Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 172 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
29ก.ค.2556
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายในวันที่30ก.ค. 56 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 ทุกร.ร.ในสังกัด ส่งหนังสือทางe-officecแล้ว[รายละเอียด]
29ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านทางสาย[รายละเอียด]
26ก.ค.2556
แจ้ง นายสมพงษ์ คำมาโฮม รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7233 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
26ก.ค.2556
แจ้ง อ.ศุภธิดา พุฒพิมพ์ ครู รร.บ้านนาจาน รับเช็คเงินยืมสำหรับการจัดประชุม ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุบลฯ เขต 4 ค่ะ
25ก.ค.2556
ถึงผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.อบ 4 แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จากวันที่ 6 ส.ค 2556 ไปเป็น 8 ส.ค 2556 เวลาและสถานที่เดิม
25ก.ค.2556
เรื่อง การอบรมวิทยากรแกนนำการจัดกิจกรรมค่าย "เยาวชนคนดี" สพป.อบ.4 จะได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต ฯ และขอให้โรงเรียนดำเนินการดังรายละเอียดตามที่แนบ[รายละเอียด]
25ก.ค.2556
แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฏาคม 2556 เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
25ก.ค.2556
เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนอนุบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กในโรงเรียน ให้ติดต่อเวปไซต์ของกรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป จึงขอแก้ไขจาก http://Ahaigcd.ddc.moph.go.th เป[รายละเอียด]
24ก.ค.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านนาดู่และโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา รับหนังสือราชการเรื่องการเยี่ยมโรงเรียนจากคณะผู้บริหารบริษัทราชาแฟชั่น ที่ตู้รับหนังสือด้วยค่ะ
24ก.ค.2556
ถึง ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป. อบ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 จากเดิม เป็น วันที่ 6 สิงหาคม 2556
24ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านนาดู่[รายละเอียด]
24ก.ค.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านนาดี(สำโรง) ยังไม่ยืนยันข้อมูลใน DMC เหลือโรงเรียนเดียวในสังกัด สพป.อบ. 4 ขอให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลและยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 26 ก.ค. 56 ด่วน[รายละเอียด]
24ก.ค.2556
แจ้ง อ.อุเทน ศรเพชร ร.ร.บ้านเกษตรพัฒนา และ นายสมคิด สุเพ็ญ ร.ร.บ้านหินลาด รับเอกสารเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย นะค่ะ เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ที่ถูกคือแบบ 7233 ค่ะ
24ก.ค.2556
แจ้ง อ.ธีระพงษ์ จันทร์ทรงรับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก 1.ผ.อ.ยังไม่ลงนาม 2. ภาคเรียนที่ 3/56 ยังส่งเบิกไม่ได้นะค่ะ
24ก.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูล และไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)[24 ก.ค.56 เวลา 10.45 น.][รายละเอียด]
24ก.ค.2556
ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ไปที่ สทศ. เพื่อเตรียมสอบ O-NET ปี 56 ภายในวันที่ 30 ส.ค.56 ทางเว็ปไซด์ www.niets.or.th(สทศ.)
19ก.ค.2556
คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯให้มีหรือเลือนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ /ชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2556[รายละเอียด]
19ก.ค.2556
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ที่ 296/2556เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูล สถิติทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556[รายละเอียด]
19ก.ค.2556
ขอเชิญประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา จำนวน 17 โรงเรียน[รายละเอียด]
18ก.ค.2556
แจ้ง อ.สุชีรา สารศรี ร.ร.บ้นท่าช้างฯ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก ในแบบ 7223 เซ็นต์ไม่ครบ 2. ใบเสร็จรับเงินไม่ระบุว่าเป็นปี กศบ.ใด และอยู่ชี้น ม.ไหน
18ก.ค.2556
แจ้ง อ.บุญชัย สมรู้ ร.ร.บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) รับเอกสารเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสารด้วย เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ใช้แบบ 7131 นะค่ะ
18ก.ค.2556
แจ้ง อ.พัฒมานัฎ ปิ่นแก้วน้อย รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจากให้แนบสำเนางดการใช้สิทธิของคู่สมรสประกอบด้วยค่ะ
18ก.ค.2556
แจ้ง อ.ราตรี ยอดแก้ว ครู ร.ร.บานศรีษะกระบือ รับเอกสารเบิค่ารักษาพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7131 2. ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้นบุตรที่มีชื่อของบิดาและมารดาประกอบด้วย 3. แนบสำเนาทะเบียนสมรสกรณีเบิกให้ค่สมรสพร้อมสำเนาถูกต้อง
18ก.ค.2556
แจ้ง อ.ธนัทอร ตลับเพชร ร.ร.บ้านนาดู่ รับเอกสารเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก1.กรอกข้อมุลไม่สมบูรณ์ 2.ชื่อสกุลแม่และลูกไม่ตรงกันให้แนบหลักฐานประกอบเพิ่ม 3. กรณีหย่าให้แนบสำเนาบันทึกถ้อยคำว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใครด้วยค่ะ
18ก.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]