Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 175 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
11ก.ย.2556
แจ้งการลงพื้นที่บันทึกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ปี 2556 ในระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2556 คณะทำงานประกอบด้วย นายวิหาร ขันทอง นายไศล วจนวิชากร และนายชูทัย บุญช่วย โทร. 0810648422 0804654585
10ก.ย.2556
สกสค.อุบลราชธานี แจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามที่แนบ ไปร่วมประชุมรับโลห์ ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [รายละเอียด]
10ก.ย.2556
ประกาศ ..การแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบการอ่านรู้เรื่อง ป.3,ป.6 ในวันที่ 13 ก.ย.56 กรรมการจะต้องไม่เป็นครูผู้สอนชั้น ป.3 และ ป.6
09ก.ย.2556
ขอคามอนุเคราะห์ให้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ส่งไฟล์ภาพ จำนวน 5 ภาพ เพื่อจัดทำวีดิทัศน์ งานวันเกษียณฯ ส่งด่วน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2556 ทางระบบ E-office หรือ e-mail Prubn4@gmail.com หรือ ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.อบ.4 ( โทร. 0[รายละเอียด]
05ก.ย.2556
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (รายละเอียดดังแนบ)[รายละเอียด]
05ก.ย.2556
แจ้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554[รายละเอียด]
05ก.ย.2556
แจ้งประกาศการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554[รายละเอียด]
05ก.ย.2556
แจ้งโอนเงินโบนัสประจำปี2554โอนวันที่ 5 กันยายน 2556[รายละเอียด]
05ก.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย ขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 656,200 บาท เนื่องจากเพิ่งได้รับการโอนเงินประจำงวด ส่วนหนังสือแจ้งก[รายละเอียด]
05ก.ย.2556
ด้วย สพป.อบ.4 กลุ่มนโยบายและแผนจะจัดอบรมสัมมนาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 60 คนลงมา ในวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ
04ก.ย.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
03ก.ย.2556
แจ้งทุกโรงเรียน รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)ค้างชำระ ส่งภายใน 10 ก.ย.56 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ[รายละเอียด]
03ก.ย.2556
แจ้ง ร.ร.ต่อไปนี้ให้รับเช็คถอนหลักประกันสัญญาดังนี้ 1.บ้านโนนสมบูรณ์ 2. บ้านคำสมิง 3.บ้านนาโหนน้อย 4.บ้านหินลาด 5. บ้านน้ำเกลี้ยง 6.บ้านหนองจิกนาเรือง 7.บ้านหนังมังโนนกลาง 8. บ้านป่าข่า 9. บ้านห่องขอน 10. บ้านศรีษะกระบือ 11. บ้านดอนชาด 12. บ้านท่
02ก.ย.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ และโรงเรียนประสานวิทยาคม เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557[รายละเอียด]
02ก.ย.2556
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา [รายละเอียด]
31ส.ค.2556
แจ้ง อ.พินิจ บุดดาลี ผอ.ร.ร.บ้านคุ้ม ติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด่วนด้วยค่ะ เรื่องการเบิกเงิน กศบ.
30ส.ค.2556
ตามหนังสือที่ ศธ 04186/ว 2985 ลว. 29 ส.ค.56 สพป.อบ.4 ได้กำหนดจัดประชุม ประธานกลุ่มฯ,ผอ.รร.จัดการเรียนร่วม,ผอ.รร.ที่ส่งผลงานเข้าแข่งขัน ในวันที่ 2 ก.ย.56 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 นั้น เนื่องจากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถจัดประชุมได้ จึงขอยกเลิกหนังสือฉบั
30ส.ค.2556
เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก (นักเรียนติด G) [รายละเอียด]
30ส.ค.2556
แจ้ง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน[รายละเอียด]
30ส.ค.2556
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดระบบ DMC ให้โรงเรียนเข้าปรับปรุงข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์[รายละเอียด]
29ส.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
29ส.ค.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านกุดชุม,บ้านบุ่งมะแลง,บ้านโนนสูงดอนพิกุล,ให้มารับเอกสารที่บล๊อกโรงเรียนด้วยค่ะ(วีรกุล)
29ส.ค.2556
แจ้ง อ.สายสมร สีดา รร.ร.บ้านคูสว่าง รับเอกสารเบิกเงิน พยาบาล คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจาก 1. ค่าตรวจสุขภาพประจำปีของ นายอัมพร สีดา คู่สมรสเบิกไม่ได้นะค่ะ เนื่องจากใช้สิทธิใครสิทธิเราเท่านั้น 2.นางสายสมร สีดา ให้แนบหนังสือรับรองความจำเป็
29ส.ค.2556
แจ้ง อ.จันทร์จิรา ไชยกาล รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเบิกเงิน กศบ.ฉบับจริงเท่านั้น
29ส.ค.2556
แจ้ง ส.อ.สุภาพ อุณาภาค รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากเซ็นต์เอกสารในใบติดใบเสร็จรับไม่สมบูรณ์