<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 31 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
26ส.ค.2557
ประชาสัมพันธ์ แจ้งโรงเรียนตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 และตรวจสอบข้อมูล 10 มิ.ย.2557[รายละเอียด]
14ส.ค.2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ ให้ตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้องเพื่อที่ สพป.อบ.4 จะออกใบประกาศเกียรติคุณต่อไป(แจ้งแก้ไขรายชื่อภายในวันที่ 15 ส.ค. 2557)[รายละเอียด]
24ก.ค.2557
แจ้ง ร.ร. ทุก ร.ร. เรื่องการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา2557 ภาคเรียนที่1[รายละเอียด]
23ก.ค.2557
สพป.อบ. 4 ได้จัดทำข้อมูล สถิติทางการศึกษา ปี 2557 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขอให้โรงเรียนมารับหนังสือได้ที่ กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 1 เล่ม [รายละเอียด]
22ก.ค.2557
ให้โรงเรียนรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเป็นรายเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 รายละเอียดตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เพื่อจะได้สรุปข้อมูลรายงาน สพฐ. เพื่อดำเนินการต่อไป[รายละเอียด]
16ก.ค.2557
แจ้งทุกโรงเรียน เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557 (30%)[รายละเอียด]
15ก.ค.2557
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
15ก.ค.2557
แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานรายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่50 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต(รายการปริมาณงานของโรงเรียน) รายละเอียดตามที่แนบและส่ง สพป.อบ.4 ภายในวันที 18 ก.ย. 57[รายละเอียด]
01ก.ค.2557
แจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกแบบสำรวจอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมที่อยู่ในสถานศึกษาปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มที่ 1 และ 2 (ตามรายละเอียดแนบ) ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.อบ.4 ทางระบบรับส่งหนังสือราชการอิเลคทรอนิกส์ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557[รายละเอียด]
24มิ.ย.2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะแอกน้อย ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.
19มิ.ย.2557
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.๔ ได้ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วทุกโรงเรียน
18มิ.ย.2557
อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.4 ที่ ศธ 04186/ว1100 ลว. 21 พ.ค. 2557 แจ้ง ร.ร.กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557 ภายในวันที่ 13 มิ.ย.57 ปรากฎว่่ามีโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC จำนวน 3 ร.ร.ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 18 มิ.ย[รายละเอียด]
17มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC ขณะนี้มี 14 ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ส่วนมากจะไม่กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจะปรากฎหัวข้อ สามารถยืนยันข้อมูลได้[รายละเอียด]
17มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 4 ขณะนี้มี 134 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้วข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย.57[รายละเอียด]
16มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC ขณะนี้มี 20 ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ส่วนมากจะไม่กรอกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจะปรากฎหัวข้อ สามารถยืนยันข้อมูลได้[รายละเอียด]
16มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 4 ขณะนี้มี 128 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย.57[รายละเอียด]
15มิ.ย.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล DMC ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 4 [รายละเอียด]
05มิ.ย.2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ [รายละเอียด]
04มิ.ย.2557
แจ้งแบบฟอร์มจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้นำมาส่งในวันประชุม(DMC) ในวันที่ 7-8 มิ.ย. 57[รายละเอียด]
04มิ.ย.2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ [รายละเอียด]
02มิ.ย.2557
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าประชุมแจ้งตอบรับมา[รายละเอียด]
22พ.ค.2557
สพป.อบ.4 จะจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ "เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ Data Management Center (DMC) ในระหว่างวันที่ ๗-๘ มิ.ย.๒๕๕๗ จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าประชุมแจ้งตอบรับมายัง กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อบ.๔ [รายละเอียด]
21พ.ค.2557
การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (DMC)[รายละเอียด]
19พ.ค.2557
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดระบบ เปิดระบบ DMC 2557 เทอม 1 ที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/[รายละเอียด]
10พ.ค.2557
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 มี 1 ร.ร. คือ (บ้านสร้างแก้ว) เหลือคะแนน GPA(เกรดของนักเรียนจากชั้น ป.1-6ทุกคน) ยังไม่ได้กรอกข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้