<<ย้อนกลับ [4][5][6][7][8][9][10][11][12] ถัดไป>>(ทั้งหมด 31 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
27พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 2556[รายละเอียด]
23พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ (ให้โรงเรียนตรวจสอบจำนวนนักเรียนให้ถูกต้อง[รายละเอียด]
22พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info[รายละเอียด]
21พ.ค.2556
รายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๑ ผ่านเว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.info[รายละเอียด]
16พ.ค.2556
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่าจะจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของ นักเรียน และข้อมูลสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556[รายละเอียด]
15พ.ค.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556[รายละเอียด]
02พ.ค.2556
แจ้งโรงเรียน(หาดสวนยา/ท่าบ้งมั่ง/หนองกินเพล/กุดปลาขาว/กุดชุม/คูสว่าง/สว่าง)ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2555 งบกลาง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ฯ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการรายงานที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายใน พฤ[รายละเอียด]
01พ.ค.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556[รายละเอียด]
30เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 [รายละเอียด]
30เม.ย.2556
ประกาศผลสอบธุรการกลุ่มนโยบายและแผน[รายละเอียด]
14เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 14 เมษายน 2556[รายละเอียด]
11เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 11 เมษายน 2556[รายละเอียด]
10เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 10 เมษายน 2556[รายละเอียด]
09เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 9 เมษายน 2556[รายละเอียด]
09เม.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วย Tablet โดยใข้รหัสโรงเรียน 10 หลัก ให้เสร็จสิ้นภายใน 20 เมษายน 2556[รายละเอียด]
08เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 8 เมษายน 2556[รายละเอียด]
04เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 4 เมษายน 2556[รายละเอียด]
03เม.ย.2556
ตัวอย่าง แบบเก็บข้อมูล การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) แก้ไขใหม่[รายละเอียด]
02เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 2 เมษายน 2556[รายละเอียด]
27มี.ค.2556
คู่มือ การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) [รายละเอียด]
27มี.ค.2556
หนังสือนำส่ง การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) [รายละเอียด]
27มี.ค.2556
การกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเว็บไซต์ Data Management Center end of year 2012 [รายละเอียด]
21มี.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[รายละเอียด]
12มี.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดู่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการการจัดทำแผนการสอนสำหรับ Web Conference ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเด้น ดราก้อน จังหวัดนนทบุรี โดยให้โรงเรียนส่งผู้แทน จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม[รายละเอียด]
12มี.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดู่ สิ่งที่ต้องนำมาในวันประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดทำแผนการสอนสำหรับ Web Conference (เพิ่มเติม)[รายละเอียด]