ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ที่
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
1
34040001
โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
2
34040002
โรงเรียนบ้านคำขวาง
3
34040004
โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก
4
34040005
โรงเรียนบ้านคำนางรวย
5
34040006
โรงเรียนโพธิ์มูลเพียเภ้า
6
34040007
โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ
7
34040008
โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง
8
34040009
โรงเรียนบ้านโนนจิก
9
34040010
โรงเรียนบ้านดอนผอุง
10
34040011
โรงเรียนบ้านคูเมือง
11
34040012
โรงเรียนบ้านท่าลาด
12
34040013
โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย
13
34040014
โรงเรียนบ้านถ่อน
14
34040015
โรงเรียนบ้านโนนเกษม
15
34040016
โรงเรียนบ้านบัววัด
16
34040017
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
17
34040018
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(วาริน)
18
34040019
โรงเรียนบ้านจั่น
19
34040020
โรงเรียนบ้านโนนโหนน
20
34040021
โรงเรียนบ้านบก
21
34040022
โรงเรียนบ้านหนองคู
22
34040023
โรงเรียนบ้านคอนสาย
23
34040024
โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย
24
34040025
โรงเรียนบ้านท่างอย
25
34040026
โรงเรียนบ้านวังยาง
26
34040027
โรงเรียนบ้านโนนบอน
27
34040028
โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
28
34040029
โรงเรียนบ้านดอนชาด
29
34040030
โรงเรียนบ้านห่องชัน
30
34040031
โรงเรียนบ้านกุดระงุม
31
34040032
โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง
32
34040033
โรงเรียนบ้านโนนแดง
33
34040035
โรงเรียนบ้านโพธิ์
34
34040036
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา
35
34040037
โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์
36
34040038
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค
37
34040039
โรงเรียนบ้านหาดสวนยา
38
34040040
โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง
39
34040041
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
40
34040042
โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว
41
34040043
โรงเรียนบ้านหนองตาปู่
42
34040044
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม
43
34040045
โรงเรียนบ้านบาก
44
34040046
โรงเรียนบ้านสระสมิง
45
34040047
โรงเรียนบ้านแสนคำ
46
34040048
โรงเรียนประชารัฐสามัคคี
47
34040049
โรงเรียนบ้านโนนยาง
48
34040050
โรงเรียนบ้านคำเจริญ
49
34040051
โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ
50
34040052
โรงเรียนบ้านธาตุ
51
34040053
โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย
52
34040054
โรงเรียนบ้านทางสาย
53
34040055
โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น
54
34040056
โรงเรียนบ้านคูสว่าง
55
34040057
โรงเรียนบ้านกุดชุม
56
34040058
โรงเรียนบ้านนาสะแบง
57
34040059
โรงเรียนบ้านหนองกินเพล
58
34040060
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง
59
34040061
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง
60
34040062
โรงเรียนบ้านนางาม
61
34040063
โรงเรียนบ้านโนนแคน
62
34040064
โรงเรียนบ้านขามป้อม
63
34040066
โรงเรียนบ้านโปร่ง
64
34040067
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
65
34040068
โรงเรียนบ้านทรายทอง
66
34040069
โรงเรียนบ้านหินแห่
67
34040070
โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย
68
34040071
โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย
69
34040072
โรงเรียนบ้านคำสว่าง
70
34040073
โรงเรียนบ้านค้อน้อย
71
34040074
โรงเรียนบ้านอาเลา
72
34040075
โรงเรียนบ้านผำ
73
34040076
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
74
34040077
โรงเรียนบ้านแกนาคำ
75
34040078
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
76
34040080
โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง
77
34040081
โรงเรียนบ้านหนองศิลา
78
34040082
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล
79
34040083
โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง
80
34040084
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
81
34040085
โรงเรียนบ้านคุ้ม
82
34040086
โรงเรียนบ้านกระแอก
83
34040087
โรงเรียนบ้านนาดี(อ.สำโรง)
84
34040088
โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
85
34040089
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
86
34040090
โรงเรียนบ้านหนองหิน
87
34040091
โรงเรียนบ้านหนองมังโนนกลางห่องแดง
88
34040092
โรงเรียนบ้านโนนสัง
89
34040093
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญ)
90
34040094
โรงเรียนบ้านดอนม่วง
91
34040095
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
92
34040096
โรงเรียนบ้านเปือย
93
34040097
โรงเรียนบ้านสว่าง(อ.สำโรง)
94
34040098
โรงเรียนบ้านโพนงาม
95
34040099
โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
96
34040100
โรงเรียนบ้านบุ่ง
97
34040101
โรงเรียนบ้านห่องขอน
98
34040102
โรงเรียนบ้านบอน
99
34040103
โรงเรียนบ้านค้อบอน
100
34040105
โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว
101
34040106
โรงเรียนบ้านหนองเทา
102
34040107
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(อ.สำโรง)
103
34040108
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
104
34040109
โรงเรียนบ้านผับแล้ง
105
34040110
โรงเรียนบ้านหว้าน
106
34040111
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
107
34040112
โรงเรียนบ้านนาแก
108
34040113
โรงเรียนบ้านนานวล
109
34040114
โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
110
34040115
โรงเรียนบ้านหนองบัว
111
34040116
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
112
34040117
โรงเรียนบ้านดอนยู
113
34040118
โรงเรียนบ้านนาดี(อ.นาเยีย)
114
34040119
โรงเรียนบ้านนาดู่
115
34040120
โรงเรียนบ้านหนองแปน
116
34040121
โรงเรียนบ้านนาจาน
117
34040122
โรงเรียนบ้านนาประชุม
118
34040123
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
119
34040124
โรงเรียนบ้านแก้งยาง
120
34040125
โรงเรียนบ้านนาเรือง
121
34040126
โรงเรียนบ้านโนนงาม
122
34040127
โรงเรียนบ้านหนองกระบือ
123
34040128
โรงเรียนบ้านม่วงคำ
124
34040129
โรงเรียนบ้านหินลาด
125
34040130
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
126
34040131
โรงเรียนบ้านผึ้งโดม
127
34040132
โรงเรียนบ้านแก่งโดม
128
34040133
โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน
129
34040134
โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์
130
34040135
โรงเรียนบ้านสะพานโดม
131
34040136
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
132
34040137
โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง
133
34040138
โรงเรียนบ้านบัวท่า
134
34040139
โรงเรียนบ้านบัวเทิง
135
34040140
โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง
136
34040141
โรงเรียนบ้านป่าข่า
137
34040142
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
138
34040143
โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า
139
34040144
โรงเรียนบ้านคำข่า
140
34040145
โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
141
34040146
โรงเรียนบ้านคำสมิง
142
34040147
โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์ฯ(สาขาหนองแวง)
143
34040148
โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา
144
34040149
โรงเรียนบ้านแพง
145
34040150
โรงเรียนบ้านสว่าง(อ.สว่างฯ)