณ)
25มิ.ย.2557
แจ้ง อ.นันทิตา โสภาพิศ ครู ร.ร.บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ในบบ 7223 ข้อ 8 ใบรับเงินเซ็นต์เอสการให้สมบูรณ์ด้วยนะค่ะ
25มิ.ย.2557
ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ขรก.พลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ.[รายละเอียด]
25มิ.ย.2557
โรงเรียนอนุบาลสำโรง, ศิริอุบลวรรณ,จิรพัฒน์,ประสาน,กองทัพบก,อนุบาลงามจิต, ให้ส่งเรื่องขอรับการอุดหนุนประจำปี57และเรื่ืองเรียนฟรี 15 ปี ภายในวันที่ 26 มิ.ย.57
25มิ.ย.2557
แจ้ง ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง โรงเรียนเอกชนใดที่ยังไม่ส่งเรื่องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำปี 2557 และเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามที่กำหนดเมื่อวันที่ 20 มิ.ย 57 หากภายในวันที่ 26 มิ.ย 57 ยังไม่ดำเนินการจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนดั
25มิ.ย.2557
แจ้งข่าว ถึงโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วันนี้กลุ่มการเงินฯ จะโอนเงินอุดหนุนเสริมสร้างประสบกาณ์อาชีพ จำนวน 24000 บาท
25มิ.ย.2557
ขอให้ อ.วัลภา แก้วพรหม, อ.จินตนาภรณ์ กลั่นเขตรกรรม,นายบุญเพ็ง การะเกด ขอให้มาจัดทำเร่ืองขอรับบำเหน็จบำนาญผู้เกษียณอายุ ในวันศุกร์ท่ี 27 มิย.57 เวลา 09.00 ณ ห้องการเงินฯ สพป.อบ.4
25มิ.ย.2557
ตามหนังสือ สพป.อบ.4 ที่ ศธ 04186/1262 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา : การขับเคลื่อนทักษะการคิดสู่ชั้นเรียน ซึ่งจะอบรมในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.อบ.4 นั้น สพป.อบ.4 แจ้งให้ครูที่จะเข้ารับการอบรมให้นำราย[รายละเอียด]
24มิ.ย.2557
เชิญ รอง ผอ.สพป.อบ.4,ผู้อำนวยการกลุ่มงาน,ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าประชุมบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ลงทะเบียนระหว่างเวลา 12.00-12.50 น.(เท่านั้น) การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการสีกากี
24มิ.ย.2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะแอกน้อย ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.
24มิ.ย.2557
แจ้ง อ.สันติ ทวีแสง ครู ร.ร.บ้านหนองหัวงัว รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร จำนวน 1 ชุด
24มิ.ย.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในสังกัดทุกแห่ง..ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์คืนความสุขให้ประชาชนฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี [รายละเอียด]
24มิ.ย.2557
กำหนดการประชุมบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 26 มิ.ย.2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยให้รายตัวเวลา 11.30-12.30 น.[รายละเอียด]
23มิ.ย.2557
แจ้ง อ.อังคณาวรรณ ยื่งยืน คร฿ ร.ร.บ้านหินแห่ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ใบติดใบเสร็จรับเงินเซ็นต์เอสการไม่สมบูรณ์
23มิ.ย.2557
แจ้ง อ.ธนัทอร ตลับเพชร ครู ร.ร.บ้านนาดู่ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก ขาดสำเนาทะเบียนบ้านบุตร
23มิ.ย.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบทุกแห่ง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าดูระบบ PSIS V2 แล้วยืนยันข้อมูลในรายงานเรียนฟรี 15 ปี เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ประจำปี ต่อไป
23มิ.ย.2557
แจ้ง อ.อาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ ครู ร.ร.บ้านคุ้ม เซ็นต์รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คืนด้วย เนื่องจาก1.ชื่อสกุลแม่และบุตรไม่ตรงกัน 2. หากมีการหย่าให้แนบสำเนาบันทึกว่าบุตรอยูในความดูแลของใคร 3. ใบเสร็จรับเงินไม่ระบุชั้นที่เร
19มิ.ย.2557
แจ้งโอนเงินปรับอัตราเพิ่มขึ้นตามวุฒิฯตามคำสั่ง สพป.อบ.เขต ที่ 156/57 และแก้ไขที่ 162/57 โอนเข้าวันที่ 19 มิ.ย. 57 ตามรายละเอียดที่แนบ[รายละเอียด]
19มิ.ย.2557
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.๔ ได้ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วทุกโรงเรียน
18มิ.ย.2557
อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.4 ที่ ศธ 04186/ว1100 ลว. 21 พ.ค. 2557 แจ้ง ร.ร.กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557 ภายในวันที่ 13 มิ.ย.57 ปรากฎว่่ามีโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC จำนวน 3 ร.ร.ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 18 มิ.ย[รายละเอียด]