แผนปฏิบัติราชการ

 

ประจำปีงบประมาณ  2552

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

 

 

  คำนำ

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2552  ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  และแม่บทในการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์        ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์  เป้าหมายที่กำหนดไว้   กอร์ปกับโรงเรียน      เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการจัดทำการศึกษา 2  ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา     และระดับประถมศึกษา  ซึ่งภารกิจดังกล่าวมีความสลับซับซ้อน และความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติงาน   จำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างแยบยล     โดยได้พิจารณาดำเนินงานปี   2552  ตามนโยบาย  ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ      และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รวมถึงได้พิจารณาจากสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ  

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ   2552   ของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ฉบับนี้ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ส่วนที่ 2  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  กลยุทธ์

ส่วนที่ 3  รายละเอียดของงานและโครงการ

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก

ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  และเกิดประสิทธิผล

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ขอขอบคุณคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  2552ฉบับนี้       และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบาย       วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  อันจะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าสืบไป

                                                                                                                              

 

บุญเริ่ม  บุญวร

                                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

 

 

 

สารบัญ

                                                                                                                                                                  เรื่อง                                                                                                                                    หน้า

 

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน                                                                                      1

1.1  เรื่องทั่วไปของโรงเรียน     

1.2  ภารกิจ การดำเนินจัดการศึกษา                                                                    4

1.3  ข้อมูลเบื้องต้น                                                                                           5

1.4  ผลการดำเนินงาน                                                                                      11

1.5  ปัญหาและความต้องการ                                                                            11

ส่วนที่ 2  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2551                                        

                2.1  วิสัยทัศน์                                                                                                            13

                2.2  พันธกิจ                                                                                                  13

2.3   เป้าหมาย                                                                                                 13

2.4   กลยุทธ                                                                                                   14

2.7  สรุปงบประมาณ  ปี  2551                                                                          22

ส่วนที่ 3  แผนงาน/โครงการ                                                                                            

              3.1  สรุปงบหน้า แผนงาน/โครงการ                                                                     24

3.2  งานวิชาการ                                                                                              26

3.3  งานบุคลากร                                                                                             59

3.4  งานกิจการนักเรียน                                                                                     74

3.5  งานอาคารสถานที่                                                                                     112

3.6  งานธุรการ การเงิน   พัสดุ                                                                                       124

ส่วนที่  4  ภาคผนวก

            4.1  กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการครู                                                       

 

 

 

 

            4.2  คำสั่งแต่งตั้งครูสอนประจำชั้น/วิชา                

            4.3  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา                                          

            4.3  คณะผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

§§§§§§§§§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1

 

 

ข้อมูลทั่วไป สภาพปัจจุบัน

ปัญหาและความต้องของโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ส่วนที่ 1

 

ข้อมูลทั่วไป สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน

 

1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  ตั้งอยู่ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานีเปิด

ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6   ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 7  กรกฏาคม  2501   โดยมีนายเทียบ  บุญลี  ศึกษาธิการ  มาเป็นประธาน  โรงเรียนนี้สร้างขึ้นโดยชาวบ้าน    คณะครูได้สละทรัพย์ร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว กว้าง 6. 5  เมตร  ยาว  14 เมตร  โดยนางกวาง  จำปาสี และนายพูล  วงสาบุตร  ได้สละที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร  จำนวน  9  ไร่  1  งาน  97  ตารางวา   ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2511 นายนัฐพล  ไชยรัตน์  นายอำเภอวารินชำราบออกตรวจพื้นที่เห็นอาคารเรียนทรุดโทรมมากได้มอบ

สังกะสีให้  120  แผ่น  และในปี   2516  ได้เงินภาษีบำรุงท้องที่  2,000  บาท ได้ทำการกั้นห้องเรียน  พ.ศ.  2520  ได้เงินภาษีบำรุงท้องที่  9,800  บาท  ซ่อมอาคารเรียนชั่วคราว   ได้ใช้เสา  คสล.  สูง  4 เมตร   กว้าง  8  เมตร  เทพื้นคอนกรีต

              พ.ศ.  2523  ได้งบประมาณ 60,000  บาท  สร้างบ้านพักครู 1  หลัง

              พ.ศ.  2525  ได้งบประมาณ 60,000  บาท  สร้างส้วม 1  หลัง  5  ที่

              พ.ศ.  2526  ได้งบประมาณ 52,000  บาท  ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน  2  ห้อง

              พ.ศ.  2530  ได้งบประมาณ 35,000  บาท  สร้างถ้งน้ำฝน  ฝ 33

              พ.ศ.  2531  ได้งบประมาณ 200,000 บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช. 202/26

              พ.ศ.  2545   ได้งบประมาณ 43,000  บาท  ซ่อมแซมผนังอาคารเรียนด้านล่าง

              พ.ศ.  2546   ได้งบประมาณ 45,000 บาท  สร้างส้วม 1  หลัง  2  ที่ 

              พ.ศ.  2549   ได้งบประมาณ 30,000 บาท  ซ่อมแซมหลังคาสังกะสี 

              พ.ศ.  2550   ได้งบประมาณ  30,000 บาท  ซ่อมแซมพื้นไม้เนื้อแข็ง อาคารเรียน ป 1

 

 

 

2

 

             

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

 

                                      1. นายบุญยู้   คำเลิศ                พ.ศ.  2501 – 2515

                                      2. นายนิคม  บุญเติม                พ.ศ.  2515 – 2516

                                      3. นายพนม  ศรีธัญรัตน์            พ.ศ.   2516 – 2539

                                      4. นายสมพงษ์  สัมมาปราบ       พ.ศ.   2539 – 2545

                                      5. นายทนัน  พูลเพิ่ม                 พ.ศ.  2545  - 2547

                                                  6. นายพลชัย  คำแสนหมื่น        พ.ศ.  2547 –  2548 (รักษาการ)

                                      7. นายบุญเริ่ม  บุญวร               พ.ศ.  2548 – ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

                                  แผนภูมิการบริหารโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4

 

1.2  ภารกิจ    การดำเนินจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบคือ

1.2.1  พิจารณาตามลำดับการจัดการศึกษา

1)  ระดับก่อนประถมศึกษา  จัดเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กอายุ 4–5 ปี เพื่อให้เด็กวัย

ดังกล่าวได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มศักยภาพ มีความพร้อมใน             การเข้าเรียนระดับประถมศึกษา

2)  ระดับประถมศึกษา  จัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุในเกณฑ์ศึกษาภาคบังคับตาม

... การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.  2545  มุ่งให้เด็กทุกคนเรียนจบหลักสูตร มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

