1

 

บทที่ 1

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 

1.  ข้อมูลทั่วไป   

                  1.1 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลโคกก่อง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34360  โทรศัพท์   045-370726 โทรสาร - e-mail : nsbu@hotmail.com

website   http://school.obec.go.th/school/nsbu สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4   

                  1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                  1.3  มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่  6  และหมู่ที่  7  ตำบลโคกก่อง  อำเภอสำโรง   จังหวัดอุบลราชธานี

 

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

                  2.1 ผู้บริหารชื่อ   นายบุญเริ่ม   บุญวร  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท     สาขาชีววิทยา

ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  3  ปี   

                  2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)      -     คน

                  2.3  ประวัติโดยย่อและพันธกิจของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  ตั้งอยู่ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ถึง ประถมศึกษาปีที่  6   ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  7  กรกฎาคม  2501   โดยมีนายเทียบ  บุญลี  ศึกษาธิการ  มาเป็นประธาน  โรงเรียนนี้สร้างขึ้นโดยชาวบ้าน  คณะครูได้สละทรัพย์ร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว กว้าง  6. 5  เมตร  ยาว  14  เมตร  โดย  นางกวาก  จำปาสี

และนายพูล  วงสาบุตร  ได้สละที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร  ประมาณ 9  ไร่  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2511  นายนัฐพล ไชยรัตน์  นายอำเภอวารินชำราบออกตรวจพื้นที่เห็นอาคารเรียนทรุดโทรมมาก    ได้มอบสังกะสีให้    120   แผ่น  และในปี   2516  ได้เงินภาษีบำรุงท้องที่  2,000  บาท ได้ทำการกั้นห้องเรียน  พ.ศ.  2520  ได้เงินภาษีบำรุงท้องที่  9,800  บาท  ซ่อมอาคารเรียนชั่วคราว   ได้ใช้เสา  คสล.  สูง  4 เมตร   กว้าง  8  เมตรเทพื้นคอนกรีต  ปัจจุบันเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

 

 

2

 

พันธกิจ

1.  ระดับก่อนประถมศึกษา  จัดเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กอายุ   4 – 5 ปี   เพื่อให้เด็กวัย

ดังกล่าวได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา เต็มศักยภาพ มีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา

2.  ระดับประถมศึกษา  จัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุในเกณฑ์ศึกษาภาคบังคับตาม  ...

การศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  2533  มุ่งให้เด็กทุกคนเรียนจบหลักสูตร มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ. 2544

              3. ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                 

                                  แผนภูมิการบริหารโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

 

3.  ข้อมูลนักเรียน

        ข้อมูลจำนวนนักเรียน     วันที่   31   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.   2551   ดังนี้

                1)   จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด    55    คน

                2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล 1

3

5

8

1

อนุบาล 2

4

6

10

1

รวมระดับก่อนประถมศึกษา

7

11

18

2

ประถมศึกษาปีที่ 1

5

4

9

1

ประถมศึกษาปีที่ 2

4

4

8

1

ประถมศึกษาปีที่ 3

4

2

6

1

ประถมศึกษาปีที่ 4

4

1

5

1

ประถมศึกษาปีที่ 5

5

3

8

1

ประถมศึกษาปีที่ 6

-

1

1

1

รวมระดับประถมศึกษา

22

15

37

6

รวมนักเรียนทั้งหมด

29

26

55

8

 

3)    มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม          -             คน

4)    มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ                -             คน

5)    มีนักเรียนปัญญาเลิศ                                       -            คน

6)    มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   -           คน

7)    จำนวนนักเรียนต่อห้องเฉลี่ย             1   :  6.87          คน

8)    สัดส่วนครู : นักเรียน                       1  :   18             คน

9)    จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน              -                คน

10)  สถิติการขาดเรียน  /  เดือน     -      วัน

 

4

 

11)    จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)

                                เด็กดีจังหวัดอุบลราชธานี  วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2551

                                        เด็กหญิงธีราพร  โกการัตน์

                                        เด็กชายนัฐวุฒิ  เสมสฤษดิ์

 

4.   ข้อมูลบุคลากร

 

ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

ประสบการณ์

สอนเฉลี่ย

ระดับชั้นที่สอน*

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า

.ตรี

.ตรี

สูงกว่า

.ตรี

อายุเฉลี่ย

อนุบาล

ประถม

มัธยม

ผู้อำนวยการ

  1

  -

    -

    -

    1

 50

26

    1

    -

   -

รองผู้อำนวยการ

   -

  -

    -

    -

    -

   -

-

    -

    -

   -

ครูประจำการ

  2

  -

   -

  2

   -

 46

19

    -

   2

   -

ครูอัตราจ้าง

  -

  1

   -

   -

   -

 25

2

    -

    1

    -

นักการ/ภารโรง

  -

  -

   -

   -

   -

   -

-

    -

    -

    -

รวม

  3

  1

   -

   2

    1

40.33

15.66

   1

  3

   -

 

                                จำนวนครูตามเกณฑ์                         3             คน  ( 100 %)

                                มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก     3           คน   ( 100 %)

                                มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด       3           คน   ( 100 %)

 

5.  สภาพชุมชนโดยรวม

                  5.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชนบท มีประชากรประมาณ  .....   คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  วัดบ้านหนองจำนัก  อาชีพหลัก คือ ทำนา  รับจ้างทั่วไป  นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี   ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่

                  5.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

                                ประกอบอาชีพทำนา          คิดเป็นร้อยละ  95    

                                ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป          คิดเป็นร้อยละ  5    

                                ฐานะทางเศรษฐกิจ   รายได้โดยเฉลี่ย   ต่อครอบครัว ต่อปี    32,819   บาท

                                จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว     4      คน

 

5

 

