<<ย้อนกลับ [4][5][6][7][8][9][10][11][12] ถัดไป>>(ทั้งหมด 28 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
06พ.ย.2555
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา จัดส่งรายละเอียดคำของบประมาณ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 รายละเอียดตามแนบ[รายละเอียด]
26ก.ย.2555
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี2555 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2555 [รายละเอียด]
26ก.ย.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2555(ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
26ก.ย.2555
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล Education for All (EFA) ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2555 (ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
25ก.ย.2555
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุม1 อาคารอำนวยการชั้น 2 สพป.อบ4[รายละเอียด]
13ก.ย.2555
แจ้งโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่น 1/2/3 รับหนังสือรายละเอียดการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน
11ก.ย.2555
แจ้งโรงเรียนในฝันกลุ่มเป้าหมาย 1,2 สพฐ.แจ้งยกเลิกจัดสรรงบประมาณปี 2555ตามกลยุทธ์โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมโรงเรียนในฝัน โดยให้ใช้งบประมาณตามแนบ เรียนเชิญผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณ ประชุม 13 ก.ย.55 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประช[รายละเอียด]
10ก.ย.2555
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน ที่ต้องการหลอดไฟฟ้า กรอกแบบสำรวจตามแนบเพื่อขอรับการสนับสนุนหลอดไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2555 [รายละเอียด]
06ก.ย.2555
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ป.1 ที่จะรับ Tablet หากไม่ถูกต้องแจ้งที่ web กลุ่มนโยบายและแผน รายการสมุดเยี่ยม[รายละเอียด]
05ก.ย.2555
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล Education for All (EFA) ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2555 (ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
05ก.ย.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2555(ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
31ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555(ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
31ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล Education for All (EFA) ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 (ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
30ส.ค.2555
แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่น 1/2/3 และให้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก[รายละเอียด]
30ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล Education for All (EFA) ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555 (ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
30ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555(ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
27ส.ค.2555
แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2555 เพิ่มเติม 30% บัญชีจัดสรร[รายละเอียด]
27ส.ค.2555
แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2555 เพิ่มเติม 30% หนังสือแจ้งจัดสรร[รายละเอียด]
27ส.ค.2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 แจ้งโรงเรียนมารับหนังสือข้อมูลสถิติทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 เล่ม ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผนเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการศึกษาต่อไป [รายละเอียด]
23ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2555[รายละเอียด]
23ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล Education for All (EFA) ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2555[รายละเอียด]
21ส.ค.2555
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนให้ไปกรอกข้อมูล กรอกแบบสำรวจพัฒนาองค์การ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 (Organization Climate Survey) ที่เว็บไซต์ http://202.143.174.33/survey/[รายละเอียด]
21ส.ค.2555
ขอเชิญวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนราย บุคคลรับเกียรติบัตรในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรายงานตัวภา[รายละเอียด]
15ส.ค.2555
คู่มือ EFA[รายละเอียด]
15ส.ค.2555
แจ้งดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม Education for all (EFA) ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 สิงหาคม 2555[รายละเอียด]