<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 31 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
04มิ.ย.2557
แจ้งแบบฟอร์มจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาส่งในวันประชุม(DMC) ในวันที่ 7-8 มิ.ย. 57[รายละเอียด]
04มิ.ย.2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ [รายละเอียด]
02มิ.ย.2557
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าประชุมแจ้งตอบรับมา[รายละเอียด]
22พ.ค.2557
สพป.อบ.4 จะจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ "เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าประชุมแจ้งตอบรับมายัง กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อบ.๔ [รายละเอียด]
21พ.ค.2557
การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (DMC)[รายละเอียด]
19พ.ค.2557
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดระบบ เปิดระบบ DMC 2557 เทอม 1 ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/[รายละเอียด]
10พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 1 ร.ร. คือ (บ้านสร้างแก้ว) เหลือคะแนน GPA(เกรดของนักเรียนจากชั้น ป.1-6ทุกคน) ยังไม่ได้กรอกข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้
09พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 1 ร.ร. คือ (บ้านสร้างแก้ว) เหลือคะแนน GPA(เกรดของนักเรียนจากชั้น ป.1-6ทุกคน) ยังไม่ได้กรอกข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้
08พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 2 ร.ร. คือ (บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)
07พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 3 ร.ร. คือ (บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)
07พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 4 ร.ร.),บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง),บ้านกะแอกน้อย
06พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 7 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านคูเมือง,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านหนองหิน,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง),บ้านกะแอกน้อย
06พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 5 ร.ร. คือ (บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง),สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา,สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขา)
03พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 6 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านกะแอกน้อย,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสว่าง,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)
03พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 6 ร.ร. คือ (บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสร้างแก้ว,บ้านหินแห่,บ้านนาดี(สำโรง),สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา,สำโรงคุรุราษฎร์วิทยา(สาขา)
02พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 [ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 10 ร.ร. [รายละเอียด]
02พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 6 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านกะแอกน้อย,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสว่าง,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)[รายละเอียด]
01พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 [ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 11 ร.ร.][รายละเอียด]
01พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 6 ร.ร.)บ้านโพธิ์มูลฯ,บ้านกะแอกน้อย,บ้านนาโหนนน้อย,บ้านสว่าง,บ้านสร้างแก้ว,บ้านนาดี(สำโรง)[รายละเอียด]
01พ.ค.2557
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง [รายละเอียด]
30เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557) วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรายงานข้อมูลคะ (ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 12 ร.ร.)[รายละเอียด]
30เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557)วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการกรอกข้อมูลค่ะ[ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 37 ร.ร.][รายละเอียด]
29เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)เหลือเวลาอีก 1 วันระบบจะปิดแล้วค่ะ[ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 62 ร.ร.][รายละเอียด]
29เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2557)เหลือเวลาอีก 1 วันระบบจะปิดแล้วคะ(ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 20 ร.ร.)[รายละเอียด]
28เม.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2557)เหลือเวลาอีก 2 วันระบบจะปิดแล้วค่ะ(ร.ร.ที่ยังไม่รายงาน 81 ร.ร.)[รายละเอียด]