<<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ถัดไป>>(ทั้งหมด 34 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
12เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 http://portal.bopp-obec.info/obec57/ ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (มี ร.ร.ยืนยันแล้ว21ร.ร.)[รายละเอียด]
10เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 http://portal.bopp-obec.info/obec57/ ได้จัดทำปุ่มยืนยันข้อมูลแล้ว จึงขอให้โรงเรียนที่ทำข้อมูลถูกต้อง และเรียบร้อยเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[รายละเอียด]
07เม.ย.2558
ประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 http://portal.bopp-obec.info/obec57/[รายละเอียด]
31มี.ค.2558
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เรื่องร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558[รายละเอียด]
30มี.ค.2558
แจ้งแนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 http://portal.bopp-obec.info/obec57/[รายละเอียด]
27มี.ค.2558
แจ้งให้ร.ร.(ตามรายชื่อที่แนบ) เร่งรัดการรายงานผลการบริหารงบลงทุนปีงบ58ระบบออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ กรณี ร.ร. ยังก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จให้ ร.ร. บันทึกส่วนที่1บันทึกผลการดำเนินงานพร้อมแนบภาพถ่ายก่อนดำเนินการและระหว่างดำเนินการเป็นเบื้องต้น[รายละเอียด]
18มี.ค.2558
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษาผ่านเว็บไซค์ http://portal.bopp-obec.info/obec57/ ให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรับรองข้อมูลให้แล้วเสร็จ ในระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ (ถึงเที่ยงคืน)[รายละเอียด]
15ม.ค.2558
ประชาสัมพันธ์ เรื่องพื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกษา และมีการนับเวลาราชกทารเป็นทวีคูณ[รายละเอียด]
24ธ.ค.2557
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2557[รายละเอียด]
24ธ.ค.2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (70%)[รายละเอียด]
18ธ.ค.2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (30%)[รายละเอียด]
16ธ.ค.2557
แจ้งครูผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ(รายชื่อโรงเรียนตามรายละเอียดที่แนบ)เข้ารับฟังคำชี้แจงการจัดทำงบประมาณ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1 สพป.อบ.4 พร้อมทั้งนำNotebookมาด้วย[รายละเอียด]
12ธ.ค.2557
แจ้งครูผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ ร.ร.บ้านคำโพธิ์โคกก่อง, ร.ร.บ้านหนองเทา และร.ร.บ้านสระสมิง พบเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. โดยนำ Notebook ไปด้วย
21พ.ย.2557
การจัดสรรงบประมาณปี2558 งบดำเนินงาน(ค่าใช้สอย)ค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทั้งนี้ให้ร.ร.ตามบัญชีจัดสรรที่แนบ(ลำดับที่5-17) ให้มาจัดทำประมาณราคาในวันที่ 24 พ.ย. 57เวลา09.00น. ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน และให้นำคอมพิวเตอร์(์Notebook)มาด้วย[รายละเอียด]
11พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 2 ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล คือ ร.ร.บ้านดอนผอุง กับบ้านโพนเมือง ซึ่งวันนี้ระบบจะตัดยอด http://portal.bopp-obec.info/obec57/
11พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 10 ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ซึ่งวันนี้ระบบจะตัดยอด http://portal.bopp-obec.info/obec57/[รายละเอียด]
10พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 19 ร.ร.ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ซึ่งวันนี้ระบบจะตัดยอด http://portal.bopp-obec.info/obec57/[รายละเอียด]
08พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 92 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 2 วันระบบจะตัดยอด[รายละเอียด]
07พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 91 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 3 วันระบบจะตัดยอด[รายละเอียด]
06พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 74 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 4 วันระบบจะตัดยอด[รายละเอียด]
05พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 68 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 5 วันระบบจะตัดยอด[รายละเอียด]
04พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 51 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 6 วันระบบจะตัดยอด[รายละเอียด]
03พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 44 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 7 วันระบบจะตัดยอด[รายละเอียด]
02พ.ย.2557
การเก็บข้อมูล (DMC) สถานะการยืนยันข้อมูล ร.ร.ในสังกัด ซึ่งจะตัดยอด ณ วันที่ 10 พ.ย.57 ระบบจะปิดในวันที่ 15 พ.ย 57 มี 28 ร.ร.ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว เหลือเวลาอีก 8 วันระบบจะตัดยอด [รายละเอียด]
31ต.ค.2557
แจ้งให้ ร.ร.ที่ยังไม่รายงานข้อมูล(ตามรายชื่อรายละเอียดที่แนบ) รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถานศึกษาเพิ่มเติม ส่งกลุ่มนโยบายและแผนโดยด่วน ภายในวันจันทร์ที่ 3 พ.ย. 2557[รายละเอียด]