Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 163 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
22พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info[รายละเอียด]
21พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info[รายละเอียด]
20พ.ค.2556
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
20พ.ค.2556
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
16พ.ค.2556
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด : แนวทางการส่งเสริมการใช้รถโรงเรียน[รายละเอียด]
16พ.ค.2556
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่าจะจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของ นักเรียน และข้อมูลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556[รายละเอียด]
15พ.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง ด้วย สพป.อบ 4 ได้โอนเงินเรียนฟรี 15 ปี และเงินอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/56 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ตรวจสอบยอดเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรภายใน 5 วันทำการ
15พ.ค.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556[รายละเอียด]
14พ.ค.2556
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4[รายละเอียด]
14พ.ค.2556
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.4 ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิ ( 25 โรงเรียน)[รายละเอียด]
13พ.ค.2556
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำรวจข้อมูลผอ.ร.ร. และครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ส่ง สพป.อบ4 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556[รายละเอียด]
08พ.ค.2556
แจ้ง อ.เนรมิต สุดดี รับเอกสารเบิกเงินการศึกษาบุตรคืนที่ตู้เอกสารโรงเรียนด้วยเนื่องจากใบติดใบเสร็จรับเงินการศึกษาบุตรต้องใช้ใบติดของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
07พ.ค.2556
แจ้งข้าราชการผู้จะเกษียณอายุราชการเมื่อ 30 กันยายน 2556 ที่ประสงค์จะขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ให้ยื่นแบบคำขอภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 255[รายละเอียด]
07พ.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
03พ.ค.2556
แจ้งผู้ส่งคำขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 11 ให้ไปชำระค่าลงทะเบียนที่คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 56
03พ.ค.2556
แจ้ง 10 โรงเรียนส่งแบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี พร้อมด้วยสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง และ สำเนา ก.พ.7 อย่างละ 1 ชุด ส่งเขตฯภายในวันที่ 8 พ.ค. 56 (รายละเอียด)[รายละเอียด]
02พ.ค.2556
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 จำนวน 3 อัตรา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2556 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อบ.4 [รายละเอียด]
02พ.ค.2556
แจ้งโรงเรียน(หาดสวนยา/ท่าบ้งมั่ง/หนองกินเพล/กุดปลาขาว/กุดชุม/คูสว่าง/สว่าง)ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2555 งบกลาง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ฯ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการรายงานที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายใน พฤ[รายละเอียด]
02พ.ค.2556
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านหว้าน ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 ดังรายละเอียด[รายละเอียด]
02พ.ค.2556
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรสำหรับภาคเรียนที่ 1/56 ให้ผู้มีสิทธิยื่นขอเบิกเงินได้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านบุตรรายที่ขอใช้สิทธิในการเบิก โดยให้ใช้แบบ 7223
02พ.ค.2556
ขอเชิญสมาชิก กบข.เข้าร่วมโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค)ประจำปี 2556[รายละเอียด]
01พ.ค.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556[รายละเอียด]
01พ.ค.2556
เรียน ผอ.สพป.อบ.4 พร้อมนี้ได้ส่งปฏิทินดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 (สำหรับผู้เสนอขอฯปี 2556) มาเพื่อแจ้งให้ข้าราชการครูทราบ[รายละเอียด]
30เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 [รายละเอียด]
30เม.ย.2556
ประกาศผลสอบธุรการกลุ่มนโยบายและแผน[รายละเอียด]