นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ภายใต้กิจกรรม “ตลาดน้ำซับ@UBN4” เวทีอวดดี อวดเก่ง อวดรู้ สู่ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและใช้เทคโนโลยีรองรับผลผลิตจากผลการดำเนินงานทักษะ
อาชีพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.วีระศักดิ์ คำล้าน
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา ทั้ง 12 กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
---------------------------
ชัยวัฒน์ ผูกมั่น /ภาพ
ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ /รายงาน