หน้าแรก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษา ก.ค.ส. คุรุสภา สพท.อบ.4
นต.ถิ  ปญ.ญา  สมา  อาภา  "แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี"
 

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
ปรัชญาและคำขวัญ
พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรในโรงเรียน
ระบบการบริหาร
สีประจำโรงเรียน
ผลการดำเนินงานโรงเรียน
กิจกรรมในโรงเรียน
สถิตินักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่


ระดับเครือข่าย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


ระดับอนุบาล
ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นป.1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นป.4-6)
นักเรียนดีเด่น

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการประกวดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปี  2552  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชนะเลิศอันดับ  1 จำนวน  12  กิจกรรม


นักเรียนดีเด่น

  คัดลายมือ  (ช่วงชั้นที่ 1)
เด็กหญิงศศิธร  ข้องนอก  ชั้นป.3/1
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์  (ช่วงชั้นที่ 2)
เด็กหญิงกุลธิดา  วงศ์นามเถาว์  ชั้นป.6/2

  เล่านิทานคุณธรรม  (ช่วงชั้นที่ 1)
เด็กหญิงเขตตะวัน  พรมคำภา  ชั้นป.3/2

 วาดภาพระบายสี  (ช่วงชั้นที่ 1)
เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์นามเถาว์  ชั้นป.3/2

 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  (ช่วงชั้นที่ 2)
เด็กหญิงอุไรทิพย์  บุตรสีสาย  ชั้นป.6/2

  ร้องเพลงไทยสากลหญิง  (ช่วงชั้นที่ 2)
เด็กหญิงสุรีนิภา  ทำคำทอง  ชั้นป.6/1

  ศิลป์สร้างภาพปะติดด้วยวัสดุธรรมชาติ  (ช่วงชั้นที่ 1)
เด็กหญิงวาสนา  คำแสงดี  ชั้นป.3/2
เด็กหญิงอินทิรา  หัตถะวงศ์  ชั้นป.3/2

    • ท่องบทอาขยาน  ประเภททีมละ  5-7  คน  (ช่วงชั้นที่ 1)
    • ท่องบทอาขยาน  ประเภททีมละ  5-7  คน  (ช่วงชั้นที่ 2)
    • การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิคส์  (ช่วงชั้นที่ 2)
    • รำวงมาตรฐาน  (ช่วงชั้นที่ 2)
    • นาฏศิลป์ไทยประยุกต์  (ช่วงชั้นที่ 2)