                  5.1  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธ  ทำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  สภาพพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเนิน  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ได้ปีละ 1 ครั้ง  หน้าแล้งขาดน้ำ   รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวเรือนต่ำมาก ฐานะส่วนใหญ่ยากจน ทำให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีความขาดแคลน

 

6.    โครงสร้างหลักสูตร

                  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  จัดการเรียนการสอนสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช   2544  ได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน   ดังต่อไปนี้

 

ช่วงชั้นที่

ระดับชั้น

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อ)

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนรรม

สุขศึกษา

และพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษา

ต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวม

1

.1

280

200

80

80

80

40

80

40

120

1,000

.2

280

200

80

80

80

40

80

40

120

1,000

.3

240

200

80

80

80

40

80

80

120

1,000

2

.4

200

200

120

80

80

40

80

80

120

1,000

.5

200

200

120

80

80

80

80

80

80

1,000

.6

200

200

120

80

80

80

80

80

80

1,000

 

จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี              ช่วงชั้นที่  1   เท่ากับ    1,000    ชั่วโมง

                                                                                ช่วงชั้นที่  2   เท่ากับ    1,000    ชั่วโมง

 

7.    ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

                  7.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  3  หลัง   เป็นอาคารเรียน   1  หลัง  4  ห้องเรียน  อาคารโรงอาหาร  1   หลัง   อาคารเอนกประสงค์  จำนวน   1  หลัง  

                  7.2  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด   4   ห้องเรียน แบ่งเป็น

                  ปฐมวัย   อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่  2                       =           1   ห้องเรียน                      

                  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  2         =            1   ห้องเรียน

                  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4         =            1   ห้องเรียน

                  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6         =            1   ห้องเรียน

 

6

 

8.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร

                  8.1  งบประมาณ (รับ – จ่าย)

รายได้

บาท

รายจ่าย

บาท

เงินงบประมาณ (รายหัว)

เงินนอกงบประมาณ

เงินบริจาค

92,296

         -

         -

งบดำเนินการ

งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ

       -

   48,088

                  8.2  ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น

                          1)  คอมพิวเตอร์ มีจำนวนทั้งหมด                                        8     เครื่อง

                                                        ใช้เพื่อการเรียนการสอน                          8     เครื่อง

                                                        ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้         8     เครื่อง

                                                        ใช้ในงานบริหาร                                        1     เครื่อง

                          2)  ปริมาณสื่อ  100  ชิ้น

                  8.3  ห้องปฏิบัติการ  ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      

                  8.4  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม  นันทนาการ  ได้แก่  เครื่องเล่นสนาม  สนามฟุตบอล  สนามตะกร้อ

ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

9.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้

            9.1  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   ได้แก่

                                1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

                                2. สวนป่าดอนเจ้าปู่   

                                3.  อินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณดาวเทียม IP-STAR

                                4.  ห้องสมุดโรงเรียน

                                5.  เรือนเพาะเห็ดฟางระบบปิด

                                6.  บ่อเลี้ยงปลา

            9.2  แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ได้แก่

                                1.  วัดบ้านหนองจำนัก

                                2.  สระน้ำสาธารณะ  ( สระหนองม่วง )                                                                                                      3.  ฝายกักเก็บน้ำ                                                                                                                             

                                4.  สายไฟฟ้าแรงสูง         

 

                                                                                                                                                                  7

                                5. โรงสีข้าว

                                6. ทุ่งนา

                                7. พิพิทธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี

                                8.  ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

                                9.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                                10.  มหาวิทยาลัยราชฎัฏอุบลราชธานี

           9.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิและสถาบันทางการศึกษาต่าง    ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่นักเรียนในปีการศึกษา  2548

                                1.  นายคำปุ่น  วงษาบุตร   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปกครองดูแลชาวบ้าน  เป็นปราชญ์และให้ความรู้ในด้านประวัติศาสตร์หมู่บ้าน   ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักเรียน

                                2.  นายคำมี  วงษาบุตร   เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านจักสาน  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องจักสานได้

                        3.  นายบุญสี  ปาคำทอง  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านงานช่าง   สามารถเป็นวิทยากรภายนอกให้กับโรงเรียนได้

                                4.  นายจรัญ  ถาวรพงษ์    สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับงานช่างไม้ทุกประเภทในการก่อสร้างบ้าน   และให้ความรู้เรื่องการจักสานได้  เช่น   การสานตะกร้า   กระบุง  บุ้งกี๋  สุ่มไก่  ฯลฯ

                                5.  พระครูอุดม  อภิชาโต  เป็นผู้นำทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนของหมู่  6  และ  7   ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  อบรมคุณธรรมแก่เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไป   เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา   วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   เป็นที่พึ่งทางใจและช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                                6.  นางหนูเลิ้ม  ประเสริฐการ    มาให้ความรู้เรื่องการทอสื่อจากต้นกก

                                7.  นายถัน  คำโฮม  มาให้ความรู้เรื่องหลักปฏิบัติของศาสนาพุทธ

 

10.   ผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

          1.  โครงการ   กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จระดับปฐมวัย

1.1  โครงการการจัดการศึกษาปฐมวัย

     ได้ปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษาระดับปฐมวัย  ด้วยการจัดทำหน่วยการจัดประสบการณ์ แบบ  อบ. 01/1  แบบ  อบ. 01/2   สมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยรายบุคคล  แบบประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน รายงานผลโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย   แบบประเมินการใช้หลักสูตร  ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียน

8

 

          1.2  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  โดยการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ตามธรรมชาติของเด็ก การเคลื่อนไหวตามบทเพลง  ท่ากายบริหารตามจังหวะเพลง คำคล้องจอง การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์  การแสดงท่าทางตามคำบรรยายเรื่องราว การปฏิบัติตามคำสั่งและข้อตกลง การเคลื่อนไหวหรือทำท่าทางตามสัญญาณหรือคำสั่งตามที่ได้ตกลง

