<<ย้อนกลับ [4][5][6][7][8][9][10][11][12] ถัดไป>>(ทั้งหมด 34 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
28ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 120 คนลงมา จำนวน 25 โรงเรียน(ตามรายละเอียดแนบ) มารับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ปี 2557 ที่ กลุ่มนโยบายและแผน[รายละเอียด]
28ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557[รายละเอียด]
24ก.พ.2557
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 (70%) [รายละเอียด]
14ม.ค.2557
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 120 คนลงมา ที่ยังไม่ได้รับแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันประชุมประจำเดือนมกราคม 2557 ให้ติดต่อรับได้ที่กลุ่มนโยบายและแผนโดยด่วน
30พ.ย.2556
การกรอกข้อมูล ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ไม่มีโรงเรียนใดในสังกัด สพป.อบ. 4 ยังไม่ยืนยันข้อมูล ขอบคุณทุกโรงเรียนที่เข้ากรอกข้อมูล
19พ.ย.2556
วิธีตรวจสอบข้อมูล ใน DMC ว่ามีข้อมูลใดไม่ถูกต้องให้เข้าไปแก้ไขให้ถูกต้องจึงจะปรากฎปุ่มให้รับรองข้อมูลได้[รายละเอียด]
19พ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ DMC สพป.อบ.4 จาก 0897204656 เป็น 0837401091 และติดต่อ กลุ่มนโยบายและแผน 045-321962 ต่อ 132
14พ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ จาก กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน สพฐ. เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (data management center 2013 เทอม 2)[รายละเอียด]
05พ.ย.2556
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖[รายละเอียด]
04พ.ย.2556
แบบฟอร์มประมาณการ กรณีโรงเรียนประสบอุทกภัย[รายละเอียด]
04พ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ จาก กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน สพฐ. เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (data management center 2013 เทอม 2)[รายละเอียด]
04พ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่ DMC สพป.อบ.4 จาก 0897204656 เป็น 0837401091 และติดต่อ กลุ่มนโยบายและแผน 045-321962 ต่อ 132
29ต.ค.2556
ประกาศ วันที่ 22 ตุลาคม 2556สพฐ. จะเปิดให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเทอมที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป โดยจะทำการยกเลิกการยืนยันข้อมูลทั้งหมดทุกโรงเรียนให้ ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลโดยยึดข้อมูลนัักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
16ต.ค.2556
เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด ด้วย สพป.อบ. ๔ ได้แจ้งการเปิดระบบการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงแจ้งให้ โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลผ่านระบบ AMSS ให้เข้าไปรายงาน ตามวัน เวลา ดัง
08ต.ค.2556
ตามหนังสือสพป.อบ.4 ที่ ศธ 04186/ว2489ลงวันที่31ก.ค.2556นั้นแจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการส่งแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 3(2)บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนดังนั้นจึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวส่งแบบฟอร์มดังกล่าวภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556
04ต.ค.2556
สพป.อบ.4 ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์จะส่งคำขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการตามรายละเอียดแนบ[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง(50 โรงเรียน) รายการสิ่งแสดงขอให้ใช้รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้ แทนรายการรายการสิ่งแสดงเดิม[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
คู่มือคำรับรอง 5[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
คู่มือคำรับรอง 4[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
คู่มือคำรับรอง 3[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
คู่มือคำรับรอง 2[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
เรียน ผอ.รร.ทุกแห่งในสังกัด พร้อมนี้ สพป.อบ. 4 ได้ส่งไฟล์คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ไฟล์[รายละเอียด]
02ต.ค.2556
สพป.อบ.๔ แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาตามรายชื่อที่แนบมาประชุมการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเอง ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.อบ. เขต ๔ [รายละเอียด]
01ต.ค.2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2556[รายละเอียด]
01ต.ค.2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 (30%) เพิ่มเติม[รายละเอียด]