Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 162 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
30เม.ย.2556
ประกาศผลสอบธุรการกลุ่มนโยบายและแผน[รายละเอียด]
30เม.ย.2556
ประกาศสอบราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(e-Classroom)[[รายละเอียด]
30เม.ย.2556
ประกาศ สพป.อบ.4 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา รับสมัคร 29 เม.ย.-5 พ.ค. 56(เว้นวันหยุดราชการ)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ 14 พ.ค. 56 สอบคัดเลือกวันที่ 18 พ.ค. 56 ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 21 พ.ค 56
29เม.ย.2556
แจ้งข่าว เงินค่าจ้างครูรายเดือน และเงินครูจ้าง 18 อัตรา เงินประจำงวดยังไม่โอนมาจาก สพฐ. ฉะนั้น ส้ินเดือนเมษายน 2556 นี้จะยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง และเมื่อเงินโอนมาเม่ือไหร่ จะรีบดำเนินการเบิกให้ทันทีน่ะค่ะ คาดว่าจะมาในเร็ว ๆนี้
26เม.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะไปศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2556 ณ บริษัทนานมีบุ๊ค อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานโรงเรียนวัดบางโฉลงใน จังหวัดสมุทรปราการ [รายละเอียด]
23เม.ย.2556
xx
23เม.ย.2556
xx
23เม.ย.2556
xxx
18เม.ย.2556
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนใดที่ต้องการเลี้ยงไก่ ซึ่งมีโรงเรือนเลี้ยงไก่อยู่แล้ว ให้แจ้งรายชื่อโรงเรียนและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน มาที่ อ.กำจัด กลางคำ หมายเลขโทรศัพท์ 087-8794493
18เม.ย.2556
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและกำหนดวันสอบคัดเลือก [รายละเอียด]
14เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 14 เมษายน 2556[รายละเอียด]
11เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 11 เมษายน 2556[รายละเอียด]
11เม.ย.2556
แจ้งสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ บ้านนาจาน[รายละเอียด]
11เม.ย.2556
แจ้งประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)[รายละเอียด]
11เม.ย.2556
แจ้งประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษาบ้านคำโพธิ์โคกก่อง[รายละเอียด]
10เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 10 เมษายน 2556[รายละเอียด]
10เม.ย.2556
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน[รายละเอียด]
10เม.ย.2556
เรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
09เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 9 เมษายน 2556[รายละเอียด]
09เม.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วย Tablet โดยใข้รหัสโรงเรียน 10 หลัก ให้เสร็จสิ้นภายใน 20 เมษายน 2556[รายละเอียด]
08เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 8 เมษายน 2556[รายละเอียด]
05เม.ย.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
05เม.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ ตามที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้แจ้งจัดสรรเงินเรียนฟรี 15 ปี (เบิกเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1/2555 นั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปราชการ สัปดาห์หน้าจึงจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนให้ต่อไป
05เม.ย.2556
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา[รายละเอียด]
04เม.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2556[รายละเอียด]