<<ย้อนกลับ [4][5][6][7][8][9][10][11][12] ถัดไป>>(ทั้งหมด 30 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
30เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 [รายละเอียด]
30เม.ย.2556
ประกาศผลสอบธุรการกลุ่มนโยบายและแผน[รายละเอียด]
14เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 14 เมษายน 2556[รายละเอียด]
11เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 11 เมษายน 2556[รายละเอียด]
10เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 10 เมษายน 2556[รายละเอียด]
09เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 9 เมษายน 2556[รายละเอียด]
09เม.ย.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกโรงเรียนรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วย Tablet โดยใข้รหัสโรงเรียน 10 หลัก ให้เสร็จสิ้นภายใน 20 เมษายน 2556[รายละเอียด]
08เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 8 เมษายน 2556[รายละเอียด]
04เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 4 เมษายน 2556[รายละเอียด]
03เม.ย.2556
ตัวอย่าง แบบเก็บข้อมูล การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) แก้ไขใหม่[รายละเอียด]
02เม.ย.2556
การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) ณ วันที่ 2 เมษายน 2556[รายละเอียด]
27มี.ค.2556
คู่มือ การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) [รายละเอียด]
27มี.ค.2556
หนังสือนำส่ง การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 ภายใต้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center end of year 2012) [รายละเอียด]
27มี.ค.2556
การกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเว็บไซต์ Data Management Center end of year 2012 [รายละเอียด]
21มี.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[รายละเอียด]
12มี.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดู่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการการจัดทำแผนการสอนสำหรับ Web Conference ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเด้น ดราก้อน จังหวัดนนทบุรี โดยให้โรงเรียนส่งผู้แทน จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม[รายละเอียด]
12มี.ค.2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดู่ สิ่งที่ต้องนำมาในวันประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดทำแผนการสอนสำหรับ Web Conference (เพิ่มเติม)[รายละเอียด]
07มี.ค.2556
เรียนผู้บริหารโรงเรียนในฝัน (คูเมือง/สำโรงคุรุประชาสามัคคี/ท่าช้างและนาจาน)ขอให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณงบลงทุน รายการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการและรายการค่าครุภัณฑ์ มาแก้ไขรายละเอียดในวันที่ 8 มี.ค.2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม1 และให
04มี.ค.2556
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้จบการศึกษาระบบออนไลน์ โดยลิงค์ไปที่เว็บนี้ https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtVdy1vdjhHNUVaRldhMGY3OV9hUXc6MQ
14ก.พ.2556
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการ Video Conference เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เฉพาะโรงเรียนบ้านนาดู่)[รายละเอียด]
13ก.พ.2556
ประชาสัมพันธ์ Data Management Center 2012 term 2 [รายละเอียด]
05ก.พ.2556
โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนในสังกัด ให้จัดทำประมาณราคา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามกรอบวงเงินงบประมาณและแนวทางการดำเนินการ ฯ ส่งสพป.ภายในวันที่ 12 ก.พ.56 ราคากลาง1[รายละเอียด]
05ก.พ.2556
โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนในสังกัด ให้จัดทำประมาณราคา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามกรอบวงเงินงบประมาณและแนวทางการดำเนินการ ฯ ส่งสพป.ภายในวันที่ 12 ก.พ.56 ราคากลาง[รายละเอียด]
05ก.พ.2556
แจ้งโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนในสังกัด ให้จัดทำประมาณราคา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามกรอบวงเงินงบประมาณและแนวทางการดำเนินการ ฯ ส่งสพป.ภายในวันที่ 12 ก.พ.56 [รายละเอียด]
23ม.ค.2556
แจ้งทุกโรงเรียน สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2555 รายละเอียดตามแนบ[รายละเอียด]