<<ย้อนกลับ [4][5][6][7][8][9][10][11][12] ถัดไป>>(ทั้งหมด 31 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
25มิ.ย.2556
จำนวนนักเรียนที่รายงานใน DMC 2013 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลใน DMC ให้เข้าไปกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย. 56[รายละเอียด]
18มิ.ย.2556
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครใช้ระบบ DMC สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว(ข้อมุล ณ วันที่ 18 มิ.ย.56 เวลา 15.00 น.)หาก ร.ร.ใดมีรายชื่อ 3 คน สพป.จะตัดออกเหลือ 2 คน[รายละเอียด]
15มิ.ย.2556
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครใช้ระบบ DMC สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว(ข้อมุล ณ วันที่ 15 มิ.ย.56 เวลา 16.00 น.)[รายละเอียด]
15มิ.ย.2556
คู่มือการกรอกข้อมูลแบบสอบถามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร education management information system (emis) [รายละเอียด]
14มิ.ย.2556
ขอเชิญผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่วิทยากร ในวันที่ 15,16 และ 18 มิถุนายน 2556 (จำนวน 19 คน)[รายละเอียด]
14มิ.ย.2556
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครใช้ระบบ DMC สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว(ข้อมุล ณ วันที่ 14 มิ.ย.56 เวลา 13.10 น.)[รายละเอียด]
12มิ.ย.2556
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครใช้ระบบ DMC สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว(ข้อมุล ณ วันที่ 12 มิ.ย.56 เวลา 17.30 น.)[รายละเอียด]
12มิ.ย.2556
แจ้งดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา education management infotmation system (emis)[รายละเอียด]
12มิ.ย.2556
ขอเชิญประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา วันที่ 13 มิ.ย.56 (นำส่ง)[รายละเอียด]
12มิ.ย.2556
ขอเชิญประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา วันที่ 13 มิ.ย.56 (รายชื่อตามคำสั่ง-ให้ใช้คำสั่งนี้แทน)[รายละเอียด]
12มิ.ย.2556
ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center (DMC) ในวันที่ 15,16 และ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4[แก้ไขใหม่][รายละเอียด]
11มิ.ย.2556
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครใช้ระบบ DMC สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว(ข้อมุล ณ วันที่ 11 มิ.ย.56 เวลา 18.07 น.)[รายละเอียด]
10มิ.ย.2556
รายชื่อโรงเรียนที่สมัครใช้ระบบ DMC สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว(ข้อมุล ณ วันที่ 10 มิ.ย.56 เวลา 15.45 น.)[รายละเอียด]
05มิ.ย.2556
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center [รายละเอียด]
03มิ.ย.2556
แบบกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู และบุคลากร[รายละเอียด]
03มิ.ย.2556
คู่มือในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) [รายละเอียด]
03มิ.ย.2556
แจ้งแนวทางในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) [รายละเอียด]
30พ.ค.2556
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑[รายละเอียด]
30พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ (โรงเรียนบ้านนาดี(สำโรง),โรงเรียนบ้านทรายทอง
29พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ (ณ วันที่ 29 พ.ค. 2556)[รายละเอียด]
28พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2556(เวลา 12.25)[รายละเอียด]
27พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 2556(17.01)[รายละเอียด]
27พ.ค.2556
ประชาสัมพันธ์ แจ้งจัดทำข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 (จาก สพฐ.) [รายละเอียด]
27พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 2556[รายละเอียด]
23พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ (ให้โรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียนให้ถูกต้อง[รายละเอียด]