เป้าประสงค์

1.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.  ผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ

และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

3.  ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.  ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียน

ที่หลากหลายตอบสนอง ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์ นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

5.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

6.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ   และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


ยุทธศาสตร์  :  เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6  พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ตั้งอยู่ ถนนคำน้ำแซบ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยจดจำการตั้งค่าของคุณและเข้าชมซ้ำ การคลิก "ยอมรับ" แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด. Do not sell my personal information.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: สกอ.

คุรุสภา มีชื่อทางการว่า สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา...

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐบาลไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง

3497180
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2056
5618
33185
3376035
15908
177453
3497180

Your IP: 3.235.147.50
2023-06-04 01:56