<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 32 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
21ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC)ที่เว็บไซต์ ้http://portal.bopp-obec.info/obec57/ เปิดระบบ วันที่ ๘ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ในระบบ DMC[รายละเอียด]
21ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี 11 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
20ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี 9 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
17ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี 5 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
16ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ มี ร.ร.บ้านโนนสัง และ ร.ร.บ้านคำข่า ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
14ต.ค.2557
การเก็บข้อมูล (DMC)ที่เว็บไซต์ ้http://portal.bopp-obec.info/obec57/ เปิดระบบ วันที่ ๘ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ ระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗ และร.ร.บ้านโนนสังได้ยืนยันข้อมูลแล้ว[รายละเอียด]
13ต.ค.2557
สพฐ.แจ้งจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนและข้อมูลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๕๗ (DMC)ที่เว็บไซต์ ้http://portal.bopp-obec.info/obec57/ เปิดระบบ วันที่ ๘ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗ และระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ พ.ย ๕๗[รายละเอียด]
30ก.ย.2557
แจ้งการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านหว้าน เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ[รายละเอียด]
26ก.ย.2557
แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งส่งแบบประเมินผลการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557[รายละเอียด]
24ก.ย.2557
แจ้ง ร.ร.(ตามรายชื่อในรายละเอียดที่แนบ) ให้ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและจัดทำประมาณราคาตามแบบ ปร.4, ปร.6 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.อบ.4 [รายละเอียด]
19ก.ย.2557
แจ้งทุกโรงเรียนเรื่องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าไฟฟ้า)[รายละเอียด]
10ก.ย.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถรับเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[รายละเอียด]
10ก.ย.2557
การซ่อมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2557เนื่องจากโรงเรียนได้เคยยืนยันข้อมูลมาแล้วในรอบ10มิ.ย.รอบซ่อมจึงไม่ต้องยืนยันข้อมูล กรุณาเติมเต็มข้อมูลส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนมากที่สุด โรงเรียนใดมีข้อมูลผิดสีแดงให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง(จะไม่มีปุ่มยืนยัน)045-321962ต่อ132[รายละเอียด]
05ก.ย.2557
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลการซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 จำนวน 128 โรงเรียน [รายละเอียด]
05ก.ย.2557
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 มีโรงเรียนในสังกัด 20 โรงเรียน ทั้งนี้ให้จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 57 (โทร.045-321962ต่อ 132)[รายละเอียด][รายละเอียด]
04ก.ย.2557
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 มีโรงเรียนในสังกัด 49 โรงเรียน ทั้งนี้ให้จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 57 (โทร.045-321962ต่อ 132)[รายละเอียด]
04ก.ย.2557
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 99 โรงเรียน ทั้งนี้ให้จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 57 (โทร.045-321962ต่อ 132)[รายละเอียด]
03ก.ย.2557
การซ่อมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2557เนื่องจากโรงเรียนได้เคยยืนยันข้อมูลมาแล้วในรอบ 10 มิ.ย. ในรอบซ่อมจึงไม่ต้องยืนยันข้อมูล ขอความกรุณาเติมเต็มข้อมูลส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนมากที่สุด โรงเรียนใดมีข้อมูลผิดสีแดงให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง(จะไม่มีปุ่มยืนยัน)
03ก.ย.2557
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 82 โรงเรียน ทั้งนี้ให้จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 57 (โทร.045-321962ต่อ 132)[รายละเอียด]
02ก.ย.2557
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 68 โรงเรียน ทั้งนี้ให้จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 57 (โทร.045-321962ต่อ 132)[รายละเอียด]
01ก.ย.2557
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 60 โรงเรียน ทั้งนี้ให้จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 57 (โทร.045-321962ต่อ 132)[รายละเอียด]
29ส.ค.2557
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 ขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดยืนยันข้อมูลแล้ว จำนวน 12 โรงเรียน ทั้งนี้ให้จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ย. 57[รายละเอียด]
29ส.ค.2557
ด่วนที่สุด ตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec56/ และแก้ไข 10 มิ.ย. 2557 ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57/ **ในรอบซ่อมนี้ไม่ให้ทำการย้ายเข้า ย้ายออก ออกกลางคัน/จำหน่าย เพื่อไม่ให้จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลง
29ส.ค.2557
ตามหนังสือที่ ศธ 04186/ว1894 ลว 14 ส.ค. 57 แจ้งให้ ร.ร. 31 ร.ร. เข้าอบรมการใช้งานครุภัณฑ์ฯในวันเสาร์ที่ 30ส.ค.57 เวลา13.00น. ณ สพป.อบ.4นั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ท่านหรือผู้รับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมให้จงได้
29ส.ค.2557
การซ่อมข้อมูล 10 มิ.ย.2557 ในขณะนี้ยังไม่มีปุ่มให้ยืนยันข้อมูล หากโรงเรียนใดข้อมูลถูกต้องแล้วมีสถานะว่าสามารถยืนยันข้อมูลได้ ให้รอ สพฐ.เปิดให้ยืนยันข้อมูลก่อน(ยังไม่มีปุ่มยืนยันข้อมูล) ทั้งนี้ขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องรอไว้ก่อน