Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at C:\AppServ\www\news\display_all.php:2) in C:\AppServ\www\news\display_all.php on line 3
<<ย้อนกลับ [38][39][40][41][42][43][44][45][46] ถัดไป>>(ทั้งหมด 171 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
18ก.ค.2556
การยืนยันข้อมูลใน DMC โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่ยังไม่ยีนยันข้อมูล 2 ร.ร.คือ โรงเรียนบ้านผับแล้ง และโรงเรียนบ้านนาดี(สำโรง)
18ก.ค.2556
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัด : ร.ร.อนุบาลสำโรง, ร.ร.อนุบาลจิรพัฒน์ , ร.ร.ประสานวิทยาคม และ ร.ร.วัดนาเยียวิทยา ส่งรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2555 ด้วยค่ะ..เนื่องจาก สช.ขึ้นเว็ปแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จัดส่งรายงานฯ แล้วนะคะ..
17ก.ค.2556
ด่วน โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา ประสานวิทยาคม วัดนาเยียวิทยา อนุบาลจิรพัฒน์ ให้ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียน,ครู ตามที่กลุ่มนโยบายและแผนส่งแบบสำรวจให้ ส่งด่วนภายในวันที่ 19 ก.ค 56
17ก.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูล และไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)[รายละเอียด]
16ก.ค.2556
ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพป.อบ.4 จะแจกแผนการจัดการเรียนรู้แบบ EBE แก่ทุกโรงเรียนในสังกัด ในวันพุธที่ 24 ก.ค.2556 รับได้ที่ช่องรับเอกสารของแต่ละโรงเรียน
16ก.ค.2556
เรียน ผอ.รร.บ้านหนองสองห้อง(วารินฯ),บ้านแก่งโดม,บ้านกุดชุม,บ้่านหนองคู สพป.อบ.4 ขอแจ้งการอนุุมัติงบประมาณรายจ่้่าย(งบเหลือจ่าย) รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าางอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม โดยให้มารับหนังสือที่ช่องรับหนังสือ
16ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านคูเมือง[รายละเอียด]
16ก.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
16ก.ค.2556
แจ้งโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , การศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล[รายละเอียด]
16ก.ค.2556
การยืนยันข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่ยังไม่ยีนยันข้อมูล จำนวน 5 ร.ร.[รายละเอียด]
15ก.ค.2556
แจ้ง อ.สุนทรี คำเลิศ ครู ร.ร.บ้านบกฯ รับเอกสารเบิก คชจ.ในการเดินทางฯประชุมที่ โรงแรมปทุมรัตน์ คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร.ด้วยนะค่ะ เนื่องจากไม่ถูกต้อง
15ก.ค.2556
แจ้งเงินตกเบิกตามรายละเอียดที่แนบ[รายละเอียด]
15ก.ค.2556
การยืนยันข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่ยังไม่ยีนยันข้อมูล จำนวน 16 ร.ร.[รายละเอียด]
12ก.ค.2556
เรียนเชิญ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกท่าน ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 น. ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี (ชุดปกติขาว)
12ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 130 ร.ร.[รายละเอียด]
12ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้าน(อ่อนอุปการ)[รายละเอียด]
12ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านกุดชุม[รายละเอียด]
12ก.ค.2556
แจ้ง อ.ธนพร ชนะกุล ร.ร.ชุมชนบ้านกุดเป่ง รับเอกสารเบิกเงิน กศบ.คืนที่ตู้รับเอกสาร ร.ร. ด้วยค่ะ เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง
12ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 103 ร.ร.[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
เรื่อง การอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา สพป.อบ.4 จะจัดอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมไอศยารีสอร์ท เวลา 08.30 น. จึงขอให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมการอบรม ตามวัน เวลา ดังกล่าว
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านสระสมิง[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกิมเพล[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนบ้านถ่อน[รายละเอียด]