ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน (SMSS : School Management Support System)

อำเภอวารินชำราบ
อำเภอสำโรง
อำเภอสว่างวีระวงศ์
อำเภอนาเยีย
1.โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 1.โรงเรียนบ้านนางาม 1.โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 1.โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
2.โรงเรียนบ้านคำขวาง 2.โรงเรียนบ้านโนนแคน 2.โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 2.โรงเรียนบ้านดอนยู
3.โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 3.โรงเรียนบ้านขามป้อม 3.โรงเรียนบ้านแก่งโดม 3.โรงเรียนบ้านนาดี
4.โรงเรียนโพธิ์มูลเพียเภ้า 4.โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 4.โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 4.โรงเรียนบ้านนาดู่
5.โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ 5.โรงเรียนบ้านทรายทอง 5.โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 5.โรงเรียนบ้านหนองแปน
6.โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 6.โรงเรียนบ้านหินแห่ 6.โรงเรียนบ้านสะพานโดม 6.โรงเรียนบ้านนาจาน
7.โรงเรียนบ้านโนนจิก 7.โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 7.โรงเรียนบ้านท่าช้าง 7.โรงเรียนบ้านนาประชุม
8.โรงเรียนบ้านดอนผอุง 8.โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 8.โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 8.โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
9.โรงเรียนบ้านคูเมือง 9.โรงเรียนบ้านคำสว่าง 9.โรงเรียนบ้านบัวท่า 9.โรงเรียนบ้านแก้งยาง
10.โรงเรียนบ้านท่าลาด 10.โรงเรียนบ้านค้อน้อย 10.โรงเรียนบ้านบัวเทิง 10.โรงเรียนบ้านนาเรือง
11.โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 11.โรงเรียนบ้านอาเลา 11.โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 11.โรงเรียนบ้านโนนงาม
12.โรงเรียนบ้านถ่อน 12.โรงเรียนบ้านผำ 12.โรงเรียนบ้านป่าข่า 12.โรงเรียนบ้านหนองกระบือ
13.โรงเรียนบ้านโนนเกษม 13.โรงเรียนบ้านโคกก่อง 13.โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 13.โรงเรียนบ้านม่วงคำ
14.โรงเรียนบ้านบัววัด 14.โรงเรียนบ้านแกนาคำ 14.โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า 14.โรงเรียนบ้านหินลาด
15.โรงเรียนบ้านดอนกลาง 15.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 15.โรงเรียนบ้านคำข่า
16.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 16.โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 16.โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
17.โรงเรียนบ้านจั่น 17.โรงเรียนบ้านหนองศิลา 17.โรงเรียนบ้านคำสมิง
18.โรงเรียนบ้านโนนโหนน 18.โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง 18.โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์ฯ(สาขาหนองแวง)
19.โรงเรียนบ้านบก 19.โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 19.โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา
20.โรงเรียนบ้านหนองคู 20.โรงเรียนบ้านคุ้ม 20.โรงเรียนบ้านแพง
21.โรงเรียนบ้านคอนสาย 21.โรงเรียนบ้านกระแอก 21.โรงเรียนบ้านสว่าง
22.โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 22.โรงเรียนบ้านนาดี
23.โรงเรียนบ้านท่างอย 23.โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
24.โรงเรียนบ้านวังยาง 24.โรงเรียนบ้านหนองไฮ
25.โรงเรียนบ้านโนนบอน 25.โรงเรียนบ้านหนองหิน
26.โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 26.โรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดง
27.โรงเรียนบ้านดอนชาด 27.โรงเรียนบ้านโนนสัง
28.โรงเรียนบ้านห่องชัน 28.โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุ)
29.โรงเรียนบ้านกุดระงุม 29.โรงเรียนบ้านดอนม่วง
30.โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 30.โรงเรียนบ้านโพนเมืองโนนกาเล็น
31.โรงเรียนบ้านโนนแดง 31.โรงเรียนบ้านเปือย
32.โรงเรียนบ้านโพธิ์ 32.โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)
33.โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา 33.โรงเรียนบ้านโพนงาม
34.โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ 34.โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
35.โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 35.โรงเรียนบ้านบุ่ง
36.โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 36.โรงเรียนบ้านห่องขอน
37.โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 37.โรงเรียนบ้านบอน
38.โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 38.โรงเรียนบ้านค้อบอน
39.โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 39.โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว
40.โรงเรียนบ้านบาก 40.โรงเรียนบ้านหนองเทา
41.โรงเรียนบ้านสระสมิง 41.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
42.โรงเรียนบ้านแสนคำ 42.โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
43.โรงเรียนประชารัฐสามัคคี 43.โรงเรียนบ้านผับแล้ง
44.โรงเรียนบ้านโนนยาง 44.โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ
45.โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ 45.โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
46.โรงเรียนบ้านธาตุ 46.โรงเรียนบ้านนาแก
47.โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 47.โรงเรียนบ้านนานวล
48.โรงเรียนบ้านทางสาย 48.โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
49.โรงเรียนบ้านหนองบัว
50.โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น
51.โรงเรียนบ้านคูสว่าง
52.โรงเรียนบ้านกุดชุม
53.โรงเรียนบ้านนาสะแบง
54.โรงเรียนบ้านหนองกินเพล
55.โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
56.โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง