หน้าแรก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษา ก.ค.ส. คุรุสภา สพท.อบ.4
นต.ถิ  ปญ.ญา  สมา  อาภา  "แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี"
 

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
ปรัชญาและคำขวัญ
พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากรในโรงเรียน
ระบบการบริหาร
สีประจำโรงเรียน
ผลการดำเนินงานโรงเรียน
กิจกรรมในโรงเรียน
สถิตินักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่


ระดับเครือข่าย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


ระดับอนุบาล
ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นป.1-3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นป.4-6)
นักเรียนดีเด่น

ผลงานระดับเครือข่าย

ช่วงชั้นที่  1(ชั้นป.1-3)

 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก  เรียนรู้อย่างมีความสุข
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถผู้เรียนตามความสนใจ

ผลงาน
                ระดับเครือข่าย

 1. ชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
 2. ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ
 3. ชนะเลิศการวาดภาพระบายสี
 4. ชนะเลิศการปั้นรูปลอยตัว
 5. ชนะเลิศการสร้างภาพประติด
 6. ชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
 7. ชนะเลิศการเต้นแอโรบิค
 8. ชนะเลิศการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์

ช่วงชั้นที่  (ชั้นป.4-6)

 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติให้เกิดทักษะเพื่อการตนเองในดับสูงขึ้น
 2. พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ

ผลงาน
ระดับเครือข่าย

 1. ชนะเลิศทักษะภาษาไทย
 2. ชนะเลิศนาฏศิลป์
 3. ชนะเลิศการปั้นรูปลอยตัว
 4. ชนะเลิศกระโดดสูงหญิง
 5. ชนะเลิศเซปักตะกร้อชาย-หญิง
 6. ชนะเลิศเปตองหญิงเดี่ยว
 7. ชนะเลิศคอมพิวเตอร์การสืบค้นข้อมูล