<<ย้อนกลับ [4][5][6][7][8][9][10][11][12] ถัดไป>>(ทั้งหมด 28 หน้า)

ว/ด/ปข่าว
10ก.ย.2555
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน ที่ต้องการหลอดไฟฟ้า กรอกแบบสำรวจตามแนบเพื่อขอรับการสนับสนุนหลอดไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2555 [รายละเอียด]
06ก.ย.2555
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ป.1 ที่จะรับ Tablet หากไม่ถูกต้องแจ้งที่ web กลุ่มนโยบายและแผน รายการสมุดเยี่ยม[รายละเอียด]
05ก.ย.2555
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล Education for All (EFA) ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2555 (ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
05ก.ย.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2555(ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
31ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555(ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
31ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล Education for All (EFA) ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 (ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
30ส.ค.2555
แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่น 1/2/3 และให้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก[รายละเอียด]
30ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล Education for All (EFA) ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555 (ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
30ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555(ขออภัยที่แจ้งเตือนทางเว็บไซต์เพราะมีบางโรงเรียนไม่ทราบว่ากรอกข้อมูลเรียร้อยหรือไม่)[รายละเอียด]
27ส.ค.2555
แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2555 เพิ่มเติม 30% บัญชีจัดสรร[รายละเอียด]
27ส.ค.2555
แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯ 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1/2555 เพิ่มเติม 30% หนังสือแจ้งจัดสรร[รายละเอียด]
27ส.ค.2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 แจ้งโรงเรียนมารับหนังสือข้อมูลสถิติทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 เล่ม ได้ที่กลุ่มนโยบายและแผนเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการศึกษาต่อไป [รายละเอียด]
23ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2555[รายละเอียด]
23ส.ค.2555
รายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูล Education for All (EFA) ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2555[รายละเอียด]
21ส.ค.2555
แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนให้ไปกรอกข้อมูล กรอกแบบสำรวจพัฒนาองค์การ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 (Organization Climate Survey) ที่เว็บไซต์ http://202.143.174.33/survey/[รายละเอียด]
21ส.ค.2555
ขอเชิญวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนราย บุคคลรับเกียรติบัตรในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยรายงานตัวภา[รายละเอียด]
15ส.ค.2555
คู่มือ EFA[รายละเอียด]
15ส.ค.2555
แจ้งดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม Education for all (EFA) ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 สิงหาคม 2555[รายละเอียด]
10ส.ค.2555
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูล สถิติทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 (ฉบับลงนาม) ให้กับผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา [รายละเอียด]
01ส.ค.2555
ร่างคำสั่ง คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ที่ 281/ 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูล สถิติทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 [รายละเอียด]
01ส.ค.2555
ขอเชิญประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศประจำกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2555 (คำสั่งรับในวันประชุม)[รายละเอียด]
29ก.ค.2555
ส่งแบบฟอร์มกรอกจำนวนนักเรียนและครู ปี 2555 ให้กับผู้ดูแลระบบ[รายละเอียด]
28ก.ค.2555
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่แก้ไขและรับรองข้อมูลนักเรียนในระบบ Data Management Center 2012 (DMC) ขอให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เพราะระบบจะปิด[รายละเอียด]
24ก.ค.2555
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนใดที่ติดตั้ง wifi แล้วขอให้ทำหนังสือแจ้งข้อมูลมายังกลุ่มนโยบายและแผนด้วย ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555
24ก.ค.2555
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน(ชุมชนบ้านกุดเป่ง/ห้วยขะยุง/ชุมชนบ้านนาเยีย[รายละเอียด]