1.2.2  พิจารณาตามภารกิจสนับสนุนการจัดการศึกษา

1) งานวิชาการ  เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรม การ

เรียนการสอน

2) งานงบประมาณ  เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนักเรียน นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุน

ความรู้ทักษะ

3) งานบุคลากร  เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมด ในโรงเรียนเพื่อการดำรง

รักษา และพัฒนา

4) งานกิจการนักเรียนเป็นการปฏิบัติงานด้านการให้และรับการบริการกับชุมชน  และ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา

5) งานบริหารทั่วไป   เป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร

ให้บริการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

1.3  ข้อมูลเบื้องต้น

 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2552

 

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

1

4

2

6

อนุบาล 2

1

6

5

11

รวม

2

10

7

17

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1

3

5

8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1

4

6

10

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1

4

4

8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1

4

4

8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

4

2

6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1

4

1

5

รวม

6

23

22

45

รวมทั้งสิ้น

8

33

29

62

 

ตารางที่ 2  แสดงจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษาที่ผ่านมากับปีการศึกษา 2550

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

2547

2548

2549

2550

2551

อนุบาล 1

11

10

11

8

11

อนุบาล 2

7

8

9

10

8

รวม

18

18

20

18

19

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7

6

8

9

10

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

10

6

6

8

9

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3

8

6

6

8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

6

1

8

6

6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

7

5

1

8

5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

12

7

5

1

8

รวม

63

33

34

38

46

รวมทั้งสิ้น

63

51

54

56

65

6

 

ตารางที่ 3  แสดงจำนวนบุคลากรครู  นักการภารโรง  ปีการศึกษา 2552

 

บุคลากรครู  นักการภารโรง

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยโรงเรียน

1

-

1

ครู  ค.ศ. 2

2

1

3

ครูอัตราจ้าง

-

1

1

รวมบุคลากรครู

3

-

4

นักการภารโรง

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

3

2

5

 

ตารางที่ 4  แสดงอัตราส่วน ครู  นักเรียนและห้องเรียน

 

ปีการศึกษา

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ครู : นักเรียน

ห้องเรียน : นักเรียน

2544

5

45

6

1 : 90.00

1 : 7.50

2545

5

58

8

1 : 11.60

1 : 7.25

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

5

4

3

4

4

4

5

59

63

51

54

56

65

62

8

8

8

8

8

8

8

1 : 11.80

1 : 15.70

1 : 17.00

1 : 13.50

1 : 14.00

1 : 16.25

1 : 12.2

1 : 7.37

1 : 7.80

1 : 6.38

1 : 6.75

1 : 7.00

1 : 8.13

1 : 7.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

ตารางที่ 5  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2551

 

 

ชั้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ร้อยละ)

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยฯ

สังคมฯ

สุขฯ

ศิลปะ

การงานฯ

อังกฤษ

ป. 1

79.00

81.80

80.30

82.30

82.70

80.80

82.50

70.50

ป. 2

76.33

73.00

75.66

75.00

76.88

76.33

80.44

69.22

ป. 3

79.75

76.62

76.25

77.25

79.62

78.37

84.37

71.35

ป. 4

70.67

76.00

63.17

74.50

73.67

77.00

79.17

67.33

ป. 5

70.60

65.80

62.80

68.20

77.20

73.80

75.00

68.00

ป. 6

68.50

73.50

72.50

74.12

79.00

74.25

73.87

68.00

เฉลี่ย

74.14

74.45

71.78

75.23

78.18

76.76

79.23

69.05

 

ตางราง ที่ 6 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.6 รายวิชา    O - NET

 

ปี

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทย์

ภาษา E

เฉลี่ย ร.ร.

เฉลี่ยเขต

2549

43.50

49.00

58.00

39.00

47.37

 

2550

30.00

35.00

32.00

 

32.33

 

2551

37.19

45.50

41.88

 

41.52

44.31

 

ตางราง ที่ 7 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.3 รายวิชา    O - NET

 

ปี

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทย์

ภาษา E

เฉลี่ย ร.ร.

เฉลี่ยเขต

2548

26.04

32.50

41.25

 

33.26

 

2550

62.78

66.67

 

 

64.72

 

2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

ตางราง ที่ 8 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.3 รายวิชา    NT

 

ปี

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทย์

ภาษา E

เฉลี่ย ร.ร.

เฉลี่ย

2548

 

 

 

 

 

 

2550

62.78

32.00

 

 

47.39

 

2551

45.42

35.83

28.33

 

36.53

 

 

            ตารางที่  7  แสดงการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

 

ปีการศึกษา

จำนวนเด็กในเกณฑ์บังคับ

มีชื่อใน ทร.14

จำนวนเด็กที่ได้เข้าเรียน

ร้อยละ

ของการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน

อนุบาล 1

.1

อนุบาล 1

.1

อนุบาล 1

.1

2544

-

 

-

6

-

100

2545

-

2

10

2

100

100

2546

-

8

8

10

100

100

2547

10

6

10

6

100

100

2548

2549

2550

2551

11

10

10

6

8

9

9

7

11

10

10

6

8

9

9

8

100

100

100

100

100

100

100

100

 

ตารางที่ 8  แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เรียนต่อ ม.1

 

ปีการศึกษา

จำนวนนักเรียน

ที่จบชั้น ป.6

เรียนต่อชั้น ม.1

รวม

ร้อยละ

ออกไปประกอบอาชีพ

สังกัด สพฐ.

สังกัดอี่น ๆ

2548

7

7

-

7

100

-

2549

5

5

-

5

100

-

2550

1

1

-

1

100

-


9

 

ตารางที่ 9  แสดงจำนวนเด็กด้อยโอกาสในวัยเรียนและจำนวนเด็กด้อยโอกาสในวัยเรียนที่ได้เข้าเรียน
                  ปีการศึกษา 2551

ประเภท

จำนวนเด็กวัยเรียน

ได้เข้าเรียนแล้ว

คิดเป็นร้อยละ (%)

1. เด็กต่างวัฒนธรรม

–

–

–

2. เด็กยากจนไม่มีทุนการศึกษา

–

–

–

3. เด็กกำพร้าบิดา–มารดา

–

–

–

4. เด็กพิการ

-

-

-

5. เด็กเร่ร่อนขอทาน

–

–

–

6. เด็กติดเชื้อเอดส์

–

–

–

7. เด็กถูกควบคุมความประพฤติ

–

–

–

8. เด็กถูกบังคับให้ขายบริการ

–

–

–

รวม

-

-

-

 

ตารางที่ 10  แสดงจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ

 

 

