ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 4
 
มอบหมายให้ สิบเอกหญิงพวงรัตน์ สุธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมปฏิบัติการ
ภาคสนามลงพื้นที่ติดตามความยั่งยืนของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานตามโครงการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่
8 – 11 สิงหาคม 2565 โดยมี นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักทดสอบ
ทางการศึกษา นางสาวอนงนาฎ อินกองงาม นางสาวยลดา โพธิสิงห์ เจ้าหน้าที่สำนักทดสอบทางการศึกษา ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี คือ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนบ้านคำขวาง โรงเรียนบ้านผาแก้ว ทุกโรงเรียนมี คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ผู้นำชุมชน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีสภาพการดำเนินงานบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน