สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ขอแสดงความยนดีกับเด็กหญิงเชาวรัตน์ พิมพรัตน์
โรงเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (ประเภทบุคคล) ผ่านแอพ TikTok ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยอดกดหัวใจสูงสุดลำดับ 3 สำนักทันตสาธารณสุข  ประจำปีการศึกษา 2564