ปีการศึกษา

จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.. 51

ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

ก่อนประถมฯ

ประถมฯ

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

2548

 

 

 

 

 

 

51

 

2549

 

 

 

 

 

 

54

 

2550

2

5

1

3

3

6

56

 

2551

-

-

-

-

-

-

62

 

 

 

 

 

10


ตารางที่ 11  แสดงข้อมูลการได้รับอาหารเสริม(นม)

ที่

ปีงบประมาณ

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ระดับก่อนประถมฯ

ระดับประถม (.1–4)

รวม

1

2548

18

21

39

 

2

2549

20

28

48

 

3

2550

18

29

47

 

4

2551

17

34

51

 


11

 

1.4  ผลการดำเนินงาน

c จากตารางที่ 5   แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดีทุกกลุ่มประสบการณ์ วิชาที่ควรแก้ไขคือ  ภาษาอังกฤษ

c  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คิดเป็นร้อยละ 100

c  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100

 

1.5  ปัญหาและความต้องการ

จากสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและผลดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2551  ดังกล่าว ของ โรงบ้านโนนสมบูรณ์  พบปัญหาอุปสรรคและความต้องการ สรุปได้ดังนี้

1.5.1  การดำเนินงานระดับก่อนประถมศึกษาในปีการศึกษา 2551  เปิดบริการการศึกษา

ระดับนี้ได้ครบร้อยละ 100  ของเด็กที่อยู่ในเขตบริการ

1.5.2  การดำเนินงานระดับประถมศึกษา

c   นักเรียนออกกลางคันในปีการศึกษา 2551  ไม่มี

c    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2551  เพิ่มสูงขึ้น 8 วิชา

เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

c   สุขภาพอนามัยของนักเรียน ไม่มีมีนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านโภชนาการไ

1.5.3  การบริหารและสนับสนุน

การดำเนินงานด้านการบริหารและสนับสนุน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ส่วนใหญ่จะ

ประสบกับปัญหาการขาดแคลน ทั้งด้านการขาดแคลนบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นและงบประมาณ

สนับสนุน เช่นขาดแคลนบุคลากรครู และนักการภารโรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2

 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ

                     

  วิสัยทัศน์

  พันธกิจ

  เป้าหมาย

  กลยุทธ์

  จุดเน้น

 

 

 

 

 

 

13

 

ส่วนที่ 2

 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ

 

 วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เป็นโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม เต็มศักยภาพ ได้มาตรฐานระดับชาติสู่สากล  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนการสอนและบริหารจัดการ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษา 2  ระดับคือระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2  ให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถระดับมืออาชีพ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ เชื่อมโยงกันโดยเน้นการกระจายอำนาจ  การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย

 

เป้าหมาย

            1.  ประชากรวัยเรียนทุกคน ทั้งปกติ พิการ และด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง

            2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา และได้รับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศ

            4. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

 

14

 

กลยุทธ์

 

1. คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

            เพื่อให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หลักธรรมาภิบาล ความสมานฉันท์ คุณธรรมตามหลักสูตรตลอดจนคุณธรรมหลักสูตร ตลอดจนคุณธรรมที่คัดสรร โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียน

 

จุดเน้น

 

            1. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม

     กิจกรรม

                        1) การสนับสนุนให้ครูพัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อการขยายผล

                        2) การสนับสนุนระบบจัดการความรู้ในโรงเรียน

                        3) การเผยแพร่แบบอย่างที่ดี เช่น การจัดตลาดนัดคุณธรรม การนำเสนอหลักสูตร แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

2. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็นกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

     กิจกรรม

                        1) การสร้างวินัยและความมีน้ำใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

                        2) การปลูกฝังคุณธรรมด้วยการส่งเสริมกิจกรรมดนตรี นาฎศิลป์ การและการแสดง

                        3) การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยด้วยการพัฒนากรรมการและสภานักเรียน

            3. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมภิบาลสู่การบริหารงานทุกระดับ และบูรณาการในการพัฒนาบุคลากรทุกหลักสูตร

     กิจกรรม

                        1) การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารงานทุกระดับ

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบดูแลนักเรียน

     กิจกรรม

                        1) การพัฒนาครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว

15

 

                        2) การพัฒนาเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน เครือข่ายผู้ปกครอง

                        3) การพัฒนาระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเพื่อสร้างภูมิต้านทาน

เป้าหมายตัวชี้วัด

            1. สถานศึกษาจัดกิจรรมคุณธรรมนำความรู้ที่เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระและสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยให้ความสำคัญแก่การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

            เพื่อรณรงค์ให้ประชากร วัยเรียน ได้รับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา 12 ปี อย่างทั่วถึง โดยอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

            1. สถานศึกษามีข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการศึกษาภาคบังคับและแผนขยายโอกาสทางการศึกษา

            2. สถานศึกษาเพิ่มอัตราการเรียนสุทธิในระดับการศึกษาภาคบังคับและเพิ่มอัตราการเรียนต่อช่วงชั้นที่ 4

            3.  สถานศึกษาพัฒนาระบบแสวงหาเด็กที่ตกหล่น และระบบการเฝ้าระวังนักเรียนที่ออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนารูปแบบที่จะแก้ปัญหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน

 

จุดเน้น

            1. เร่งศึกษาสภาวะการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

     กิจกรรม

                        1) การใช้ School mapping วางระบบการให้บริการทางการศึกษา

                        2) การปรับปรุงระบบสถิติการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน แสวงหาพื้นที่จุดบอดขาดบริการทางการศึกษา กลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสตกหล่น ไม่มีโอกาสเข้าเรียน ย้ายถิ่น ขาดเรียน ออกกลางคัน และไม่เรียนต่อ

            2.  พัฒนานวัตกรรมหรือ Best Practice การจัดโอกาสทางการศึกษา

                 กิจกรรม

                          1) การพัฒนานวัตกรรมหรือ Best Practice เพื่อเข้าถึงกลุ่มด้อยโอกาสทางการศึกษา

                          2) การวางแผนกลยุทธ์จัดบริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตบริการ

            3. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังและระบบให้ความช่วยเหลือนักเรียน

                 กิจกรรม

                                1) การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสเพื่อดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้เรียนจบการ

16

 

                                   ศึกษาภาคบังคับและเรียนต่อ 12 ปี

                              2) การจัดทุนการศึกษาและทุนประเภทอื่น ๆ

                              3) การดูแลเรื่องอาหารกลางวันและการให้บริการอื่น ๆ

            4. รณรงค์การเรียนต่อ 12 ปี

                 กิจกรรม

                        1) การสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว

ศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ด้านอาชีพ

                        2) การสร้างความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจัดการศึกษาทางเลือก

สำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและนอกระบบโรงเรียน

 

เป้าหมายตัวชี้วัด

            2.1 มีระบบข้อมูลที่ใช้วางแผนการศึกษาและจัดทำแผนบริการให้ครอบคลุมทั่วถึง

 สำรวจได้

            2.2 เพิ่มอัตราการเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับและอัตราการเรียนต่อ

            2.3 ลดอัตราการออกกลางคันและนำเด็กตกหล่นเข้าเรียนเข้าเรียนทุกคน

 

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

            พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดีขึ้น โดยกำหนดให้มีระบบการประกันระบบการประกันคุณภาพภายในและประเมินผลคุณภาพทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกภายในปีการศึกษา 2551

            1. สถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงทุกแห่งให้เข้าสู่ระดับพอใช้ และตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับสถานศึกษาในระดับพอใช้สู่ระดับดี

            2. สถานศึกษาแสวงหาแนวทางและแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในช่วงชั้นที่ 1  ให้หมดไปและเร่งขยายผลสู่ระดับอื่น ๆ

            3. สำนักงานเขตพื้นที่และทุกสถานศึกษาตั้งเป้าหมายและมีมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกช่วงชั้น

            4. สำนักงานเขตพื้นที่และทุกสถานศึกษาวางระบบพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

 

17

 

จุดเน้น

            1. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานเป็นการเร่งปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนจากระดับปรับปรุง เป็นระดับพอใช้ และพัฒนาโรงเรียนระดับพอใช้และระดับดีให้เข้าสู่ระดับดีและดีมาก

                 กิจกรรม

                        1) การเสริมสร้างสภาวะผู้นำ

                        2) การพัฒนาทีมงานเพื่อประกันคุณภาพภายใน

                        3) การจัดระบบโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

                        4) การสร้างเครือข่ายพัฒนาและระดมพลังความสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

            2. แสวงหาแนวทางยกระดับคุณภาพนักเรียน

                 กิจกรรม

                       1) การช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 อ่านออกเขียนได้

                       2) การส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์

                       3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

                       4) การนำระบบ e – Learning มาปรับปรุงการเรียนการสอน

            3.  ต่อยอดและขยายผลหลักการพัฒนาสมอง

                 กิจกรรม

                       1) การสานต่อการหลักการเรียนรู้บนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องสมอง (BBL) จากศูนย์ปฐมวัยสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

            4. ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนการสอน

                 กิจกรรม

                       1) การจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับ ป.2, .5,

                       2) การสุ่มนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการเรียนการสอน

            5. ยกเครื่องระบบพัฒนาบุคลากร

                กิจกรรม

                        1)  การบรรจุเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การปฏิรูปการเรียนการสอนประเมินผลในชั้นเรียน และจัดให้มีการประเมินผลหลังการอบรม

18

 

                        2) การพัฒนาต่อเนื่องควบคู่กับการปฏิบัติจริง

                        3) การจัดทำแผนพัฒนาและแฟ้มข้อมูลรายบุคคล

 

เป้าหมายตัวชี้วัด

            1.  นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ทุกคนอ่านหนังสือคล่องเขียนหนังสือได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ยกเว้นผู้มีข้อบกพร่องในการเรียนรู้ที่ต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ

            2. มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้น

            3. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนของครูในเนื้อหาของกลุ่มสาระและการจัดการเรียนการสอนให้สามารถพัฒนาสมรรถนะไปสู่มาตรฐานที่กำหนดไว้

            4. นักเรียนเรียนร่วมทุกคนผ่านตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (LRP)

            5. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีและดีมาก โดยไม่มีระดับปรับปรุง

            6. มีระบบการจัดการความรู้ที่ดี มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเป็นรายโรง สามารถจำแนกและพัฒนาครูตามระดับการพัฒนาของกลุ่มสาระได้ทุกคน

 

กลยุทธ์ที่ 4  กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่

                การศึกษาและสถานศึกษา

            เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เกิดความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยการจัดระบบการกระจายอำนาจและระบบเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและความพร้อมภายในปี  2552

            1. สถานศึกษาในสังกัด อย่างน้อยร้อยละ 10 มีความพร้อมี่จะบริหารจัดการแบบโรงเรียนเป็น

ฐาน

            2. บุคลากรแกนนำ อย่างน้อยร้อยละ 20 ได้รับการพัฒนาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

            3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาจัดระบบเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การบริหารจัดการ โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

 

จุดเน้น

            1. ส่งเสริมการกระจายอำนาจทางบริหารทั่วไป งบประมาณ วิชาการ และบุคคลไปยังสถานศึกษา

19

 

            กิจกรรม

                        1) คัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาภาพรวมในระดับดี และมีนักเรียน 500 คนขึ้นไป จำนวน 15 โรง เพื่อให้บริหาร โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน

                        2) การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

                        3) การสร้างความตระหนัก การรับรู้ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกฎกระทรวงและประกาศ สพฐ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ

            2. ปรับศักยภาพในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                 กิจกรรม

                        1) การเร่งรัดจัดระบบคุณภาพการปฏิบัติงานที่ดี โดยระบบ ToPSTAR

                        2) การพัฒนาหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรหลัก

                        3) การพัฒนาประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

            3. ส่งเสริมจัดระบบเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอำนาจ

                 กิจกรรม

                        1) การส่งเสริมระบบเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา (ประเภทที่ 1 ) ที่มีความพร้อมบริหารจัดการแบบโรงเรียนเป็นฐาน

                        2) การสร้างระบบเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษา (ประเภทที่ 2 ) ที่เตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอำนาจ

 

เป้าหมายตัวชี้วัด

            1. สถานศึกษาประเภทที่ 1 เดิมจำนวน 2 โรง และใหม่ จำนวน 11 โรง มีผลการประเมินคุณภาพดีหรือดีมากทุกมาตรฐานในรอบ 2 โดยมีเครือข่ายพัฒนาร่วมกัน

            2. สถานศึกษาประเภทที่ 2 พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อพร้อมเข้าสู่การบริหารจัดการ โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน โดยยกระดับให้เป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1 อย่างน้อยร้อยละ 25

            3. มีผลการประเมินผลการดำเนินงานสูงขึ้น

 

 

20

 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัด

                 การศึกษา                                                                                         

            เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยปรับบทบาทการมีส่วนร่วม ของ เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคม องค์กรต่าง ๆ ภายในปี 2551

            คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน รวมถึงเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรม ครู และองค์กรนักเรียน ได้รับการส่งเสริมความเข้มแข็ง โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน

 

จุดเน้น

            1 การเสริมความเข้มแข็งให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นกลไกในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

                 กิจกรรม

                        1) การเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

                        2) การเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                        2) การเสริมความเข้มแข็งให้องค์คณะบุคคลอื่นๆ

            2. พัฒนาองค์กรนักเรียนและส่งเสริมเครือข่ายผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและช่วยเหลือดูแลนักเรียน

                 กิจกรรม

                        1) การพัฒนาองค์กรนักเรียนทุกสถานศึกษา

                             2) การส่งเสริมเครือข่ายผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและช่วยเหลือ

ดูแลนักเรียน

            3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย

                 กิจกรรม

                        1) การส่งเสริมความร่วมมือในการจัดตั้งและขยายสถานศึกษา

                        2) การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา

                        3) การสร้างความเข้าใจในการถ่ายโอนสถานศึกษาตามเกณฑ์ความพร้อมและสมัครใจในจำนวนและช่วงชั้นที่เหมาะสม

 

21

 

เป้าหมายตัวชี้วัด

            1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาความร่วมมือขององค์คณะบุคคลให้สามารถกำกับ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

            2. สถานศึกษาทุกแห่งปรับและพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมครู สมาคม และองค์กรนักเรียน

 

ยุทธศาสตร์

 

1. เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึกหลักคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

และวิถีประชาธิปไตย

            2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            3. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

            4. สร้างพลังขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

            5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

 

จุดเน้น

            โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  ได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนา  ดังนี้

                           1. จุดเน้นผู้เรียน                                                                                                  

                           2. จุดเน้นด้านครู                                                                                                 

                           3. จุดเน้นด้านผู้บริหาร

          1. จุดเน้นด้านผู้เรียน  ประกอบด้วย

                   1.1 นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และอ่านคล่องเขียนคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละ  40

                   1.2 นักเรียนชั้น ป. 2 อ่านได้เขียนได้ ร้อยละ 90 และอ่านคล่องเขียนคล่องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

                   1.3 นักเรียนชั้น ป. 3 อ่านได้ร้อยละ 100  อ่านคล่องเขียนคล่อง ร้อยละ 80

 

22

 

                   1.4 ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักอยู่ในระดับดี

                           - ภาษาไทย  นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70                             

                           - ภาษาอังกฤษ  นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70                        

                           - คณิตศาสตร์  นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70                         

                           - วิทยาศาสตร์  นักเรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

                   1.5 นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

                   1.6 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และมีค่านิยมที่พึงประสงค์

                   1.7 นักเรียนมัทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

          2. จุดเน้นด้านครู

                   2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   2.2 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

                   2.3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

                   2.4 การใช้สื่อและเทคโนโลยในการเรียนการสอน

                   2.5 การวิจัยในชั้นเรียน

                   2.6 การมีจิตสำนึกของความเป็นครู ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนจนเต็มความสามารถ

                   2.7 การใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน

          3. จุดเน้นด้านผู้บริหาร

                   3.1 มีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดี

                   3.2 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

                   3.3 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

                   3.4 การพัฒนาห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/สื่อการเรียนการสอน

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

23

 

2.6  สรุปงบประมาณ ปี 2551

 

หมวดรายจ่าย/ปีงบประมาณ

ปี 2551

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

1. โครงการจัดหาวัสดุ สื่อการสอน

23,300

รวม

 

ระดับประถมศึกษา

 

1.  โครงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

1,000

2. โครงการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศ

1,000

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุ่มทักษะ

5,000

4. โครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

20,000

5. โครงการจัดแหล่งเรียนรู้เสริมหลักสูตร

5,000

6. โครงการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

3,000

7. โครงการติดตามผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล

2,000

8. โครงการรักการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

2,000

9. โครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน

500

10. โครงการสอนซ่อมเสริม

1,000

11. โครงการนิเทศภายใน

1,000

12. โครงการการเกณฑ์และรับเด็กเข้าเรียน

1,000

13. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

1,000

14. โครงการกีฬาภายใน

2,500

15. โครงการการเสริมสร้างวินัยนักเรียน

-

16. โครงการแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน

-

17. โครงการอาหารกลางวัน

-

18. โครงการอาหารเสริม (นม)

-

19. โครงการให้บริการสุขภาพอนามัยนักเรียน

3000

 

23

 

หมวดรายจ่าย/ปีงบประมาณ

ปี 2550

20. โครงการรักษาความปลอดภัยและป้องกันสิ่งเสพติด

       ให้กับนักเรียน

-

21. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียน

-

22. โครงการกิจกรรมสหกรณ์

-

23. โครงการรักธรรมชาติ

2,000

24. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

1,000

25. โครงการพัฒนาบุคลากร

5,000

26. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นหมู่คณะ

1,000

27. โครงการสร้างขวัญกำลังใจ

1,000

28. โครงการพัฒนาระเบียบวินัยครู

1,000

29. โครงการติดตามประเมินผลการทำงานของบุคลากร

-

30. โครงการให้  และรับบริการกับชุมชน

3,500

31. โครงการการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่

-

32. โครงการการใช้ประโยชน์พื้นที่ในโรงเรียน

5,000

33. โครงการการรักษา บำรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่

5,000

34. โครงการสวนสวยด้วยธรรมชาติปราศจากมลพิษ

2,000

35. โครงการการบริหารงานธุรการ

3,000

36. โครงการการบริหารงานการเงิน

2,500

37. โครงการการบริหารงานพัสดุ

2,500

รวม

11,7800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3

แผนงาน/โครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

ส่วนที่ 3  แผนงาน/โครงการ

 

3.1  งบหน้า งาน/โครงการ และงบประมาณที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2552

 

ที่

แผนงาน/งาน

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

2)  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

3)  จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน

4)  จัดแหล่งเรียนรู้เสริมหลักสูตร

5)  วัดและประเมินผลตามสภาพจริง

6)  ช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล

7)  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

8)  ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน

9)  สอนซ่อมเสริม

10)  บริหารเชิงกลยุทธ์และใช่หลักการมีส่วนร่วม

11)  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

12)  นิเทศภายใน

13)  พัฒนาบุคลากร

14)  สนับสนุนส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ

15)  สร้างขวัญกำลังใจ

16)  พัฒนาระเบียบวินัยครู

17)  เกณฑ์และรับเด็กเข้าเรียน

18)  ประชาธิปไตยในโรงเรียน

19)  กีฬาภายใน

20)  การเสริมสร้างวินัยนักเรียน

21)  แก้ปัญหานักเรียนขาดเรียน

22)  อาหารกลางวัน

23)  อาหารเสริม (นม)