      1.3  กิจกรรมสร้างสรรค์   ด้วยการจัด กิจกรรมสร้างสรรค์วาดภาพระบายสีด้วยสีน้ำ  การเป่าสี  การทับสี   การหยดสี  การพิมพ์ภาพ   การปั้นดินน้ำมัน  ดินเหนียว  การพับกระดาษ  การฉีกปะ  การตัดปะ  การประดิษฐ์เศษวัสดุ

1.6  กิจกรรมการเล่นตามมุม  โดยการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม  การใช้สิ่งของต่าง ๆ มาจัดเป็นมุมในห้องให้เด็กได้เล่นได้คิดสร้างสรรค์ตามสภาพแวดล้อมของเด็ก  ให้เด็กได้เล่นตามความสนใจ  เช่น มุมหนังสือ มุมบ้าน  มุมบล็อค  มุมวิทยาศาสตร์  มุมหมอ  มุมเกมการศึกษา  มุมเล่นน้ำเล่นทราย  มุมธรรมชาติ

1.7  กิจกรรมในวงกลม   ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้ฟัง  พูด  สังเกต คิด  และปฏิบัติการทดลอง  เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด และเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสนทนา  ซักถามหรืออภิปราย  สังเกต  ทัศนศึกษา และปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการเรียนรู้  โดยนำเนื้อหาและรายงานการประสบการณ์จากแผนการจัดประสบการณ์  มาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยยึดลำดับขั้นตอนการเรียนรู้  และเนื้อหา  ประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเด็กไปยังสิ่งที่อยู่ไกลตัวเด็ก  คำนึงถึงคุณธรรม

1.8  เกมการศึกษา   โดยฝึกให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน  จัดเก็บของใช้และของเล่นเข้าที่   รู้จักแยกแยะของตนเองและของผู้อื่น  รู้จักแบ่งปันของเล่น  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นได้เหมาะสมตามวัย  ไม่ทิ้งขว้าง ทำลายสิ่งของเครื่องใช้  มีความมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมาย  มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก  มีทักษะในการสังเกต  จดจำ   สำรวจ  สนใจเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  และสื่อที่หลากหลาย  ทำกิจกรรมด้วยความสนใจ  เช่น  กิจกรรมการจับคู่  กิจกรรมการต่อภาพให้สมบูรณ์   การวางแผนต่อปลาย   การเรียงลำดับ  การจัดหมวดหมู่   การศึกษารายละเอียดของภาพ    การจับคู่แบบตารางสัมพันธ์  พื้นฐานการบวก  การหาความสัมพันธ์ของลำดับที่กำหนดให้

 

2.   โครงการ   กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

2.1 โครงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดทำระบบข้อมูลสาร สนเทศ     มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายของสถานศึกษา  การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา   แผนปฏิบัติการประจำปีและ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ

2.2  โครงการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศ  โรงเรียนได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนข้อมูลนักเรียนขาดเรียน  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  แผนงาน  โครงการปีการศึกษา   2550   เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2550 

                2.3  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์   แข่งขันทักษะด้าน Computer  แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม  การแข่งขัน

                                                                                                                                                                  9

 

สวดมนต์ทำนองสรภัณญะ  แข่งขันความเป็นทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์   แข่งขันร้องเพลงไทยสากล  เพลงไทยเดิม  เพลงไทยลูกทุ่ง  ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบอน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  อุบลราชธานี เขต 4   นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  37  คน  เข้าร่วมงานมหกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 1/2551  วันที่  25  มกราคม  2551 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

และนำนวัตกรรม “ศูนย์จัดการเรียน ครูทันสมัย นักเรียนก้าวไกล กับ ICT” นำเสนอ ณ โรงเรียน

กันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมณ์ จังหวัดศรีษะเกษ ในวันที่  1-2 กันยายน  2550  ในกิจกรรม  “นวัตกรรมการศึกษา symposium 2007 : จากกลยุทธ์สู่คุณภาพนักเรียน”  พร้อมนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง

2.4. โครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน  โรงเรียนได้จัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้  เช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  e-book, e-learning แบบทดสอบ online  เรียนรู้ผ่านเครือข่ายระบบอินทราเน็ท  ได้ปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษาเรื่องโครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียน  ทุกกลุ่มสาระวิชา  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ครอบคลุมทั้ง 3  ด้าน คือ  ด้านความรู้  ด้านทักษะกระบวนการ  และด้านคุณธรรม จริยธรรม  (  K.P.A. ) 

2.5  โครงการจัดแหล่งเรียนรู้เสริมหลักสูตร  โรงเรียนได้จัดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและแหล่งการเรียนรู้เพื่อบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนนอกห้องเรียน นอกโรงเรียน  เช่น มหกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์  ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาสัย ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.6  โครงการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง    โรงเรียนได้เน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ทันต่อเหตุการณ์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณภาพตามความต้องการของภาคเอกชน ในการเข้าปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลเป็นปัจจุบัน และในอนาคตเน้นให้ใช้บันทึกผลงานในรูปของแฟ้มสะสมงาน (Port Folio) เป็นหลักฐานในการวัดและประเมินผล โดยบันทึกจากความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติที่แท้จริงของนักเรียน จัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานและ ให้ลดความ

สำคัญของการวัดผลโดยการใช้แบบทดสอบ

2.7  โครงการติดตามการเรียนนักเรียนรายบุคคล   โรงเรียนได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาทางการเรียนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน เช่นการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อหาข้อมูลในการช่วยเหลือ  การศึกษานักเรียนรายบุคคลเพื่อคัดแยก  และส่งต่อ ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสารมารถพิเศษ

2.8  โครงการรักการอ่าน   ครูได้มอบหมายนักเรียนเป็นกลุ่มจดบันทึกสิ่งที่ฟังและอ่านหนังสือที่สนใจจากสิ่งพิมพ์ต่าง    จากอินเตอร์เน็ต  นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบ  มีความสนใจกิจกรรมที่ครูมอบหมาย  รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม  การมีน้ำใจต่อเพื่อน  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2.9  โครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรม  โรงเรียนได้เตรียมนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และมุ่งสู่ระดับสากลบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย  โดยส่งนักเรียน  ครูผู้สอน  ไปร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนตลอดมา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ดนตรีสากล ระดับประถมศึกษา  เหรียญเงิน  การแข่งขัน Computer  โปรแกรม  Microsoft Office  Excel   

 

10

2.10  โครงการสอนซ่อมเสริม  โรงเรียนจัดสอนซ่อมเสริมวิชา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี และวิชาภาษาอังกฤษ   เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    จำนวน   7  คน  ด้วยการการจัดหาแบบทดสอบเสริมทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  และให้นักเรียนฝึกทำแบบทดสอบใน “ศูนย์จัดการความรู้” ซึ่งเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนที่จัดทำขึ้น

2.11  โครงการนิเทศภายใน  โรงเรียนได้กำหนดปฏิทินการนิเทศภายในและจัดให้มีการนิเทศภายในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์  แผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน การประเมิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การเตรียมการสอนการสอน การใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การวัดและประเมินผล  

2.12  โครงการเกณฑ์และรับเด็กเข้าเรียน  โรงเรียนได้ดำเนินการรับเด็กอายุ  4 – 5  ปี เข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา  และรับเด็กอายุ 7 – 16 ปี เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาในเขตบริการได้  100 % 

2.13  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  โรงเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เพื่อดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  เช่น ควบคุม  ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน   การทำความสะอาดห้องเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมในห้องเรียน  มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน   หัวหน้าห้อง  สร้างข้อตกลงในห้องเรียน  นักเรียนได้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  ความมีน้ำใจในการทำงานเป็นกลุ่ม

2.14  โครงการกีฬาภายใน  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน เป็นกลุ่มสี  คือ  สีแดง  และสีน้ำเงินแต่ละกลุ่มสี  มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มสี  ทำหน้าที่ดำเนินการภายในกลุ่มสี เช่น การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา  ขบวนพาเหรด  นักเรียนได้รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย  นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  55  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  นอกจากนี้ได้คัดเลือกนักกรีฑา  นักกีฬาไว้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่าย  นักเรียนส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเข้าแข่งขันกรีฑาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

2.15  โครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารี  ฝึกเรื่องระเบียบวินัยในการเข้าแถว    การตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบ  การแสดงความเคารพ  การแต่งกาย   มารยาทในการรับประทานอาหารและให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ   มีการประเมินนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

2.16  โครงการแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน  ได้สำรวจข้อมูลนักเรียนขาดเรียน ติดตามนักเรียนขาดเรียน  ติดต่อกัน 5 วัน  แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ครั้งที่ 1  หากนักเรียนที่ติดตามแล้ว ยังไม่มาเรียนแจ้งเตือนผู้ปกครองครั้งที่  2    เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดเรียน   ให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี  และ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2.17  โครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดให้นักเรียนรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง    ให้ความรู้ในการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อร่างกาย  จัดอาหารเสริมนม 

 

11

 

จัดอาหารให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกคน  และดูแลเป็นพิเศษแก่นักเรียนที่ขาดสารอาหาร   มีน้ำหนักและส่วนสูงไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.18  โครงการให้บริการสุขภาพอนามัยนักเรียน  โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสุขภาพร่างกายของนักเรียนทุกวัน  วัดสายตาปีละ 1  ครั้ง  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย   การดูแลสุขภาพการป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย  ได้ป้องกันการติดสารเสพติด  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง   จากสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

2.19  โครงการรักษาความปลอดภัยและป้องกันสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน  โรงเรียนได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้ทราบถึงพิษภัยของยาเสพย์ติดทุกประเภท โดยเฉพาะยาเสพย์ติดประเภทยากล่อมประสาททุกชนิดแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน จนเป็นผลให้โรงเรียนปลอดสารเสพติด  100 %

2.20  โครงการรักธรรมชาติ   โรงเรียนฝึกให้นักเรียนรักต้นไม้ รักธรรมชาติ ภูมิใจในผลงานของเขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์   ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และยังเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ และสภาพแวดล้อมธรรมชาติอีกด้วย จนทำให้ระบบนิเวศวิทยา  ภูมิทัศของโรงเรียน  ร่มรื่น  สวยงาม  มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นป่าชุมชนในโรงเรียน

2.21  โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียน  โรงเรียนได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว ปัญหาการเข้าสังคมกับเพื่อนหรือแนะแนวการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง  ทุนการศึกษา เป็นการจัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ฐานะยากจน หรือกำพร้า ได้มีทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนได้เต็มศักยภาพ

2.22  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   โรงเรียนได้ได้ดำเนินการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  โดยใช้หลักธรรมของศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว อบรมบ่มนิสัยให้ประพฤติปฏิบัติตน และมีค่านิยมที่ดีงาม  เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

2.23  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นหมู่คณะ    โรงเรียนได้การปฏิบัติงานตามกรอบ พ... การศึกษาแห่งชาติ 2542  โดยเฉพาะการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการปฏิบัติงานอื่นในโรงเรียนจะสำเร็จลุล่วงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ได้นั้น การทำงานเป็นทีมหรือการทำงานเป็นหมู่คณะ จะช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรได้มาระดมพลังสมองสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ทำให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับทั่วไป

2.24  โครงการสร้างขวัญกำลังใจ     โรงเรียนได้ดำเนินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ  บริสุทธิ์ และเที่ยงธรรม และพัฒนาบุคลากร โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทักษะ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ขวัญกำลังใจที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้เกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกล

2.25  โครงการพัฒนาระเบียบวินัยครูโรงเรียนได้พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียน

12

 

อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความประพฤติ ปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน  และชุมชน

2.26  โครงการติดตามผลการทำงานของบุคลากร   โรงเรียนได้ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของครู อาจารย์ และบุคลากรภายในโรงเรียน  พิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน   ด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม   โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เพื่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

2.27  โครงการให้ และรับบริการกับชุมชน    โรงเรียนได้ให้และรับบริการกับชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชน โดยทางโรงเรียนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและทางโรงเรียน ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าทั้งบ้านและโรงเรียน

2.28  โครงการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่   โรงเรียนนอกจากใช้ในประโยชน์ด้านการเรียนการสอนแล้ว  ยังบริการแก่ชุมชน เช่น  การใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตลอดทั้งการบำรุงรักษาก็ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุม  มีความรู้สึกเป็นสมบัติของทุกคน

2.29  โครงการการรักษา บำรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่    โรงเรียนได้ใช้อาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องมีการดูแลรักษา ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา  เพื่อให้อาคารเรียนสามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย   โดยการดูแลรักษา และซ่อมแซมที่ชำรุดให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี

2.30  โครงการlสวนสวยด้วยธรรมชาติปราศจากมลพิษ   โรงเรียนได้ปลูกต้นไม้รอบสนามฟุตบอล  จัดสวนสมุนไพร  ปรับปรุงพื้นที่  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับหน้าเสาธง และหน้าอาคารเรียนโรงเรียนเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและ  จัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  จึงจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมให้สะอาดเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย ประกอบด้วยอาคารเรียน อาคารประกอบที่สะอาดเป็นระเบียบ มีไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.31  โครงการบริหารงานธุรการ   โรงเรียนได้ดำเนินการงานธุรการอย่างเป็นระบบ  ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและปลอดภัย  โดยใช้เทคโนโลยีด้าน  Computer  เข้ามาช่วยในระบบจัดเก็บ  โต้ตอบหนังสือทาง e – 0ffice  จัดเก็บในรูป file  สะดวกต่อการใช้งาน

2.32  โครงการบริหารงานการเงิน  โรงเรียนได้ดำเนินการ  งานการเงิน และบัญชี  ซึ่งเป็นงานสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอน และวิถีทางของทางราชการเพื่อ ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เที่ยงตรง  โปร่งใส  เป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบได้

2.33  โครงการบริหารงานพัสดุ  โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารงานพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.. 2535  และฉบับแก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 4)  .. 2541  ตลอดจนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ในระดับจังหวัด พ.. 2524  ตลอดจนการปฏิบัติงานตาม  คำสั่ง สปช.   ที่ 891/2542  เรื่องมอบอำนาจการสั่งซื้อ สั่งจ้าง  และดำเนินการตามระเรียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2542  จะทำให้โรงเรียนบริหารงานถูกต้อง ถูกทิศทางและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง

 

 

 

13

 

11.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก

                  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  รอบแรก   เมื่อวันที่  11   ถึงวันที่  15   เดือน กุมภาพันธ์  ..  2548  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน   3  ด้าน คือ  ผู้บริหาร   ด้านครู และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้

 

      มาตรฐานด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย (ไม่ได้ประเมินแต่ได้ให้แนวทางไว้)

            ดำเนินการเก็บรวบรมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารรายงานมาตรฐานระดับก่อนประถมศึกษา

หลักสูตรปฐมวัย  ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สังเกตจากการจัดการเรียนการสอน และพฤติกรรมของผู้เรียนรวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู 1 คน ผู้เรียนอนุบาล 5 คน ผู้ปกครอง 3 คนพบว่า สถานศึกษามีความต้องการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และทุกฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทางด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ฝึกวินัยการเข้าแถวให้เป็นระเบียบ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ มีมารยาทในการรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ ผู้เรียนมีความประหยัดในการใช้สิ่งของเช่น ดินสอ กระดาษ ดินน้ำมัน มีการสอนสอดแทรกในกิจกรรมวงกลม จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะเบื้องต้น ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การปั้นดินน้ำมัน การวาดภาพระบายสี การฝึกให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร พบว่า ผู้เรียนบางคนไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารกลางวันและหลังรับประทานอาหารผู้เรียนไม่แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน ผู้เรียนส่วนใหญ่เล่นของเล่นแล้วเก็บเข้าที่ แต่บางคนไม่ยอมเก็บผู้เรียนส่วนมากเชื่อฟังคำสั่งของครูผู้สอน ซึ่งจากการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม ของผู้เรียน พบว่า บางคนจะเป็นผู้ที่ไม่กล้าแสดงออก ทำให้ผู้เรียนขาดทักษะพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

    สรุปผลการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีคุณภาพในระดับ  พอใช้

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 14

      มาตรฐานด้านผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่

ผลการประเมิน

จาก สมศ.

รอบแรก

ข้อเสนอแนะจาก สมศ.

การนำผลประเมินมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

สรุปพัฒนาการ

ของผลประเมิน

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ มีวิจารณาญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

ปรับปรุง

1. ทักษะการคิดวิเคราะห์

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุ่มทักษะ

2.โครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

3. จัดกิจกรรมการเรียน     การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชา

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

ปรับปรุง

2.ทักษะการคิดสังเคราะห์

1.โครงการจัดแหล่งเรียนรู้เสริมหลักสูตร

2. โครงการรักการอ่าน

3. จัดกิจกรรมการเรียน     การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชา

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

ปรับปรุง

3.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง

1. การจัดกิจกรรมการเรียน     การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชา

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

พอใช้

4. ทักษะการคิดสร้างสรรค์     และจินตนาการ

1.โครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2.โครงการสอนซ่อมเสริม

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

15

 

มาตรฐานที่

ผลการประเมิน

จาก สมศ.

รอบแรก

ข้อเสนอแนะจาก สมศ.

การนำผลประเมินมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

สรุปพัฒนาการ

ของผลประเมิน

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

พอใช้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ระดับดีวิชาภาษาไทย

1.โครงการสอนซ่อมเสริม    

2.โครงการรักการอ่าน

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

ปรับปรุง

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

    ระดับดีวิชาคณิตศาสตร์

1.โครงการสอนซ่อมเสริม    

2.โครงการรักการอ่าน

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

ปรับปรุง

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     ระดับดีวิชาวิทยาศาสตร์

1.โครงการสอนซ่อมเสริม    

2.โครงการรักการอ่าน

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

พอใช้

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ระดับดีวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

1.โครงการสอนซ่อมเสริม    

2.โครงการรักการอ่าน

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

พอใช้

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ระดับดีวิชาศิลปะ

1.โครงการสอนซ่อมเสริม    

2.โครงการรักการอ่าน

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

16

 

มาตรฐานที่

ผลการประเมิน

จาก สมศ.

รอบแรก

ข้อเสนอแนะจาก สมศ.

การนำผลประเมินมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

สรุปพัฒนาการ

ของผลประเมิน

ปรับปรุง

พอใช้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ระดับดีวิชาภาษาอังกฤษ

1.โครงการสอนซ่อมเสริม    

2.โครงการรักการอ่าน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ 6

 

พอใช้

1.  ความกระตือรือร้นสนใจ     ใฝ่รู้

1.โครงการรักการอ่าน

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

 

พอใช้

2  รักการอ่าน ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

1. โครงการรักการอ่าน

2. การจัดกิจกรรมการเรียน     การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชา

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ 9

พอใช้

1 สามารถทำงานตามลำดับขั้นตอน และผลงานมีประสิทธิภาพ

1. การจัดกิจกรรมการเรียน     การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชา

 

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

17

มาตรฐานด้านครู

มาตรฐานที่

ผลการประเมิน

จาก สมศ.รอบแรก

ข้อเสนอแนะจาก สมศ.

การนำผลประเมินมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

สรุปพัฒนาการของผลประเมิน

มาตรฐานที่ 22

พอใช้

1.  ครูรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และเป้าหมายของหลักสูตร

1. โครงการนิเทศภายใน

2.โครงการติดตามประเมินผลการทำงานของบุคลากร

3.โครงการพัฒนาบุคลากร

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

พอใช้

2. ครูมีความสามารถวิเคราะห์หลักสูตร และจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. โครงการนิเทศภายใน

2.โครงการติดตามประเมินผลการทำงานของบุคลากร

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

 

พอใช้

3. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาภาษาไทย

1. โครงการนิเทศภายใน

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

3. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยครู

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

 

พอใช้

4. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาคณิตศาสตร์

1. โครงการนิเทศภายใน

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

3. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยครู

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

 

พอใช้

5. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาภาษาอังกฤษ

1. โครงการนิเทศภายใน

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

3. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยครู

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

 

พอใช้

6. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาภาษาอังกฤษ

1. โครงการนิเทศภายใน

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

3. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยครู

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

18

 

มาตรฐานที่

ผลการประเมิน

จาก สมศ.รอบแรก

ข้อเสนอแนะจาก สมศ.

การนำผลประเมินมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

สรุปพัฒนาการของผลประเมิน

 

พอใช้

7. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาคอมพิเตอร์

1. การนิเทศภายใน

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

 

พอใช้

8. ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง

เพื่อตัดสินผลการเรียน

1. โครงการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

2. การนิเทศภายใน

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

 

พอใช้

9. ครูนำผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน

1. โครงการนิเทศภายใน

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

3. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยครู

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร

 

มาตรฐานที่

ผลการประเมิน

จาก สมศ.

รอบแรก

ข้อเสนอแนะจาก สมศ.

การนำผลประเมินมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

สรุปพัฒนาการ

ของผลประเมิน

มาตรฐานที่ 13

พอใช้

1.  การตรวจสอบและ

      ถ่วงดุล

1.  การตรวจสอบภายใน

2. การรายงานการเงิน

3. การตรวจนับพัสดุประจำปี

4. การจัดทำรายงานคุณภาพ

     ประจำปี

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ 18

พอใช้

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

พอใช้

2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

พอใช้

3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

 

 

20

 

มาตรฐานที่

ผลการประเมิน

จาก สมศ.

รอบแรก

ข้อเสนอแนะจาก สมศ.

การนำผลประเมินมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

สรุปพัฒนาการ

ของผลประเมิน

มาตรฐานที่ 18

พอใช้

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

พอใช้

2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

พอใช้

3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

พอใช้

4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการ เชื่อมโยงสาระความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ และแนวคิดของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความจริงของชีวิตรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องปฏิบัติในสังคมร่วมกับผู้อื่น

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมศูนย์จัดการความรู้ ICT  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

 

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

                                                                                                                                                                 21

 

มาตรฐานที่

ผลการประเมิน

จาก สมศ.

รอบแรก

ข้อเสนอแนะจาก สมศ.

การนำผลประเมินมาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

สรุปพัฒนาการ

ของผลประเมิน

 

พอใช้

5. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

1. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

2. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

 

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่  20

พอใช้

1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน

1. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

 

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

 

พอใช้

2. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ

1. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

 

มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 22

บทที่ 2 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

                โรงเรียนได้กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  4  ปี ตั้งแต่ปี  2548  -  2551 ดังนี้

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา  2551  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

มาตรฐานวิชาการ   ICT  ดนตรี   กีฬา  ภายใต้ระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมายในการพัฒนาระดับปฐมวัย

                โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้นำมาตรฐานและตัวบ่งชี้มากำหนดเป็นเป้าหมาย  เกณฑ์ที่คาดหวัง   ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2550   ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  ดังต่อไปนี้

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

ระดับปฐมวัย

 

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 

1.1  มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน

95.00  %

1.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต

85.00 %

1.3  มีความกตัญญูกตเวที

75.00 %

1.4  มีเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

85.00 %

1.5  ประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

75.00 %

1.6  มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

80.00 %

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

2.1  รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

75.00 %

2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนา

         สิ่งแวดล้อม

80.00 %

 

23

 

มาตรฐานที่ 3  เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

                        และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

เกณฑ์ที่คาดหวัง

3.1  สนใจและกระตือรือร้นในการทำงาน

80.00 %

3.2  ทำงานจนสำเร็จและภูมิใจในผลงาน

80.00 %

3.3  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

80.00 %

3.4  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

85.00 %

มาตรฐานที่ 4  เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

4.1  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้

80.00 %

4.2  แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

85.00 %

4.3  มีจินตนาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

80.00 %

มาตรฐานที่ 5  เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น

 

5.1  มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ - เล็ก

90.00 %

5.2 มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

95.00 %

5.3  มีทักษะในการสื่อสาร

75.00 %

5.4  มีทักษะในการสังเกตและสำรวจ

70.00 %

5.5  มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์

75.00 %

5.6  มีทักษะในเรื่อจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก และการกะประมาณ

75.00 %

5.7 เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ

75.00 %

มาตรฐานที่ 6  เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง

 

6.1  รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้

80.00 %

6.2  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และสนุกกับ

         การเรียนรู้

90.00 %

มาตรฐานที่ 7  เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

 

7.1  รักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือตนเองได้

95.00 %

7.2  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

90.00 %

7.3  เห็นโทษของสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา

90.00 %

7.4  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

80.00 %

7.5  ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

90.00 %

 

24

 

มาตรฐานที่ 8  เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี

                        และการเคลื่อนไหว

เกณฑ์ที่คาดหวัง

8.1  มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

95.00 %

8.2  มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี

80.00 %

8.3  มีความสนใจและร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว

90.00 %

มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับ  งานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพียงพอ

 

9.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

100 %

9.2  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน

95.00 %

9.3  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก

100.00 %

9.4  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น

         ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

95.00 %

9.5  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

100 %

9.6  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด

95.00 %

9.7  มีจำนวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)

100 %

มาตรฐานที่ 10  ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่าง

                         มีประสิทธิภาพและเน้นเด็กเป็นสำคัญ

 

10.1  มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร             

           การศึกษาปฐมวัย

        100.00 %

10.2  มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล

100.00 %

10.3  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

80.00 %

10.4  มีความสามารถในการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้อง              

            กับการเรียนรู้ของเด็ก

85.00 %

10.5  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง โดยคำนึงถึง

           พัฒนาการตามวัย

        100.00 %

10.6  มีการนำผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัด

          ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ

80.00 %

10.7  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและนำผลไปใช้พัฒนาเด็ก

85.00 %

 

25

 

มาตรฐานที่  11  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมี 

                          ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

เกณฑ์ที่คาดหวัง

11.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

80.00 %

11.2  มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางวิชาการ

80 .00%

11.3  มีความสามารถในการบริหารานวิชาการและการจัดการ

80.00 %

11.4  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

80.00 %

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหาร

                          และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

75.00 %

12.1  มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มี

           ความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์

80.00 %

12.2  มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม                

             และทันต่อการใช้งาน

80.00 %

12.3  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

80.00 %

12.4  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

80.00 %

12.5  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและ

            การพัฒนาเด็ก

80.00 %

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้

                           สถานศึกษาเป็นฐาน

 

13.1  มีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา

80.00 %

13.2  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม

80.00 %

13.3  มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา

80.00 %

13.4  มีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

80.00 %

13.5  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

80.00 %

มาตรฐานที่  14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์

                          การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

 

14.1   มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น

80.00 %

14.2  มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

            ที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก

80.00 %

 

26

 

14.3  มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์

            การเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

80.00 %

14.4  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการเล่นและเด็ก

            ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

80.00 %

14.5  มีการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของเด็ก             

           อย่างเป็นระบบ

80.00 %

14.6  มีการนิเทศและนำผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์

           อย่างสม่ำเสมอ

80.00 %

14.7  มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้

            ในการจัดประสบการณ์

68.00 %

มาตรฐานที่  15  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็ก

                          อย่างหลากหลาย

 

15.1  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึง

80.00 %

15.2  มีการจัดกิจกรรม กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง ตอบสนอง

            ความสนใจ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

80.00 %

15.3  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม

80.00 %

15.4  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

80.00 %

15.5  มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี

            และภูมิปัญญาไทย

80.00 %

15.6  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

80.00 %

มาตรฐานที่  16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่

                           ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

 

16.1  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม

75 %

16.2  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก

75 %

16.3  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

           ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

75 %

16.4  มีห้องเรียน ห้องสมุด สนามเด็กเล่น พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวย

           ความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี

75 %

16.5  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

75 %

 

27

 

มาตรฐานที่  17  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้

                           และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

 

17.1  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

75 %

17.2  สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา

75 %

มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

 

18.1  เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน

75 %

18.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

เป้าหมายในการพัฒนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้นำมาตรฐานและตัวบ่งชี้มากำหนดเป็นเป้าหมาย  เกณฑ์ที่คาดหวัง   ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2550   ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  ดังต่อไปนี้

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 

1.1  มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ

        ศาสนาที่ตนนับถือ

80.00  %

1.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต

80.00  %

1.3  มีความกตัญญ  กตเวที

80.00 %

1.4  มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

80.00  %

1.5  ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

80.00  %

1.6  ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย นิยมไทย

        และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

80.00  %

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

2.1  รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก

         การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

80.00  %

2.2  เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม   โครงการอนุรักษ์และพัฒนา

