Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 169 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
11ก.ค.2556
ด่วนที่สุด : แจ้งร.ร.เอกชนในสังกัดทุกร.ร.กรอกข้อมูลครูที่สอนในระดับชั้นต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลการอบรมพัฒนาตามโครงการของ ปส.กช.จังหวัดอุบลราชธานี ส่งภายในวันที่ 11 ก.ค.56 ส่งทาง e-mail : k.ape5389@hotmail.com หรือโทร.แจ้ง 0897195715 ค่ะ[รายละเอียด]
10ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 61 ร.ร.[รายละเอียด]
10ก.ค.2556
แจ้ง โรงเรียนบ้านนานวล รับคำสั่งแต่งตั้งฯ นางเอมพิการ์ โชติพันธ์ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เขต 4
10ก.ค.2556
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด : ส่งครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.3 เข้ารับการอบรมครูภาษาไทย ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ส่งรายชื่อและจำนวนได้ที่ 089-7195715 ภายในวันที่ 10 ก.ค.56 [รายละเอียด]
09ก.ค.2556
แจ้ง อ.มยุรา จันทร์ตรี ร.ร.บ้านหนองไฮ(ประชาฯ) รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ในการเดินทางฯคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องนะค่ะ
08ก.ค.2556
แจ้ง อ.สุชีรา สารศรี ร.ร.บ้านท่าช้างฯ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก1.เซ็นต์เอกสารในแบบ 7223 ไม่ครบ 2. ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาไม่ระบุว่าเป็นปีกศบ.ใด และระดับชั้นไหน
08ก.ค.2556
อ.ไมตรี สอนอาจ ร.ร.บ้านถ่อน รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากเซ็นต์เอกสารในใบติดใบเสร็จรับเงินเซ็นต์ไม่ครบ
08ก.ค.2556
แจ้ง อ.พัชรี ล้อธนวิจิตร ร.ร.บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากต้องแนบสำเนาขออนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา ร.ร.เอกชน
08ก.ค.2556
แจ้ง อ.สมปอง ยุทธยง ร.ร.บ้านธาตุ รับเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ตู้รับเอกสารด้วยค่ะ เนื่องจากในแบบ 7131 แผ่นที่2 ผอ.ร.ร.ยังไม่ลงนาม และ ข้อ 6 ใบรับเงินผู้มีสิทธิ์ยังไม่ลงนาม
08ก.ค.2556
แจ้งโรงเรียน 24 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษา รับเอกสารที่ตู้รับหนังสือโรงเรียนด้วย[รายละเอียด]
08ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้วคือ ร.ร.บ้านหนองตาปู่ และ ร.ร.บ้านบุ่ง
05ก.ค.2556
แจ้งโรงเรียนทั้ง24โรงที่ได้รับงบปแปรญัตติให้เตรียมเอกสารดังไฟล์ที่แนบมาด้วยในวันที่ 9 ก.ค. นี้ (วีรกุล)[รายละเอียด]
05ก.ค.2556
แจ้ง อ.ประจิตต์ บุญสุข ร.ร.บ้านโพนเมือง รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ในการเดินทางฯคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. เนื่องจาก แบบ 8708 ส่วนที่ 2 ด้านล่างไม่ต้องเซ็นต์นะค่ะ 2. แนบสำเนาขออนุญาตไปราชการ 3. สำเนาหนังสือสั่งการให้เข้าร่วมประชุม
05ก.ค.2556
แจ้ง นายวะสัน บุญมาพันธ์ ร.ร.บ้านอาเลา รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอการ ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก 1. ให้ใช้แบบ 7223 เท่านั้น 2. เบิกบุตรนายชัชวาลย์ บุญมาพันธ์ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงส่งเบิก
05ก.ค.2556
แจ้ง อ.อมรวดี สิทธิวงศ์ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจากใบติดใบเสร็จรับเงินผู้มีสิทธิ์ยังไม่ลงนาม
04ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.กำลังดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนสามารถเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ดังนั้นขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเมื่อ สพฐ.จัดทำระบบแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
04ก.ค.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่รับรองข้อมูล หรือกรอกข้อมูลใน DMC แล้วแต่ไม่ถูกต้องให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 10 ก.ค 56[รายละเอียด]
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.นิมตร ภิญโญ ร.ร.บ้านบุ่งมะแลง รับเอกสาเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอการ ร.ร.ด้วย นเองจาก1. ใบติดใบเสร็จรับเงินไม่เซ็นต์เอกสาร 2. ม.คริสเตียน ซึ่งเป็นม.เอกชน ต้องแนบสำเนาขออนุญาตจัดตั้งสถานศึกษามาด้วยทุกครั้ง
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.โสภา แสงงาม รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วยค่ะ เนื่องจากสกุลแม่และลูกไม่ตรงกัน ให้แนบหลักฐานประกอบด้วย
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.อ้อมใจ จันทร์จำลอง ร.ร.บ้านยางวังกางฮุง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วย เนื่องจากต้องแนบหนังสืองดการใช้สิทธิของคู่สมรสประกอบการเงินสวัสดิการทุกครั้งค่ะ
04ก.ค.2556
แจ้ง นายสังวร บุราไกร ร.ร.บ้านสร้างแก้ว รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. เนื่องจาก ใช้แบบไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7223 เท่านั้นค่ะ
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.พิพิศ ปรัสพันธ์ ร.ร.บ้านดอนม่วง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7223 เท่านั้นค่ะ
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.สุจิรา เรืองมณี ร.ร.บ้านโนนชาดผดุงวิทย์ รับเอกสารเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วย เนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7223 เท่านั้นค่ะ
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.กีรติกา สิมาพันธ์ ร.ร.บ้านป่าข่า รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. เนื่องจากชื่อสกุลแม่และบุตรไม่ครงกัน(ให้แนบหลักฐานเพิ่ม)
04ก.ค.2556
แจ้ง อ.สุรเชษฐ์ ทองมนต์ รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.เนื่องจากสิทธิในการเบิกตามระเบียบการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร เบิกได้เฉพาะระดับปริญญาตี เท่านั้น