การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมการและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ  (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4