Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 147 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
04ก.ย.2555
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2555[รายละเอียด]
04ก.ย.2555
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , ค่าใช้จ่ายในการประชุม [รายละเอียด]
03ก.ย.2555
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[รายละเอียด]
02ก.ย.2555
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลเมื่อ 31 ส.ค. 55[รายละเอียด]
02ก.ย.2555
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนวิทยากรและค่าการศึกษาบุตร เมื่อ 31 ส.ค.55[รายละเอียด]
01ก.ย.2555
ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งว่าจะดำเนินการประเมินผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มี วิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ราย นายโกวิท บุญเฉลียว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โ
31ส.ค.2555
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย สพป.อบ 4 ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนสิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
31ส.ค.2555
ให้ร.ร.เอกชนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่8-10ก.ย.55ประกอบการจัดทำวุฒิบัตร เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วหรือมีการแก้ไขให้ยืนยันข้อมูลที่ e-mail : k.ape5389@hotmail.com ค่ะ[รายละเอียด]
31ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555(ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
31ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล Education for All (EFA) ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 (ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
30ส.ค.2555
แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่น 1/2/3 และให้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก[รายละเอียด]
30ส.ค.2555
สพป.อบ.4 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนครูจิตอาสา ปี 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.อบ.4 (แก้ไขจากเดิม เวลา 13.30 น. เป็น 15.00 น.)[รายละเอียด]
30ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล Education for All (EFA) ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555 (ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
30ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555(ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
29ส.ค.2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 31 สิงหาคม 2555 เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมจาก โรงแรมปทุมรัตน์ เป็น ไอศยารีสอร์ท
28ส.ค.2555
แจ้งโรงรียนบ้านโนนยาง รับเอกสารเบิกเงิน คชจ.ประชุมกรรมการสถานศึกษาคืนที่ตู้รับเอกสารเนื่องจากไม่ถูกต้อง ดังนี้ 1.เพิ่มสำเนาหนังสือเชิญประชุม 2.บัญชีลงเวลาของคณะกรรมการ
28ส.ค.2555
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2555[รายละเอียด]
28ส.ค.2555
แจ้งโรงเรียนบ้านหว้าน รับเอกสารเบิก คชจ.ประชุมกรรมการสถานศึกษาคืน เนื่องจากไม่ถูกต้องที่ตู้รับเอกสารดังนี้1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม คนะละไม่เกิน 120/คน/วัน 2.สำเนาหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม
28ส.ค.2555
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 ยื่นแบบสมัครภายในวันที่ 7 กันยายน 2555 ประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาวันที่ 24-28 กันยายน 2555 (ประกาศ สพฐ.ปี2555)[รายละเอียด]
27ส.ค.2555
แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2555 เพิ่มเติม 30% บัญชีจัดสรร[รายละเอียด]
27ส.ค.2555
แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2555 เพิ่มเติม 30% หนังสือแจ้งจัดสรร[รายละเอียด]
27ส.ค.2555
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2555[รายละเอียด]
27ส.ค.2555
โรงเรียนใด ที่ยังไม่ได้มารับแผ่น CD ระบบปฏิบัติการฯ ให้มารับแผ่น CD ระบบปฏิบัติการฯ ภายในวันนี้ด้วยค่ะ (27 ส.ค 55) ให้มารับที่ห้องการการเงินกับธุรการ การเงินด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ [รายละเอียด]
27ส.ค.2555
แจ้งให้โรงเรียนบ้านก่อ,บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา และ โรงเรียนบ้านคูเมือง เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน[รายละเอียด]
27ส.ค.2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 แจ้งโรงเรียนมารับหนังสือข้อมูลสถิติทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 เล่ม ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผนเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการศึกษาต่อไป [รายละเอียด]