🔴Active Learning พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้เชิงรุก สู่วิทยฐานะ วPA
-----------------------
📣นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียนและเชื่อมโยงการทำวิทยาฐานะว.PA” โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด ในวันที่ 19 มกราคม 2566ณ ห้องประชุมไทรทอง สพป.อุบลราชธานี เขต 4โดยมี ดร.วีระศักดิ์ คำล้าน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ครูสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทของห้องเรียนและมีแนวทางในการวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
ครั้งนี้มี รศ.ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทยและการสื่อสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยากรจากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมี ดร.จิตรฐิกานต์ สบายจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูวิชาการจากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 139 คน
และมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุภสร รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายพัฒนพงศ์ สายสมาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายประเทือง ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมการศึกษา นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายมรกต เครือสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายพัันธ์พนา มุสิกสาร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และนางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานครั้งนี้
-------------------
:: ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ <ภาพ/รายงาน>