<<ย้อนกลับ [4][5][6][7][8][9][10][11][12] ถัดไป>>(ทั้งหมด 33 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
08ส.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) 8 ส.ค.56 เวลา 10.50 น.[รายละเอียด]
01ส.ค.2556
คู่มือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)สพฐ.[รายละเอียด]
01ส.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)1 ส.ค.56 เวลา 9.30 น.][รายละเอียด]
31ก.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)[31 ก.ค.56 เวลา 10.30 น.][รายละเอียด]
30ก.ค.2556
ด้วย สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 สำหรับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกเครือข่าย ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในกลุ่มเครือข่ายตามรายละเอียดที่แนบ[รายละเอียด]
30ก.ค.2556
วิธีเข้าใช้งานในระบบ emis[รายละเอียด]
30ก.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูล และไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)[30 ก.ค.56 เวลา 10.00 น.][รายละเอียด]
24ก.ค.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านนาดู่และโรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา รับหนังสือราชการเรื่องการเยี่ยมโรงเรียนจากคณะผู้บริหารบริษัทราชาแฟชั่น ที่ตู้รับหนังสือด้วยค่ะ
24ก.ค.2556
แจ้งโรงเรียนบ้านนาดี(สำโรง) ยังไม่ยืนยันข้อมูลใน DMC เหลือโรงเรียนเดียวในสังกัด สพป.อบ. 4 ขอให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลและยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 26 ก.ค. 56 ด่วน[รายละเอียด]
24ก.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูล และไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)[24 ก.ค.56 เวลา 10.45 น.][รายละเอียด]
19ก.ค.2556
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ที่ 296/2556เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูล สถิติทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556[รายละเอียด]
19ก.ค.2556
ขอเชิญประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา จำนวน 17 โรงเรียน[รายละเอียด]
18ก.ค.2556
แจ้งแนวการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว[รายละเอียด]
18ก.ค.2556
การยืนยันข้อมูลใน DMC โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่ยังไม่ยีนยันข้อมูล 2 ร.ร.คือ โรงเรียนบ้านผับแล้ง และโรงเรียนบ้านนาดี(สำโรง)
17ก.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่รายงานข้อมูล และไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)[รายละเอียด]
16ก.ค.2556
การยืนยันข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่ยังไม่ยีนยันข้อมูล จำนวน 5 ร.ร.[รายละเอียด]
15ก.ค.2556
การยืนยันข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่ยังไม่ยีนยันข้อมูล จำนวน 16 ร.ร.[รายละเอียด]
12ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 130 ร.ร.[รายละเอียด]
12ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 103 ร.ร.[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
วิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลใน DMC เพื่อให้สามารถรับรองข้อมูลถูกต้องได้[รายละเอียด]
11ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 76 ร.ร.[รายละเอียด]
10ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้ว จำนวน 61 ร.ร.[รายละเอียด]
08ก.ค.2556
แจ้งโรงเรียน 24 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษา รับเอกสารที่ตู้รับหนังสือโรงเรียนด้วย[รายละเอียด]
08ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันข้อมูลได้แล้วหากโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระบบจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้ ขณะนี้มีโรงเรียนที่รับรองแล้วคือ ร.ร.บ้านหนองตาปู่ และ ร.ร.บ้านบุ่ง
04ก.ค.2556
การรับรองข้อมูลใน DMC ขณะนี้ทาง สพฐ.กำลังดำเนินการจัดทำระบบเพื่อให้โรงเรียนสามารถเข้าไปยืนยันข้อมูลได้ดังนั้นขอให้ทางโรงเรียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเมื่อ สพฐ.จัดทำระบบแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง