Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 165 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
12มิ.ย.2556
ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center (DMC) ในวันที่ 15,16 และ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4[แก้ไขใหม่][รายละเอียด]
11มิ.ย.2556
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครใช้ระบบ DMC สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว(ข้อมุล ณ วันที่ 11 มิ.ย.56 เวลา 18.07 น.)[รายละเอียด]
11มิ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านโนนแดง รับเอกสารเบิก คชจ.ในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม คืนที่ตู้รับเอกสาร เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง คือ ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางต้องเพิ่มบันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถส่วนตัวด้วยนะค่ะ
10มิ.ย.2556
แจ้ง อ.วรกร ฟูเฟื่อง ครู ร.ร.บ้านนาดู่ รับเอกสารเบิกพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสารด้วย เนื่องจากขาดสำเนาบันทึกบุตรอยู่ในความดูแลของแม่ กรณีหย่า
10มิ.ย.2556
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครใช้ระบบ DMC สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว(ข้อมุล ณ วันที่ 10 มิ.ย.56 เวลา 15.45 น.)[รายละเอียด]
10มิ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านทางสาย,ร.ร.บ้านบุ่ง,ร.ร.แมดคำลือชา และ ร.ร.บ้านนาดู่ รับเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารของ ร.ร.ด้วย เนื่องจากกรอกรายละเอียดไม่ครบ พร้อมทั้งใช้แบบเบิกไม่ตรงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
10มิ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลชมเชย การคัดเลือกศประจำปีการศึกษา 2555[รายละเอียด]
10มิ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2555[รายละเอียด]
10มิ.ย.2556
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) อำเภอสำโรง[รายละเอียด]
10มิ.ย.2556
ประกาศ : กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน[รายละเอียด]
08มิ.ย.2556
ตัวอย่าง SAR โรงเรียนเอกชน ปี 2555[รายละเอียด]
07มิ.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ ด้วย สพป.อบ 4 ได้โอนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่1/2556 ให้เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงินโอนและจัดส่งใบเสร็จีรับเงินภายใน 5 วันทำการต่อไป
07มิ.ย.2556
ด้วยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิ์ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ) และบุคลากรในครอบครัวในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จึงแจ้งให้ข้าราชการที่มีรายชื่อตามสิ่งท[รายละเอียด]
06มิ.ย.2556
แจ้ง โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุประชาสามัคคี รับเอกสารเบิก คชจ.ในการเดินทางไปราชการเพื่อเบิกเป็นงานศิลปหัตถกรรม คืนที่ตู้รับเอกสาร ด้วยค่ะ เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง
05มิ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center [รายละเอียด]
04มิ.ย.2556
แจ้ง อ.ธัญญะรัตน์ ธนะวัฒน์ชนะกุล รับเอกสาเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสารด้วยนะค่ะ เนื่องจากได้ใช้สิทธิในการเบิกระดับ ป.ตรี ครบ 20,000 บาท แล้ว ภาคเรียนที่ 1/55 เบิก 7,100 บาท 2/55 เบิก 7,400 และ 3/55 เบิก 5,500 บาท
04มิ.ย.2556
รายละเอียดกลยุทธ์ที่ 5 ประเด็นที่ 5.5 (มารฐานที่ 3) ตัวบ่งชี้ที่ 2 ในการรองรับการประเมินการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ตามกลยุทธ์ที่ 1-6 ของ สพฐ. (เปรียบเทียบผลสอบ O-NET ป.6 ม.3 ใน 5 วิชาหลัก)[รายละเอียด]
03มิ.ย.2556
แจ้ง อ.ภัทรียา พินิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า รับเอกสารเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากต้องแนบสำเนาตอบรับการงดใช้สิทธิของคู่สมรสมาด้วยค่ะ
03มิ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านนาดู่ รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับ นายทนัน พูลเพิ่มคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากเซ็นต์เอกสารไม่ครบ
03มิ.ย.2556
แบบกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู และบุคลากร[รายละเอียด]
03มิ.ย.2556
คู่มือในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) [รายละเอียด]
03มิ.ย.2556
แจ้งแนวทางในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) [รายละเอียด]
03มิ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ รับเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยนะค่ะ 1.บ้านหนองจิกนาเรือง 2.อนุบาลวารินฯ 3.บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 4.บ้านกุดปลาขาว 5.บ้านบัวท่า 6.บ้านโนนแดง เนื่องจากขาดเอกสาร และ บางราย ไม่ใช้ใบติดใบเสร็จรับเงิน
03มิ.ย.2556
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด : เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลฯ ทุกโรงเรียน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ปสกช.อุบลฯ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเซ็นต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
31พ.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]