24)  ให้บริการสุขภาพอนามัยนักเรียน

25)  ความปลอดภัยและป้องกันสิ่งเสพย์ติด

2,000

 

 

2,000

30,000

-

1,500

-

-

600

-

-

1,000

-

12,000

-

-

-

-

500

-

-

-

-

-

3,000

-

มานิต  ล้านศรี

 

 

อรดี

สุพรรณี

อรดี

มานิต ล้านศรี

อรดี

อรดี

มานิต ล้านศรี

สุพรรณี

บุญเริ่ม บุญวร

นิคม

บุญเริ่ม บุญวร

บุญเริ่ม บุญวร

บุญเริ่ม บุญวร

บุญเริ่ม บุญวร

บุญเริ่ม บุญวร

นิคม

มานิต ล้านศรี

มานิต ล้านศรี

สุพรรณี

สุพรรณี

นิคม

นิคม

สุพรรณี

มานิต ล้านศรี

25

 

ที่

แผนงาน/งาน

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

 

 

26)  แนะแนวและทุนการศึกษา

27)  รักธรรมชาติ

28)  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

29)  ให้ความรู้ และบริการกับชุมชน

30)  ใช้ประโยชน์พื้นที่ในโรงเรียน

31)  บำรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่

32)  สวนสวยด้วยธรรมชาติปราศจากมลพิษ

33)  การบริหารงานธุรการ

34)  การบริหารงานการเงินและบัญชี

35)  การบริหารงานพัสดุ

36)  การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

37)  ค่าสาธารณูปโภค

-

5,000

1,000

-

-

20,000

2,000

2,000

2,500

2,500

28,900

(8,900)

มานิต ล้านศร

บุญเริ่ม บุญวร

นิคม

นิคม

นิคม

บุญเริ่ม บุญวร

นิคม

สุพรรณี

นิคม

อรดี

นิคม

นิคม

รวมทั้งสิ้น

114,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

งาน/โครงการ                             ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ

                                                  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

แผนงาน                                    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองกลยุทธ์ที่                           3                                             

สอดคล้องคำรับรอง (ตัวชี้วัด)       1,2,8                                                   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นายมานิต  ล้านศรี

ลักษณะโครงการ                        โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                   16  พฤษภาคม  2552 – 31 มีนาคม  2553

 

1.  หลักการและเหตุผล

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ  ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างหลากหลาย โดยคิดเชื่อมโยง คิดเปรียบเทียบ คิดแยกแยะ คิดทบทวนอย่างรอบคอบ มีเหตุผล ผสมผสานแนวคิดที่เป็นองค์ประกอบย่อย เป็นภาพรวมเพื่อ สร้างผลงานหรือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตนาการ และแนวทางตัดสินใจได้  จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ


2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและความความคิดแบบองค์รวม

2.2  เพื่อให้นักเรียนสามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้

2.3  เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ  และแก้ปัญหาอย่างมีสติ

2.4  เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ


3.  เป้าหมาย

2.1  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและความความคิดแบบองค์รวม

2.2   นักเรียนสามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้

27

 

2.3   นักเรียนสามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ  และแก้ปัญหาอย่างมีสติ

2.4   ให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ


4.  กิจกรรมที่สำคัญ

4.1 จัดทำโครงการ

4.2 อนุมัติโครงการ

4.3 ดำเนินงานตามโครงการ

1) ผู้บริหารประชุมครูประจำชั้น ประชำวิชา ชี้แจงวัตถุประสงค์

2) จัดการอบรมครู

3) ครูผู้สอนเตรียมการสอน เตรียมสื่อ อุปกรณ์

4) ครูผู้สอนดำเนินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

       4.4 ผู้บริหารนิเทศติดตามผล

                     4.5 ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปและรายงานผล

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

งาน/โครงการ

ปีการศึกษา 2552

ผู้รับผิด
ชอบกิจกรรม

หมายเหตุ

..2552

.. 2553

พค

มิย

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

1.  ผู้บริหารประชุมครูสอนทุกคน ชี้แจงวัตถุประสงค์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 

2.  จัดการอบรมครู

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ร./สพท.

 

3.  ครูผู้สอน เตรียมการสอน เตรียมสื่อ อุปกรณ์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูผู้สอน

 

4.  ครูผู้สอนนิเทศติดตามผล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ครูผู้สอน

 

5.  ผู้บริหารนิเทศติดตามผล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผู้บริหาร

 

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปและรายงานผล

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

28

 

6. งบประมาณ

 

จากค่าวัสดุการศึกษา (รายหัว) จำนวน   2,000  บาท

กิจกรรม

แยกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่าย

ค่าวัสดุ

จัดทำเอกสารการสอนสื่อและเครื่องมือทดสอบ

–

–

2,000

 

7.  การติดตามประเมินผล

 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ

วิธีการ

เครื่องมือ

1. นักเรียนสามาถแจกแจงข้อมูลองค์ประกอบ กำหนดมิติและจัดลำดับข้อมูล เปรียบเทียบ ตัดสินคุณค่าสิ่งของได้

2. นักเรียนมีความคิดริเริ่มและพัฒนาสิ่งใหม่ที่ไม่ซับซ้อนได้

1. สังเกต

2. สัมภาษณ์

3. ทดสอบ

4. ตรวจผลงาน

1. แบบบันทึกการสังเกต

2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์

3. แบบทดสอบ

4. แฟ้มสะสมงาน

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

 

(ลงชื่อ)…………………………..ผู้เสนอโครงการ

             (นายมานิต  ล้านศรี)

(ลงชื่อ)…………………………..ผู้ตรวจสอบ

              (นายนิคม  ประเสริฐการ)

(ลงชื่อ)…………………………. ผู้อนุมัติ

             (นายบุญเริ่ม  บุญวร)

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

29

 

งาน/โครงการ                                         พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

แผนงาน                                                จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองกลยุทธ์ที่                                       3                                 

สอดคล้องคำรับรอง (ตัวชี้วัด)                   1,2,8                                       

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                             โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ                               นางอรดี  เกษสุพรรณ์

ลักษณะโครงการ                                    โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                               16  พฤษภาคม  2552 – 31 มีนาคม  2553

 

