Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 160 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
17มี.ค.2556
บัญชีรายชื่อจากคณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ผู้เข้ารับการอบรามพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและพเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 ห้อง[รายละเอียด]
15มี.ค.2556
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ข่าวการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90, 91 สำหรับปีภาษี 2555 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 [รายละเอียด]
15มี.ค.2556
ขอเชิญโรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง,บ้านคูเมือง,บ้านวังคก,บ้านโพนเมือง,บ้านนาดู่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"ระยะที่ 2 [รายละเอียด]
14มี.ค.2556
เรียนเชิญ ผอ.รร.บ้านนาจาน และบ้านหนองแปน ติดต่อราชการกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (081-9997856)
14มี.ค.2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 ณ สนามกอล์ฟค่ายสรรพสิทธิประสงค์ T-OFF เวลา 06.00 น.[รายละเอียด]
14มี.ค.2556
แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสำโรงและโรงเรียนประสานวิทยาคม ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบคำขอรับการอุดหนุนเรียนฟรี ดังนี้ 1. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน 2. ประกาศการดำเนินการให้เงินอุดหนุนฯ 3. ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียม
14มี.ค.2556
โรงเรียนที่ฝากซื้อแบบ ปพ.1,3 ให้ติดต่อรับได้ที่ ศน.พันธ์พนา มุสิกสาร ในวันที่ 15 มี.ค.56 ณ กลุ่มงานวัดผลฯ
13มี.ค.2556
แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสุตร "การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ e-GP ระยะที่ 2 จำนวน 50 โรงเรียน วันที่ 20 มีนาคม 2556 รายละเอียดตามแนบ[รายละเอียด]
13มี.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแดง[รายละเอียด]
13มี.ค.2556
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(ส.ส.ป.ท.)กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด [รายละเอียด]
12มี.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดู่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการการจัดทำแผนการสอนสำหรับ Web Conference ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเด้น ดราก้อน จังหวัดนนทบุรี โดยให้โรงเรียนส่งผู้แทน จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม[รายละเอียด]
12มี.ค.2556
หนังสือพิมพ์โอเคอีสาน ประกวดเรียงความ "ฉันทำขยะให้เป็นเงิน" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2556 www.ok-esan.com ผู้ประสาน นายจิระวัฒน์ จันทุมา 08 5914 2689[รายละเอียด]
12มี.ค.2556
แจ้ง อ.ประจักษณ์ บุตรแก้ว รับเอกสารประกอบการเบิก กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสารด้วยนะค่ะ เนื่องจากเอกสารต้องใช้ฉบับจริงเท่านั้น
12มี.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดู่ สิ่งที่ต้องนำมาในวันประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดทำแผนการสอนสำหรับ Web Conference (เพิ่มเติม)[รายละเอียด]
12มี.ค.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว กรุณานำใบแจ้งยอด กบข.ประจำปี 2555 ของ อ.สุรชัช จันทร์ส่อง คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.บ้านนาโหนนน้อยด้วยนะค่ะ
11มี.ค.2556
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 [รายละเอียด]
08มี.ค.2556
การกรอกข้อมูลใน ปพ.1ปรับปรุง 2555 (กลุ่มงานวัดผล)[รายละเอียด]
08มี.ค.2556
ซักซ้อมความเข้าใจการใช้แบบ ปพ.1(กลุ่มวัดผล)[รายละเอียด]
08มี.ค.2556
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) ปรับปรุง 2555 ตามคำสั่งที่ สพฐ.5/2556 (กลุ่มวัดผล)[รายละเอียด]
08มี.ค.2556
แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 12 มี.ค 56 (รายละเอียดลงช่องรับหนังสือให้แล้ว)
07มี.ค.2556
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ การประชุมผู้บริหารการศึกษาในสำนักงานฯ และประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. (เดิม) ณ ห้องประชุม 1 เปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4
07มี.ค.2556
เรียนผู้บริหารโรงเรียนในฝัน (คูเมือง/สำโรงคุรุประชาสามัคคี/ท่าช้างและนาจาน)ขอให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณงบลงทุน รายการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการและรายการค่าครุภัณฑ์ มาแก้ไขรายละเอียดในวันที่ 8 มี.ค.2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม1 และให
07มี.ค.2556
ขอเชิญคณะกรรมการปรับปรุงแบบ ปพ.4-9 ประชุมในวันที่ 13 มี.ค.56 (ตามรายละเอียดที่แนบ)[รายละเอียด]
07มี.ค.2556
โรงเรียนใดที่มีความประสงค์ที่จะขออนุญาตซื้อแบบ ปพ.4-9 และเอกสารระดับปฐมวัย ให้ติดต่อกลุ่มงานวัดและประเมินผล (ตามเอกสารที่แนบ)[รายละเอียด]
07มี.ค.2556
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด : แจ้ง ผอ.ร.ร.เอกชนและครูฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมกรอกข้อมูลตามนโยบายผู้ตรวจราชการ ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.อุบลราชธานี เขต 4