          สิ่งแวดล้อม

80.00  %

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน

                       ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

3.1  มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ

75.00  %

3.2  เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

75.00  %

3.3  ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

75.00  %

3.4  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

75.00  %

3.5  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ                         

         ที่ตนสนใจ

75.00  %

 

29

 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

                    มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

เกณฑ์ที่คาดหวัง

4.1  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ 

         และมีการคิดแบบองค์รวม

68.00  %

4.2  สามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้

68.00  %

4.3  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ

68.00  %

4.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ

68.00  %

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

5.1  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

70.00  %

5.2  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

70.00  %

5.3  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ

58.00  %

5.4  สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

58.00  %

5.5  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

75.00  %

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้

                        และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

6.1  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล

70.00 %

6.2  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง  ๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด

         แหล่งความรู้   และสื่อต่าง  ๆ ได้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

68.00 %

6.3  มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้

         และชอบมาโรงเรียน

70.00 %

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

 

7.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

80.00 %

7.2  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

80.00 %

7.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ

         ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

80.00 %

7.4  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น

80.00 %

7.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

80.00 %

 

 

30

 

มาตรฐานที่ 8  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี

                        และกีฬา

เกณฑ์ที่คาดหวัง

8.1  ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ

78.00 %

8.2  ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์

68.00 %

8.3  ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ

78.00 %

มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียนที่เหมาะสมกับ

ระดับชั้นเรียน

 

9.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านได้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน

68.00 %

9.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนได้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน

68.00 %

มาตรฐานที่ 10  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถ

                           ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี

                           และมีครูพอเพียง

 

10.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

80.00 %

10.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

80.00 %

10.3  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน

80.00 %

10.4  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น

         ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

80.00 %

10.5  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

80.00 %

10.6  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือตรงตามความถนัด

80.00 %

10.7  มีจำนวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)

80.00 %

มาตรฐานที่  11  ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างมี

                          ประสิทธิภาพและเน้นเด็กเป็นสำคัญ

 

11.1  มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร             

           การศึกษาขั้นพื้นฐาน

80.00 %

11.2  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

80.00 %

11.3  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

80.00 %

11.4  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

           และผู้เรียน

80.00 %

 

31

 

11.5  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ

           การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน

80.00 %

11.6  มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

           ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

80.00 %

11.7  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนา

           ผู้เรียน

80.00 %

มาตรฐานที่ 12  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความ

                         สามารถในการบริหารจัดการศึกษา

 

12.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

80.00 %

12.2  มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางวิชาการ

80.00 %

12.3  มีความสามารถในการบริหารานวิชาการและการจัดการ

80.00 %

12.4  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

80.00 %

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหาร

                           และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

 

13.1  มีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มี

           ความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์

80.00 %

13.2  มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม                

             และทันต่อการใช้งาน

80.00 %

13.3  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

80.00 %

13.4  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

80.00 %

13.5  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและ

            การพัฒนาผู้เรียน

80.00 %

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถาน

                          ศึกษาเป็นฐาน

 

14.1  มีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา

80.00 %

14.2  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม

80.00 %

14.3  มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา

80.00 %

14.4  มีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

80.00 %

14.5  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

80.00 %

32

 

มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการการเรียนรู้

                          ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เกณฑ์ที่คาดหวัง

15.1  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น

80.00 %

15.2  มีรายวิชา   กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ

80.00 %

15.3  มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

            ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน

80.00 %

15.4  มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่อ

            อุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

80.00 %

15.5  มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูล

            ของผู้เรียน

80.00 %

15.6  มีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอน

           อย่างสม่ำเสมอ

80.00 %

15.7  มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน

68.00 %

มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

                          อย่างหลากหลาย

 

16.1  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง

80.00 %

16.2  มีการจัดกิจกรรม กระตุ้นและ ตอบสนองความสามารถทาง

            วิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

80.00 %

16.3  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ

            และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

80.00 %

16.4  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม

80.00 %

16.5  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/

            นันทนาการ

80.00 %

16.6  มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี

            และภูมิปัญญาไทย

80.00 %

16.7  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

80.00 %

 

 

 

 

33

 

มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม

                          ให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

เกณฑ์ที่คาดหวัง

17.1  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม

75.00 %

17.2  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

75.00 %

17.3  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการ

           เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

75.00 %

17.4  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด  พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวย

           ความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี

75.00 %

17.5  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

75.00 %

มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

                         ในท้องถิ่น

 

18.1  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และ                     

            ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

75.00 %

18.2  สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม

           ในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา

75.00 %

มาตรฐานที่ 19  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา

                          สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา

                          วิถีการเรียนรู้ในชุมชน

 

19.1  เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน

75.00 %

19.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

75.00 %

มาตรฐานที่ 20  ถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

                          ในการพัฒนาการศึกษา

 

20.1  สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์

           และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

70.00 %

20.2  สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ        

             กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

70.00 %

 

 

 

34

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา  ะดับปฐมวัย

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สนอง

กลยุทธ์ที่

สนอง

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

1. พัฒนาหลักสูตร

     สถานศึกษาระดับ

     ปฐมวัย

2

14

1.  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศในการ

      วางแผนพัฒนาหลักสูตร

2. สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนา

     หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยชัดเจ

3. สถานศึกษาใช้หลักสูตรระดับปฐมวัยได้

     อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน

5.ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสริมประสบ  

    การณ์ให้แก่เด็ก

6. เด็กมีระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

2. การเกณฑ์และรับเด็ก

    เข้าเรียน

2

15

1. เด็กกลุ่มอายุ 4 – 5 ปี เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคน

3. กีฬาภายใน

2

15

1. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคม จิตใจและสติปัญญา

2. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขณะเล่นกีฬา

 

 

 

 

 

 

 

35

 

โครงการ  กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา    

                ะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สนอง

กลยุทธ์ที่