Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 183 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
30ม.ค.2557
โรงเรียนที่ยีังไม่ส่งรายงานผลการประเมินสมรรถนะครู กรุณาตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติม และส่งข้อมูลให้ภายในวันที่ 30 มกราคม 2557ด้วย[รายละเอียด]
29ม.ค.2557
ร.ร.บ้านบุ่ง อ.สำโรง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ/1 อัตรา และ ร.ร.ชุมชนบ้านนาเยีย อ.นาเยีย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย/1 อัตรา สอบถามรายละเอียดได้ที่ร.ร.บ้านบุ่งและร.ร.ชุมชนบ้านนาเยีย หรือปิดประกาศที่ สพป.อบ4
29ม.ค.2557
เรียน ผอ.โรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม 2557 ให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ม.ค.57 ขอให้ตรวจสอบยอดเงินและดำเนินการเบิกจ่ายให้ครูต่อไป
29ม.ค.2557
เรียน ข้าราชการในสังกัด ตามที่ข้าราชการครูได้เสนอเอกสารขอกู้เงินจากสถานบันการเงิน (ธนาคาร,สกสค.) กรุณาแนบเอกสารประกอบการขอกู้ให้ครบ ทั้งผู้กู้,ผู้ค้ำ สลิปเงินเดือน เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถ้าไม่ดำเนินการตามนี้ จะไม่เสอนผอ.สพป.ลงนาม
28ม.ค.2557
ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
28ม.ค.2557
โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับสมุดบันทึก สพฐ.ประจำปี 2557 กรุณารับด้วยค่ะที่กลุ่มงานประสานงาน กลุ่มอำนวยการ
28ม.ค.2557
เชิญรอง ผอ.สพป.อบ.4/ผอ.กลุ่ม/หน.งานศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟในวันที่ 29 มกราคม2557 เวลา 07.30 น. ณห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4
28ม.ค.2557
ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เรื่อง แนวทางการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[รายละเอียด]
28ม.ค.2557
คำชี้แจงสำหรับผู้ประสงค์ขอย้าย[รายละเอียด]
28ม.ค.2557
แบบคำร้องขอย้าย[รายละเอียด]
28ม.ค.2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557[รายละเอียด]
28ม.ค.2557
เรียน ผอ.ร.ร.เอกชนในระบบ ด้วย สพป.อบ 4 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตรและเงินช่วยเหลือบุตรให้โรงเรียนที่ส่งเรื่องเบิกเรียบร้อยแล้ว
28ม.ค.2557
แจ้ง ร.ร.วัดนาเยียวิทยา, งามจิต2, สัมมาสิกขา, อนุบาลจิรพัฒน์ ขอให้จัดส่งคำขอรับการอุดหนุนค่าสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนการกุศลตามโครงการจัดการเียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายในวันที่ 30 ม.ค 57
27ม.ค.2557
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดกรอกแบบสอบถามข้อมูลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ส่งถึงกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 ค่ะ..ขอบคุณค่ะ[รายละเอียด]
22ม.ค.2557
ให้ข้าราชการครูฯตรวจสอบบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ (นายประธาน พลศรี) หากไม่ถูกต้องแจ้งแก้ไขที่ โทร. ๐๘๘-๓๗๗-๖๒๔๖ โดยด่วน[รายละเอียด]
22ม.ค.2557
ให้ข้าราชการครูฯตรวจสอบบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ หากไม่ถูกต้องแจ้งแก้ไขที่ โทร. ๐๘๘-๓๗๗-๖๒๔๖ โดยด่วน[รายละเอียด]
15ม.ค.2557
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านคูเมือง ด้วยรองศักดิ์นิพน ให้ติดตามเอกสารการวิจัย ของรองผอ. เขต 3 ที่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการดำเนินการ เมื่อท่าน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอความกรุณานำส่งหรือนำมาฝากไว้ที่กลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ. 4 ด้วยค
14ม.ค.2557
แจ้ง อ.บังอร กองแก้ว ร.ร.วัดบ้านค้อหวางรับเอกสารเบิกเงินพยาบาลคืนที่ตู่้รับเอกสาร ร.ร.ด้วย เนื่องจากให้ใช้แบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง คือ แบบ 7131 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากระบบ E-Office ของ สพป.อบ.4 หรือที่กลุ่มบริหารการเงินฯ
14ม.ค.2557
แจ้ง อ.บังอร กองแก้ว ครู ร.ร.วัดบ้านค้อหวาง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอการ ร.ร.ด้วย เนื่องจากใบเสร้จรับเงินการศึกษาบุตร หมดอายุ เนื่องจากเป็นใบเสร็จรับเงินของปีการศึกษา 2555 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษา
14ม.ค.2557
ด้วย สพป.อบ.4 มีการเปลี่ยนแปลงแผนผังในการจัดงานวันครู ประจำปี 2557 ใหม่ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ[รายละเอียด]
14ม.ค.2557
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 120 คนลงมา ที่ยังไม่ได้รับแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันประชุมประจำเดือนมกราคม 2557 ให้ติดต่อรับได้ที่กลุ่มนโยบายและแผนโดยด่วน
13ม.ค.2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แจ้งกำหนดอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 หมดเขตรับชำระเงินภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557[รายละเอียด]
13ม.ค.2557
แก้ไข สรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Pre O-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ชั้น ป. 6 (สอบวันที่ 24 ธ.ค.56) [รายละเอียด]
13ม.ค.2557
แก้ไข สรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Pre O-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ชั้น ป. 6 (สอบวันที่ 24 ธ.ค.56) ภาพรวมรายโรง[รายละเอียด]
08ม.ค.2557
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และแข่งขันกีฬา เนื่องในวันครู ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาวาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี[รายละเอียด]