นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบปะบุคลากรมอบนโยบายหลักการทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยมีหลักการทำงาน ดังนี้ “นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ ครูมีนวัตกรรม ผู้นำมีธรรมาภิบาล สถานศึกษาปลอดภัย ร่วมใจพัฒนา สู่..องค์กรแห่งการเรียนรู้” ภายใต้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษา อย่างยั่งยืน” ด้วย 3 มิติ 10 จุดเน้น ตามนโยบายปีการศึกษา 2565 “สพท.วิถีใหม่ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ปลอดภัยทุกคน” สร้างความสุข สร้างความภูมิใจ ดังวัฒนธรรมองค์กร “สพท.แห่งความสุข ที่เราร่วมสร้าง..คนสำราญ งานสำเร็จ” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง สพป.อุบลราชธานี เขต 4

*******************************