<<ย้อนกลับ [4][5][6][7][8][9][10][11][12] ถัดไป>>(ทั้งหมด 34 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
03ต.ค.2556
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง(50 โรงเรียน) รายการสิ่งแสดงขอให้ใช้รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้ แทนรายการรายการสิ่งแสดงเดิม[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
คู่มือคำรับรอง 5[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
คู่มือคำรับรอง 4[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
คู่มือคำรับรอง 3[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
คู่มือคำรับรอง 2[รายละเอียด]
03ต.ค.2556
เรียน ผอ.รร.ทุกแห่งในสังกัด พร้อมนี้ สพป.อบ. 4 ได้ส่งไฟล์คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ไฟล์[รายละเอียด]
02ต.ค.2556
สพป.อบ.๔ แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาตามรายชื่อที่แนบมาประชุมการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเอง ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.อบ. เขต ๔ [รายละเอียด]
01ต.ค.2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2556[รายละเอียด]
01ต.ค.2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 (30%) เพิ่มเติม[รายละเอียด]
25ก.ย.2556
ด่วนที่สุด ให้โรงเรียน(รายชื่อตามแนบ)ที่ได้รับจัดสรรสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียนติดต่อเพื่อดำเนินการที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.๔ โดยด่วน ภายใน ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖[รายละเอียด]
18ก.ย.2556
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามรายชื่อที่แนบ) อนุญาตให้ผู้รับผิดชอบในด้านการจัดทำงบประมาณ มาจัดทำประมาณราคาวัสดุ ในวันที่ 19 ก.ย.2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก สพป.อบ.4 โดยให้นำคอมพิวเตอร์พกพามาด้วย[รายละเอียด][รายละเอียด]
16ก.ย.2556
วันที่ 17 กันยายน 2556 กลุ่มนโยบายและแผน อบรมสัมมนาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ บ้านสวนโฮเท็ล (1 วัน)
05ก.ย.2556
ด้วย สพป.อบ.4 กลุ่มนโยบายและแผนจะจัดอบรมสัมมนาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 60 คนลงมา ในวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ
03ก.ย.2556
แจ้งทุกโรงเรียน รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)ค้างชำระ ส่งภายใน 10 ก.ย.56 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ[รายละเอียด]
30ส.ค.2556
เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก (นักเรียนติด G) [รายละเอียด]
30ส.ค.2556
แจ้ง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน[รายละเอียด]
30ส.ค.2556
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดระบบ DMC ให้โรงเรียนเข้าปรับปรุงข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์[รายละเอียด]
26ส.ค.2556
ส่งหนังสือข้อมูล สถิติทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖[รายละเอียด]
26ส.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) 26 ส.ค.56 เวลา 15.25 น.(โทร.045-321962ต่อ 132)[รายละเอียด]
21ส.ค.2556
แจ้งโรงเรียน 24 โรงเรียน (ตามเอกสารแนบ) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี 2556 (งบแปรญัตติ) และการพัฒนาทักษะการใช้ครุภัณฑ์การศึกษา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4[รายละเอียด]
21ส.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) 21 ส.ค.56 เวลา 9.32 น.[รายละเอียด]
08ส.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) 8 ส.ค.56 เวลา 10.50 น.[รายละเอียด]
01ส.ค.2556
คู่มือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)สพฐ.[รายละเอียด]
01ส.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)1 ส.ค.56 เวลา 9.30 น.][รายละเอียด]
31ก.ค.2556
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)[31 ก.ค.56 เวลา 10.30 น.][รายละเอียด]