Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 174 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
19ส.ค.2556
สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย จำนวน 2 หลักสูตร ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,500 บาท[รายละเอียด]
19ส.ค.2556
แจ้งร.ร.เอกชนในสังกัด : กำหนดการอบรมลูกเสือสำหรับผอ.ร.ร. คือวันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค.56 , สำหรับครูผู้สอนลูกเสือสำรอง/ลูกเสือสามัญ คือวันศุกร์ที่ 23 และเสาร์ที่ 24 ส.ค.56
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.กฤษณา สุวรรณรินทร์ ร.ร.บ้านหนองไฮ รับเอสการเบิกค่าพยาบาลคืนที่ตู้รับเอสการ ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1. เซ็นต์เอกสารแบบ 7131 ไม่สมบูรณ์ 2. ให้ใช้ใบติดใบเสร็จรับเงินของกรมบัญชีกลาง
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.ภัชราพร ปริโยทัย ร.ร.บ้านถ่อน รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจาก1. ให้แนบเอกสารประกอบการเบิกกรณีนามสกุลแม่และลูกไม่ตรงกัน 2. สถานศึกษาเอกชนให้แนบสำเนาขอจัดตั้งสถานศึกษา 1 ชุด
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.ประมวล โทพิลา รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะ เนื่องจาก1.เซ็นต์เอการไม่สมบูรณ์ 2. ให้ใช้แบบ 7233 ของกรมบัญชีกลาง
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.นภัสนันท์ ดุจดา และ อ.ณีรนุช ใยบัว รับเอกสารเบิกเงินค่าพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสารด้วยนะค่ะ เนื่องจากให้ใช้แบบ 7131 และกรอกข้อมูลไม่ครบ
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.นิตยา แสงนิล ร.ร.บ้านเกษตรพัฒนา รับเอสการเบิกเงินค่าพยาบาลคืนด้วย เนื่องจากค่าตรวจสุขภาพประจำปี จะใช้สิทธิเบิกได้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.อรวรรณ แก้วดวงงาม ร.ร.บ้านแพง รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจากให้แนบสำเนาหนังสืองดใช้สิทธิของคู่สมรสด้วยนะค่ะ
19ส.ค.2556
แจ้ง อ.รัฎฐ์ พันธ์เพ็ง รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รบเอกสาร ร.ร. เนื่องจากเบิกค่าตรวจสุขภาพให้ค่สมรส ตามระเบียบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลค่าตรวจสุขภาพประจำปีจะใช้สิทธิได้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น
19ส.ค.2556
แจ้งส.อ.สุภาพ อุณาภาค รับเอกสารเบิกเงินค่าพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะเนื่องจาก1.เซ็นต์เอกสารไม่ครบ 2. ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ ส.อ.สุภาพ เนื่องจากเบิกให้มารดา
16ส.ค.2556
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนเอกชน : กำหนดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.อบ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
16ส.ค.2556
แจ้งร.ร.เอกชนในสังกัดที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา : ปสกช.อุบลฯกำหนดจัดอบรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูชั้น ป.4 ตามนโยบาย สช. ในวันที่ 7-8 ก.ย.56 ณ ห้องประชุมเซ็นต์แมรี่ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลฯ ให้ครูชั้น ป.4 เข้ารับการอบรมร.ร.ละ 2 คน
15ส.ค.2556
แจ้ง อ.ทองสุข ศรีตะบุตร ผอ.ร.ร.บ้านหนองเทา รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ในการประชุมเครือข่าย คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจาก 1.บัญชีลงเวลาใช้ฉบับจริง 2. ใบเสร็จรับเงินใช้ฉบับจริงนะค่ะ
15ส.ค.2556
แจ้ง อ.ธีรยุทธ อุทธา ประธานกล่มส่งเสริมประสิทธิภาพฯโนนโหนนรับเอกสารเบิกเงินคชจ.ประชุมเครือข่ายคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.บ้านหนองคูฯ เนื่องจากขาดเอกสารดังนี้ 1. บันทึกแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม 2. ใบเสร็จรับเงิน ให้ระบุรายละเอียดด้วยว่าเป็นค่าอาหารกลางวัน อา
15ส.ค.2556
ประชาสัมพันธ์จากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอให้ข้าราชการครูที่แจ้งความจำนงเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เข้ารับการอบรมโดยพร้อมกันในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมบ้านสวนโฮเต็ล แอนด์ กอล์ฟ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
15ส.ค.2556
ด่วนที่สุด : แจ้งเลื่อนการประชุมระบบ PSIS ของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จากวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เป็น วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา สถานที่เดิมค่ะ..ขอบคุณมากค่ะ
14ส.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
13ส.ค.2556
แจ้งประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับกลุ่มจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับภาค ปีการศึกษา 2556[รายละเอียด]
09ส.ค.2556
รับเกียรติบัตรอบรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ที่วัดมงคลโกวิทาราม)ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล[รายละเอียด]
09ส.ค.2556
เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านแจ้งบุคลากรที่จะเข้ารับการอบรม E-office ในวันที่ 10,13 สิงหาคม 2556 ได้กรุณานำโน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ไปด้วย ขอบคุณครับ..
08ส.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) 8 ส.ค.56 เวลา 10.50 น.[รายละเอียด]
08ส.ค.2556
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด ส่งครูจำนวน 1 คนเข้ารับการอบรมโครงการขยายเครือข่ายครูเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมรีเจนท์ อ.เมือง จ.อุบลฯ
08ส.ค.2556
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการคัดเลือกเช่นที่ผ่านมา จุึงได้แจ้งให้ใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามประกาศ ปี 2555 ที่แนบมาพร้อมนี้[รายละเอียด]
07ส.ค.2556
แจ้ง อ.นิตยา แสงนิล ครู ร.ร.บานเกษตรพัฒนา รับเอกสารเบิกเงินค่าพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยค่ะเนื่องจากใช้แบบไม่ถูกต้อง ให้ใช้แบบ 7131 เท่านั้น
07ส.ค.2556
แจ้ง อ.บัญญัติ กมุทชาติ ครู ร.ร.บ้านค้อน้อย รับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยเนื่องจากใบเสร็จเอกสารแสดงคชจ.ในการรักษาพยาลในระบบเบิกจ่ายตรงนั้น ร.พ.ได้เบิกตรงที่กรมบัญชีกลางแล้ว เพราะฉะนั้นจะเบิกได้เฉพาะรายการ 810 บาทเท่านั้น