นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 เพื่อสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งร่วมในกระบวนการผลิต พัฒนาดูแล และนิเทศนักศึกษาครู ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2566 - 2569) โดยมี พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ผศ.ดร.นเรศ ขันธะรี คณบดีคณะครุศาสตร์ และ
นางสาวชนัญชิดา ชื่นตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้
     ครั้งนี้มี ดร.วีระศักดิ์ คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4  ศน.พิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศน.สิริพรรณ สมสาร์ ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่งโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นพี่เลี้ยง ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนภาษาไทยของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียนเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
นายทองมี ดำริห์ ผอ.ร.ร.บ้านโนนบอน(คำหล่้าประชานุเคราะห์)  นางอรอนงค์ ดุมนิล ผอ.ร.ร.บ้านนาดู่  นางกนกวัลย์ อุปลาบัติ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งเพียง  นางกวีกาญจน์ พุฒพิมพ์ ผอ.ร.ร.บ้านบุ่ง  นายกษิภณ สมคะเน ผอ.ร.ร.บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 
นางสุชาดา วรรณสาย ผอ.ร.ร.บ้านแฮหนามแท่ง นางสาวสุดาวรรณ์ นาคำมูล ผอ.ร.ร.บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) นางสาววันเพ็ญ เจริญราษฎร์ ผอ.ร.ร.บ้านบุ่งหวาย และนางสาวชลธิชา โพธิ์ศรี ครู ร.ร.บ้านแกนาคำ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้อง
ประชุมสัตตบงกช ชั้น 1 อาคาร 33 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
//ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ <รายงาน>
-------------
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.520274163535226&type=3