เป้าประสงค์

1.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.  ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ

และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

3.  ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.  ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียน

ที่หลากหลายตอบสนอง ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์ นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

5.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

6.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ   และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


ยุทธศาสตร์  :  เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6  พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ตั้งอยู่ ถนนคำน้ำแซบ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยจดจำการตั้งค่าของคุณและเข้าชมซ้ำ การคลิก "ยอมรับ" แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด. Do not sell my personal information.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: สกอ.

คุรุสภา มีชื่อทางการว่า สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา...

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐบาลไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง

4198636
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
613
2484
9713
48501
73631
4198636

Your IP: 44.210.77.73
2024-02-22 05:38