1.  หลักการและเหตุผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ทุกชั้น ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ยังไม่บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละชั้น ครูบางคนขาดทักษะในการสอนบางวิชา ครูบางคนไม่เตรียมสื่อการสอน ไม่เตรียมเอกสารการสอน ไม่เตรียมเนื้อหา ทำให้ไม่มีความพร้อมในการสอน ครูบางคนไม่สอนซ่อมเสริมอย่างจริงจังให้แก่นักเรียนที่เรียนอ่อน จึงต้องเร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิควิธีการ ให้แก่ครูผู้สอนโดยการจัดอบรมครูเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

2.2 เพื่อกระตุ้นให้ครูตั้งใจและเตรียมความพร้อมในการสอนทั้งทางด้านเอกสาร สื่อการสอน และกระบวนการเรียนการสอน แบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เป็นหลัก

2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน สนใจนักเรียนที่เรียนอ่อน โดยการสอนซ่อมเสริม

2.4 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น


3.  เป้าหมาย

3.1 อบรมครูทุกคน ปีละ 1 ครั้ง

3.2 ครูผู้สอนทุกคน เตรียมความพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสอน จัดทำแผนการสอนและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง

30

 

3.3  มีการนิเทศครูทุกชั้น  อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

3.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง  8  กลุ่มสาระ  เฉลี่ย ทั้งชั้นไม่น้อยกว่า  70  %


4.  กิจกรรมที่สำคัญ

4.1 จัดทำโครงการ

4.2 อนุมัติโครงการ

4.3 ดำเนินงานตามโครงการ

1) ผู้บริหารประชุมครู  ชี้แจงวัตถุประสงค์

2) จัดการอบรมครู

3) ครูผู้สอน เตรียมการสอน เตรียมสื่อ อุปกรณ์

4) ครูผู้สอนดำเนินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

       4.4 ผู้บริหารนิเทศติดตามผล

                     4.5 ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปและรายงานผล

5. ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

งาน/โครงการ

ปีการศึกษา 2552

ผู้รับผิด
ชอบกิจกรรม

หมายเหตุ

..2552

.. 2553

พค

มิย

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

1.  ผู้บริหารประชุมครู ชี้แจงวัตถุประสงค์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 

2.  จัดการอบรมครู

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.ร./สพท.

 

3.  ครูผู้สอน เตรียมการสอน เตรียมสื่อ อุปกรณ์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูผู้สอน

 

4.  ครูผู้สอนนิเทศติดตามผล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ครูผู้สอน

 

5.  ผู้บริหารนิเทศติดตามผล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผู้บริหาร

 

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปและรายงานผล

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

31

 

6. งบประมาณ

 

จากค่าวัสดุการศึกษา (รายหัว) จำนวน   2,000  บาท

กิจกรรม

แยกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่าย

ค่าวัสดุ

จัดทำเอกสารการสอนสื่อและเครื่องมือทดสอบ

–

–

2,000

 

7.  การติดตามประเมินผล

 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ

วิธีการ

เครื่องมือ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิม

 

2. นักเรียนอ่านออก เขียนได้คิดเลขเป็นทุกคน

1. สังเกต

2. สัมภาษณ์

3. ทดสอบ

4. ตรวจผลงาน

1. แบบบันทึกการสังเกต

2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์

3. แบบทดสอบ

4. แฟ้มสะสมงาน

 

8.  ผลที่คาดว่าจะไดรับ

นักเรียนฟัง พูด อ่าน เขียน ได้คล่อง คิดเลขเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้ง  8  กลุ่มสาระ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ทุกชั้น

 

(ลงชื่อ)…………………………..ผู้เสนอโครงการ

            (นางอรดี  เกษสุพรรณ์)

(ลงชื่อ)…………………………..ผู้ตรวจสอบ

           (นายนิคม  ประเสริฐการ)

(ลงชื่อ)…………………………. ผู้อนุมัติ

             (นายบุญเริ่ม  บุญวร)

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

 

32

 

งาน/โครงการ                             จัดหา ผลิตสื่อการเรียนการสอน

แผนงาน                                    การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองกลยุทธ์ที่                           3                                             

สอดคล้องคำรับรอง (ตัวชี้วัด)       1,2,8                                                   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ                   น.ส.สุพรรณี  กาละพันธ์

ลักษณะโครงการ                        โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                   16  พฤษภาคม  2552 – 31 มีนาคม  2553

 

1.  หลักการและเหตุผล

สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เป็นปัจจัยที่สำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น  โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่น วีดีโอ วีซีดี ซีดีรอม จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนบรรลุตามจุดประสงค์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพกว่าการสอนแบบบรรยาย ซึ่งมีส่วนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนขึ้นใช้เอง

2.2  เพื่อเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเช่นคอมพิวเตอร์ ซีดีรอม วีซีดี วีดีโอ

2.3  เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3..เป้าหมาย

3.1 ครูทุกคนสามารถผลิตสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนได้อย่างน้อยบทเรียนละ 3 ชุด

3.2 ครูทุกคนสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ วีซีดี ได้

3.3 โรงเรียนจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัยเช่นคอมพิวเตอร์ ซีดีรอม วีซีดี ได้อย่างน้อย   20 เรื่องต่อปีการศึกษา

4.  กิจกรรมที่สำคัญ

4.1 จัดทำโครงการ

4.2 อนุมัติโครงการ

33

 

4.3 ดำเนินงานตามโครงการ

1)  ผู้บริหารประชุมครูชี้แจงวัตถุประสงค์

2)  จัดทำการอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน

3)  ครูผู้สอนดำเนินการศึกษาหลักสูตรและสำรวจความต้องการใช้สื่อในแต่ละแผนการสอน

4)  ครูผู้สอนดำเนินการผลิตและจัดหาสื่อที่ต้องการใช้ในแต่ละแผนการสอน

5)  ครูผู้สอนใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.4  นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน

4.5  ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปและรายงานผล

5.ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

 

งาน/โครงการ

ปีการศึกษา 2552

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

หมายเหตุ

.. 2552

.. 2553

พค

มิย

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

1.        ผู้บริหารประชุมครูชี้แจง

วัตถุประสงค์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 

2.  จัดการอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอน

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูวิชาการ

 

3.  ครูผู้สอนดำเนินการศึกษาหลักสูตรและสำรวจความต้องการใช้สื่อใน  แต่ละแผนการสอน

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูผู้สอน

 

4.  ครูผู้สอนดำเนินกากรผลิตและจัดหาสื่อที่ต้องการใช้แต่ละแผนการสอน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ครูผู้สอน

 

5. ครูผู้สอนใช้สื่อประกอบการจัด                กิจกรรมการเรียนการสอน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ครูผู้สอน

 

6.  นิเทศติดตามผลการ

     ดำเนินงาน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผู้บริหาร

 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปและ

     รายงานผล

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

 

 

 

34

 

6.  งบประมาณ

จากค่าวัสดุการศึกษา (รายหัว) จำนวน    30,000        บาท

 

กิจกรรม

แยกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่าย

ค่าวัสดุ

จัดทำเอกสารการสอนสื่อและเครื่องมือทดสอบ

-

-

30,000

 

7.  การติดตามประเมินผล

 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ

วิธีการ

เครื่องมือ

1. ครูผลิตสื่อการเรียนการ

2. ครูใช้สื่อที่ทันสมัยได้

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

1.  สังเกต

2.  สัมภาษณ์

3.  ทดสอบ

1.  แบบบันทึกการใช้สื่อ

2.  ตรวจผลงานผลิตสื่อ

3.  สถิติการใช้สื่อ

4.  แบบทดสอบ

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชา อย่างน้อย   ร้อยละ 70

8.2    นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้   ร้อยละ 80 ทุกคน

 

(ลงชื่อ)…………………………..ผู้เสนอโครงการ

          (น.ส.สุพรรณี  กาละพันธ์)

(ลงชื่อ)…………………………..ผู้ตรวจสอบ

          (นายนิคม  ประเสริฐการ)

(ลงชื่อ)…………………………. ผู้อนุมัติ

             (นายบุญเริ่ม  บุญวร)

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

 

35

 

งาน/ชื่อโครงการ                         จัดแหล่งเรียนรู้เสริมหลักสูตร

แผนงาน                                    การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองกลยุทธ์ที่                           3                                             

สอดคล้องคำรับรอง (ตัวชี้วัด)       1,2,8                                                   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางอรดี  เกษสุพรรณ์

ลักษณะโครงการ                        โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                   16  พฤษภาคม  2552 –  31  มีนาคม  2553

1.  หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการเรียนการสอนนักเรียนเกิดความไม่สนใจและตั้งใจเรียนเท่าที่ควร เพราะจำเจ อยู่ใน

ชั้นเรียนจากสภาพปัญหาดังกล่าว นอกจากการจัดกิจกรรมในห้องเรียนแล้ว จึงควรมีการ  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและแหล่งการเรียนรู้เพื่อบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนนอกห้องเรียน นอกโรงเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาสัย ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน

2.2  เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาด้วยตนเอง

2.3  เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

3.  เป้าหมาย

3.1  นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น

3.2  นักเรียนคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

3.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4.  กิจกรรม

4.1  จัดทำโครงการ

4.2  อนุมัติโครงการ

4.3  ดำเนินงานตามโครงการ

36

 

1)  ผู้บริหารประชุมครูวางแผนดำเนินงาน

2)  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่าง ๆ เพื่อดำเนินงาน

3)  ดำเนินตามโครงการ

4.  นิเทศติดตามผล

5.  สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน


5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

 

งาน/โครงการ

ปีการศึกษา 2552

 

ผู้รับผิด

ชอบ

.. 2552

.. 2553

พค

มิย

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

1.  จัดทำโครงการ

2.  อนุมัติโครงการ

3.  ดำเนินงานตามโครงการ

1) ผู้บริหารประชุมครูวางแผนดำเนินงาน

2) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร

3) ดำเนินตามโครงการ

4.  นิเทศติดตามผล

5.  สรุปและประเมินผล

/

/

 

/

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

/

/

/

 

 

 

6. งบประมาณ   จากกิจกรรมทางวิชาการ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

 

กิจกรรม

แยกตามาหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

–   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแหล่งการเรียนรู้เพื่อ

      บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน

–

-

-

37

 

7.  การประเมินผล

 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ

วิธีการวัดผลประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

2. นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น

1.  การทดสอบ

2.  การสังเกต/การ

     สอบถาม/การ

     สัมภาษณ์

3.   การทดสอบการ

      ประเมิน

1.  แบบทดสอบ

2.  แบบสังเกต/

     แบบสอบถาม/

แบบสัมภาษณ์

3.  แบบทดสอบแบบ

     ประเมิน

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้

1. นักเรียนเข้าใจและสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

2. นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้

        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

 

(ลงชื่อ)…………………………..ผู้เสนอโครงการ

             (นางอรดี  เกษสุพรรณ์)

(ลงชื่อ)…………………………..ผู้ตรวจสอบ

             (นายนิคม  ประเสริฐการ)

(ลงชื่อ)…………………………. ผู้อนุมัติ

             (นายบุญเริ่ม  บุญวร)

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

 

 

 

38

 

งาน/ชื่อโครงการ                         วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

แผนงาน                                    การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองกลยุทธ์ที่                           3                                             

สอดคล้องคำรับรอง (ตัวชี้วัด)       1,2,8                                                   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นายมานิต  ล้านศรี

ลักษณะโครงการ                        โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                   16  พฤษภาคม  2551 –  31   มีนาคม  2552

 

1.  หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ทันต่อเหตุการณ์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณภาพตามความต้องการของภาคเอกชน ในการเข้าปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลเป็นปัจจุบัน และในอนาคตเน้นให้ใช้บันทึกผลงานในรูปของแฟ้มสะสมงาน (Port Folio) เป็นหลักฐานในการวัดและประเมินผล โดยบันทึกจากความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติที่แท้จริงของนักเรียน จัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานและ ให้ลดความสำคัญของการวัดผลโดยการใช้แบบทดสอบ

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้ครูและนักเรียนจัดทำแฟ้มสะสมงานได้

2.2  เพื่อให้ครูสามารถวัดผลและประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงของนักเรียน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน  (Port Folio) ได้


3.  เป้าหมาย

3.1  ครูและนักเรียนสามารถจัดทำแฟ้มสะสมงานได้ถูกต้อง

3.2  ครูสามารถวัดผลและประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Port Folio) ได้

4.  กิจกรรม

4.1  จัดทำโครงการ

4.2  อนุมัติโครงการ

4.3  ดำเนินงานตามโครงการ

39

 

1)  ประชุมครู วางแผนดำเนินงาน

2)  อบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลโดยใช้ (Port Folio)

3)  ครูและนักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมจัดทำแฟ้มสะสมงาน

4.  นิเทศติดตามผล

5.  สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

งาน/โครงการ

ปีการศึกษา 2552

 

ผู้รับผิดชอบ

.. 2552

.. 2553

พค

มิย

กค

สค

กย

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

1. จัดทำโครงการ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มานิต

2. อนุมัติโครงการ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุญเริ่ม

3. ดำเนินงานตามโครงการ  ดังนี้

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ครูทุกคน