<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 31 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
01ก.ค.2557
แจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกแบบสำรวจอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมที่อยู่ในสถานศึกษาปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 2 (ตามรายละเอียดแนบ) ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.อบ.4 ทางระบบรับส่งหนังสือราชการอิเลคทรอนิกส์ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557[รายละเอียด]
24มิ.ย.2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะแอกน้อย ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.
19มิ.ย.2557
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.๔ ได้ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วทุกโรงเรียน
18มิ.ย.2557
อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.4 ที่ ศธ 04186/ว1100 ลว. 21 พ.ค. 2557 แจ้ง ร.ร.กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557 ภายในวันที่ 13 มิ.ย.57 ปรากฎว่่ามีโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC จำนวน 3 ร.ร.ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 18 มิ.ย[รายละเอียด]
17มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC ขณะนี้มี 14 ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ส่วนมากจะไม่กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจะปรากฎหัวข้อ สามารถยืนยันข้อมูลได้[รายละเอียด]
17มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 4 ขณะนี้มี 134 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้วข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย.57[รายละเอียด]
16มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC ขณะนี้มี 20 ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ส่วนมากจะไม่กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจะปรากฎหัวข้อ สามารถยืนยันข้อมูลได้[รายละเอียด]
16มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 4 ขณะนี้มี 128 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย.57[รายละเอียด]
15มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 4 [รายละเอียด]
05มิ.ย.2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ [รายละเอียด]
04มิ.ย.2557
แจ้งแบบฟอร์มจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาส่งในวันประชุม(DMC) ในวันที่ 7-8 มิ.ย. 57[รายละเอียด]
04มิ.ย.2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ [รายละเอียด]
02มิ.ย.2557
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าประชุมแจ้งตอบรับมา[รายละเอียด]
22พ.ค.2557
สพป.อบ.4 จะจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ "เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าประชุมแจ้งตอบรับมายัง กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อบ.๔ [รายละเอียด]
21พ.ค.2557
การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (DMC)[รายละเอียด]
19พ.ค.2557
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดระบบ เปิดระบบ DMC 2557 เทอม 1 ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/[รายละเอียด]
10พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 1 ร.ร. คือ (บ้านสร้างแก้ว) เหลือคะแนน GPA(เกรดของนักเรียนจากชั้น ป.1-6ทุกคน) ยังไม่ได้กรอกข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้
09พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 1 ร.ร. คือ (บ้านสร้างแก้ว) เหลือคะแนน GPA(เกรดของนักเรียนจากชั้น ป.1-6ทุกคน) ยังไม่ได้กรอกข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้
08พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 2 ร.ร. คือ (บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)
07พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 3 ร.ร. คือ (บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)
07พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 4 ร.ร.),บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง),บ้านกะแอกน้อย
06พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 7 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านคูเมือง,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านหนองหิน,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง),บ้านกะแอกน้อย
06พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 5 ร.ร. คือ (บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง),สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา,สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขา)
03พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 6 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านกะแอกน้อย,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสว่าง,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)
03พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 6 ร.ร. คือ (บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านหินแห่,บ้านนาดี(สำโรง),สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา,สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขา)