Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 163 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
03พ.ค.2556
แจ้ง 10 โรงเรียนส่งแบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี พร้อมด้วยสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง และ สำเนา ก.พ.7 อย่างละ 1 ชุด ส่งเขตฯภายในวันที่ 8 พ.ค. 56 (รายละเอียด)[รายละเอียด]
02พ.ค.2556
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จำนวน 3 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2556 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อบ.4 [รายละเอียด]
02พ.ค.2556
แจ้งโรงเรียน(หาดสวนยา/ท่าบ้งมั่ง/หนองกินเพล/กุดปลาขาว/กุดชุม/คูสว่าง/สว่าง)ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2555 งบกลาง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ฯ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการรายงานที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายใน พฤ[รายละเอียด]
02พ.ค.2556
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านหว้าน ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
02พ.ค.2556
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรสำหรับภาคเรียนที่ 1/56 ให้ผู้มีสิทธิยื่นขอเบิกเงินได้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านบุตรรายที่ขอใช้สิทธิในการเบิก โดยให้ใช้แบบ 7223
02พ.ค.2556
ขอเชิญสมาชิก กบข.เข้าร่วมโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค)ประจำปี 2556[รายละเอียด]
01พ.ค.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556[รายละเอียด]
01พ.ค.2556
เรียน ผอ.สพป.อบ.4 พร้อมนี้ได้ส่งปฏิทินดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 (สำหรับผู้เสนอขอฯปี 2556) มาเพื่อแจ้งให้ข้าราชการครูทราบ[รายละเอียด]
30เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 [รายละเอียด]
30เม.ย.2556
ประกาศผลสอบธุรการกลุ่มนโยบายและแผน[รายละเอียด]
30เม.ย.2556
ประกาศสอบราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Classroom)[[รายละเอียด]
30เม.ย.2556
ประกาศ สพป.อบ.4 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา รับสมัคร 29 เม.ย.-5 พ.ค. 56(เว้นวันหยุดราชการ)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ 14 พ.ค. 56 สอบคัดเลือกวันที่ 18 พ.ค. 56 ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 21 พ.ค 56
29เม.ย.2556
แจ้งข่าว เงินค่าจ้างครูรายเดือน และเงินครูจ้าง 18 อัตรา เงินประจำงวดยังไม่โอนมาจาก สพฐ. ฉะนั้น ส้ินเดือนเมษายน 2556 นี้จะยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง และเมื่อเงินโอนมาเม่ือไหร่ จะรีบดำเนินการเบิกให้ทันทีน่ะค่ะ คาดว่าจะมาในเร็ว ๆนี้
26เม.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะไปศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2556 ณ บริษัทนานมีบุ๊ค อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานโรงเรียนวัดบางโฉลงใน จังหวัดสมุทรปราการ [รายละเอียด]
23เม.ย.2556
xx
23เม.ย.2556
xx
23เม.ย.2556
xxx
18เม.ย.2556
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนใดที่ต้องการเลี้ยงไก่ ซึ่งมีโรงเรือนเลี้ยงไก่อยู่แล้ว ให้แจ้งรายชื่อโรงเรียนและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน มาที่ อ.กำจัด กลางคำ หมายเลขโทรศัพท์ 087-8794493
18เม.ย.2556
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและกำหนดวันสอบคัดเลือก [รายละเอียด]
14เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 14 เมษายน 2556[รายละเอียด]
11เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 11 เมษายน 2556[รายละเอียด]
11เม.ย.2556
แจ้งสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ บ้านนาจาน[รายละเอียด]
11เม.ย.2556
แจ้งประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)[รายละเอียด]
11เม.ย.2556
แจ้งประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษาบ้านคำโพธิ์โคกก่อง[รายละเอียด]
10เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 10 เมษายน 2556[รายละเอียด]