Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 148 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
10ก.ย.2555
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน ที่ต้องการหลอดไฟฟ้า กรอกแบบสำรวจตามแนบเพื่อขอรับการสนับสนุนหลอดไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2555 [รายละเอียด]
07ก.ย.2555
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , ค่าใช้จ่ายในการประชุม[รายละเอียด]
07ก.ย.2555
แผนผังแสดงรายละเอียดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ดร.วิเศษ ภูมิวิชัย[รายละเอียด]
06ก.ย.2555
แจ้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ , ชุมชนบ้านนาเยีย[รายละเอียด]
06ก.ย.2555
แจ้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวงัว[รายละเอียด]
06ก.ย.2555
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ป.1 ที่จะรับ Tablet หากไม่ถูกต้องแจ้งที่ web กลุ่มนโยบายและแผน รายการสมุดเยี่ยม[รายละเอียด]
06ก.ย.2555
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 6 ราย[รายละเอียด]
06ก.ย.2555
user name และ password รายชื่อโรงเรียน ในการสอบ O-NET ชั้น ป.๖และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ห้ามเปลี่ยนรหัสโดยเด็ดขาด) ศน.พันธ์พนา มุสิกสาร ๐๘๑๙๙๙๐๐๐๑[รายละเอียด]
06ก.ย.2555
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี แจ้งโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่น 8 ระหว่าง 8-11 ตุลาคม 2555[รายละเอียด]
06ก.ย.2555
แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก , โรงเรียนบ้านโนนแคน ให้มารับแผ่น CD ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฯ ที่ห้องการเงิน ด้วยค่ะ
06ก.ย.2555
แจ้งการเงินโรงเรียนบ้านคูสว่างให้มารับเช็คเงินนอก(เงินถอนหลักประกันสัญญา) ที่ห้องการเงิน ด้วยค่ะ
05ก.ย.2555
แจ้งผู้ไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปี งบ 2556(1 ต.ค.2555) ให้ยื่นแบบขอระงับการลาออกจากราชการ ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2555 แต่เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดราชการ จึงให้จัดส่งภายในวันที่ 28 ก.ย. 2555
05ก.ย.2555
แจ้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง[รายละเอียด]
05ก.ย.2555
ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ไปที่ สทศ. เพื่อเตรียมสอบ O-NET ปี 55 ให้เสร็จก่อนวันที่ 25 กันยายน 2555 เว็ปไซด์ www.niets.or.th/
05ก.ย.2555
ขอเชิญประธานกลุ่มฯทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 เวลา 09.00 น.
05ก.ย.2555
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล Education for All (EFA) ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2555 (ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
05ก.ย.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2555(ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
05ก.ย.2555
แจ้ง ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราว (ปีงบ 2555) จัดส่งผลการประเมินปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2555 รายละเอียดหนังสือ สพป.อบ.4 ที่ ศธ 04186/ ว 2629 ลว.4 ก.ย. 55 (สอบถามเพิ่มเติม 081-9997856)
05ก.ย.2555
แจ้งครูพี่เลี้ยงเด้กพิการในสังกัด ส่งสำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 10 กันยายน 2555
05ก.ย.2555
กำหนดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอน รายละเอียดอยู่ใน e-office[รายละเอียด]
04ก.ย.2555
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดสั่งจองเสื้อกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชนปี 2555 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ โดยให้ใบสั่งจองภายในวันที่ 11 กันยายน 2555 ที่ email : k.ape5389@hotmail.com[รายละเอียด]
04ก.ย.2555
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , ค่าใช้จ่ายในการประชุม[รายละเอียด]
04ก.ย.2555
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , ค่าใช้จ่ายในการประชุม[รายละเอียด]
04ก.ย.2555
แจ้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2555 ทุกโรงเรียนนสังกัด[รายละเอียด]
04ก.ย.2555
เรียน ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านกุดเป่ง และผอ.ร.ร.บ้านโนนแดง กรุณานำรายละเอียดผู้ขอย้ายที่ระบุ เสนอขอความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์/วิธีการฯ (เพิ่มเติม) ด้วยค่ะ[รายละเอียด]